A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

ROMA 71
A bɑ po tʉɔnyə̀ a mfɑ pɑ — gɑ̌ gɔm bi pɔ pyə a bɑ wap cəŋtə jyə mco' a — gɑ mco' gə tʉɔ nə mo pɑ cwə yə e ka wuŋ pfʉ a?
2
A bɑ po'o tə mjwǐ yə e lɔmdyə a, mco' da e nə dhə́ e pɑ cwə yə dhə e yɑ̌wə a. Da' gɑ dhə́ e pfʉ́ bɑ mco' lɔmdyə́ ka piŋ gə sɔm shɛ́ nə e.
3
Tə́ dhə e yɑwə́, e ghɔ m bi mu' mbɛ, bɑ ě ghə ghap; tə́ dhə e pfʉ bɑ mco' ka piŋ gə sɔm gʉ' nə e, tə bi a e ghɔ jɔ mu' mbɛ bɑ e ka ghə ghap pɑ.
4
Ba wɔ yɔ, dəŋdəŋ po'o mfɑ pɑ, a bɑ pu lě gə po pfʉ́ nə mco', shyə m nə nɑ Kristo, po'o gɑ po pɑ́ m bi mu' mo, Mo yə e lə yǎm nə vʉ̌ a, po'o gɑ pɑ yam mthɔm bi Si.
5
Nə pa' cwə yə pɑ lə́ jɑ pɑ nthʉm bap nɑ́ a, mnwə myə a gə mo hɔnwə a pɑ shyə m nə́ mco' fa' nə pɑ po'o gɑ pɑ́ yam nthɔm vʉ́.
6
Tə cwəlɔ yə a bɑ pɑ lě pfʉ́ nə ywə yə a lə dɑ wɔk pɑ gə mkwɔ a, a bɑ pɑ lě nthəm ŋkwɔ nə mco', tə biŋ bɑwə cwəlɔ bɑ m nə nə́ sa' sə́ yə a bɑ m nə Zhwenyə, la' pɑ piŋ jɑ m nə bvo nə sa' mco' myə pu lə və a.
7
A po'o bɑ da'tə gɑ kɑ? Gɑ mco' bɑ mhɔ lə̀? Gɛ̌! Tə́ gɑ̌ jyə́ mhɔ pɑ nə mco'. Nə pa' mco' lə pě' bɑ tə ghɔm gɑ: Kɑ́ ghi'nyə, bɑ ŋ tə jyə́ ghi'nyə pɑ.
8
Mhɔ bɑ a lě shyə m po'o nyəŋ nthinthi ghi'nyə nə m̀, shyə m nə mco'. Nə pa' ka mco' a bɑ mhɔ bɑ pɑ̀ pfə ywə.
9
A lə bɑ cwə dzə ŋ bɑ bvɔk tə mco'. Tə mco' lě sɔ', mhɔ pɑwə́.
10
Tə myə piŋ pfʉ́: Mco' myə a dɑ mo gɔ nə vɔk a lě bɑ bəm, ŋ gɔ m nə vʉ̌.
11
Nə pa' mhɔ bɑ a lě jɔ məjyə shyə́ m nə mco' fʉtə a hɑ a nə vʉ̌.
12
A bɑ po'o mco' pɑ dɔlɔ̌, ba ywə yə a gɔm gɑ pu ghə a piŋ bɑ dɔlɔ̌, bɑ dəŋdəŋ, bɑ ǎ púŋ.
13
Jyə gɑ a bɑ po'o bɑ ywə yə a bɑ ywə pɑpúŋ a piŋ jí nwə vʉ́ bəm lə́? Gɛ̌! Mhɔ nə shyə m nə ywə pɑpuŋ nyəŋ a nə vʉ̌, po'o tə́ pú cəŋtə́ jɔ mhɔ, jɔ bɔkbɔk nwə shyə m nə mco'.
14
Pɑ zhyə́ gɑ mco' bɑ m nə zhwenyə. Tə́ gɑ̌ bɑ mo bap nɑ́, bɑ pú fiŋ a pa' ŋkwɔ a bi mhɔ.
15
A nyənyɔ gɑ ŋ tə́ bɑwə jú' sɔmywə nə ywə yə gɑ̌ gə a pɑ́: Ywə yə gɑ̌ shəŋ a, ŋ tə́ gə ya pɑ́, da' gɑ ywə yə gɑ̌ bɔ ya a, yá tə gɑ̌ gə.
16
Bi a pɑ gɑ́ gɑ̌ gə pɑ ywə yə ŋ tə́ shəŋ ya a pɑ, bɑ a bɑ́ gɑ̌ piŋ mco', biŋ jyə́ gɑ a bɑ ǎ pùŋ.
17
Tə́ myə nə gə po'o pɑ, mhɔ myə a shwə nə m̀ a nə gə.
18
Nə pa' gɑ̌ zhyə gɑ́ pɑpuŋ tə́ shwə nə m̀ pɑ: Gɑ̌ gɔm nə bap nɑ́ a. Gɑ̌ bɑ gɑ̌ zhyə nə cəŋ pɑpùŋ, tə nə ghə lə pɑwə.
19
Nə pɑ pɑpuŋ yə gɑ̌ shəŋ a ŋ tə́ gə yá pɑ, cwəpuŋ yə ŋ tə́ shəŋ a pɑ̀ bɑ gə.
20
A bi a pɑ gɑ́ ywə yə ŋ tə shəŋ a pɑ, gɑ̌ gə yá bɑ tə́ myə nə gə pɑ́, bɑ mhɔ myə a shwə nə m̀ a nə gə.
21
Myə yə gɑ̌ shəŋ nə ghə pɑpuŋ a, gɑ̌ wə jɔ m nə mco' mɔ: cwəpuŋ nə bɑ dzə m̀.
22
Nə pa' gɑ̌ ŋwɛnyə nə mco' Si m pa' mo m nə zhwenyə a.
23
Da' gɑ nə mzhəŋ nɑ mǎ biŋ bɑ jɔ shɑ mco' a pɑwə do' myə́ mco' myə zhyə̌nwə a biŋ a; myə bɔ dɑ a gə gɛ cɛ̌ bi mco' mhɔ myə a bɑ nə bapnɑ a a.
24
Gɑ̌ bɑ gɛ ghəghʉɔ! Wɑ́ gɔ sɔ' kwi a bi nɑ yəŋ yə́ a bɑ́ yə vʉ̌ a?
25
Pa'lə pɑ bi Si shyə m nə Yeso Kristo Cyəpɔ yɔk pɑ! Gɑ̌ bɑ yəŋ bɑ ŋkwɔ bi mco' Si shyə m nə zhyə̌nwə a biŋ bɑ ŋkwɔ bi mco' mhɔ shyə m nə bapnɑ a.ROMA 7:1
ROMA 7:2
ROMA 7:3
ROMA 7:4
ROMA 7:5
ROMA 7:6
ROMA 7:7
ROMA 7:8
ROMA 7:9
ROMA 7:10
ROMA 7:11
ROMA 7:12
ROMA 7:13
ROMA 7:14
ROMA 7:15
ROMA 7:16
ROMA 7:17
ROMA 7:18
ROMA 7:19
ROMA 7:20
ROMA 7:21
ROMA 7:22
ROMA 7:23
ROMA 7:24
ROMA 7:25


ROMA 1 / ROM 1
ROMA 2 / ROM 2
ROMA 3 / ROM 3
ROMA 4 / ROM 4
ROMA 5 / ROM 5
ROMA 6 / ROM 6
ROMA 7 / ROM 7
ROMA 8 / ROM 8
ROMA 9 / ROM 9
ROMA 10 / ROM 10
ROMA 11 / ROM 11
ROMA 12 / ROM 12
ROMA 13 / ROM 13
ROMA 14 / ROM 14
ROMA 15 / ROM 15
ROMA 16 / ROM 16