A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

ROMA 81
Sɔm shɛ tə bɑ cwəlɔ jɑ́ thə́ pɔ pyə wap bɑ m nə Yeso Kristo a pɑ.
2
Nə pa' mco' Zhwenyə yə a hɑ vɔk shyə m nə Yeso Kristo a bɑ ɑ lě ŋkwi a bi mco' mhɔ ba m̀ bi vʉ̌.
3
Ywə yə mco' lě tə ku' nə ghə, nə pa' a bɑ bap nɑ́ lě bwa mco' a, Si ghə̀: Shyə m nə pa' e nthəm Mú e nthʉm bapnɑ mhɔ pa' yɔk pɑ a, dɑ e nuŋpwɔ' nə mhɔ, e lě nyəŋ shɛ thə mhɔ, nthʉm bap nɑ́.
4
Po'o gɑ nwə dəŋdəŋ yə mco' shəŋ a, a pəmtə́ nə́ pɑ̀ pyə pɑ tə́ jɑwə giŋ m nə bap nɑ́ a pɑ́, bɑwə giŋ m nə́ Zhwenyə.
5
Nə pa' mo bɑ giŋ nə bap nɑ́ bɑ gə pɑ tsə bap nɑ́, da' gɑ́ bɑ giŋ nə Zhwenyə, gə ywə Zhwenyə.
6
Bap nɑ́ gɔ m nə vʉ̌, da' gɑ Zhwenyə pɑ gɔ m nə vɔk ba m nə hwitə.
7
Nə pa' nə yu'nyə bi bapnɑ bɑ nə tʉɔthə́ bi Si; bapnɑ tə́ ju'nyə nə mco' Si pɑ́, bɑ a ka ku' nə yu'nyə pɑ.
8
A bɑ m nə bap nɑ́ bi a pɑ́ mo lə puŋ Si.
9
Tə po tə jɑ bvɔk m nə bap nɑ́ pɑ́, po bɑ m nə Zhwenyə, nə pa' Zhwenyə Si shwə nə po. A pɑ́ gɑ mo ka ghə Zhwenyə Kristo, bɑ́ e tə́ mo Kristo pɑ.
10
A pɑ gɑ Kristo bɑ́ nə po, bɑ ba pa' ǎ nyənyɔ gɑ́ nɑ́ bɑ ywə vʉ́ shyə m nə mhɔ a, bɑ Zhwenyə bɑ vɔk yɔ́ shyə m nə nwə dəŋdəŋ.
11
Bi á a piŋ bɑ́ gɑ Zhwenyə Mo yə e lə́ yam Yeso nə vʉ̌ a shwə nə po, bɑ Mo yə e lə yam Yeso Kristo a gɔ sɔ' hɑ vɔk nə́ nɑ tsɔ tsyə a bɑ ywə pfʉ̀pfʉ̌ a, cyə m nə Zhwenyə e yə a shwə nə po a.
12
A po'o mfɑ́mfɑ́ tə a bɑ́ bɑ pɑ̌ ghə jú, la' a pɑ jú bapnɑ yə a gɔ ghə pɑ vɔk m nə bapnɑ a pɑ.
13
Nə pa' po pɑ bvɔk a nə bap nɑ́ bɑ po gɔ sɔ' pfʉ́; da' gɑ́ po cyə m nə Zhwenyə jwə́ mfa' bap nɑ́, bɑ po gɔ sɔ' vɔk.
14
Nə pa' pɔ pyə Zhwenyə Si nə shya wap a bɑ po Si.
15
Pǒ bɑ po ka kwi Zhwenyə yə a dɑ wɔ gə mkwɔ, po pɑ́ bwɔk a pɑ. A bɑ po kwi Zhwenyə yə a dɑ wɔ gə mcwə po, Zhwenyə yə a gə po cwe gɑ: Aba, Ta.
16
Zhwenyə bɔ biŋ bi mzhwenyə mɔk pɑ gɑ pɑ bɑ́ po Si.
17
Bɑ pó biŋ bɑ mtsʉ́ mcʉ', mtsʉ̌ mcʉ' Si, pa Kristo, nə pa' pɑ ghə yɔk pɑ tsʉ' nə go' e, bɑ pɑ gɔ sɔ' ghə yɔk pɑ tsʉ' nə ghu' e.
18
Gɑ zhyə gɑ gǒ' yə a si nə yəŋ gɑ́ cwə dzʉ̌ a ka ku' sɔmywə nə ghu'tə yə Si gɔ sɔ' la'tə nə pɑ a.
19
Nə pa' dzʉ̌ bɑwə byap tə səŋnyə nə pa' pu gɔ ghə wap zhyə Mu Si a:
20
Nə pa' dzʉ̌ bɔ bɑ pu hɑ nə gʉ' simnyə, tə m pa' yʉ nə ŋkhuŋ a pɑ́, m pa' mo yə e nyəŋ e nə́ a nə ŋkhuŋ a; tə́ e yɑwə mɔktə.
21
Nə pa' ba yʉ́ yə pu gɔ sɔ' kwi e bi ŋkwɔ vʉ̌, e ghə yə tsʉ' nə nə cyətə pɑ ŋkwɔ ba nə ghu'tə yə a bɑ yə po Si a.
22
Pyə bɑ pyə̌ zhyə́ gɑ guŋ dzʉ awɛ jɑwə cwəlɔ bɑwə pfə́ nə ywələ̌m nə dzə́.
23
A tə bɑ da' yʉ́ do e pɑ́, ba wɔk pɑ yɔk pɑ pyə a bɑ pɑ ghə zhwi'tə Zhwenyə a, pɑ bɑwə pfə̌ nthʉm tʉm pɑ, byap gɑ pɑ pɑ́ mcwə po, byap nə vɔk nɑ tsɔk pɑ.
24
Nə pa' a bɑ pu lě bvɔk wɔk pɑ, tə́ bvɔk wɔk pɑ po'o m nə mɔktə. Tə bi a pɑ mo yɔ ywə yə o mɔktə ya a bɑ o tə́ gɔ piŋ mɔktə pɑ: Bi a pɑ mo yɔ ywə biŋ mɔktə m gɑ kɑ?
25
Tə nə mɔktə ywə yə pɑ tə jɔ a pɑ́, a bɑ nə cəŋtə byap.
26
Zhwenyə ŋkwitə wɔk pɑ nə pwa yɔk pɑ, nə pa' a bɑ pɑ ka zhyə nə cwyɛ'nyə pa' a shəŋ a; da' gɑ́ Zhwenyə giŋkam nə pɑ̀, bɑ shwiŋ tə dhə,
27
bɑ Mo yə é jyə́ tʉm mo a zhyə ywə yə Zhwenyə sɛ a: nə pa' Zhwenyə bɑ giŋkam pɔ dɔlɔ̌ m pa' Si shəŋ a.
28
Pɑ́ piŋ jyə́ gɑ guŋ ywə awɛ nyaptə pɑ nwə pɑpuŋ bi pɔ pyə wap ŋkhuŋ Si a, pɔ pyə́ a bɑ e ke wap pa' e jap a.
29
Pɔ pyə a bɑ e lě dəŋdzə jyə wap a, e lě jap gɑ́ wap gɔ pɑ hwə́ pa' Mú e bɑ a, po'o gɑ e pɑ́ thə́sə mu nə dú mfɑ,
30
pɔ pyə a bɑ e lě dəŋdzə̀ shwɔ' wap a, a bɑ e lě ŋkhe wap; pɔ pyə e lə ké wap a pɑ́ bɑ e lě jap wap dəŋdəŋ; pɔ pyə e lə yap wap dəŋdəŋ a, a pɑ bɑ e lě gu'tə́ wap.
31
Pɑ gɔ kwi' ghɔm gɑ́ kɑ? Si pɑ bi pɑ̀ bɑ wɑ gɔ pɔ wɔk pɑ̀?
32
Yʉ yə e lě tə́ gho' kwa' Mú e, da' gɑ e lě hɑ é nə thə́ yɔk pɑ awɛ a, a gɔ ghə m gɑ kɑ tə́ e lə hɑ guŋ ywə awɛ bi pa Mu é?
33
Wɑ̌ gɔ putə pɔ pyə Si bɑ ě cwɔ' wap a? Si nə́ jap mo dəŋdəŋ.
34
Wɑ̌ gɔ nyəŋ shɛ̌? Yeso Kristo bɑ e lě pfʉ́, biŋ jam nə vʉ̌; e bɑ nə ghə̌ŋ tʉɔ Si, bɑ gìŋkám nə pɑ.
35
Wɑ gɔ té wɔk pɑ nə ŋkhuŋnyə Kristo? Ghəghʉɔ lə? Kɑ nə zhwiŋ? Kɑ nə cwɔ' mkwə mo cwəpuŋ? Kɑ jikǔ'? Kɑ pə̌ŋ? Kɑ ywə vʉ? Kɑ nyədwɔp?
36
Nə pa' a bɑ pú lě bvə gɑ: A shyə m nə o pu pɑ jwɔk jwətə wɔk zhwətə; pu pɑ jɔ wɔk pɑ pa' mnɔm pyə pu dɑ wap gɔ m nə wa wap a.
37
Da' gɑ́ nə guŋ e awɛ pɑ̌ shyə m nə mo yə́ e lə kuŋ wɔk pɑ a, bɑ pɑ cyəshù.
38
Əŋ, gɑ̌ zhyə nyənyɔ gɑ: Kɑ vʉ́, kɑ vɔk, kɑ pɑ aŋgəle, kɑ nə hya mo, kɑ cwəlɔ, kɑ cwə yə a gɔ tə sɔ' a lə, kɑ mtʉɔ,
39
kɑ mgʉ' tə́ thə, kɑ mgʉ' tsʉ̀m, kɑ bǎ kɑ yə pu lə nyaptə a lə, pɑ́ sɔmywə lə haptə́ wɔk pɑ̀ nə ŋkhuŋnyə Si yə pu da'tə nə Yeso Kristo Cyəpɔ yɔk pɑ̀ a!ROMA 8:1
ROMA 8:2
ROMA 8:3
ROMA 8:4
ROMA 8:5
ROMA 8:6
ROMA 8:7
ROMA 8:8
ROMA 8:9
ROMA 8:10
ROMA 8:11
ROMA 8:12
ROMA 8:13
ROMA 8:14
ROMA 8:15
ROMA 8:16
ROMA 8:17
ROMA 8:18
ROMA 8:19
ROMA 8:20
ROMA 8:21
ROMA 8:22
ROMA 8:23
ROMA 8:24
ROMA 8:25
ROMA 8:26
ROMA 8:27
ROMA 8:28
ROMA 8:29
ROMA 8:30
ROMA 8:31
ROMA 8:32
ROMA 8:33
ROMA 8:34
ROMA 8:35
ROMA 8:36
ROMA 8:37
ROMA 8:38
ROMA 8:39


ROMA 1 / ROM 1
ROMA 2 / ROM 2
ROMA 3 / ROM 3
ROMA 4 / ROM 4
ROMA 5 / ROM 5
ROMA 6 / ROM 6
ROMA 7 / ROM 7
ROMA 8 / ROM 8
ROMA 9 / ROM 9
ROMA 10 / ROM 10
ROMA 11 / ROM 11
ROMA 12 / ROM 12
ROMA 13 / ROM 13
ROMA 14 / ROM 14
ROMA 15 / ROM 15
ROMA 16 / ROM 16