A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

ROMA 101
Mfɑ̌mfɑ́, ywə yə tʉm tsɑ̌ shəŋ a, ba yɑ nə cwyɛ'nyə Si nə pú bɑ gɑ́ wap kəm nə ywə vɔk.
2
Nə pa' gɑ̌ wə bɑ ŋkwinthɛ̌ gɑ wap ŋkhaktʉɔ te' nə Si: Da' gɑ́ a pɑ́ kaktʉɔ tə zhyə̌nwə!
3
Wap lə pɑwə jyə dəŋdəŋ yə á fɑ bi Si a pɑ, biŋ bɑwə shəŋ pɑ́ nə yáp yap nthi, wap lə pɑwə ju'nyə bi nwə dəŋdəŋ yə a bɑ yə́ Si a.
4
Nə pa' Kristo bɑ nə myə̀ŋ mco', po'o gɑ dəŋdəŋ pɑ́ bi bǎ ya mo lə yə e piŋ a.
5
Pɑ̀ kwa' Mosɛ bvə nə dəŋdəŋ yə a fɑ m nə mco' a gɑ: Mo yə e gə pa' a gɔm a gɔ sɔ' vɔk pɑ nə́.
6
Tə nwə dəŋdəŋ yə a fɑ m nə piŋnthʉm a gɔm gɑ: Kɑ ghɔm nthʉm tʉm o gɑ: Wɑ gɔ sɔ' kwɔ' kɛbəŋ? O ghɔm po'o bɑ o nə shəŋ gɑ Kristo fi'.
7
Kɑ nəŋ gɔm gɑ: Wɑ gɔ tsəŋ ko tsʉ̀m? O ghɔm po'o bɑ o nə shəŋ gɑ Kristo pʉɔ fɑ wə mpfə pɔ.
8
Tə e gɔm gɑ́ kɑ̀? E gɔm gɑ́: Ghɔm bɑ pɑ́ bəŋ o, ǎ shwə o, nthʉm tʉm o. Ghɔm bɔ bɑ ghɔm piŋnthʉm tsyə pyə siŋ a.
9
O lɑ shwə ó gɔm gɑ́ Yeso bɑ Cyəpɔ nəŋ biŋ bíŋ nthʉm tʉm o gɑ Si lě jam e nə vʉ̌, bɑ o gɔ sɔ' vɔk.
10
Nə pa' nə piŋ nthʉm tʉm o dɑ o gɔ nə dəŋdəŋ, nə pǐŋ dɑ shwə ó gɔm pɑ́ dɑ o gɔ nə ywə vɔk.
11
Nə pa' ywə yə pu lə və a gɔm gɑ: Mo yə e piŋ e a, bɑ sǒ tə́ gɔ sɔ' kú e pɑ́.
12
A po'o tə yə Yudea pu yə Grikia bɑ pɑ́ ta' ywə: Guŋ yap awɛ bɑ wap ghə pɑ́ ta' Cyəpɔ, fʉ' bi pɔ pyə wap ŋkhe é a.
13
Nə pa' bǎ ya mo lə́ yə ě ke tso Cyəpɔ a bɑ e gɔ sɔ' vɔk.
14
A po'o bi a pɑ́ wap ké é m gɑ kɑ tə́ piŋ é? Wap pɑ gɔ piŋ é m gɑ kɑ tə̀ yu' gi é? Wap pɑ gɔ yu' gi e m gɑ kɑ tə mo siŋ?
15
Mo pɑ gɔ siŋ m gɑ́ kɑ tə́ pu nthəm é? Nə pa' a bɑ pu və gɑ: Mkwə pɔ pyə wap siŋ Cuŋ pɑpúŋ a bɑ ǎ pùŋ.
16
Tə́ guŋ pɔ awɛ bɑ wap ka yu'nyə nə Cùŋ pɑpuŋ. Nə pa' Esaya gɔm gɑ: Cyəpɔ, wɑ̌ bɑ ě piŋ ghɔm tsyə pyə̌ siŋ a?
17
Nə pa' piŋnthʉm fɑ nə ghɔm ju'yǔ', ghɔm bɔ pɑ nə siŋ ghɔm Kristo.
18
Po'o tə gɑ̌ həŋtə́ gɑ: jyə gɑ a bɑ wap lě tə́ yu' lə? Tə əŋ! Nə guŋ mtsʉ' awɛ dəmcǎ', gi yap lě gi, ba mghɔm map, tə gɔ ŋkhəm nə dhə̀ dzʉ́.
19
Gɑ̌ bɑwə həŋtə gɑ: Jyə gɑ a bɑ Israɛl lě tə́ yu' lə́? Tə Mosɛ bɑ e lə ghɔm gɑ: Gɑ̌ gɔ sɔ' ghə o khiŋ ywə yə a tə bɑ guŋ a pɑ; gɑ gɔ sɔ' ghə o ghi'nyə guŋ yə a ka ghə zhyənwə a.
20
Esaya gɔ tə gɔm ba m gɑ: Pɑ tə cəŋ a lě jɔ a; ŋ dě gə pɔ pyə wap la tə́ həŋtə a zhyə a.
21
Tə sɔ' m nə pɑ Israɛl e gɔm gɑ: Guŋ mtyɛ'dzʉ awɛ ŋ də nyǎ pu a bi pɔ, pɑ tə yu'nyə, mtʉɔthə́.ROMA 10:1
ROMA 10:2
ROMA 10:3
ROMA 10:4
ROMA 10:5
ROMA 10:6
ROMA 10:7
ROMA 10:8
ROMA 10:9
ROMA 10:10
ROMA 10:11
ROMA 10:12
ROMA 10:13
ROMA 10:14
ROMA 10:15
ROMA 10:16
ROMA 10:17
ROMA 10:18
ROMA 10:19
ROMA 10:20
ROMA 10:21


ROMA 1 / ROM 1
ROMA 2 / ROM 2
ROMA 3 / ROM 3
ROMA 4 / ROM 4
ROMA 5 / ROM 5
ROMA 6 / ROM 6
ROMA 7 / ROM 7
ROMA 8 / ROM 8
ROMA 9 / ROM 9
ROMA 10 / ROM 10
ROMA 11 / ROM 11
ROMA 12 / ROM 12
ROMA 13 / ROM 13
ROMA 14 / ROM 14
ROMA 15 / ROM 15
ROMA 16 / ROM 16