A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MFA' MGHƐ NTHƏM 141
A lə ko Ikonya bɑ pɑ́ pa' a kɑ zhí bɑ a: Polo pu Barnabas ghɔ dyə Sinagogə pɑ Yudea, gɔm nwə tə pɑ Yudea ba pɑ Grikia pʉɔtʉm tsap shʉ' pɑ piŋ kwa' vəŋ e.
2
Da' gɑ pɑ Yudea pyə wap la tə piŋ a nyəŋ bo nthʉm tʉm pɑ tə pɑ pɑ Yudea pyə wap lə piŋ a nə mfɑ̌mfɑ.
3
Polo pu Barnabas la tə cyətə na' shwə́ wə́ pɑ; tʉm sap lɑ bɑwə shəŋtə jap nə Cyəpɔ yə e lə bɑwə ŋkwinthɛ̌ nə ghɔm gho' tsyə́, bɑ gə wap lɑ bu map gə mtiŋ ba msya.
4
Pɑ tisuŋ lə ghap m ghə̌ŋ bʉə. Shɑ pɔ pɑ jʉ̀m pɑ Yudea, pyə shɑ pɔ pɑ jʉm mghɛ nthəm.
5
Pɑ tə pɑ pɑ Yudea pu a pɑ Yudea lə yap gɑ wap gɔ lɑ gʉ' ko nə, lɑ mwɔ' tamtə mghɛ nthəm.
6
Polo pu Barnabas lə zhyə ywə yə a si a, shəŋ tsʉ' tʉmnyə tisuŋ Likonya, ba m Listra, ba m Dɛrbe pu a m géŋnyə tsʉ'u.
7
Ba m tsʉ'u bɔ wap pɑ siŋ Cuŋ pɑpuŋ.
8
Mu' mbɛ lə bɑ Listra bɔ bi a pɑ e lə tiŋnyə nə mkwə myə́, bɑ ŋkho'tə tə fɑ vam, bɑ e la m giŋ.
9
E lə pɑ̀ mu' tyɛ'dzʉ bɑwə ju'nwə yə Polo lə bɑ̀wə́ gɔm a, Polo lé é dəŋdəŋ biŋ jɔ gɑ e ghə piŋnthʉm yə bi a pɑ a vɔ́k e a,
10
gɔm bi e tɑ thə́ gɑ: Lusi nthiŋnyə dəŋdəŋ nə mkwə mu! Bɛ bɔ léŋ, giŋ.
11
Pu lə nə yɔ ywə yə Polo gə a, shɑ pɔ cəcɑ̌ pɔmnəŋ ghɔm nə ghɔm pɑ Likonya gɑ: Msi sɑnyə shʉ' pa' pɔmnəŋ a, fi' sɔ' bəŋ pɑ.
12
Wap lə ké Barnabas gɑ Zʉs, ŋkhe Polo gɑ Hɛrmɛs nə pa' yʉ nə lə bɑ gɔm nwə.
13
Ŋkhamsi dyə Zʉs lə́ ghə pu lɑ mpɔp mhuŋ pu a co' fo nə sɔ' mshwə tisuŋ. Pu a pɔmnəŋ pɑ ŋkwishwə nə nuŋpwɔ'.
14
Mghɛ nthəm, Barnabas pu Polo lə nə yu' mɔ mcuŋ ŋkhitə dzə nə pù, ntham jʉ̌m pɔmnəŋ shwé gɑ:
15
Mso mso! Po gə kɑ pa' a? Ba wɔk yɔk, pyə̌ bɑ pɑ̀ pɔmnəŋ pa' wɔ a! Cúŋ pɑpuŋ yə pyə siŋ wɔ a, bɑ gɑ po tak tsə mzhʉm ba nəŋ, ŋkwyəpnyə, fɛ de m nə Cyəpɔ Si nthʉɔtʉɔ yə e lə nyaptə kɛ̀bəŋ, ba sicǎ', ba shyə́ lɑpʉə pu a guŋ tsə tsyə a bɑ nthʉm o a.
16
E le nthak guŋ mguŋ awɛ nə mwɔdzʉ myə a lě shyə a, bǎ ya lə ghiŋ nə yə məjyə̀ nə piŋ.
17
Da' gɑ nə ghə po'o bɑ da'tə nwə pɑpuŋ e bi pu, nə pa' e gə bə̀ŋ fɑ kɛbəŋ, gə tsə puŋ, e hɑ bi pó, mtʉm mɔ́ pɑ ŋwɛnyə.
18
Mghɔm mɔ gɑ lə ghə pɔmnəŋ lɛtə cwəlɔ, nthak pwɔ' tsyə wap kɑ́ bɑ̀ gɔ nuŋ bi pu a nəŋ.
19
Shɑ pɑ Yudea lə fɑ Antiokia ba m Ikonya sɔ' ŋkho cəcɑ̌ pɔmnəŋ, gə wap piŋ mkwɛnyə map. Pu lə lɑ̌ mwɔ' nthamtə Polo, fəŋ e nə nthəm tisuŋ ma' e pa' pfə mo a.
20
Da' gɑ mghɛ zhi'nwə lə sɔ' shu'tə bəŋ e, e lusi cwəlɔ, biŋ ŋkho tisuŋ. Dzʉ lɔ, pu Barnabas lɑ m Dɛrbe.
21
Wap lə kǒ wə siŋ Cuŋ pɑpuŋ. Gə mghɛ zhi'nwə jɔmyɔ̌m, wap lu, biŋ shyə m Listra, Ikonya, ba m Antiokia.
22
Wap lə ko wə bɑ kwyətə́ piŋnthʉm mghɛ zhi'nwə, bɑ shwi'tə gɑ wap kaktʉɔ nthʉm piŋnthʉm bɑ gɔm gɑ: Pɑ gɔ cyə m nə mghəghʉɔ jɔmyɔ̌m tə ko nə̀ Nəfo Si.
23
Wap lə ko bǎ nə ya cu'tə pɑ piŋ a, shwɔ' mghətso bi pù, shwə tə tsʉywə nə shwyɛ'nyə Si, tə nthak wap nə bǔ cyəpɔ yə wap lə piŋ e a.
24
Wap lə cyə Pisidia, gɔ Pamfilia
25
siŋ Ghɔm bi pɑ Pɛrge, dzəŋ m Atalea
26
ŋwak wə ŋkho kənu' gwyə nə gɔ m Antiokia tsʉ' yə wap lə lu nə tə pu cyə m nə gho' Si hɑ fa' tsyə wap lə lu m nə fa' a bi pu a.
27
Wap lə ŋwak wə cwəlɔ, shu'tə pɑ piŋ siŋ wap ywə yə Si lə ghə shyə m nə pu a, pa' e lə ghyɛ' jyədyə̌ piŋnthʉm bi pɑ tə pɑ pɑ Yudea a.
28
Wap pu a mghɛ zhi'nwə lə na' shwə.MFA' MGHƐ NTHƏM 14:1
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:2
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:3
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:4
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:5
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:6
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:7
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:8
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:9
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:10
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:11
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:12
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:13
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:14
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:15
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:16
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:17
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:18
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:19
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:20
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:21
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:22
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:23
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:24
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:25
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:26
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:27
MFA' MGHƐ NTHƏM 14:28


MFA' MGHƐ NTHƏM 1 / MFƏM 1
MFA' MGHƐ NTHƏM 2 / MFƏM 2
MFA' MGHƐ NTHƏM 3 / MFƏM 3
MFA' MGHƐ NTHƏM 4 / MFƏM 4
MFA' MGHƐ NTHƏM 5 / MFƏM 5
MFA' MGHƐ NTHƏM 6 / MFƏM 6
MFA' MGHƐ NTHƏM 7 / MFƏM 7
MFA' MGHƐ NTHƏM 8 / MFƏM 8
MFA' MGHƐ NTHƏM 9 / MFƏM 9
MFA' MGHƐ NTHƏM 10 / MFƏM 10
MFA' MGHƐ NTHƏM 11 / MFƏM 11
MFA' MGHƐ NTHƏM 12 / MFƏM 12
MFA' MGHƐ NTHƏM 13 / MFƏM 13
MFA' MGHƐ NTHƏM 14 / MFƏM 14
MFA' MGHƐ NTHƏM 15 / MFƏM 15
MFA' MGHƐ NTHƏM 16 / MFƏM 16
MFA' MGHƐ NTHƏM 17 / MFƏM 17
MFA' MGHƐ NTHƏM 18 / MFƏM 18
MFA' MGHƐ NTHƏM 19 / MFƏM 19
MFA' MGHƐ NTHƏM 20 / MFƏM 20
MFA' MGHƐ NTHƏM 21 / MFƏM 21
MFA' MGHƐ NTHƏM 22 / MFƏM 22
MFA' MGHƐ NTHƏM 23 / MFƏM 23
MFA' MGHƐ NTHƏM 24 / MFƏM 24
MFA' MGHƐ NTHƏM 25 / MFƏM 25
MFA' MGHƐ NTHƏM 26 / MFƏM 26
MFA' MGHƐ NTHƏM 27 / MFƏM 27
MFA' MGHƐ NTHƏM 28 / MFƏM 28