A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 KORINTO 11
Myə Polo yə Si ŋkhe a pa' yʉ́ nə ŋkhuŋ a nə gə gɛ nthəm Kristo Yeso, pyə Sostɛnə, fɑ́ yɔk pɑ:
2
Bi cu'tə Si yə a Korinto, bi pɔ pyə pu lɔnyə wap nə Kristo Yeso, wap ghɔ pɑ́ pɔ dɔlɔ̌ pu a pɔ pyə wap ŋkhe tso Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo, Cyəpɔ yap ba yɔk pɑ a;
3
gho' ba hwitə pɑ bi po shyə́ m nə́ Si Tá yɔk pɑ ba m nə Cyəpɔ Yeso Kristo.
4
Gɑ̌ go'tə Si guŋ mcwə awɛ nə po nə gho' Si yə e lə ghə bi po shyə m nə Yeso a.
5
Nə pa' Si bɑ e lé shyə m nə é hɑ guŋ fʉ' awɛ bi po, guŋ fʉ' nə ghɔ̀m ba guŋ fʉ' nə zhyə.
6
A bɑ kwǐnthɛ Kristo kwyə nə po,
7
tə́ sɔmywə yə Si hɑ bi mo a lə yɑwə jak bi po, wɔ pyə po bɑwə byap gɑ́ pu ghə po zhyə Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo a.
8
Yʉ́ nə gɔ pɑ kwyətə́ wɔ tə kəm nə́ nə miŋ po'o gɑ́ po sɔ' bɑ tə bya nə tyɛ'dzʉ Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo.
9
E bɑ nyənyɔ, yʉ́ Si yə e ŋkhe wɔ gɑ po a Yeso Kristo Cyəpɔ yɔk pɑ Mu e tsʉnyə a.
10
Tə́ gɑ wə səso wɔ mfɑmfɑ́ shyə m nə tsǒ Cyəpɔ yɔk pɑ̀ Yeso Kristo gɑ: Po pɑ ŋkwishwə, a ŋkhyɛ'nyə kɑ pɑ cəcɑ̌ po; po cəŋtə nthamtə́ nthʉm ta' zhwenyə, ba m nthʉ̌m ta' ŋkwɛnyə.
11
Nə pa' a bɑ pɑ Kloe siŋ a mfɑmfɑ gɑ́ fəŋnyə cəcɑ̌ po.
12
A pɑ́ gɑ́ bǎ ya mo lə cəcɑ̌ po bɑwə gɔm gɑ: Gɑ̌ bɑ́ mo Polo, myə pɑ́ mo Apolos, myə pɑ́ mo Kefas, myə pɑ́ mo Kristo.
13
Kristo bɑ ě ghaptə a? Pu lə́ ŋkham pɑ́ Polo thə́ bɛnyəpɛnyə nə thə yɔ a? Po lə́ ŋkwishyə m nə tsǒ Polo a?
14
Ca'nyə Si gɑ́ ŋ dě tə nu' sɔmmo yɔ shyə tə ně da' Krispo pu Gayo.
15
A po'o tə pɑ sɔmmo lə ghɔm gɑ́ po lə ŋkwishyə nə tso tsɑ̌.
16
Əŋ ŋ də kwi' nu' tuŋdyə Stefana shyə. Sɔ' m nə pyəshɑ́ pɔ, bɑ ŋ kha zhyə gɑ́ gɑ̌ kwi' nu' mu' mo shyə pɑ́.
17
Nə pa' Kristo la tə́ nthəm a gɑ́ gɔ nu' pɔ shyə pɑ́, e lə nthəm a m gɑ gɔ siŋ Cùŋ pɑpuŋ, siŋ po'o tə́ cyə m̀ nə́ fʉ̌ mghɔm pɑ̀, bɑ bwɔk nə lɑ bɛnyəpɛnyə Kristo sɑnyə ywə pɔpɔ.
18
Ghɔm bɛnyəpɛnyə bɑ pʉə bi pɔ bipǐ da' gɑ bi pɔ pyə wap wə gɔ vɔk a, bi pɑ̌, a pɑ́ mtʉɔ Si.
19
Nə pa' a bɑ pu lě bvə gɑ: Gɑ gɔ sɔ' sa'tə fʉ́ pɑ zhyə fʉ́, simnyə zhyənwə mzhyənwə.
20
Jyəfʉ̌ hɑ́? Tadyə mco' hɑ? Sɛnwə nə yəŋ wɔ̌dzʉ́ hɑ? Si tə́ bɑ e pʉɔ fʉ́ dzʉ́ nə gə pʉə a?
21
Pa' dzʉ̌ lé shyə m nə fʉ̌ la' e zhyə Si nthʉm fʉ́ si a, Si bɑ e cyə m nə pʉə nə́ siŋ Cuŋ pɑpúŋ tə́ jɔ gɑ e gɔ vɔk pɔ pyə wap piŋ a.
22
Pɑ Yudea həŋtə́ msya, pɑ Grikia pɑ shəŋ fʉ́.
23
Tə́ sɔ' m nə pyə, pyə̌ siŋ Mesia yə pu lə kam e thə bɛnyəpɛnyə a, ywə fa'tə bi pɑ Yudea biŋ bɑ pʉə bi pɑ tə pɑ́ pɑ Yudea;
24
Da' gɑ sɔ' m bi pɔ pyə a bɑ pu ké wap a, kɑ pɑ Yudea, kɑ pɑ Grikia lə, bɑ́ Kristo, mtʉɔ Si, ba fʉ́ Si.
25
Nə pa' ywə yə a bɑ pʉə Si a, a bɑ fʉ́ yə a bɑ ǎ cyə monəŋ, ywə yə a biŋ bɑ nə pwa Si a a pɑ bɑ ǎ tʉɔ shyə monəŋ.
26
Mfɑmfɑ pǒ zhyə́ pɔ pyə pǒ bɑ wap a, wɔ pyə Si bɑ é ke wɔ po piŋ a: Pɑ zhyə́ fʉ́ nə mnyə pɔmnəŋ tə ghyɛ̌' bɑ cəcɑ̌ po pɑ́, kɑ pɔ nthʉɔtʉɔ lə, kɑ pɔ nə mtuŋdyə gwyəgwyə lə.
27
Tə ywə yə a bɑ pʉə bi dzʉ̌ a Si bɑ e cwɔ' yá nə nə jʉ́m mzhyə́fʉ́; ywə yə́ a bɑ ywə bwapwǎ bi dzʉ́ a, Si pɑ bɑ ě cwɔ' ya nə nə jʉ́m ywə nthʉɔtʉɔ.
28
Ywə yə a bɑ nthʉm dzʉ́ bɑ ywə tə́ dəŋ pu piŋ bɑ gwak a, ywə yə a bɑ ywə tə ywə a, Si bɑ e cwɔ' ya nə nə dɑ ywə yə a ywə a gə mzhʉm.
29
Po'o gɑ sɔmmo yə Si lə nyaptə e a kɑ ŋa' nɑ e dzə Si.
30
A shyə m nə E tə́ po pɑ nə́ Kristo Yeso yə e bɑ bi pɑ bɑ́ fʉ́ yə a fɑ m bi Si a, nwə dəŋdəŋ, lɔ́nyə, nə vɔk mo.
31
Po'o gɑ́ dəŋdəŋ pa' ywə yə pu lə və a gɔm a gɑ: mo yə e gɔ ŋa' nɑ e a ŋa' nɑ e m nə Si.1 KORINTO 1:1
1 KORINTO 1:2
1 KORINTO 1:3
1 KORINTO 1:4
1 KORINTO 1:5
1 KORINTO 1:6
1 KORINTO 1:7
1 KORINTO 1:8
1 KORINTO 1:9
1 KORINTO 1:10
1 KORINTO 1:11
1 KORINTO 1:12
1 KORINTO 1:13
1 KORINTO 1:14
1 KORINTO 1:15
1 KORINTO 1:16
1 KORINTO 1:17
1 KORINTO 1:18
1 KORINTO 1:19
1 KORINTO 1:20
1 KORINTO 1:21
1 KORINTO 1:22
1 KORINTO 1:23
1 KORINTO 1:24
1 KORINTO 1:25
1 KORINTO 1:26
1 KORINTO 1:27
1 KORINTO 1:28
1 KORINTO 1:29
1 KORINTO 1:30
1 KORINTO 1:31


1 KORINTO 1 / 1KOR 1
1 KORINTO 2 / 1KOR 2
1 KORINTO 3 / 1KOR 3
1 KORINTO 4 / 1KOR 4
1 KORINTO 5 / 1KOR 5
1 KORINTO 6 / 1KOR 6
1 KORINTO 7 / 1KOR 7
1 KORINTO 8 / 1KOR 8
1 KORINTO 9 / 1KOR 9
1 KORINTO 10 / 1KOR 10
1 KORINTO 11 / 1KOR 11
1 KORINTO 12 / 1KOR 12
1 KORINTO 13 / 1KOR 13
1 KORINTO 14 / 1KOR 14
1 KORINTO 15 / 1KOR 15
1 KORINTO 16 / 1KOR 16