A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 KORINTO 101
Mfɑ̌mfɑ́ pɑ́ ŋ də tʉ́m wɔ: Guŋ mtá pɔk pɑ lə bɑ nthʉm mlwa, guŋ yap awɛ lə cyə́ nthʉm shyə lɑpʉə,
2
biŋ shyə m nə Mosɛ ŋkwishyə guŋ yap awɛ nthʉm mlwa ba nthʉ̌m shyə lɑpʉə.
3
Guŋ yap awɛ lə tsʉ pɑ ta' ywə tsʉ́ zhwenyə.
4
Biŋ nwə́ guŋ yap awɛ pɑ́ ta' shyə zhwenyə, nə pa' wap lə nwə́ shyə bɔ a pɑ nthəm nə ghǔ gwɔ' zhwenyə yə a lə bɑwə giŋ jʉ̌m pu a: Ghǔ gwɔ' bɔ lə bɑ́ Kristo.
5
Tə ba tə́ po'o, bo'gwyə́ pɔ nə pú lě tə puŋ Si nə pa' mpfə map lě sa ghakgo.
6
Guŋ mnwə mɔ awɛ lə nthəm po'o gɑ pɑ lɑ́ fo' nə́, po'o gɑ pɑ kɑ́ ghi'nyə cwəpùŋ pa' wap lə ghi'nyə cwəpùŋ a.
7
Ka po zhi pɑ ghamtə̀ kətwɔk pa' shɑ́ pɔ cəcɑ̌ pu a, dəŋdəŋ pa' a bɑ pu və gɑ: Pɔmnəŋ lə cwətə si dzʉ́ ywə biŋ nwə́, biŋ dú si ŋwɛnyə.
8
Ka pɑ hɑ nɑ tsɔk pɑ nə gəgəm pa' shɑ́ pɔ cəcɑ̌ pu lə ghə a: Wap lə pfʉ̌tə pɔ sha' shwɔptɔ mgham bʉə nə ta' tyɛ̌'.
9
Ka pɑ nəŋ dəŋtə́ Cyəpɔ pa' shɑ́ pɔ cəcɑ̌ pu lə́ ghə a: Mnɔ́k lě gə wap pfʉ́tə.
10
Ka po ghə kùkùnthúŋ pa' shɑ pɔ cəcɑ̌ pu lə ghə a: gɛ si'nyə pɔ lé gə wap pfʉ́tə.
11
Guŋ mnwə mɔ awɛ lə nthəm nə pú po'o ba fo', pu piŋ bvə po'o gɑ a tɔk wɔk pɑ, wɔk pɑ pyə pɑ po'o bɑ nə jʉɔjʉ̀m cwə dzʉ̌ a.
12
Pa' ǎ pɑ po'o a, mo yə ě wə ŋkwɛ́ gɑ́ e tiŋnyə thə́ a pɔmtə gɑ e kɑ vʉ̀si.
13
Mləŋtə myə a lə ləŋtə wɔ a lə bɑ ǎ ku' nə mo. Si bɑ̀ nyənyɔ; e tə́ gɔ piŋ gɑ mləŋtə myə a cyə́ gʉ' yɔ a ko nə po pɑ́. Nə mləŋtə, e gɔ hɑ jyə nə nthəm nə́ ba gʉ' nə ŋkwǎ.
14
A po'o tə wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ a, po kʉ́ nə ghamtə kətwɔk.
15
Gɑ̌ gɔm bi mzhyənwə; po sɛ nwə pɑpuŋ nə ywə yə gɑ̌ gɔm a.
16
Nthu' byǎnyə yə pɑ nyəŋ byanyə nə a tə bɑ yɔk pɑ nə tamtə nə mcyə Kristo a? Msɛ myə pɑ bo' a tə bɑ́ yɔk pɑ nə tamtə nə nɑ́ Kristo a?
17
Pa' msɛ̌ bɑ́ pɑ yɑmu' a, pɑ bɑ guŋ yɔk pɑ awɛ pɑ́ ta' nɑ yɑmu'; nə pa' guŋ yɔk pɑ awɛ nthamtə pɑ́ nə da' ta' msɛ̌ bɔ.
18
Po yɔ pɑ Israɛl, pɔ pyə wap pfɑ bap tsə pwɔ' mkətwɔk a tə nthamtə nə tsʉ' to tsə pwɔ' a?
19
Gɑ̌ po'o bɑ gɔm gɑ́ kɑ? Gɑ́ bap nə nuŋpwɔ' bi mkətwɔk kɑ mkətwɔk lə ku' mu' ywə lə́?
20
Gɛ̌! Tə pa' pu nuŋpwɔ' bɔ m bi mzhwenyə cwəpuŋ, la' pu pɑ nuŋ m bi Si a pɑ, ŋ kha kuŋ gɑ po a mzhwenyə cwəpuŋ tamtə́.
21
Bi a pɑ́ po lə nwə nthu' Cyəpɔ pu yə mzhwenyə cwəpuŋ ŋkwi cʉ̌m pɑ́.
22
Kɑ pɑ́ bɑwə shəŋ nə sitə yɛ̌luŋ Cyəpɔ? Pɑ̌ bɑ pɑ̌ ghə gʉ' shyə́ é a?
23
Pɑ́ mo ghə guŋ ywə awɛ, tə́ guŋ ywə awɛ tə gəm nə pɑ pɑ. Pɑ́ mo ghə guŋ ywə awɛ tə́ guŋ ywə awɛ tə kwitə pɑ.
24
Sɔmmo kɑ cəŋ pɑ́ da' yə nwə, e cəŋ ba yə pyə shɑ́ pɔ.
25
Guŋ tsə tsyə pu fiŋ sim a po pfɑ tə́ ywɔk sɔlam nə piŋnthʉm,
26
nə pa' dəmcǎ' pu a guŋ tsə tsyə a bɑ nə́ a bɑ pɑ tsə́ Cyəpɔ.
27
Mo yə e tə mo Kristo pɑ ké o, o piŋ gɔ ywə́ é, o ko dzʉ́ bǎ kɑlɑ́ yə e hɑ bu a tə ywɔk sɔlam nə piŋnthʉm.
28
Tə mo ghɔm bu gɑ: Yəŋ bɑ́ bap tsə pwɔ' mkətwɔk, o kɑ pfɑ, shyə m nə mo yə e siŋ o a ba m nə piŋnthʉm.
29
Ŋ tə gɔm tsɔ' po'o m nə piŋnthʉm o pɑ́, gɑ gɔm m nə yə́ mo bɔ. Nə pa' a gɔ ghə m gɑ kɑ̀ tə piŋnthʉm mo tebya nə yɑ nə cyətə pɑ ŋkwɔ̌.
30
Ŋ nə tsʉ̌ ywətsʉ hɑ gho'tə bɑ nwə kɑ mo gɔ cɔk a gɑ́ gɑ̌ hɑ gho'tə?
31
Kɑ́ po dzʉ́ pɑ ywə́ lə, kɑ́ po nwə́ pɑ ywə lə́, kɑ a bɑ pɑ́ kɑ́ lə́, po ghə guŋ ywə awɛ nə́ nə gu'tə Si.
32
Ka po pɑ́ bi sɔmmo bɑ ywə fa'tə̀, kɑ bi yə Yudea lə, kɑ bi yə Grikia lə, kɑ bi Cu'tə pɔ Si lə.
33
A po'o tə kwa' myə gɑ̌ ŋkhaktʉɔ nə puŋ guŋ pɔ awɛ nə guŋ ywə awɛ, nə cyətə cəŋ pɑ da' yɑ̌ pɑ, nə cəŋ yə́ pɔ jɔmyɔ̌m, po'o gɑ wap vɔ̌k.1 KORINTO 10:1
1 KORINTO 10:2
1 KORINTO 10:3
1 KORINTO 10:4
1 KORINTO 10:5
1 KORINTO 10:6
1 KORINTO 10:7
1 KORINTO 10:8
1 KORINTO 10:9
1 KORINTO 10:10
1 KORINTO 10:11
1 KORINTO 10:12
1 KORINTO 10:13
1 KORINTO 10:14
1 KORINTO 10:15
1 KORINTO 10:16
1 KORINTO 10:17
1 KORINTO 10:18
1 KORINTO 10:19
1 KORINTO 10:20
1 KORINTO 10:21
1 KORINTO 10:22
1 KORINTO 10:23
1 KORINTO 10:24
1 KORINTO 10:25
1 KORINTO 10:26
1 KORINTO 10:27
1 KORINTO 10:28
1 KORINTO 10:29
1 KORINTO 10:30
1 KORINTO 10:31
1 KORINTO 10:32
1 KORINTO 10:33


1 KORINTO 1 / 1KOR 1
1 KORINTO 2 / 1KOR 2
1 KORINTO 3 / 1KOR 3
1 KORINTO 4 / 1KOR 4
1 KORINTO 5 / 1KOR 5
1 KORINTO 6 / 1KOR 6
1 KORINTO 7 / 1KOR 7
1 KORINTO 8 / 1KOR 8
1 KORINTO 9 / 1KOR 9
1 KORINTO 10 / 1KOR 10
1 KORINTO 11 / 1KOR 11
1 KORINTO 12 / 1KOR 12
1 KORINTO 13 / 1KOR 13
1 KORINTO 14 / 1KOR 14
1 KORINTO 15 / 1KOR 15
1 KORINTO 16 / 1KOR 16