A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MFA' MGHƐ NTHƏM 91
Cɔk pú nə zhwə mghɛ zhi'nwə Cyəpɔ lə jɑ pɑ nə Saulo.
2
E pɑ gɔ ywə ŋkhamsi gwyə ŋkwi mŋwa'nyə nə̀ nə gɔ nə msinagogə Damasi po'o gɑ e yɔ pɔ pyə wap m nə Məjyə a, pɑ bɛ kɑ pɑ jwǐ lə, e cə́ŋ wap nə gɔ Yerusalɛm.
3
E lə ghɔ tə bɑ gɔ kəm Damasi, mu' ŋkha' wuŋ fɑ kɛbəŋ dɑ sɛ é sam e.
4
E lə vʉ̌ si, ju' pa' gi mo wə gɔm bi gɑ: Saulo, Saulo, o shwɔ'mkwə mə̌ cwəpuŋ gɑ́ kɑ?
5
E həŋtə gɑ: O bɑ wɑ Cyəpɔ? Gɑ̌ bɑ Yeso, o bɑwə shwɔ' pa' a pɑ mkwə mɑ cwəpuŋ.
6
Da' gɑ lusi ŋkho tisuŋ, pu gɔ siŋ o ywə yə́ o gɔ ghə a.
7
Msǒ ghiŋ pyə́ lə tiŋnyə, pwɔk cɑ́ mshwə map. Wap lə bɑ́wə ju' gi mo, da' gɑ la' wap pɑ́wə jɔ sɔmmo.
8
Saulo lə lusi, ba tə pá' mnyə myə́ lə bɑwə gyɛ'ghyɛ' a, e lə pɑwə biŋ jɔ sɔmywə, mso pyə tɔm pɑ pu e tɑ dɑ e ŋkho Damasi.
9
E cwə wə tə yɔ tsʉ' dzʉ̌ tyɛ' tà, tə tsʉ̌ ywə, tə nwə́ shyə.
10
Mu' gɛ zhi'nwə lə bɑ Damasi tso tsyə pɑ Ananias; Cyəpɔ ké e nthʉm nə yɔ m nthʉ̀m zhwenyə gɑ Ananias, e pa' gɑ: gɑ̌ yəŋ m Cyəpɔ.
11
Cyəpɔ piŋ gɔm gɑ: Lusi gɔ Damasi nə məjyə yə pu ŋkhè gɑ jyə dəŋdəŋ a, dyə Yuda, həŋtə mu' mo yə pu ŋkhe e gɑ Saulo yə Tarso a. E tsʉ̌' bɑwə shwyɛ'nyə Si,
12
E du m nə yɔ pa' mu' mbɛ yə pu ŋkhe e gɑ Ananias a ŋkho dyə jap bu nə e gɑ e piŋ jɔ tsʉ' a.
13
Ananias pa' gɑ: Cyəpɔ, gɑ̌ yu' pa' pɔ jɔmyɔm gɔm nwə nə bɛ bǎ, bɑ gɔm guŋ mnwə cwəpuŋ myə é gə nə pɔ dɔlɔ̌ pǔ Yerusalɛm a.
14
E piŋ bɑ tsɔ'ɔ bɑ mkhamsi gwyə hɑ guŋ gʉ' bi awɛ nə nə shə̌ŋ guŋ pɔ pyə́ wap ŋkhe Tso tsʉ̌ a awɛ.
15
Da' gɑ Cyəpɔ ghɔm bi e gɑ: Ghɔ̌, nə pa' bɛ bǎ bɑ́ ywə fa' yə gɑ shwɔ' nə nə gɔm nwə nə Tso tsɑ̌ dzə mguŋ dyɛ', dzə mfomfo, ba dzə pɑ Israɛl a.
16
Pɑ kwa' myə̀ nə gɔ sɔ' la'tə e go' yə e gɔ yɔ nə tso tsɑ̌ a.
17
Ananias lə ghɔ̌ ŋkho dyə, jap bu nə e, gɔm gɑ: Saulo, fɑ a, Cyəpɔ nə nthəm a, gɑ gɔm Yeso yə e ŋwak bu məjyə yə o kɑ bɑwə giŋ nə a, po'o gɑ o piŋ jɔ tsʉ', Zhwenyə Dɔlɔ̌ lo nə o.
18
Ywə lə tə̌m nə mnyə Saulo pa' gwɔp a guŋ bvʉsi, e piŋ jɔ tsʉ', ŋkwishyə,
19
biŋ dzʉywə cwəlɔ, gʉ̌' sɔ' bi e. Pu a pɑ piŋ lə cwə nə pǒ mtyɛ'dzʉ Damasi.
20
E wuŋ ntho' nə cyanyə dyə sinagogə gɑ Yeso bɑ Mǔ Si.
21
Nwə lə pɑ shyə guŋ pɔ awɛ pyə wap lə ju' pa' Saulo wə gɔm po'o a. Lə́ wap pɑ gɔm gɑ: Tə́ yʉ nə lə bɑ Yerusalɛm ŋkho jʉm pɔ pyə wap lə ŋkhe tso tsɔ gɑ a lə? E ka tə biŋ sɔ' po'o nə cə̀ŋ wap nə ghɔ hɑ bi mkamsi a lə?
22
Da' gɑ Saulo pɑ shəŋtə biŋ, biŋ bɑ siŋ ɑ tsɑ bi pɑ Yudea pyə wap lə bɑ Damasi, gə wap zhyə gɑ Yeso shəŋtə bɑ Mesia.
23
A lə nə cwə́ muywə pɑ Yudea tɛ nə zhwə Saulo.
24
Da' gɑ Saulo zhyə gɑ wap wə shəŋ nə zhwə é. A lə bɑ wap ghə tə bɑ byap məjyə nə ŋkho tisuŋ mɔkcʉ bǎ mtsʉ' po'o tə zhwə Saulo.
25
Da' gɑ a pɑ mu' mtsʉ' pɑkhʉ pyə lə ŋkhəkhʉɔ ja' e m thə ŋkhɛ pe bəmpə̌m shya é nə yə mu' jʉ̀m.
26
Saulo lə ghɔ tə́ ŋkho Yerusalɛm bɑ ŋkhaktʉɔ nə pɑ cəcɑ̌ pɑkhʉ Yeso. Da' gɑ guŋ yap awɛ pɑ bwɔk pwɔk nə pa' wap la tə bɑwə bíŋ nyənyɔ gɑ e cʉ' mukhʉ Yeso a.
27
Barnabas lə lɑ e, pu e ghɔ cəcɑ̌ mghɛ nthəm, e piŋ siŋ wap pa' e lə yɔ Cyəpɔ məjyə̀ e ghɔmnwə bi e, ba m pa' e lə cəŋtə gɔm nwə nə tsǒ Yeso Damasi a.
28
Tə fɑ po'o Saulo pu a mghɛ nthəm pɑ bəmtə giŋ Yerusalɛm, bɑ gɔm nwə nə tsǒ Cyəpɔ tə pwɔk.
29
Saulo pu a pɑ Elenistə pɑ gɔm biŋ bɑ fəŋnyə nwə; da' gɑ wap pɑ shəŋ pɑ nə zhwə e.
30
Mfɑ̌ mfɑ́ lə nə yu' po'o dɑ e nə gɔ Kaesarea, shya e Tarso.
31
Cu'tə pɔ Kristo nthʉm gúŋ Yudea, ba m Galilea pu a m Samaria pɑ shwə nə hwitə̀, bɑ ŋkwyə, biŋ bɑ giŋ nthʉm nə pwɔk Cyəpɔ, a pɑ shyə m nə Zhwenyə Dɔlɔ̌ bɑ sé.
32
A lə pɑ̌ po'o Pɛtrɔ yə e lə bɑ guŋ mcwə awɛ bɑ pɑ məjyə a, tsə̌ŋ ba m Lidia wə pɔ dɔlɔ̌ pyə wap lə shwə́ wə́ a.
33
E lə ko wə̀ jɔ mu' mbɛ tso tsyə pɑ Enea, e pɑ dəm ko'tə kodyə tɑ fɑ gu'dzʉ́ hɔm bɑ po'tə lě ŋkho nə e.
34
Pɛtrɔ ghɔm bi e gɑ: Enea, Yeso Kristo yɛ́ o. Lusi nyaptə kódyə o pɑ́ kwa' wə: E lə wuŋ dusi.
35
Gúŋ pɑ Lidia ba pɑ hù Saron lə nə yɔ po'o, biŋ Cyəpɔ.
36
Mu' mjwǐ lə bɑ́ Yope, bɑ biŋ Si, tso tsyə pɑ Tabita, a pɑ̀ nthutə gɑ Dorkas. Mfa' pɑpuŋ myə́ lə bɑ ǎ yɔm, ba m nə kwitə hɑ ywə yə e lə hɑ a.
37
A lə pɑ mu' tyɛ'dzʉ e nuŋ gho, pfʉ. Pu sɔk nɑ e, jap e twɔ'dyə̌ zhəŋ thə́.
38
Pa' Lidia bɑ pɑ bəŋ Yope a, pɑ piŋ lə yu' gɑ Pɛtrɔ Lidia, nthəm pɔ bi e gɑ wap ghɔ wə gɔm bi é gɑ: Lo'nyə sɔ' ŋkwyatə wɔk.
39
A lə pɑ̌ po'o pu a Pɛtrɔ lə wuŋ gɔ. E lə ŋwak pu lɑ e bʉɔ nə twɔ'dyə̌ zhə̀ŋ thə. Guŋ mpfɔk awɛ tiŋnyə dzə é, bɑ dɔ̌, lə da'tə e msʉəsʉə dzə myə Dorkas lə ba' cwə yə pu a pu lə bɑ a.
40
Pɛtrɔ lə ghə guŋ pɔmnəŋ awɛ tə́m dyə. E kam mkwi'tə myə́ si, shwyɛ'nyə Si; biŋ fɛ nɑ e de pfə Dorkas gɔm gɑ: Tabita lusi. E ghyɛ' mnyə myə́, nə yɔ̌ Pɛtrɔ, bʉ' nɑ e, shwəsi.
41
Pɛtrɔ nya pu e bi e, nə ŋa' e si cwəlɔ, ŋkhe pɑ piŋ, pu a mpfɔk, da'tə e bi pu, bɑ e tʉɔ.
42
Guŋ yap awɛ lə yǔ', bo'gwyə pɔ piŋ Cyəpɔ.
43
Pɛtrɔ lə na' shwə Yope ywə mu' Simon yə e lə bɑ ntham gwɔp a.MFA' MGHƐ NTHƏM 9:1
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:2
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:3
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:4
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:5
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:6
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:7
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:8
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:9
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:10
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:11
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:12
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:13
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:14
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:15
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:16
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:17
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:18
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:19
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:20
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:21
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:22
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:23
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:24
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:25
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:26
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:27
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:28
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:29
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:30
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:31
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:32
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:33
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:34
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:35
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:36
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:37
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:38
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:39
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:40
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:41
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:42
MFA' MGHƐ NTHƏM 9:43


MFA' MGHƐ NTHƏM 1 / MFƏM 1
MFA' MGHƐ NTHƏM 2 / MFƏM 2
MFA' MGHƐ NTHƏM 3 / MFƏM 3
MFA' MGHƐ NTHƏM 4 / MFƏM 4
MFA' MGHƐ NTHƏM 5 / MFƏM 5
MFA' MGHƐ NTHƏM 6 / MFƏM 6
MFA' MGHƐ NTHƏM 7 / MFƏM 7
MFA' MGHƐ NTHƏM 8 / MFƏM 8
MFA' MGHƐ NTHƏM 9 / MFƏM 9
MFA' MGHƐ NTHƏM 10 / MFƏM 10
MFA' MGHƐ NTHƏM 11 / MFƏM 11
MFA' MGHƐ NTHƏM 12 / MFƏM 12
MFA' MGHƐ NTHƏM 13 / MFƏM 13
MFA' MGHƐ NTHƏM 14 / MFƏM 14
MFA' MGHƐ NTHƏM 15 / MFƏM 15
MFA' MGHƐ NTHƏM 16 / MFƏM 16
MFA' MGHƐ NTHƏM 17 / MFƏM 17
MFA' MGHƐ NTHƏM 18 / MFƏM 18
MFA' MGHƐ NTHƏM 19 / MFƏM 19
MFA' MGHƐ NTHƏM 20 / MFƏM 20
MFA' MGHƐ NTHƏM 21 / MFƏM 21
MFA' MGHƐ NTHƏM 22 / MFƏM 22
MFA' MGHƐ NTHƏM 23 / MFƏM 23
MFA' MGHƐ NTHƏM 24 / MFƏM 24
MFA' MGHƐ NTHƏM 25 / MFƏM 25
MFA' MGHƐ NTHƏM 26 / MFƏM 26
MFA' MGHƐ NTHƏM 27 / MFƏM 27
MFA' MGHƐ NTHƏM 28 / MFƏM 28