A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

ROMA 141
Po nyəŋ mo yə piŋnthʉm é pwa a dyə́ tə tébya nə́ yə nə sɛnwə.
2
Yə́ piŋnthʉm mu' mo biŋ gɑ e tsʉ́ guŋ dzʉ́ awɛ. Da' gɑ yə mu' mo pɑ shyə m nə pwa bɑ pfɑ́ pɑ́ da' jap.
3
Mo yə e dzʉ guŋ dzʉ awɛ a kɑ wak mo yə e tə́ dzʉ́ a pɑ́; a mo yə́ e tə́ dzʉ́ a pɑ́ kɑ tebya nə mo yə e dzʉ́ a, nə pa' a bɑ Si nyəŋ e dyə́.
4
O bɑ wɑ́ tə bɑ fyɛ' gɛfa' yə e tə bɑ yù a pɑ? Kɑ ě tiŋnyə thə́, kɑ ě vʉ̀ pɑ si lɑ, bɑ a bɑwə dé pɑ́ kwa' ta fa' e. Tə́ e gɔ tiŋnyə thə́ pɑpuŋ nə pa' Cyəpɔ bɑ ě ghə tʉɔ nə gə e tiŋnyə thə́.
5
A bɑ́ bi mu' mo mtyɛ'dzʉ pɑ nthinthi; bɑ bi yə mu' mo mtyɛ'dzʉ pɑ pɑ́ ŋkwi nthi. Tə bǎ wɑlə́ nə́ yə nə sɛnwə cəŋtə́ biŋ tə bǐŋ.
6
Mo yə e tə jɔ mtyɛ'dzʉ ŋkwi nthi a pɑ́ gə po'o pɑ bi Cyəpɔ. Mo yə e dzʉ́ guŋ dzʉ awɛ pɑ gə po'o pɑ bi Cyəpɔ, nə pa' e go'tə Si. Ba mo yə́ e tə́ dzʉ́ guŋ dzʉ awɛ a pɑ pɑ́ gə po'o bi Cyəpɔ. Biŋ bɑ go'tə Si.
7
Nə pa' sɔmmo nə́ pɑ tə bvɔk nə yə thə́ pɑ́, sɔmmo lə nəŋ bɑ́ pfʉ́ nə yə thə́ pɑ́.
8
Nə pa' pɑ vɔk bɑ pɑ̌ bvɔk m bi Cyəpɔ; bi a pɑ nəŋ pfʉ́ bɑ pɑ̌ pfʉ m nə Cyəpɔ. Kɑ pɑ bvɔkvɔk kɑ pɑ pfʉ́ pfʉ́ lə bɑ pɑ m bi Cyəpɔ.
9
Nə pa' Kristo lə pfʉ́ biŋ bɑnyə nə vɔk po'o gɑ e pɑ Cyəpɔ pɔ pyə wap pfʉ́ a ba pɔ pyə wap pɑwə.
10
Tə wə̀! Nwə kɑ̀ o fyɛ' fɑ o? Ba wə! Nwə́ kɑ o wak fɑ o? Guŋ yɔk pɑ awɛ pu gɔ sɔ' fyɛ' wɔk pɑ dyə fyɛ' Si.
11
Nə pa' a bɑ pu və gɑ: Dəŋ pa' ǎ nyənyɔ gɑ́ gɑ̌ bɑwə a, Cyəpɔ nə gɔm, guŋ mkwi'tə awɛ gɔ sɔ' kam dzə m̀, ba guŋ mghɔm awɛ sɔ' gu'tə Si.
12
A bɑ po'o tə bǎ ya mo lə nə pɑ̀ pɑ́ gɔ sɔ' siŋ myə́ mcùŋ bi Si pɑ́ nə yə thə́.
13
Pɑ ya' nə pɑ fyɛ' nɑ́ tsɔk pɑ cəcɑ̌ pɑ. Pɑ pɑ sa' m gɑ ka fɑ mo pɑ ywə yə yə mu' fɑ gɔ cyə m nə́ vʉ̀si a, kə ywə fa'tə lə.
14
Gɑ̌ zhyə́ kwa' pɑpuŋ shyə́ m nə Cyəpɔ Yeso gɑ sɔmywə tə̌ nə pɑ guŋ bɑ pɑ ywə mviŋ pɑ́. Da' gɑ ywə bɑ́ ywə mviŋ bi mo yə́ ě yɔ gɑ́ a ywə mviŋ a.
15
A bi a o pɑ gɔ tsʉ mu' ywə, tə fɑ o yɛluŋ nə́ bɑ o tə wə́ giŋ nə kuŋnyə pɑ̀. Pɔmtə́ gɑ o kɑ cyə m nə nwə ywətsʉ gə mo yə Kristo lə pfʉ̌ nə e a pfʉ́.
16
Kɑ́ lɑ yu ywə yə ǎ bu bɑ ywə pɑpuŋ a gə ywə yə pyə shɑ pɔ gɔ ghɔm cwəpuŋ nə a.
17
Nə pa' Nəfo Si tə́ bɑ nwə ywətsʉ kɑ mlu' pɑ; a bɑ́ nwə dəŋdəŋ, bɑ hwitə́, ba ŋwɛnyə nthʉm Zhwenyə Dɔlɔ̌.
18
Mo bɑ́ fa' bi Kristo m̀ nthi po'o tə buŋ Si, ba pɔmnəŋ kuŋ o.
19
Pɑ pɑ́ shəŋ pɑ ywə yə a buŋ nə hwitə á ba yə a ŋkwɑ́ pɔ nthamtə́ wap a.
20
Kɑ cyə m nə nwə ywətsʉ sa'tə fa' Si. Guŋ ywə awɛ bɑ a puŋ, da' gɑ́ a ka puŋ nə tsʉ́ sɔmywə yə bi a pɑ a fa'tə yə mu' mo a.
21
Ywə yə a bɑ pɑpúŋ a bɑ gɑ o kɑ pfɑ bap, kɑ nwə́ mlú' kɑ sɔmywə lə yə a gɔ ghə fɑ o vʉ́si a.
22
Lwɔ' ywə yə piŋnthʉm o gə o kyəp ya a pɑ da' bu dzə̌ Si. Buŋtsě bɑ mo yə e tə dɑ yə nthi nə piŋ nə nyəŋ pɑ shɛ thə e a pɑ.
23
Da' gɑ́ mo yə e nə tsʉ̌ ywə bɑ jʉ'nyə a bɑ mo yə bi a pɑ́ pu nyəŋ shɛ thə e a, nə pa' ghiŋ tsyə tə fɑ m nə piŋnthʉm e pɑ́. A nəŋ nə pɑ̌ po'o guŋ ywə awɛ yə a tə́ fɑ m nə nwə piŋnthʉm pɑ pɑ́ mhɔ.ROMA 14:1
ROMA 14:2
ROMA 14:3
ROMA 14:4
ROMA 14:5
ROMA 14:6
ROMA 14:7
ROMA 14:8
ROMA 14:9
ROMA 14:10
ROMA 14:11
ROMA 14:12
ROMA 14:13
ROMA 14:14
ROMA 14:15
ROMA 14:16
ROMA 14:17
ROMA 14:18
ROMA 14:19
ROMA 14:20
ROMA 14:21
ROMA 14:22
ROMA 14:23


ROMA 1 / ROM 1
ROMA 2 / ROM 2
ROMA 3 / ROM 3
ROMA 4 / ROM 4
ROMA 5 / ROM 5
ROMA 6 / ROM 6
ROMA 7 / ROM 7
ROMA 8 / ROM 8
ROMA 9 / ROM 9
ROMA 10 / ROM 10
ROMA 11 / ROM 11
ROMA 12 / ROM 12
ROMA 13 / ROM 13
ROMA 14 / ROM 14
ROMA 15 / ROM 15
ROMA 16 / ROM 16