A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

ROMA 41
Pɑ gɔ ghɔm gɑ́ kɑ́ nə Abraham tá yɔk pɑ̀? E lě gwim kɑ́ shyə m nə bap nɑ́?
2
Abraham lə pé' e shyə m nə mfa' myə tə́ bɑ mo dəŋdəŋ bɑ bi a pɑ e ŋa' nɑ e, tə̀ gɛ̌ dzə̌ Si.
3
Nə pa' ŋwa'nyə gɔm gɑ́ kɑ? Abraham lə ghə piŋnthʉm nə Si, pu sɛ yə bɔ bi e pa' nwə dəŋdəŋ a.
4
Tə sɔ' m nə mo yə e fa' fa' a, mcwɔ'fa' tə bɑ́ pu sɛ m pa' gho' pɑ, pu sɛ m gɑ́ ywə yə a bɑ yə́ a.
5
Tə sɔ' m nə mo yə e ka fá' sɔm fá' a da' gɑ biŋ mo yə́ e dɑ gɛ mhɔ gə mo dəŋdəŋ a, pu sɛ piŋnthʉm pa' dəŋdəŋ a.
6
A po' o tə David jwɔp ŋwɛnyə mo yə́ Si sɛ e gɑ mo dəŋdəŋ tə cyə m nə mfa' myə a gɑ:
7
Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə pu lɑ yap nə cyətə ghiŋ nə mco' shwyɛ' wap biŋ pfɔptə mhɔ map a.
8
Buŋtsě bɑ mo yə Cyəpɔ tə́ jɑwə sɛ́ mhɔ myə a pɑ́.
9
Ghɔm mka'nyə pɑpuŋ tsɔ gɑ po'o bɑ pɑ́ bi pɔ pyə́ pu vo wap a kɑ ba pɔ pyə pu ka vo wap a? Pyə gɔm gɑ: Pu lě sɛ piŋnthʉm Abraham bi e pa' dəŋdəŋ a.
10
Pu lə sɛ po'o cwəkʉ̌? Tə pu bvo e kɑ bɑ pu tsə vo e? Gɛ̌, tə pu bvo e, tə́ pu la' bvo e!
11
Si lə hɑ mtiŋ nə́ vo mo bi e, a pɑ́ stam nə pɑ dəŋdəŋ yə e lə kwǐshyə m nə piŋnthʉm cwə yə pu lə jɑ tə́ vo e a; a pɑ́ po'o e zhi tá guŋ pɑ piŋ awɛ pyə́ wap lə bɑ pɔ bɑ pu ka vo wap a, po'o gɑ pu sɛ wap gɑ́ pɔ dəŋdəŋ,
12
ba ta pɔ pyə pu vo wap, ba pyə wap nə pɑ̌ nə gwya pɔ pyə pu vo wap a biŋ bɑ giŋ nə mkwə tá yɔk pɑ Abraham pa' e lə giŋ nthʉm piŋnthʉm tə pu la' bvo e a.
13
Nə pa' a tə́ shyə m̀ nə́ mco' tə́ pu ka' bi Abraham ba m bi gwya e gɑ wap gɔ sɔ' kwi dzʉ̀ pa' tsə mcʉ' a pɑ̀; a lə shyə m nə dəŋdəŋ piŋnthʉm.
14
A pɑ́ gɑ́ pɑ tsʉ mcʉ́' shyə m nə mco', bɑ piŋnthʉm ka kwitə́ sɔmywə ba mka'nyə piŋ mǐ
15
nə pa' mco' hɑ yɛlúŋ; tsʉ' yə mco' tə nə a pɑ́, nə pɔptə mco' lə pɑ́ tsʉ'u.
16
A bɑ po'o tə pu pɑ̀ shyə pɑ m̀ nə́ piŋnthʉm tə́ bɑ dzʉmcʉ̌', gɑ a cyə a m nə̀ gho', po'o gɑ mka'nyə pɑ̀ pɑwə nə ŋkhənyə Abraham, tə da' nə pɔ pyə wap shyə m nə́ mco' a pɑ, ba m nə́ pɔ pyə wap shyə m nə piŋnthʉm Abraham tá guŋ yɔk pɑ awɛ a.
17
Nə pa' á bɑ pu lě bvə gɑ: Ŋ dě dɑ o gə tá pɔ jɔmyɔ̌m. E bɑ tá yɔk pɑ̀ dzə̌ Mo yə e lə pǐŋ e a, Si yə e gə pɔ pyə wap pfʉ a vɔk, e piŋ bɑ̀ gə ywə yə a la m bɑwə a, a pɑwə.
18
Mɔktə ba nə cwə yə bi a pɑ́ mo lə piŋ mɔk sɔmywə a, e lě biŋ, shyə m po'o ji tá pɔ jɔmyɔ̌m pa' ghɔm tsyə a gɔm gɑ: Gwya o gɔ sɔ' pɑ po'o.
19
E lě tə́ yɔ dəŋ gu'dzʉ́ tsyə bwa nə piŋnthʉm e, nə pa' a lə bɑ ě ghə gwɛ a gu' ŋkhə́, ba pa' nɑ e pu a vam Sara lə bɑ ǎ cu' pɑ pfə́ ywə a.
20
E la tə zhʉ'nyə nə mka'nyə Si pɑ́; e lə pǐŋ ŋkhak pɑ tʉɔ nthʉm piŋnthʉm, bɑ gu'tə́ Si
21
jyə́ nyənyɔ gɑ ywə yə Si ŋkha'nyə a, e ghə tʉɔ nə gə a pəmtə̀.
22
A lə shyə m po'o tə pu sɛ bi e pa' nwə dəŋdəŋ a.
23
A tə́ bɑ po'o da' bi e do e tə pu bvə gɑ́: Pu lě sɛ bi e;
24
a bɑ́ ba m bi pɑ̀, wɔk pɑ̀ pyə piŋnthʉm yɔk pɑ̀ gɔ sɔ' sɛ́ a, nə pa' pɑ biŋ Mo yə e lə yam Yeso, Cyəpɔ yɔk pɑ nə vʉ̌ a,
25
Mo yə pu lə hɑ e nə mhɔnwə mɔk pɑ̀ e piŋ jam nə vʉ̌ gɑ pɑ cʉ' pɔ dəŋdəŋ a.ROMA 4:1
ROMA 4:2
ROMA 4:3
ROMA 4:4
ROMA 4:5
ROMA 4:6
ROMA 4:7
ROMA 4:8
ROMA 4:9
ROMA 4:10
ROMA 4:11
ROMA 4:12
ROMA 4:13
ROMA 4:14
ROMA 4:15
ROMA 4:16
ROMA 4:17
ROMA 4:18
ROMA 4:19
ROMA 4:20
ROMA 4:21
ROMA 4:22
ROMA 4:23
ROMA 4:24
ROMA 4:25


ROMA 1 / ROM 1
ROMA 2 / ROM 2
ROMA 3 / ROM 3
ROMA 4 / ROM 4
ROMA 5 / ROM 5
ROMA 6 / ROM 6
ROMA 7 / ROM 7
ROMA 8 / ROM 8
ROMA 9 / ROM 9
ROMA 10 / ROM 10
ROMA 11 / ROM 11
ROMA 12 / ROM 12
ROMA 13 / ROM 13
ROMA 14 / ROM 14
ROMA 15 / ROM 15
ROMA 16 / ROM 16