A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 KORINTO 71
Pɑ pɑ̀nyə nə ywə yə po kɑ və bəm a. A puŋ bi mbɛ nə cyətə kwak mjwǐ
2
da' gɑ́ nə pwɔk va', bǎ yá mbɛ lə́ ghə yə mjwǐ, ba yɑ mjwǐ lə́ ghə yə́ dhə́.
3
A dhə́ fá' mfà' mbɛ nə jwi e, ba mjwǐ ghə pɑ́ po' nə dhə́ e.
4
Tə́ mjwǐ nə gə nɑ e pá, dhə́ e nə gə e; dəŋdəŋ po'o tə́ mbɛ nə gə nɑ e pɑ́, jwi e nə gə e.
5
Ka po kəŋnyə̀ nɑ tsɔ cəcɑ̌ po, tə ně da' cwə yə po cɔm bɑ ŋkwishwə, da' gɑ pɑ nə mu kam cwə, nə cwə nə cwyɛ'nyə Si; tə́ guŋ bɑnyə nthamtə, bwɔk gɑ́ pa' po ka ku'nyə nə tɔm nɑ́ tsɔ a, a ka hɑ sɔ bi sata gɑ́ e ləŋtə wɔ.
6
Gɑ̌ gɔm pɑ da' nə mu kam cwə bi po. Ŋ tə nə jap pɑ mco' pɑ.
7
Kɑ miŋnyə m myə bɑ guŋ pɑbɛ awɛ cwə pɑ́ pa' myə a; da' gɑ Si bɑ e hɑ bǎ yə nə pɑ́ wɑlə́ bi e, hɑ yəŋ bi yə̌ŋ, hɑ yə bi yə̌.
8
Bi pɔ pyə wap ka lɔmdyə a, ba bi mpfɔk, gɑ ghɔm gɑ́ a puŋ gɑ wap cwə pa' myə a:
9
Tə a pɑ́ gɑ́ bi a pɑ́ wap lə tɔm nɑ tsap, wap lɔmdyə̌; nə pa' dzə nə́ lɔmdyə̌ shyə nə pɑ́ di'.
10
Sɔ' m nə́ pɔ pyə wap lɔmdyə a, gɑ yap gɑ́, tə́ tə myə nə jap pɑ́ Cyəpɔ nə jap gɑ: Mjwǐ kɑ haptə nə dhə́ e.
11
Bi a nəŋ bɑ́ gɑ ě tsə́ hap nə é, e kɑ pìŋ dɔmdyə́, a taktə pɑ̌ po'o pu dhə́ e piŋ nyaptə lɔmdyə yap, a ba mbɛ kɑ zhə̀ŋ jwi e.
12
Bi pyə shɑ́ pɔ gɑ̌ wə́ gɔm gɑ́, myə nə́ gɔm tə́ Cyəpɔ nə́ gɔm pɑ́; gɑ wə́ gɔm gɑ: A pɑ́ gɑ́ mu' fɑ ghə jwi e, e lə pɑ mo Kristo, tə biŋ gɑ́ pu e gɔ cwə́, e kɑ́ zhə̀ŋ é.
13
Bi a nəŋ bɑ gɑ́ mjwǐ ghə dhə́ e, e lə pɑ mo Kristo, tə biŋ gɑ pu e cwə e kɑ təm bi e
14
nə pa' piŋnthʉm mjwǐ gɔ lɔnyə dhə yə e kɑ wuŋ biŋ a; a piŋnthʉm mbɛ lɔnyə jwi e, nə pa' a ka pɑ́ po'o a bɑ po pɔ bɑ wap ka lɔ́, tə a bɑ wap lɔ́.
15
Tə mo yə e ka piŋ a pɑ́ gɔ tə́m, e ghɔ, nə pa' sɔmywə tə̌ wə shəŋ fɑ yə mbɛ kɑ yə mjwǐ lə nə cwə o bɔ pɑ̀. Si ŋkhe wɔk pɑ m gɑ pɑ cwə nə hwitə̀.
16
Nə pa' wə mjwǐ, ǒ zhyə́ bi a o gɔ sɔ' vɔk dhə o a? Ba wə mbɛ ǒ zhyə́ bi o gɔ sɔ' vɔk jwi o a?
17
A piŋ bɑ́ po'o, bǎ yá mo lə́ vɔk pɑ́ nə nthi pa' Cyəpɔ nə hɑ bi a, nthi pa' e lə bɑ tə́ Si ké e a; a ywə yə gɑ̌ gɔm bi guŋ mcu'tə pɔ Kristo awɛ a.
18
Mo yə a lə́ bɑ pu vó é tə́ Si ké e a, e kɑ́ tʉm gɑ pu vó é. Yə́ mo yə́ a lə bɑ pu ka vó e a é kɑ́ cəŋ gɑ pu vó e.
19
Nə vo mo kɑ nə cyətə vǒ e lə tə bɑ sɔmywə pɑ́. Nwə bɑ pɑ́ gɑ́ mo ghiŋ nə mco' Si.
20
Bǎ yá mo lə́ wuŋ pɑ́ pa' é lə bɑ́ tə́ Si ké é a.
21
Si lə nə kě o, o pɑ ŋkwɔ, a kɑ paknyə o; lɑ nthə́ pa' o kɑ́ bɑ gɔ cəŋ nə təm ŋkwɔ a shəŋ m gɑ yu nə pɑ ŋkwɔ kwitə́.
22
Nə pa' ŋkwɔ yə Cyəpɔ ké é a, bɑ nə Cyəpɔ e lə yɑ́ ŋkwɔ; ba mo yə pu lə́ nə ké é e lə́ pɑ ŋkwɔ pɑ́ bɑ ě cʉ' ŋkwɔ Cyəpɔ.
23
Mo bɑ e lě nuŋ dəŋ ŋkhap nə biŋ jó wɔ, kɑ po piŋ bʉɔ shʉ' mkwɔ bi pɔmnəŋ.
24
Mfɑmfɑ́ bǎ ya mo lə cwə dzə́ Si pɑ pa' e lə bɑ́ tə́ é ké e a.
25
Sɔ' m nə́ pɔ pyə wap ka wuŋ dɔmdyə a, mco' myə gɑ gɔ hɑ a fɑ m bi Cyəpɔ a tə̌ wə́ pɑ; ywə yə gɑ̌ gɔm a pɑ́ mə̌ mkwɛnyə, mkwɛnyə mo yə bi a pɑ pu cyə m nə cɔmmtso yə Si gə bi a ju' ywə yə e gɔm a.
26
Gɑ̌ yɔ gɑ́ nə pɑ́ po'o pùŋ, bwɔk zhwiŋ nthi nthi nə yəŋ cwə dzʉ̌; ə̌ŋ, gɑ̌ kwɛ gɑ́ a puŋ bi mbɛ nə cwə po'o.
27
A pɑ́ bɑ po mjwǐ tamtə́ o kɑ cə́ŋ haptə. Bɑ́ bɑ po mjwǐ kɑ tamtə, o kɑ cə́ŋ mjwǐ.
28
Tə a pɑ́ po'o ǒ lɔmdyə̌ bɑ o ka hɔnwə; bi a múgò nəŋ dɔmdyə́ bɑ e ka hɔnwə. Nə pa' pɔ pyə wap lɔmdyə a gɔ sɔ' kwa kwa' mɑ ghəghʉɔ, a piŋ bɑ ywə yə gɑ bɑwə shəŋ nə te wɔ nə a.
29
Mfɑ́mfɑ́ ywə yə gɑ gɔm a bɑ gɑ: Cwədzʉ̌ ghɔptə́. Tə́ fɑ cwəlɔ, pɔ pyə wap ghə mjwǐ a, cwə pa' cwə yə wap ka ghə mjwǐ a,
30
pɔ pyə wap wə dɔ a cwə pa' wap tə́ wə dɔ a pɑ́, pɔ pyə wap wə ŋwɛnyə a cwə́ pa' cwə yə wap tə wə ŋwɛnyə a pɑ́, pɔ pyə wap wə jó ywə a pa' pɔ pyə wap ka ghə ywə a;
31
pɑ tsʉ́pe nə yəŋ dzʉ̌ cwə pa' wap tə̌ wə dzʉ sɔm pé a pɑ́. Nə pa' tsə́ yəŋ dzʉ̌ shyəcyə́.
32
Gɑ̌ shəŋ gɑ́ ka sɔm nə zhwiŋ pɑ́ nə po. Mo yə e ka lɔmdyə a e jwiŋ nə mnwə Cyəpɔ: E shə́ŋ pa' e gɔ ghə tə́ puŋ Cyəpɔ a.
33
Tə́ mbɛ yə ě lɔmdyə a e jwiŋ nə mnwə dzʉ́: E shə́ŋ pa' e gɔ ghə tə puŋ jwi e a,
34
biŋ bɑ nə́ fəŋnyə. A bɑ dəŋdəŋ po'o nə mjwǐ yə e ka lɔmdyə a ba m nə múgò. Wap jwiŋ nə mnwə Cyəpɔ shəŋ pa' wap gɔ pɑ dɔlɔ̌ nə nɑ tsap ba m nə zhwenyə yap a. Tə́ mjwǐ yə e lɔmdyə a jwiŋ nə mnwə dzʉ́. É shəŋ pa' e gɔ ghə tə́ puŋ dhə́ e a.
35
Gɑ̌ siŋ wɔ po'o bɑ nə ŋkwitə́ pɑ́ wɔ, ŋ tə nə dʉ' yo' nə po pɑ́, gɑ siŋ wɔ gɑ́ po ghə yə ywə́ yə po yɔ gɑ́ ǎ puŋ bi po a, biŋ da nɑ tsɔ nə Cyəpɔ, tə piŋ bɑ nə́ fəŋnyə.
36
Mo yə e yɔ pɑpúŋ gɑ́ e tə́ gɔ tak gò yə pu e ŋkha'nyə lɔmdyə a nəŋ a pɑ́, e lɔmdyə̌, bɑ e ka hɔnwə.
37
Tə́ mo yə ě cəŋtə́ jɔ nthʉm tʉm tsyə tə́ pu nthə́nyə́ e thə́nyə gɑ e tə́ gɔ lɑ mjwǐ mka'nyə́ lɔmdyə pɑ́, nthak e nə́ŋ bɑ é ghə a cəŋtə búŋ.
38
A po'o tə mo yə ě kwi jwi mka'nyə e bɑ e ghə a puŋ ba mo yə e ka kwi e a bɑ e ghə a cəŋtə́ buŋ.
39
Mjwǐ bɑ e tamtə nə dhə́ e nthʉm lɔmdyə́ nə cwə yɑ́ yə e ka wuŋ pfʉ a; tə́ e cwə tə pfʉ́ bɑ sɔmywə tə yɑ̌ wə da e nə́ e pɑ; bɑ e yɔ gɑ e gɔ kwi' lɔmdyə́ e lɔmdyə̌, da' gɑ e lɔm pɑ da' bi mo Kristo.
40
Tə́ gɑ̌ gɔm gɑ́ e cyətə piŋ dɔmdyə bɑ e ghə kwa' pɑpúŋ; gɑ wə ŋkwɛ gɑ ba myə yɑ̌ gɑ̌ ghə Zhwenyə Si.1 KORINTO 7:1
1 KORINTO 7:2
1 KORINTO 7:3
1 KORINTO 7:4
1 KORINTO 7:5
1 KORINTO 7:6
1 KORINTO 7:7
1 KORINTO 7:8
1 KORINTO 7:9
1 KORINTO 7:10
1 KORINTO 7:11
1 KORINTO 7:12
1 KORINTO 7:13
1 KORINTO 7:14
1 KORINTO 7:15
1 KORINTO 7:16
1 KORINTO 7:17
1 KORINTO 7:18
1 KORINTO 7:19
1 KORINTO 7:20
1 KORINTO 7:21
1 KORINTO 7:22
1 KORINTO 7:23
1 KORINTO 7:24
1 KORINTO 7:25
1 KORINTO 7:26
1 KORINTO 7:27
1 KORINTO 7:28
1 KORINTO 7:29
1 KORINTO 7:30
1 KORINTO 7:31
1 KORINTO 7:32
1 KORINTO 7:33
1 KORINTO 7:34
1 KORINTO 7:35
1 KORINTO 7:36
1 KORINTO 7:37
1 KORINTO 7:38
1 KORINTO 7:39
1 KORINTO 7:40


1 KORINTO 1 / 1KOR 1
1 KORINTO 2 / 1KOR 2
1 KORINTO 3 / 1KOR 3
1 KORINTO 4 / 1KOR 4
1 KORINTO 5 / 1KOR 5
1 KORINTO 6 / 1KOR 6
1 KORINTO 7 / 1KOR 7
1 KORINTO 8 / 1KOR 8
1 KORINTO 9 / 1KOR 9
1 KORINTO 10 / 1KOR 10
1 KORINTO 11 / 1KOR 11
1 KORINTO 12 / 1KOR 12
1 KORINTO 13 / 1KOR 13
1 KORINTO 14 / 1KOR 14
1 KORINTO 15 / 1KOR 15
1 KORINTO 16 / 1KOR 16