A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 KORINTO 101
Kwa' myə̀ Polo gɑ wə dɑ byanyə́ ba tʉm pɑpuŋ nə Kristo nə həŋtə wɔ, myə̀ yə gɑ fi' nɑ́ a hɑ si cwə yə gɑ̌ cəcɑ̌ po a tə bɑ́ gɛ ŋʉ'tə nə yɔ nwə cwə yə gɑ̌ bɑ gʉə sʉəsʉə a;
2
Gɑ̌ səso wɔ, a ka puŋ gɑ́ cwə yə gɑ̌ pɑ́ cəcɑ̌ po a dɑ ŋʉ'tə bɔ ŋkho nə pɔ pyə wap jɔ yap gɑ pɑ nwə monəŋthə́ nə shya wɔk pɑ a.
3
Ba pa' pyə bɑ pɑ pɔmnəŋthə́ a, pyə tə do'shù m pa' monəŋthə́ a pɑ́.
4
Gɛ̌, tsə shù tsɔk tə fɑ m bi monəŋthə́ pɑ, gʉ' tsə shù tsɔk fɑ m bi Si nə nə́ sa'tə pɔ pyə wap sɛ gɑ a bɑ wap ku' a. Pyə sa'tə msɛnwə ŋa'nɑ́,
5
ba guŋ tʉɔ ŋa'nɑ́ yə a ŋkhɔ nə zhyə Si a. Pyə gəm guŋ kwɛnyə awɛ, gə gɑ a yu'nyə Kristo,
6
biŋ nə cwə̌ bɑ byap nə nyəŋ shɛ thə guŋ nə cyətə yu'nyə nə cwə yə po gɔ la'tə gɑ po yu'nyə kwa' pɑpuŋ a.
7
Po le nwə pɑ kwa' dəŋdəŋ. Mo yə e sɛ́ gɑ́ e bɑ m̀ bi Kristo a, e zhyə po'o ŋkwi cʉ̌m gɑ e pɑ bi Kristo bɑ ba wɔk yɔk bɑ bi Kristo.
8
A pɑ́ gɑ gɑ̌ wə ŋa' nɑ a nə tʉɔ yə́ Cyəpɔ hɑ bi pyə nə nə ŋkwyətə wɔ, tə́ la' a pɑ nə nə gə cwəpuŋ nə po, bɑ sǒ tə wə ŋkhú a pɑ́.
9
Ŋ tə bɑwə shəŋ m nə́ lɑ mŋwa'nyə mə̌ hɛ́ wɔ pɑ̀.
10
Nə pa' pu gɔm gɑ́ mŋwa'nyə bɔ tsɑ́ biŋ nthʉɔ té', da' gɑ cwə yə ě si a, e pɑ mo bwapwǎ, ba ghɔm tsyə́ lə pɑ sɔmywə.
11
Tə mo bɔ cəŋtə jyə́ gɑ́ pyə pɑ gʉɔ sʉəsʉə bɑ pɑ́ gɑ kɑlə́ nə ghɔm tsɔk nə mŋwa'nyə, bɑ pyə gɔ sɔ' tə pɑ́ si pɑ́ pɑ po'o nə mfà' mɔk.
12
Pyə tə́ bɑwə shəŋ nə fo' shɑ pɔ kɑ nə pɑ́ pa' wap a pɑ́, shɑ pɔ pyə wap da'tə nɑ́ tsap pɑ wap; bɑ jɔ nɑ tsap pa' fo guŋ ywə awɛ a, wap bɑ mpʉə pó!
13
Sɔ' m nə pyə̌, pyə tə gɔ fyə́ tə twɔk dhə̀ pɑ̀; pyə gɔ fyə́ pɑ nə dəŋ fo' pa' Si hɑ bi pyə tə pyə sɔ' tə ŋkhəm bi po a.
14
Nə pa' pyə tə́ gɔ twɔk yɔk dhə̀ pa' cwə yə a bɑ pyə ka sɔ' tə́ ŋkhəm wə po a pɑ́. A nyənyɔ gɑ wɔk nə dəŋdzə̀ dɑ Cuŋ pɑpuŋ Kristo nə sɔ' ywə po.
15
Pyə tə bɑwə dɑ pɑ́ fa' mo dyɛ' fyə pɑ́. Pyə bɑwə mɔktə́ m gɑ́ pyə gɔ cyə m nə́ nə lɑ yɔ piŋnthʉm gɔ dzə̀ kwyə́ nə po, nə yɔk nthi fo', kwyə nə ghɔ m̀ dzə̀,
16
po'o nə lɑ Cuŋ pɑpuŋ gɔ tə ntwɔk yɔ dhə̀; tə́ tə lɑ mfa' mo dyɛ' ŋa' nɑ yɔk.
17
Mo yə e gɔ ŋa'tə nɑ e a lɑ Cyəpɔ ŋa'tə́
18
mo yə e da'tə nɑ e pɑ yʉ a tə bɑ e ghə ywə tə bi a pɑ mo yɔ pɑ́; mo yə Cyəpɔ da'tə e a nə bɑ mo yə e ghə ywə a.2 KORINTO 10:1
2 KORINTO 10:2
2 KORINTO 10:3
2 KORINTO 10:4
2 KORINTO 10:5
2 KORINTO 10:6
2 KORINTO 10:7
2 KORINTO 10:8
2 KORINTO 10:9
2 KORINTO 10:10
2 KORINTO 10:11
2 KORINTO 10:12
2 KORINTO 10:13
2 KORINTO 10:14
2 KORINTO 10:15
2 KORINTO 10:16
2 KORINTO 10:17
2 KORINTO 10:18


2 KORINTO 1 / 2KOR 1
2 KORINTO 2 / 2KOR 2
2 KORINTO 3 / 2KOR 3
2 KORINTO 4 / 2KOR 4
2 KORINTO 5 / 2KOR 5
2 KORINTO 6 / 2KOR 6
2 KORINTO 7 / 2KOR 7
2 KORINTO 8 / 2KOR 8
2 KORINTO 9 / 2KOR 9
2 KORINTO 10 / 2KOR 10
2 KORINTO 11 / 2KOR 11
2 KORINTO 12 / 2KOR 12
2 KORINTO 13 / 2KOR 13