A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

ROMA 121
Mfɑ̌mfɑ́, gɑ̌ wə səso wɔ shyə m nə́ cɔmmtso Si gɑ po hɑ nɑ tsɔ pa' tsə́ pwɔ' nthʉɔtʉɔ, tsə́ pwɔ' dɔlɔ̌, tsə́ pwɔ' pɑpuŋ bi Si: A gɔ pɑ pɑ yɔ nə sé m nə zhwenyə.
2
Ka po ghiŋ m nə pa' yəŋ dzʉ̌ wə bɑ a. A zhyə̌nwə yɔ kwyəpnyə wɔ, po zhyə ywə yə Si shəŋ a: Ywə yə a bɑ a puŋ a, ywə yə a ŋwɛnyə bi e a, ywə yə a bɑ ǎ cəŋtə buŋ a.
3
Shyə m nə gho' yə Si lə hɑ bəm a, gɑ̌ gɔm bǎ bi ya mo a nə po gɑ́: Ka po ka'tə tə́ nthwɔk, po ghə zhyənwə po'o gɑ po kɑ ghə ŋa'nɑ́. Bǎ wɑ lə́ pɑ nə yə də̀ŋ piŋnthʉm yə Si hɑ bi e a.
4
Dəŋdəŋ pa' a bɑ pɑ̀ ghə mzhəŋnɑ́ jɔmyɔ̌m nə ta' nɑ́ a, mzhəŋnɑ́ bɔ lə piŋ bɑ fa' pɑ́ tá ywə a,
5
a dəŋdəŋ po'o tə pɑ bɑ ta' nɑ́ nə Kristo biŋ bɑ mzhəŋnɑ́ cəcɑ̌ pɑ, bǎ ya mo lə nə yə dəŋ.
6
A bɑ pɑ̌ piŋ gə mfʉ' nthinthi myə gho' Si hɑ bi pɑ a. Kɑ a bɑ e hɑ pɑ́ nə pɑ gɔm ghɔm Si bi mo lɑ? Mo nə ghɔm pu piŋnthʉm pɑ́ ŋkwishwə.
7
Kɑ e hɑ pɑ gɑ́ mo pɑ́ gɛfa' lə, mo fa'. Kɑ e hɑ bi yə mu' mo nə pɑ́ gɛ zhi'tə lə, e pɑ ji'tə́.
8
Kɑ e hɑ bi mu' mo nə pɑ səso lɑ e pɑ səso. Mo yə é hɑ́ ywə a hɑ́ tə sɛ, mo yə́ e shya a nə cya a pɑ buŋ e, a shɔmmtso lɑ ŋwɛnyə tə́ nə shɔmmtso.
9
A ŋkhuŋnyə̀ pɑ́ nyənyɔ. Po cəŋtə ŋkhʉ́ cwəpuŋ, dá nɑ tsɔ́ nə pɑpuŋ.
10
A ŋkhuŋnyə mfɑ́mfɑ kwɑ wɔ, po pɑ shəŋtə ŋkhuŋnyə́ wɔwɔ.
11
Po fa' bi Cyəpɔ tə pwa, nə pɑpuŋ nthʉm zhwenyə.
12
Po pɑ ŋwɛnyə nthʉm mɔktə̀, ŋkhyəptʉm cwə ghəghʉɔ, ŋkhaktʉɔ nthʉm mcwyɛ'nyə.
13
Po a pɔ dɔlɔ̌ pɑ giŋ ŋkwikwə̀, nə ywə yə po ghə a; po pɑ nyəŋ mghʉɔ dyə́.
14
Po pɑ̀ nyəŋ byanyə nə pɔ pyə́ wap dɑ wɔ jɔgo' a; po pɑ nyəŋ byanyə, ka po nyəŋ dò.
15
Po pɑ ŋwɛnyə pu a pɔ pyə wap wə ŋwɛnyə á, bɑ̀ dɔ pu a pɔ pyə wap wə dɔ a.
16
Po pɑ́ ŋkwishwə cəcɑ̌ po; ka po ghə mkwɛnyə̀ ŋa'nɑ́, po piŋ gɑ nə fi'nɑ́ hɑ si pɑ nə po. Ka po lɑ nɑ tsɔ gə mzhyənwə.
17
Ka po lɑ cwəpuŋ ba' cwəpuŋ bi sɔmmo. Po kaktʉɔ nə ghə nwə pɑpuŋ dzə guŋ pɔ awɛ.
18
Po kaktʉɔ gɑ á miŋnyə m wɔ po pɑ bvɔk pɑ nthʉm hwitə.
19
Ka po pa' sʉ̌' mnwə cwəpuŋ myə pu ghə bi po a pɑ kwa' wɔ, wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ a; da' gɑ po tak bi yɛlúŋ Si e pǎ', nə pa' a bɑ pu lě bvə gɑ: Nə pa' bo bɑ m bəm, myə nə pɑ gɔ la' hɑ mcwɔ'fa' Cyəpɔ nə gɔm po'o.
20
Da' gɑ́ jikǔ' yɛ gɛ bo o, o hɑ ywətsʉ bi é, bi a ji shyə́ yɛ é o hɑ shyə́ bi é e nwə́, nə pa' o gə po'o bɑ ǒ cu'tə mgho' mɔk hwə́hwə̌ thə́ é.
21
Kɑ tak gɑ̀ nwə cwəpuŋ cyə́ o, da' gɑ lɑ nwə pɑpuŋ do' shyə nwə cwəpuŋ.ROMA 12:1
ROMA 12:2
ROMA 12:3
ROMA 12:4
ROMA 12:5
ROMA 12:6
ROMA 12:7
ROMA 12:8
ROMA 12:9
ROMA 12:10
ROMA 12:11
ROMA 12:12
ROMA 12:13
ROMA 12:14
ROMA 12:15
ROMA 12:16
ROMA 12:17
ROMA 12:18
ROMA 12:19
ROMA 12:20
ROMA 12:21


ROMA 1 / ROM 1
ROMA 2 / ROM 2
ROMA 3 / ROM 3
ROMA 4 / ROM 4
ROMA 5 / ROM 5
ROMA 6 / ROM 6
ROMA 7 / ROM 7
ROMA 8 / ROM 8
ROMA 9 / ROM 9
ROMA 10 / ROM 10
ROMA 11 / ROM 11
ROMA 12 / ROM 12
ROMA 13 / ROM 13
ROMA 14 / ROM 14
ROMA 15 / ROM 15
ROMA 16 / ROM 16