A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

ROMA 21
Nə́ nə shwyɛ' o tə bɑwə pɑ́, kɑ o bɑ pɑ́ wɑ̌ lə, wə yə o fyɛ' pyəshɑ́ pɔ a; nə pa' o nə fyɛ' yə mu' mo, bɑwə nyəŋ shɛ kwa' thə o. Nə pa' o bɑwə gə yǔ pɑ́ po'o.
2
Tə́ a bɑ pɑ̌ zhyə gɑ yə nə fyɛ' Si bɑ nyənyɔ nə pɔ pyə wap gə nthi mfa' bɔ a.
3
O bɑwə ŋkwɛ gɑ wə yə o fyɛ' pɔ pyə wap gə po'o, biŋ bɑwə gə yǔ pɑ pa' wap a, o gɔ sɔ' vɔk nə yə fyɛ' Si a?
4
Kɑ́ o bɑwə gwak mɑ dəŋ puŋnwə Si, ba nə kyəptʉm e pu a nə ghə pɑpuŋ? O tə bɑwə jyə gɑ puŋnwə Si bɔ bɑwə nthənyə o gɑ o pʉɔtʉm tsʉ̌ a?
5
A bɑwə shyə m nə tʉɔthə́ o ba m nə yu nə cyə́tə pʉɔtʉm o pɑwə shu'tə́ yɛ̀luŋ Si thə o nə tyɛ' yɛluŋ, tyɛ'dzʉ́ yə́ e gɔ sɔ' fyɛ' dəŋdəŋ a.
6
Tyɛ'dzʉ yə́ Si gɔ sɔ' pa' bǎ yə nwə wɑlɑ́ pɑ nə dəŋ mfa' myə́ a:
7
E gɔ sɔ' hɑ vɔk mama bi pɔ pyə wap lě ŋkhaktʉɔ nə́ nə ghə nwə pɑpúŋ, bɑ shə́ŋ ghu'tə, mku' ba nə cyətə piŋ npfʉ a.
8
Hɑ yɛluŋ ba nə ŋiŋtə sə́ bi pɔ pyə wap lə nthʉɔthə bi nwə nyənyɔ, biŋ msɔkmsɔk nwə a.
9
Ghəghʉɔ pu a zhwiŋ bi mo yə e gə nwə bɔkpɔ̌k, də́ŋdzə ntho' nə yə́ Yudea tə́ bɔtə́ nə yə Grikia.
10
Ghu'tə, mku' ba hwitə bɑ bi bǎ ya mo lə yə e gə nwə pɑpuŋ a, dəŋdzə bɑ bi yə Yudea, biŋ bɔtə bɑ bi yə Grikia.
11
Nə pa' nə ghap ŋkheŋ pú tə bɑ nə Si pɑ́.
12
Guŋ pɔ pyə wap lə hɔnwə tə zhyə mco' a, wap gɔ sɔ' pfʉ pɑ tə zhyə mco'; pɔ pyə wap lə nə hɔnwə bɑ wap zhyə mco' a, pu gɔ sɔ' lɑ mco' fyɛ' wap.
13
Tə pɔ pyə wap ju' mco' a nə bɑ dəŋdəŋ dzə Si pɑ́; pɔ pyə wap bɑ dəŋdəŋ a bɑ pɔ pyə wap ju' mco' giŋ nə a.
14
A bɑ́ cwə yə pɑ tə pɑ pɑ Yudea, pɑ tə zhyə mco' gə ywə yə mco' shəŋ a, wap bɑ́ pa' mco' a nə pu, wap pyə́ wap bɑ wap ka ghə mco' a.
15
Wap da'tə gɑ a bɑ pu və ywə yə mco' shəŋ a nthʉm tʉm pú; ba kwa' zhyənwə yap sa' wap po'o, ba yap nə sɛnwə nthʉm tʉm pú pɑ butə wap biŋ bɑ giŋkǎm yap.
16
Yəŋ bɑ ywə yə́ a gɔ sɔ' tə́m nə tyɛ'dzʉ́ yə Cuŋ pɑpuŋ gɔm gɑ́ Si gɔ sɔ' cyə m nə Yeso Kristo fyɛ' mfa' dʉmnyətʉmnyə bǎ yá mo a.
17
Tə wə yə́ a bɑ o ghə tso yə Yudea, bɑ jap tʉm tsǔ pɑ nə mco', biŋ bɑ dɑ Si o ŋa'nɑ o a,
18
wə yə́ a bɑ ǒ zhyə́ ywə yə́ e shəŋ a, wə yə a bɑ mco' zhi'tə o nə cwɔ' ywə pɑpúŋ, wə yə́ o jyə yə nthʉɔ yə a bɑ nə a,
19
wə yə a bɑ ǒ zhyə́ gɑ o da'tə məjyə bi mfʉ̀, bɑ ŋkhà' pɔ pyə wap bɑ nthʉ́m jʉm a,
20
bɑ gɛ zhi'tə pɑ tə zhyənwə, ba gɛ zhi'tə pɑkhʉ̌, nə pa' a bɑ ǒ zhyə́ ywə yə a shəŋ nə zhyə nthʉm mco', biŋ jyə́ nwə nyənyɔ...
21
A bɑ po'o! Wə yə́ o ji'tə mo tə́ o lə zhi'tə thə nɑ o! O siŋ gɑ ka mo zhʉ, bɑ jʉ̌!
22
O sho' nwə ghap, biŋ bɑ gə ghap! O bɔ nwə nə ghamtə mkətwɔk biŋ bɑ jʉ́ mdyə map!
23
O dɑ mco' ŋa' nɑ́ o, biŋ bɑ bɔptə mco' nə nɔm Si!
24
Nə pa' a bɑ pu lě bvə́ gɑ: a cyə m nə po pú yəmtə tsǒ Si cəcɑ̌ pɑ tə́ pɑ́ pɑ Yudea.
25
Nə vo mo bɑ ǎ puŋ bɑ́ yə́ o ghiŋ nə mco' a, tə o pɑ bɔptə́ mco' bɑ pu vó o, bɑ o bɑ́ pɑ mo yə pu ka vo é a.
26
Tə mo yə pu ka vo é a pɑ gə ywə yə mco' həŋtə́ a, bɑ pu tə gɔ sɔ' sɛ yə nə cyə́tə vo e pa' pu vo e a pɑ a?
27
Da' gɑ́ yʉ yə pu ka vo é nə bapnɑ, tə e pɑ gə ywə yə mco' gɔm a, e gɔ sɔ' fyɛ' o, wə yə o bɔptə mco' bɑ pu vo o a.
28
Nə pa' tə ywə yə pu jɔ a nə dɑ mo gə yə Yudea pɑ̀, kɑ mtiŋ nə bapnɑ nə́ ghə mo yə pu vo e a pɑ́.
29
Ywə yə a dɑ mo gə yə Yudea á bɑ́ ywə dʉmnyətʉmnyə, ba nə vo mo pɑ m nə́ tʉ̌m, yə a bɑ m nə Zhwenyə, la' a pɑ m nə mco' a. Yɑ́ nə bɑ nthi mo yə e tə ŋkwi yə nə ghu'tə m bi pɔmnəŋ a pɑ, e ŋkwi m bi Si a.ROMA 2:1
ROMA 2:2
ROMA 2:3
ROMA 2:4
ROMA 2:5
ROMA 2:6
ROMA 2:7
ROMA 2:8
ROMA 2:9
ROMA 2:10
ROMA 2:11
ROMA 2:12
ROMA 2:13
ROMA 2:14
ROMA 2:15
ROMA 2:16
ROMA 2:17
ROMA 2:18
ROMA 2:19
ROMA 2:20
ROMA 2:21
ROMA 2:22
ROMA 2:23
ROMA 2:24
ROMA 2:25
ROMA 2:26
ROMA 2:27
ROMA 2:28
ROMA 2:29


ROMA 1 / ROM 1
ROMA 2 / ROM 2
ROMA 3 / ROM 3
ROMA 4 / ROM 4
ROMA 5 / ROM 5
ROMA 6 / ROM 6
ROMA 7 / ROM 7
ROMA 8 / ROM 8
ROMA 9 / ROM 9
ROMA 10 / ROM 10
ROMA 11 / ROM 11
ROMA 12 / ROM 12
ROMA 13 / ROM 13
ROMA 14 / ROM 14
ROMA 15 / ROM 15
ROMA 16 / ROM 16