A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MFA' MGHƐ NTHƏM 21
Tyɛ'dzʉ Pantekɔtə lə nə sɔ', bɑ guŋ yap awɛ cu'tə́ nə ta' tsʉ',
2
pu lə wuŋ nə yu' ywə zhwyanyə kɛbəŋ pa' mɑ fəfa gwyə a: Dyə tsʉ' yə wap lə bɑ nə a lo ywə bɔ̌,
3
a ŋwa' pa' mgwa mɔk a, gaptə bɔnyə ba a nə ya mo lə́ nə pu.
4
Zhwenyə Dɔlɔ̌ lo nə guŋ yap awɛ. Wap pɑ gɔm shɑ́ mghɔm dyɛ', myə Zhwenyə Dɔlɔ̌ hɑ gɑ wap ghɔm a.
5
A lə nə pɑ̌ po'o bɑ pɑ Yudea, pɑ lə mku' biŋ Si pɑ bɑ wap fɑ nə guŋ mguŋ to kɛbəŋ awɛ bɑ Yerusalɛm.
6
Pɔmnəŋ lə nə yu' zhwyanyə sɔ' kwa' vəŋ e. Nwə pɑ shyə wap nə pa' bǎ ya mo lə lə bɑwə ju' ywə yə wap lə bɑwə gɔm a pɑ nə ghɔm tsyə.
7
Nwə pɑ shyə wap bɑ jʉm wap wap pɑ́ gɔm gɑ: Guŋ pɔ pɔ́ gɑ pyə wap bɑwə gɔm a tə bɑ pɑ Galilea a lə?
8
Tə a shyə m gɑ kɑ tə ba a ya mo lə nə pɑ̀ pɑwə ju' wap pɑ nə ghɔm tsyə?
9
Pɑ Parta, pɑ Mɛdo, ba pɑ Elamita, ba pɑ Mesopotamia, pɑ Yudea ba pɑ Kapadokia, pɑ Ponto ba pɑ Azia
10
pɑ Frugia ba pɑ Pamfilia; pɑ Egipto ba pɑ ghəŋ Libia, pɑ Kirena ba pɑ Roma pyə wap tsɔ' a.
11
Guŋ pɔ awɛ, pɑ Yudea ba pɑ piŋ nwə yap; pɑ Kreta ba pɑ Arabya, pɑ si bɑwə ju' pa' wap wə gɔm msya Si a nə ghɔm tsɔk pɑ̀.
12
Nwə pɑ shyə wap, wap yak ywə yə wap ghɔm a gɔm cəcɑ̌ pu gɑ: yəŋ kɑ nthi nwə?
13
Shɑ pɔ pɑ gwi wap gɔm gɑ: pyanyə́ mlu' bɑ a lo nə pu.
14
Pɛtrɔ yə pu a pɔ shwɔp ya mu' mgham lə bɑ a lə ghɔm tə thə gɑ: Wɔ pɑ Yudea, ba guŋ yɔ awɛ pyə pǒ shwə Yerusalɛm a, po cəŋtə ju' ywə yə a wə shyə a, biŋ nthéŋ mtəŋ nə mghɔm mə̌.
15
Gɛ̌! Pɔ pɔ gɑ ka nwə́ pa' pǒ wə ŋkwɛ a, nə pa' pɑ jɑ pɑ́ fɔkdzʉ̌, nə mnam vʉ̌'.
16
Ywə yə a bɑwə shyə a, bɑ ywə yə gɔm mghɔm Si Yoɛl lə la' gɔm a:
17
Nə pa' Si lə ghɔ̌m gɑ: A gɔ sɔ' pɑ nə jyɔjʉm tyɛ'dzʉ a sɛ Zhwenyə a nə guŋ bapnɑ pɔ awɛ. Pó pɔ́ pyə pɑ bɛ ba pyə pɑ jwǐ cʉ' mghɛ ghɔm ghɔ̀m Si. Mŋkhɛ mo pɔ́ pɑ jɔ nə yɔ m nthʉm zhwenyə, mvo pɔ pɔ́ pɑ jɔjʉm.
18
Əŋ, gɑ gɔ sɔ' sɛ Zhwenyə a nə mghɛ fa' pɑ̌ pyə pɑ bɛ bɑ pyə pɑ jwǐ, nə Tyɛ'dzʉ bɔ a sɛ Zhwenyə a nə pu, wap cʉ' mghɛ ghɔm ghɔ̀m Si
19
Gɑ̌ gɔ sɔ' te msya kɛbəŋ piŋ la'tə mtiŋ dəmcǎ', a pɑ mcyə, mɔ̌k ba dhə mɔk.
20
Nam gɔ sɔ' kwyəpnyə cʉ' jʉ́m. Mɑŋwə́ cʉ' mcyə. Tə tyɛ'dzʉ Cyəpɔ sɔ', tyɛ'dzʉ gwyə́, tyɛ'dzʉ ghu'tə.
21
Po'o bǎ ya mo lə yə é gɔ sɔ' ké tso Cyəpɔ a gɔ sɔ' vɔk.
22
Pɑ Israɛl po yu' mghɔm mɔ gɑ: Yeso yə Nazarɛt, bɛ yə̌ŋ yə Si lə cwɔ' e nthəm e bəŋ po, shyə́ m nə e gə nthinthi msya pu a nthinthi mtiŋ cəcɑ́ po pa' po zhyə a, nə da'tə mtʉ̀ɔ myə́.
23
Bɛ bɔ, pa' Si lə tsə zhyə biŋ jap a, po le fiŋ e, nə zhwə e, gə pɔ cwəpuŋ kam e thə bɛnyəpɛnyə,
24
da' gɑ́ Si lé jam e nə vʉ̌, ŋkwi e bi gǒ' vʉ̌, nə pa' a lə bɑ́ bi a pɑ́ vʉ̌ lə lɑ́ gʉ' e nə nthɔm e pɑ.
25
David gɔm nə e gɑ: Ŋ də́ bɑ́wə jɔ Cyəpɔ pɑ dzə̌ m̀ nə pa' e bɑ́ nə ghə̌ŋ pu a yə tʉɔ po'o gɑ ka lam tsɑ̌ sɔ.
26
A pɑ́ po' o tʉm tsɑ pɑ nthʉm ŋwɛ́nyə̀, shwə̀ a pɑ jwɔp mŋwɛ́nyə̀. A kwi' bɑ́ pó'o gɑ́ ŋ sɔ' bɑ shwə nə mɔktə nə bapnɑ a.
27
Nə pa' o tə gɔ sɔ' tak vɔk á bi vʉ̌ pɑ, o lə nəŋ bíŋ gɑ mo dɔlɔ̌ o pi.
28
A bɑ o la'tə á məjyə̀ vɔk o gɔ sɔ' lə pa' o gɔ pɑ bəŋ m̀ a nə nyəŋ ŋwɛ́nyə̀ nə m̀ tə a ló.
29
Mfɑ́mfɑ́, a puŋ nə siŋ wɔ sɔ́sɔ̌ gɑ́ ta yɔk pɑ David bɑ e lě pfʉ́, pú lé nthəŋ e, thəsì é nəŋ jɑ pɑ́ cəcɑ̌ pɑ.
30
Tə é lə bɑ gɔm ghɔ̀m Si, jyə gɑ ɑ́ bɑ Si lě ŋkha' bi é, biŋ ŋkhɔ mkɔ gɑ é gɔ sɔ' yap mo nə kwɔ' é, e təm pɑ nə ŋkhənyə e, bɑ́ gwya é.
31
E lɑ́ ləŋdzə jɔ nə́ yam nə vʉ̌ Kristo, tə́ gɔm nə́ é gɑ: Pu lé tə wa' é guŋ a vʉ̌, la' nɑ é nəŋ bǐ pɑ́
32
Yeso bǎ, Si lé jam é nə vʉ̌. Guŋ yɔk pɑ awɛ nəŋ bɑ́ mkwinthɛ́.
33
Pú tʉɔ Si lé ŋa' é hɑ thə́, Tá hɑ́ Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə é lə ka' á bi e, e sɛ pa' po wə jɔ biŋ ju' a.
34
David lě tɑ́ kwɔ' kɛbəŋ, da' gɑ e le gɔm gɑ: Cyəpɔ ghɔm bì Cyəpɔ a gɑ: cwə nə ghəŋ pu a yə tʉɔ.
35
Tɑ̌ ŋ də mghɛ bò pǔ nə gə kwɔ̀' tʉ mkwə mǔ.
36
Guŋ tuŋdyə́ Israɛl zhyə́ nyənyɔ: Si bɑ é lé dɑ Yeso bɔ yə po lə kwé é thə́ bɛnyəpɛnyə a nə gə Cyəpɔ ba Kristo!
37
Wáp lə yú' mghɔm bɔ̌ á paknyə tʉm tsap. Wap hə́ŋtə̀ Pɛtrɔ, ba pyə shɑ mghɛ nthəm gɑ: Mfɑ̌mfɑ́ pyə gɔ́ ghə̀ gɑ́ kɑ?
38
Pɛtrɔ pa' bi pu gɑ: Po kwyəpnyə́ bǎ ya mo lə́ nə po kwishyə nə tso Yeso Kristo nə lɑ mhɔ myə́ shwyɛ́' é, po piŋ kwi Zhwenyə Dɔlɔ̌.
39
Nə pa' mka'nyə bɔ bɑ̀ bi po ba m bi pó pɔ́, ba m bi pɔ pyə wap tə gʉə sʉəsʉə a nə dəŋ pa' Cyəpɔ Si yɔk pɑ gɔ sɔ' nə kè wap a.
40
Pɛtrɔ lə́ lɑ shɑ nthinthi mghɔm nyəŋ gʉ' nə pu biŋ bɑ ŋkwinthɛ̌ bɑ gɔm gɑ: Po vɔk nɑ tsɔ nə yəŋ wɔ̌ dzʉ cwəpuŋ.
41
Pɔ pyə wap lə piŋ ghɔm tsyə́ a, lə kwishyə, pɔ gwɛ a sha'tá piŋ nthamtə nə pu tyɛ'dzʉ bɔ.
42
Wap lə bɑ si guŋ mcwə awɛ bɑ ŋkhaktʉɔ nə jí' nwə mghɛ nthəm, bɑ nthamtə́ nə dzʉ̌nyə́ mfɑ̌mfɑ́, ba nə po'nyə msɛ̌, ba nə cwyɛ'nyə Si.
43
Pwɔk lɑ bɑ́ nə gúŋ pɔ̀ awɛ: mghɛ nthəm pɑ gə msya pwa mtiŋ nthinthi.
44
Guŋ pɔ pyə wap lə piŋ a lə bɑ́ pɑ́ ŋkwishwə, bɑ nthamtə guŋ tsə tsap tamtə.
45
Wap lə bɑ fiŋ mbé map ba tsə́ tsap, gaptə ŋkhap cəcɑ̌ guŋ yap awɛ, hɑ bǎ yə wɑlɑ nə dəŋ mnwə myə́.
46
Wap lə bɑ guŋ mtyɛ'dzʉ awɛ bɑ gɔ Dyə Si, bɑ bo'tə msɛ mdyə map, bɑ dɑ ŋwɛ́nyə̀ dzʉywə, tə ŋa'nɑ.
47
Wap lə bɑ go'tə Si, guŋ pɔ awɛ pɑ dɑ wap kwá' pɑpuŋ. Cyəpɔ pɑ guŋ mtyɛ'dzʉ awɛ ŋkwi' pɔ pyə wap kwi ywə vɔk a nə cu'tə pɔ pyə.MFA' MGHƐ NTHƏM 2:1
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:2
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:3
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:4
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:5
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:6
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:7
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:8
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:9
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:10
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:11
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:12
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:13
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:14
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:15
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:16
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:17
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:18
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:19
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:20
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:21
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:22
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:23
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:24
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:25
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:26
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:27
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:28
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:29
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:30
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:31
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:32
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:33
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:34
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:35
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:36
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:37
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:38
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:39
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:40
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:41
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:42
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:43
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:44
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:45
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:46
MFA' MGHƐ NTHƏM 2:47


MFA' MGHƐ NTHƏM 1 / MFƏM 1
MFA' MGHƐ NTHƏM 2 / MFƏM 2
MFA' MGHƐ NTHƏM 3 / MFƏM 3
MFA' MGHƐ NTHƏM 4 / MFƏM 4
MFA' MGHƐ NTHƏM 5 / MFƏM 5
MFA' MGHƐ NTHƏM 6 / MFƏM 6
MFA' MGHƐ NTHƏM 7 / MFƏM 7
MFA' MGHƐ NTHƏM 8 / MFƏM 8
MFA' MGHƐ NTHƏM 9 / MFƏM 9
MFA' MGHƐ NTHƏM 10 / MFƏM 10
MFA' MGHƐ NTHƏM 11 / MFƏM 11
MFA' MGHƐ NTHƏM 12 / MFƏM 12
MFA' MGHƐ NTHƏM 13 / MFƏM 13
MFA' MGHƐ NTHƏM 14 / MFƏM 14
MFA' MGHƐ NTHƏM 15 / MFƏM 15
MFA' MGHƐ NTHƏM 16 / MFƏM 16
MFA' MGHƐ NTHƏM 17 / MFƏM 17
MFA' MGHƐ NTHƏM 18 / MFƏM 18
MFA' MGHƐ NTHƏM 19 / MFƏM 19
MFA' MGHƐ NTHƏM 20 / MFƏM 20
MFA' MGHƐ NTHƏM 21 / MFƏM 21
MFA' MGHƐ NTHƏM 22 / MFƏM 22
MFA' MGHƐ NTHƏM 23 / MFƏM 23
MFA' MGHƐ NTHƏM 24 / MFƏM 24
MFA' MGHƐ NTHƏM 25 / MFƏM 25
MFA' MGHƐ NTHƏM 26 / MFƏM 26
MFA' MGHƐ NTHƏM 27 / MFƏM 27
MFA' MGHƐ NTHƏM 28 / MFƏM 28