A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 KORINTO 91
Gɑ̌ bɑ ŋkwɔ a? Ŋ tə bɑ gɛ nthə̌m a? Ŋ tə bɑ ŋ dě jɔ Yeso Cyəpɔ yɔk pɑ a? Po tə́ bɑ mfa' mə̌ nə Cyəpɔ a?
2
A pɑ́ bi shɑ́ pɔ ŋ də pɑ gɛ nthə̌m, bɑ gɑ̌ bɑ gɛ nthə̌m bǎ bi po; nə pa' po bɑ́ mtiŋ tsɑ fa' jʉ̌m Cyəpɔ.
3
Po yɔ yɑ nə́ tɛ dzə̀ mghɛ bo pɑ̌ yəŋ gɑ:
4
A bɑ mco' bi pyə nə tsʉ̀ ywə́ kɑ nə nwə́ lə a?
5
A bɑ mco' bi pyə nə́ nə ghiŋ dɑ mjwǐ yə e mo Kristo a pyə a pu ghɔ pa' pyə́ shɑ mghɛ nthəm a, pa' mfɑ̌ Cyəpɔ ba Kefas a?
6
A bɑ mco' gɑ́ bi a pɑ pu lə té wɔk pyə Barnabas nə fa' a?
7
Wɑ̌ fa' fá' səŋwi tə guŋ bɑ́ ŋkhim e? Wɑ̌ dzʉ' mthə nə nú' mlù' tə pɑ̌ dzʉ́ nthɔm myə? Kɑ wɑ̌ byap mnɔm tə pɑ nwə́ bʉɔ map?
8
Yəŋ bɑ́ da' nwə̀ monəŋthə́, ba mco' tə́ gɔm po'o a?
9
Nə pa' a bɑ pu və nthʉm mco' Mosɛ gɑ: Kɑ́ kwɑ́ shwə nɔm na' yə po e bɑwə dɑ tsə́ pe a. Si shɔm pɑ́ mna' a?
10
E la tə́ gɔm po'o m nə́ pɑ á lə́? Əŋ, pu lə́ bvə po'o m nə́ pɑ; nə pa' a buŋ gɑ dzʉ'né nə tsʉ̌' bɑ mɔktə, dɑ tsə́ nyəŋ dyə nə lɑ bɑ mɔktə gɑ́ pu gɔ hɑ yə́ ywə nə́.
11
A pɑ́ gɑ pyə tsə́ ywə pɑpuŋ zhwenyə nə po, bɑ pyə la ŋkhap nthɔm mfa' bú mɔ bɑ pyə ghənwə tə́' a?
12
A bi a pɑ́ gɑ pyə shɑ pɔ ŋkhap nthɔm bɔ nə po, bɑ mcʉ̌m sʉ'ʉ nə pyə̌? Da' gɑ pyə kɑ kwi ywə yə a bɑ yɔk a. Pyə nthɔm nɑ́ tsɔk nə guŋ ywə awɛ po'o gɑ pyə kɑ́ nyəŋ sɔm kəlo' nə Cuŋ pɑpuŋ Kristo.
13
Po ka zhyə́ gɑ́ pɔ pyə wap fa' Dyə Si a, Dyə Si nə ŋkhim wap a? Ba gɑ pɔ pyə wap fa' nə tsʉ' nə to tsə pwɔ' a yap ywə ba nə ywə yə́ pu hɑ nə tsə pwɔ' a?
14
A bɑ́ pɑ́ po'o tə a bɑ Cyəpɔ yap gɑ pɑ siŋ Cuŋ pɑpúŋ gɔ pɑ vɔk pɑ́ nə Cuŋ pɑpúŋ.
15
Tə sɔ' m nə́ myə, ŋ kha həŋtə sɔmywə nə ywə yə a bɑ yɑ̌ a, ŋ də nəŋ bɑwə bvə po'o nə həŋtə yá pɑ́. Tə cʉ' po'o ŋ pfʉ́. Pɑ sɔmmo lə kwi yə bɔ bəm.
16
Nə pa' nə siŋ Cùŋ pɑpuŋ tə bɑ nwə ŋa'nɑ́ bəm pɑ, a bɑ pɑ kwa' ywə yə a cəŋ gɑ a pɑ́ a; ghəghʉɔ a nə cwə yə ŋ khá siŋ Cuŋ pɑpuŋ a.
17
Myə nə lə́ pé'e tə bɑ ŋkhuŋ nə siŋ, bɑ gɑ̌ byap mcwɔ'fa'; tə́ a pɑ gɑ Si nə hya a hya bɑ a bɑ ŋkhəm bɑ pu hɑ bəm.
18
Tə mə̌ mcwɔ'fa' bɑ gɑ kɑ? A bɑ nə hɑ Cuŋ pɑpuŋ yə gɑ̌ siŋ a tə kwi sɔmywə, tə́ ba yə a bɑ pu yap gɑ ŋ kwi a.
19
Əŋ ŋ dě tə pɑ ŋkwɔ bi sɔmmo, da' gɑ́ ŋ dě ji ŋkwɔ guŋ pɔ awɛ tə́ nə́ fəŋtə bo'gwyə pɔ.
20
Ŋ dě bɑ cəcɑ̌ pɑ Yudea bɑ yə Yudea tə́ nə fəŋtə pɑ Yudea; bɑ cəcɑ̌ pɑ zhyə̀ mco' pa' jyə̀ mco' a, ba tə pa' a ŋ tə jyə̀ mco' a pɑ, tə́ nə fəŋtə pɑ zhyə̀ mco'.
21
Bɑ cəcɑ̌ pɑ tə ghə mco' pa' tə ghə mco' a ba tə pa' ŋ tə bɑ tə ghə mco' Si a pɑ́, nə pa' Kristo bɑ́ mə̌ mco' tə́ nə fəŋtə́ pɑ tə ghə mco'.
22
Ŋ də́ bɑ pwá mo pyə a mpwǎ pɔ tə nə́ fəŋtə mpwá pɔ. Ŋ dé bɑ̀ guŋ ywə awɛ nə pyə a guŋ pɔ awɛ tə́ nə bvɔk shɑ́ pɔ̀.
23
Bɑ gə guŋ e awɛ po'o nə Cuŋ pɑpuŋ po'o gɑ ŋ gə yɑ tsʉ' nə́.
24
Po ka zhyə́ gɑ pɑ khʉ́dʉ̌ bɑ sim dʉ́ ŋkhʉ́dʉ́ guŋ yap awɛ tə́ da' ta' mo nə təm dəŋdzə́ a? Po khʉ́dʉ̌ m pa' po gɔ cyə́ dzə a.
25
Guŋ pɑ khʉ́dʉ́ awɛ nthya dzʉ kwa' pɑpuŋ. Wap gə po'o nə co'fò yə́ a mi a. Pɑ pɑ gə yɔk pɑ nə co'fò mama.
26
Kwa' myə gɑ̌ ŋkhʉdʉ po'o: La' gɔ m pa' fʉ̀ a pɑ́; biŋ bɑ do'mkəŋ, dɑ nɔk pɑ́ tɑ́ jyə pɑ̀.
27
Tə gɑ̌ shəŋtə ŋkhyəp nɑ́ a, jap e nə ŋkhɛ̀ po'o bwɔk gɑ́ ŋ khɑ tǔŋ lwɔp nə siŋ nwə pu ti nthé a nə́.1 KORINTO 9:1
1 KORINTO 9:2
1 KORINTO 9:3
1 KORINTO 9:4
1 KORINTO 9:5
1 KORINTO 9:6
1 KORINTO 9:7
1 KORINTO 9:8
1 KORINTO 9:9
1 KORINTO 9:10
1 KORINTO 9:11
1 KORINTO 9:12
1 KORINTO 9:13
1 KORINTO 9:14
1 KORINTO 9:15
1 KORINTO 9:16
1 KORINTO 9:17
1 KORINTO 9:18
1 KORINTO 9:19
1 KORINTO 9:20
1 KORINTO 9:21
1 KORINTO 9:22
1 KORINTO 9:23
1 KORINTO 9:24
1 KORINTO 9:25
1 KORINTO 9:26
1 KORINTO 9:27


1 KORINTO 1 / 1KOR 1
1 KORINTO 2 / 1KOR 2
1 KORINTO 3 / 1KOR 3
1 KORINTO 4 / 1KOR 4
1 KORINTO 5 / 1KOR 5
1 KORINTO 6 / 1KOR 6
1 KORINTO 7 / 1KOR 7
1 KORINTO 8 / 1KOR 8
1 KORINTO 9 / 1KOR 9
1 KORINTO 10 / 1KOR 10
1 KORINTO 11 / 1KOR 11
1 KORINTO 12 / 1KOR 12
1 KORINTO 13 / 1KOR 13
1 KORINTO 14 / 1KOR 14
1 KORINTO 15 / 1KOR 15
1 KORINTO 16 / 1KOR 16