A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 KORINTO 6



1
Cwə yə shɛ bɑ cəcɑ̌ po a, nwə kɑ po piŋ gɑ pɔ pyə wap tə bɑ nyənyɔ nə fyɛ' nə cwə yə pɔ dɔlɔ̌ nə́ bɑ gɔ fyɛ' a?
2
Po ka zhyə gɑ pɔ dɔlɔ̌ nə́ gɔ sɔ' fyɛ' dzʉ a? Bi a pɑ gɑ wɔ nə gɔ sɔ' fyɛ' dzʉ́, bɑ a gə m gɑ́ kɑ tə po lə ku' nə fyɛ' muywə nwə cəcɑ̌ pǒ?
3
Po ka zhyə gɑ pɑ gɔ sɔ' fyɛ' pɑ aŋgəle a? Tə́ mcʉ̌m sʉ'ʉ nə nwə yə̀ŋ vɔk?
4
Po gə mu' nwə po'o jap pɔ pyə Cu'tə pɔ Kristo gwak wap a gɑ́ wap sa' lə?
5
Sǒ pɑ ŋkhu wɔ! Jyə gɑ sɔmmo tə́ bɑ cəcɑ̌ po bɑ e ghə dəŋ fʉ́ yə bi a pɑ́ e nə fyɛ' nwə cəcɑ̌ mfɑmfɑ́ a lə?
6
Tə mfɑmfɑ pɑ sa' mshɛ cəcɑ́ pú dzə̌ pɑ tə ghə piŋnthʉm!
7
Kwa' nə ghə shɛ cəcɑ̌ po bɑ ǎ tsə pɔk. Po tə́ biŋ yɔ nwə yə a ka tiŋnyə́ bi po a shwə ne a? Po tə́ biŋ yɔ gɑ́ pu lɑ ywə yɔ ne shwə a?
8
Pɑ́ wɔ nə gə nwə yə a ka tiŋnyə a, bɑ dɑ́ tsə pyə shɑ pɔ, wap piŋ bɑ mfɑ pɔ́!
9
Po ka zhyə gɑ pɔ pyə wap tə gə nwə dəŋdəŋ a pɑ́ tə gɔ sɔ' ko nə́ Nəfo Si a? Ka mo fʉtə wɔ! Kɑ mgəgə́m, kɑ pɑ ghamtə mkətwɔk, kɑ pɑ ghə ghap, kɑ nthinthi pɔ bwapwǎ lə,
10
kɑ mcǔŋ, kɑ msamshwə, kɑ mpǎm mlu', kɑ pɑ tɛmnɛ, kɑ pɑ lɑ ywə tə yap lə tə́ gɔ sɔ' ko nə Nəfo Si pɑ́.
11
Tsə bɔ nə nəŋ bɑ ywə yə po lə́ bɑ́ yá, kɑ shɑ́ pɔ cəcɑ̌ pó lə. Tə́ a bɑ pu lě sɔk wɔ, a bɑ pu lě shu' wɔ, a bɑ pu lě jap wɔ dəŋdəŋ shyə m nə́ tsǒ Cyəpɔ Yeso Kristo ba m nə́ Zhwenyə Si yɔk pɑ.
12
Pɑ́ ŋ gə guŋ ywə awɛ, tə guŋ ywə awɛ tə gəm nə́ myə pɑ. Pɑ ŋ gə guŋ ywə awɛ tə pɑ ŋ də piŋ nə pɑ ŋkwɔ́ sɔmywə.
13
Tsətsʉ bɑ tsyə vàm, vam pɑ́ nə tsətsʉ, Si piŋ bɑ gɔ sa'tə tsətsʉ pu a vàm. Tə́ nɑ́ mo tə bɑ m nə ghəm pɑ, a bɑ m nə́ Cyəpɔ, Cyəpɔ pɑ yə nɑ́ mo
14
a nəŋ bɑ po'o, Si yə e lə yám Cyəpɔ nə vʉ̌ a pɑ gɔ sɔ' lɑ tʉɔ e nə yám wɔk pɑ.
15
Po ka zhyə gɑ́ nɑ́ tsɔ bɑ́ bú Kristo a? Tə́ gɑ̌ gɔ lɑ bú Kristo nə ghə bú gəgəm a? Gɛ̌!
16
Po ka zhyə gɑ́ mo yə e nthamtə pu gəgəm a bɑ pu e cʉ' ta' nɑ́ a? Nə pa' a bɑ pu lě bvə gɑ: Wap pɑpʉə gɔ cʉ' pɑ da' ta' nɑ.
17
Tɑ mo yə e nthamtə pu Cyəpɔ a bɑ pu e cu' ta' zhwenyə.
18
Po khʉ́ nwə ghap. Myə shɑ mhɔ mo bɑ m jʉmdzʉ̌ nə nɑ́ e. Tə gə ghap hɔnwə pɑ kwa' nə́ nɑ e.
19
Kɑ a bɑ po ka zhyə gɑ́ nɑ tsɔ bɑ dyə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə a bɑ nə po a, bɑ fɑ m bi Si, nɑ tsɔ lə yɑ tsɔ a?
20
Mo bɑ e lě nuŋ dəŋ ŋkhap nə jo wɔ. Po lɑ nɑ́ tsɔ gu'tə Si.











1 KORINTO 6:1
1 KORINTO 6:2
1 KORINTO 6:3
1 KORINTO 6:4
1 KORINTO 6:5
1 KORINTO 6:6
1 KORINTO 6:7
1 KORINTO 6:8
1 KORINTO 6:9
1 KORINTO 6:10
1 KORINTO 6:11
1 KORINTO 6:12
1 KORINTO 6:13
1 KORINTO 6:14
1 KORINTO 6:15
1 KORINTO 6:16
1 KORINTO 6:17
1 KORINTO 6:18
1 KORINTO 6:19
1 KORINTO 6:20






1 KORINTO 1 / 1KOR 1
1 KORINTO 2 / 1KOR 2
1 KORINTO 3 / 1KOR 3
1 KORINTO 4 / 1KOR 4
1 KORINTO 5 / 1KOR 5
1 KORINTO 6 / 1KOR 6
1 KORINTO 7 / 1KOR 7
1 KORINTO 8 / 1KOR 8
1 KORINTO 9 / 1KOR 9
1 KORINTO 10 / 1KOR 10
1 KORINTO 11 / 1KOR 11
1 KORINTO 12 / 1KOR 12
1 KORINTO 13 / 1KOR 13
1 KORINTO 14 / 1KOR 14
1 KORINTO 15 / 1KOR 15
1 KORINTO 16 / 1KOR 16