A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

YOHANE 81
Yeso lə pɑnyə kúŋ mthə́ Olivə.
2
Dzʉ̌ lə nə́ lɔ, e pɑnyə Dyə Si, a piŋ bɑ́ pa' pɔmnəŋ lə́ bɑwə sɔ' bi e a, e cwə́si, ntho' nə zhi'tə ywə́.
3
Pɑ zhyə́ mcò' pu a pɑ Farisai lə lɑ̌ mu' mjwǐ bɑ pu ghəm é nə ghap sɔ̌' jap e tǔŋ pɔ pyə́ wap lə́ bɑ wap cu'tə tsʉ'u a.
4
Gɔm gɑ: Ta pu yɔ mjwǐ yəŋ e pɑwə gə ghap.
5
A bɑ́ nthʉm mcò' bɑ Mosɛ lě bvə gɑ́ pu lɑ mwɔ' nthamtə nthi pɑjwǐ bǎ. Kwa' wə ghɔm yǔ gɑ́ kɑ?
6
Wap lə́ gɔm po'o, a pɑ́ yo' bɑ wap tʉ' nə e tə́ nə pútə e. Da' gɑ́ Yeso lə pɔnyə si, bɑ dɑ nthə́ pu e nə ŋkhʉə ŋkhɛ nə cǎ'.
7
Pa' wap lə́ pɑ həŋtə é nwə nə gɔ pɑ́ m dzə a, e lə pʉ' nɑ e gɔm bi pu gɑ: Mo yə ě cəcɑ̌ po bɑ e la m hɔnwə a, ma' dəŋdzə gwɔ' nə e.
8
E lə piŋ kwi' bɔnyə si, biŋ bɑ ŋkhʉə ŋkhɛ nə cǎ'.
9
Wap lə́ cwə̌ tə ju' mghɔm, gɔ pɑ yɑmu' yɑmu' tə́ ntho' fɑ nə mghətso, tə́ Yeso cʉ' dǒ e. Mjwǐ bɔ lə bɑ́ pɑ́ tùŋ.
10
Yeso lə pʉ' nɑ e gɔm bi e gɑ: Mɑmjwi, wap m hɑ́? Sɔmmo ka nyəŋ shɛ thə o a?
11
E pa' gɑ: Sɔmmo m Cyəpɔ; Yeso piŋ gɔm bi e gɑ: Ba myə̀ yɑ̌ ŋ kha nyəŋ shɛ thə o. Ghɔ, tə́ fɑ cwəlɔ, kɑ piŋ hɔnwə.
12
Yeso lə́ kwi' gɔm ghɔm bi pú gɑ: Gɑ̌ bɑ́ ŋkha' nthʉm dzʉ, mo yə ě yap jʉ̌m m̀ a tə́ gɔ sɔ' ghiŋ nthʉm jʉ́m pɑ́; e gɔ ghə ŋkha' yə a dɑ mo gɔ nə vɔk a.
13
Pɑ Farisai ghɔm bi e gɑ: Wə nə bɑ ŋkwinthɛ̌ thə́ nɑ o; bi a pɑ́ pu lə piŋ yu nə́ ŋkwinthɛ̌.
14
Yeso pa' bi pu gɑ: A nyənyɔ gɑ́ myə̀ nə bɑwə ŋkwinthɛ̌ nə nɑ a, da' gɑ pu gɔ piŋ yɑ nə ŋkwinthɛ̌ nə pa' a bɑ gɑ̌ zhyə́ tsʉ' yə gɑ̌ fɑ m nə á, biŋ bɑ gɔ m nə a; tə́ sɔ' m nə po, a bɑ po ka zhyə́ tsʉ' yə gɑ̌ fɑ a, po lə nəŋ jyə́ tsʉ' yə gɑ̌ gɔ a.
15
Pǒ fyɛ' yɔ pɑ pa' monəŋthə́ a; tə́ sɔ' m nə m̀ ŋ tə fyɛ' sɔmmo pɑ.
16
Bi a nəŋ bɑ gɔ fyɛ' mo bɑ yɑ nə fyɛ' gɔ pɑ pa' nyənyɔ shəŋ a, nə pa' ŋ tə bɑ do m̀ pɑ, ba mo yə e nthəm a bɑ́ si.
17
A bɑ́ nthʉm mcò' mɔ bɑ pu və gɑ pu biŋ mkwinthɛ pɔ pɑpʉə.
18
Gɑ̌ ŋkwinthɛ̌ nə thə nɑ a, ba Tá a yə e nthəm a piŋ ba ŋkwinthɛ̌ a yə́.
19
Wap ghɔm bi e gɑ: Tɔ ɔ bɔ hɑ? Yeso pa' gɑ: Pǒ bɑ po ka zhyə a, po lə nəŋ jyə Tá a. Po la' pé' jyə a, bɑ po zhyə ba Tá a.
20
E lə gɔm mɔ mghɔm po'o nə tsʉ' yə pu ŋkhe gɑ́ Nthɛ a; da' gɑ bɑ ji'tə pɔmnəŋ m Dyə Si. Sɔm mò lə nəŋ sho' pu nə e nə pa' yə cwə lə jɑ tə wuŋ sɔ̌'.
21
Yeso lə kwi' gɔm bi pu gɑ: Gɑ̌ gɔ ghɔ, po gɔ sɔ' cəŋ a bà cə̌ŋ, da' gɑ́ nəŋ pfʉ́ pɑ́ nə mhɔnwə mɔ. Tsʉ' yə gɑ̌ gɔ m nə a bi a pɑ́ po lə ghɔ nə́.
22
A lə pɑ̌ po'o pɑ Yudea to' nə pɑ gɔm cəcɑ̌ pu gɑ: Bi a pɑ e pɑwə ŋkwɛnyə nə zhwə nɑ e a? Nə pa' e du m si nə ghɔm gɑ: Tsʉ' yə́ gɑ̌ gɔ nə a, pɑ po lə ghɔ nə́.
23
Yeso pa' bi pu gɑ: Pǒ bɑ pɑ dəmcǎ', myə, gɑ̌ bɑ mo kɛbəŋ. Po bɑ pɑ nthʉm yəŋ dzʉ̌, ŋ də́ pɑ mo yəŋ dzʉ̌ pɑ́.
24
A ywə yə a gə tə́ gɔm gɑ́ po gɔ sɔ' pfʉ́ pɑ́ pu a mhɔnwə mɔ a. Nə pa' po pɑ tə́ pǐŋ gɑ́ gɑ̌ bɑ, bɑ po gɔ pfʉ́ nə mhɔ mɔ.
25
Wap ghɔm bi e gɑ: O bɑ́ wɑ́? Yeso pa' bi pu gɑ: Gɑ̌ bɑ́ ywə yə́ ŋ də́ siŋ wɔ tə́ fɑ nə to' a.
26
Sɔ' m nə ywə yə ǎ wə́ dé wɔ a, nwə gɔmghɔm yɔm, ba fyɛ' piŋ jɔ́m; tə́ mo yə e nthəm a bɑ nyənyɔ, ywə yə gɑ siŋ dzʉ́ á, a nəŋ bɑ ywə yə gɑ̌ ju' bi a.
27
Wap la tə́ yu' gɑ́ e lə́ gɔm po'o bɑ gɔm Tá pɑ́.
28
Yeso ghɔm bi pú gɑ: Cwə yə po gɔ sɔ' cyəŋ Mú mo thə́ a, po zhyə gɑ́ gɑ̌ bɑ, ba m gɑ́ ŋ tə́ gə sɔmywə nə yɑ thə́ pɑ́. Gɑ̌ gɔm ywə yə Ta ji'tə a.
29
Pyə mo yə é nthəm a nə bəmtə bɑ: A bɑ é kɑ tak a dó m̀ pɑ, nə pa' gɑ̌ gə pɑ ywə yə a buŋ e a, guŋ mcwə awɛ.
30
E lə́ pɑ̌ gɔm po'o pɔ jɔmyɔm piŋ e.
31
Yeso ghɔm bi pɑ Yudea pyə wap lə piŋ e a gɑ: A pɑ́ gɑ́ pǒ wuŋ nə ghɔm tsɑ̌, bɑ po bɑ́ pɑkhʉ̌ pɑ̌ nyənyɔ,
32
bɑ pǒ gɔ zhyə nyənyɔ, a nyənyɔ ghə po lə pɑ̀ mkwɔ pɑ́.
33
Wap pa' bi e gɑ: Pyə bɑ gwya Abraham. Bɑ sɔmmo lǎ m dɑ́ wɔk gə mkwɔ pɑ́: Tə́ o gɔm gɑ pyə tə gɔ piŋ pɑ́ mkwɔ pɑ́ m gɑ́ kɑ̀?
34
Yeso pa' bi pu gɑ: Kwa' nyənyɔ nyənyɔ, mo yə é hɔnwə̀ a bɑ ŋkwɔ mhɔ.
35
Ŋkwɔ tə́ guŋ dyə pɑ́; tə mú dyə̌ guŋ pɑ dyə.
36
A bɑ po'o tə́ bi a Mú nə te wɔ́ nə ŋkwɔ, bɑ po tə́ gɔ piŋ pɑ mkwɔ pɑ́.
37
Pó bɑ gwya Abraham, bɑ gɑ̌ zhyə; da' gɑ pa' ghɔm tsɑ̌ tə́ bɑwə ŋkho thə́ po a pɑ́, po bɑwə shəŋ nə zhwə a.
38
Ywə yə gɑ̌ gɔm a, a bɑ ywə yə gɑ jɔ bəŋ Tá a lə; tə sɔ' m nə po, po pɑ̀ gə ywə yə po jú' bəŋ tá yɔ a.
39
Wap pa' gɑ: Tá yɔk bɑ Abraham. Yeso ghɔm bi pu gɑ: Po pɑ pǒ Abraham, po fá' mfa' Abraham.
40
Po bɑwə shəŋ cwəlɔ nə zhwə a, myə̀ yə gɑ siŋ wɔ nyənyɔ yə gɑ ju' bəŋ Si a; Abraham la tə ghə po'o.
41
Po bɑwə fá' mfa' ta yɔ. Wap ghɔm bi Yeso gɑ: Pyə tə́ bɑ pó pyə́ pu dzə wap m pě a pɑ́! Pyə̌ bɑ pyə ghə da' ta' tá yɑmu', e pɑ́ Si.
42
Yeso ghɔm bi pu gɑ: Si lǎ' bɑ́ pé'e bɑ́ tá yɔ, bɑ po kuŋ a, nə pa' gɑ̌ nthəm m nə Si tə́ sɔ̌'; ŋ tə sɔ' m nə yɑ thə́ pɑ́. Yʉ́ nə nthəm a.
43
Pǒ shyətə́ zhyə́ ghɔm tsɑ̌ nə kɑ? Nə pa' po ka ku' nə yu' ywə yə gɑ̌ gɔm a.
44
Tá yɔ bɑ́ Sata, po piŋ bɑ shəŋ pɑ nə ghə ywə yə tá yɔ shəŋ a. Tə́ fɑ pɑ́ nə to' e pɑ́ shəŋ pɑ nə zhwə mo; e lě tə́ ku' nə wuŋ nthʉm nyənyɔ pɑ́, nə pa' nyənyɔ tə́ bɑ nə́ é pɑ. Cwə yə e bɑ gɔm mcwanwə á, e té pɑ nə pa' e nə bɑ á, nə pa' e bɑ shwanwə, biŋ bɑ tá mcwanwə.
45
Tə́ sɔ' m nə m̀, po tə́ biŋ a pɑ́ nə pa' gɑ gɔm nyənyɔ a.
46
Bi a pɑ wɑ̌ nə po la'tə mhɔ mə̌ a? A bi a bɑwə gɔm nyənyɔ, bɑ kɑ́ gə tə́ la' po piŋ a?
47
Mo yə e bɑ m nə Si a ju' ghɔm Si; a biŋ shyə́ m nə pá' po tə́ bɑ m nə Si a pɑ́ tə́ po lə yu' a.
48
Pɑ Yudea pa' bi e gɑ: Pyə̌ hɔ nə ghɔm gɑ́ o bɑ yə Samaria, biŋ bɑ́ bɑ ǒ ghə zhwenyə cwəpuŋ a?
49
Yeso pa' bi pu gɑ: Gɛ̌, ŋ tə́ bɑ gɑ̌ ghə zhwenyə cwəpuŋ pɑ; gɑ̌ bɑwə hɑ mku' bi Tá a, da' gɑ po pɑwə nɔm a nɔ̀m!
50
Ŋ tə́ shəŋ nə ghu'tə nɑ a pɑ: Mo yə e fa' nə a bɑ si, biŋ bɑ fyɛ̌'.
51
Kwa' nyənyɔ nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ mo yə ě tɔm ghɔm tsɑ̌ a bɑ e tə gɔ la' yɔ vʉ́ pɑ.
52
Pɑ Yudea ghɔm bi e gɑ: Pyə zhyə cwəlɔ gɑ́ zhwenyə cwəpuŋ bɑ nə o. Abraham bɑ e lě npfʉ́, ba mghɔm ghɔm Si piŋ pfʉ́tə́ yap, o nə́ŋ biŋ dù m sǐ nə ghɔm gɑ́ mo yə ě tɔm ghɔm tsʉ̌ a, bɑ e tə gɔ la' yɔ vʉ pɑ.
53
A bɑ ǒ cyə tá yɔ́k Abraham yə e lə́ pfʉ a? Bɑ ba mghɔm ghɔm Si lě nəŋ pfʉtə́. O ŋkhe gɑ́ o bɑ wɑ́?
54
Yeso pa' bi pu gɑ: ŋ dǎ' pe' e bɑ́ gu'tə nɑ a pɑ myə̀ bɑ yɑ ghu'tə tə bɑ sɔmywə pɑ. Tá a nə gu'tə a, yʉ́ yə po biŋ gɑ́ e bɑ Si yɔ a.
55
A bɑ po kɑ zhyə é, tə́ bɑ gɑ̌ zhyə é. Ŋ dǎ' pe' gɔm gɑ́ ŋ kha zhyə é, bɑ gɑ̌ bɑ́ shwanwə pɑ́ pa' wɔ a; tə́ a bɑ gɑ̌ zhyə́ é, bɑ nthɔm ghɔm tsyə.
56
Abraham, tá yɔ lə ŋwɛnyə te'o nthʉm mɔktə nə́ yɔ Tyɛ'dzʉ a: E lě jɔ, shəŋtə ŋwɛnyə.
57
A pɑ́ po'o pɑ Yudea ghɔm bi e gɑ: O ka ghə bǎ gu'dzʉ mgham nthɔ, bɑwə gɔm gɑ o yɔ Abraham!
58
Yeso pa' bi pu gɑ: kwa' nyənyɔ nyənyɔ, gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ Abraham lə́ nə pɑwə bɑ ŋ dé da' bɑwə.
59
A lə pɑ̌ po'o wap pé mwɔ' bɑ gɔ nə ma' e, da' gɑ Yeso tʉmnyə nthəm Dyə Si.YOHANE 8:1
YOHANE 8:2
YOHANE 8:3
YOHANE 8:4
YOHANE 8:5
YOHANE 8:6
YOHANE 8:7
YOHANE 8:8
YOHANE 8:9
YOHANE 8:10
YOHANE 8:11
YOHANE 8:12
YOHANE 8:13
YOHANE 8:14
YOHANE 8:15
YOHANE 8:16
YOHANE 8:17
YOHANE 8:18
YOHANE 8:19
YOHANE 8:20
YOHANE 8:21
YOHANE 8:22
YOHANE 8:23
YOHANE 8:24
YOHANE 8:25
YOHANE 8:26
YOHANE 8:27
YOHANE 8:28
YOHANE 8:29
YOHANE 8:30
YOHANE 8:31
YOHANE 8:32
YOHANE 8:33
YOHANE 8:34
YOHANE 8:35
YOHANE 8:36
YOHANE 8:37
YOHANE 8:38
YOHANE 8:39
YOHANE 8:40
YOHANE 8:41
YOHANE 8:42
YOHANE 8:43
YOHANE 8:44
YOHANE 8:45
YOHANE 8:46
YOHANE 8:47
YOHANE 8:48
YOHANE 8:49
YOHANE 8:50
YOHANE 8:51
YOHANE 8:52
YOHANE 8:53
YOHANE 8:54
YOHANE 8:55
YOHANE 8:56
YOHANE 8:57
YOHANE 8:58
YOHANE 8:59


YOHANE 1 / YOH 1
YOHANE 2 / YOH 2
YOHANE 3 / YOH 3
YOHANE 4 / YOH 4
YOHANE 5 / YOH 5
YOHANE 6 / YOH 6
YOHANE 7 / YOH 7
YOHANE 8 / YOH 8
YOHANE 9 / YOH 9
YOHANE 10 / YOH 10
YOHANE 11 / YOH 11
YOHANE 12 / YOH 12
YOHANE 13 / YOH 13
YOHANE 14 / YOH 14
YOHANE 15 / YOH 15
YOHANE 16 / YOH 16
YOHANE 17 / YOH 17
YOHANE 18 / YOH 18
YOHANE 19 / YOH 19
YOHANE 20 / YOH 20
YOHANE 21 / YOH 21