A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

ROMA 131
Bǎ yá mo lə́ yu'nyə́ bi pɑ sa' gùŋ pyə wap sa' a, nə pa' nə sa' fɑ pɑ bi Si, yʉ́ nə jap bǎ ya nə sa' lə̀.
2
A po'o tə mo yə é nthʉɔthə bi sa' guŋ a nthʉɔthə pa' a pɑ́ nə ŋkhɛ yə Si jap a, mtʉɔthə́ pɑ́ fəŋ pa' shɛ nyəŋ nə pú.
3
Nə pa' mo tə́ bwɔk pɑ fyɛ' nə cwə yə ǒ gə nwə pɑpúŋ a pɑ́, mo bwɔk wap nə cwə yə o gə nwə cwəpùŋ a. O pɑ́ tə pɑ̌ shəŋ nə pwɔk gɛ sa' o ghə nwə pɑpúŋ; pu gɔ gho'tə o,
4
nə pa' gɛ sa' bɑ gɛfa' Si nə ghə gɑ́ o ghə nwə pɑpúŋ. Da' gɑ́ o ghə cwəpuŋ o pwɔk gɛ sa'. Nə pa' e tə gwim nyədwɔp pɑ pɔpɔ pɑ́. Gɛ sa' fa' pa' a pɑ́ bi Si, fa' tsyə pɑ nə la'tə yɛ̌lúŋ Si.
5
A po'o tə a puŋ gɑ mo yu'nyə, e lə nə yu'nyə bɑ bwɔk pɑ lúŋ pɑ́, e yu'nyə m pa' a ŋkwɔ' fɑ nthʉm tʉm e a.
6
A biŋ bɑ ywə yə a gə tə́ po pɑ́ ma' shwɔp a: Pɔ pyə wap ŋkwi shwɔp a, Si nə jap wap gɑ wap cəŋtə́ fa' nə́ fa' bɔ.
7
Po pa' bǎ yə wɑlə́ bi e: nthinthi mshwɔp bi gɛ mshwɔp; bwɔk mo yə pu gɔ pwɔk e a, mku' bi gɛ mku'.
8
Ká po a sɔ́m mo pɑ́ jǔ tə ně da' jú kuŋnyə̀ cəcɑ̌ po; nə pa' mo yə e ŋkhuŋ yə mu' mo a bɑ ě ghiŋ nə mco'.
9
Nə pa' mco' gɑ: kɑ́ ghə ghap, kɑ́ zhwə mo, kɑ̀ zhʉ̀, ba gùŋ myə́ shɑ mco' awɛ ŋkwɑ mthə́ myə nə ghɔm tsɔ gɑ: Kuŋ mo yə e bəŋ o a pa' o ŋkhuŋ thə nɑ o a.
10
Kuŋnyə tə gə sɔmywə bɔkpɔ̌k bi mo yə ě bəŋ mo a pɑ; kuŋnyə bɑ nə ghiŋ nə mco'.
11
Pa' bɑ pǒ zhyə cwə dzʉ̌ yə́ pɑ bɑ nə a: Yɔ cwə yə́ po gɔ yàm nə lwɔk a yə̌ŋ. Kwa' tyɛ' ɔ gɑ, ywə vɔk ghɔptə́ bəŋ pɑ tə́ shyə́ cwə yə́ pɑ lə́ piŋ a.
12
Təŋ dzʉ́ sʉəsʉə cyə, dzʉ̌ pɑwə gɔ lɔ́. Pɑ wa' mfa' jʉ́m, be tsə́ shù ŋkha'.
13
Pɑ ghiŋ tə ghə mfʉ̀m, pa' nə dɔdzʉ̌ a, tə tsʉ̌ kʉ́ə ywə́, tə pám, tə pɑ gəgəm kɑ nə ghə ghap lə, tə sa' mshɛ kɑ nə kiŋ mo lɑ.
14
Da' gɑ́ po kwa Cyəpɔ Yeso Kristo nə po pa' dzə a, po kɑ tak nɑ tsɔ m̀ nə tsə bapnɑ kɑ m gɑ́ tsə́ ghi'nyə pəmtə nə po lə́.ROMA 13:1
ROMA 13:2
ROMA 13:3
ROMA 13:4
ROMA 13:5
ROMA 13:6
ROMA 13:7
ROMA 13:8
ROMA 13:9
ROMA 13:10
ROMA 13:11
ROMA 13:12
ROMA 13:13
ROMA 13:14


ROMA 1 / ROM 1
ROMA 2 / ROM 2
ROMA 3 / ROM 3
ROMA 4 / ROM 4
ROMA 5 / ROM 5
ROMA 6 / ROM 6
ROMA 7 / ROM 7
ROMA 8 / ROM 8
ROMA 9 / ROM 9
ROMA 10 / ROM 10
ROMA 11 / ROM 11
ROMA 12 / ROM 12
ROMA 13 / ROM 13
ROMA 14 / ROM 14
ROMA 15 / ROM 15
ROMA 16 / ROM 16