A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 KORINTO 11
Myə Polo, gɛ nthəm Kristo Yeso, pa' Si nə́ ŋkhùŋ a, pyə fɑ yɔk pɑ̀ Timotio, bi cu'tə pɔ Si yə ǎ Korinto a, ba m bi guŋ pɔ dɔlɔ̌ pyə wap nthʉm guŋ Akaya awɛ:
2
gho' ba hwitə̀ pɑ bi po shyə m nə́ Si Tá yɔk pɑ̀ ba m nə́ Cyəpɔ Yeso Kristo.
3
Byanyə bi Si, Tá Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo, Tá cɔ́mmtso biŋ bɑ Si gɛ zhwyə́tə.
4
E jwyətə wɔk pɑ̀ nə ghəghʉɔ, gə́ gɑ́ pɑ ku' nə zhwyətə guŋ pɔ awɛ pyə wap nthʉm ghəghʉɔ, shyə m̀ nə zhwyə́tə yə kwa' wɔk pɑ̀ ŋkwi bi Si a.
5
Dəŋdəŋ pa' go' Kristo jɔm nə pɑ̀ a, a dəŋdəŋ pa' a shyə́ m nə Kristo nə zhwyətə yɔm nə pɑ̀ a.
6
Pyə pɑ́ jɔ́go' bɑ pyə jɔgo' po'o nə yɔ zhwyətə ba nə ywə vɔk yɔ́. Pu zhwyətə wɔk bɑ á bɑ́ nə́ yɔ zhwyətə, yə a gə po piŋ nə yɔgǒ' yə pyə jɔ a.
7
Pyə shəŋtə́ mɔktə nwə nə thə́ yɔ gɑ́: Pyə zhyə́ gɑ pɑ nthamtə nthʉm go' yɔk, biŋ nthamtə nthʉm zhwyətə yɔk.
8
Mfɑmfɑ, pyə tə́ gɔ tʉm wɔ pɑ́: Go' yə pyə kɑ yɔ Azia a, kɑ cəŋtə dzɑ́ nə pyə tə́ shyə yɔk gʉ', tə la' pyə zhyə bɑ gɑ́ pɑ pyə vɔk.
9
Pyə lə́ bɑwə byap pɑ vʉ̌. Pyə lá tə jɑwə́ jap tʉm nə yɔk gʉ' pɑ́, pyə bɑwə jap tʉm tsɔk da' nə Si yə e jam mo nə vʉ̌ a.
10
Yʉ́ nə kɑ ŋkwi wɔk nə nthi vʉ̌ bɔ, biŋ bɑ gɔ la' pɑ kwi wɔk kwi; á bɑ pyə̌ yap yɔk nə mɔktə pɑ́ nə e, e gɔ la' kwi' kwi wɔk.
11
Ba wɔ yɔ, po pɑ fa' nə́ nə́ pa' Si nə ŋkwi wɔk a shyə m̀ nə́ mcwyɛ'nyə̀ mɔ́ nə pyə. A pɑ po'o gho' yə pyə gɔ ghə cyə m̀ nə mcwyɛ'nyə pɔ jɔmyɔ̌m a cʉ' mfa' gho' nə pyə.
12
Ywə yə pyə ŋwɛnyə nə a bɑ gɑ́ tʉ́m tsɔk ŋkwinthɛ́ mɔk gɑ: Ghiŋ tsɔk nthʉm dzʉ́ ba m̀ bə̌ŋ po bɑ ghiŋ tə ŋa'tə, ghiŋ nə́ dɔlɔ̌ Si, la' pɑ ghiŋ m̀ nə fʉ̌ monəŋ pɑ́; bɑ ghiŋ m̀ nə gho' Si.
13
Ywə yə pyə bvə bi po á bɑ pɑ ywə yə po ŋkhe biŋ ju' a. Tə́ gɑ̌ kwɛ gɑ́ po ju' wɔk tə la' ywə tʉ nə́,
14
nə pa' a kɑ́ bɑ pǒ yu' wɔk nthʉ́: Pyə bɑ yɔ ywə nə ŋa'tə dəŋdəŋ pa' po gɔ sɔ' pɑ yɔk ywə nə ŋa'tə nə tyɛ'dzʉ́ Cyəpɔ Yeso a.
15
A kɑ́ shyə m̀ pa' gɑ shəŋtə jyə po'o a tə shəŋ nə ləŋdzə shyə wə po po'o gɑ po piŋ gə gho' m cʉm mbʉə.
16
Piŋ lu wə po ghɔ Makedonya, a fɑ Makedonya pɑnyə wə po tə́ po ghə guŋ ywə yə a shəŋ tə myə nə̀ gɔ Yudea a.
17
Ŋ khɑ ka'nyə po'o tə cəŋtə́ sɛ a? Kɑ guŋ mə̌ mka'nyə awɛ bɑ́ pɑ́ mka'nyə monəŋ tə́ a pɑ nə m̀ bɑ əŋ ba gɛ̌?
18
Si bɑ ŋkwinthɛ̌ a: Ghɔm tsɔk nə po tə bɑ əŋ ba gɛ̌ pɑ̀.
19
Nə pa' Mu Si, Kristo Yeso yə pyə a Silvano ba Timotio lə siŋ e bì po a la tə bɑ əŋ ba gɛ̌ pɑ́, é bɑ pɑ əŋ!
20
Guŋ mka'nyə Si awɛ bɑ a lě bəmtə pɑ nə é. A shyə pɑ m nə é tə́ pɑ pɑ́ gɔm bi Si gɑ amɛn nə ghu'tə é.
21
Mo yə e nyəŋ gʉ' nə pɑ shyə m nə Kristo a, biŋ bɑ jɔ wɔk pɑ a bɑ Si,
22
yʉ́ yə e lə lɑ stam é gə́ mtiŋ nə pɑ biŋ nyəŋ zhwi'tə̀ zhwenyə nthʉ́m tʉm pɑ a.
23
Sɔ' m nə́ myə, Si bɑ ŋkwinthɛ̌ nə vɔk a gɑ ŋ də shəŋ pɑ pɑpuŋ nə po tə la' biŋ bɑnyə Korinto.
24
A tə́ bɑ m gɑ pyə lə́ bɑwə sa' piŋnthʉm yɔ pɑ́, pyə lə bɑwə bəmtə́ fa' m̀ nə yɔ ŋwɛnyə̀, nə pa' sɔ' m nə piŋnthʉm po bɑwə nthɔm pɑpúŋ.2 KORINTO 1:1
2 KORINTO 1:2
2 KORINTO 1:3
2 KORINTO 1:4
2 KORINTO 1:5
2 KORINTO 1:6
2 KORINTO 1:7
2 KORINTO 1:8
2 KORINTO 1:9
2 KORINTO 1:10
2 KORINTO 1:11
2 KORINTO 1:12
2 KORINTO 1:13
2 KORINTO 1:14
2 KORINTO 1:15
2 KORINTO 1:16
2 KORINTO 1:17
2 KORINTO 1:18
2 KORINTO 1:19
2 KORINTO 1:20
2 KORINTO 1:21
2 KORINTO 1:22
2 KORINTO 1:23
2 KORINTO 1:24


2 KORINTO 1 / 2KOR 1
2 KORINTO 2 / 2KOR 2
2 KORINTO 3 / 2KOR 3
2 KORINTO 4 / 2KOR 4
2 KORINTO 5 / 2KOR 5
2 KORINTO 6 / 2KOR 6
2 KORINTO 7 / 2KOR 7
2 KORINTO 8 / 2KOR 8
2 KORINTO 9 / 2KOR 9
2 KORINTO 10 / 2KOR 10
2 KORINTO 11 / 2KOR 11
2 KORINTO 12 / 2KOR 12
2 KORINTO 13 / 2KOR 13