A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

YOHANE 201
A lə pɑ̌ nə dəŋdzə̀ tyɛ'dzʉ́ nə gap dzʉ́, kwa' mɑ́ mpʉmdzʉ̀, tə tsʉ́' yɑwə sonyə, Maria yə Makdala ghɔ thəsì, jɔ bɑ̀ pú cʉɔ gwɔ' nə thəsì.
2
E khʉdʉ̌ ŋkwyatə́ Simon Pɛtrɔ pu yəmu' mukhʉ̌ yə́ Yeso lə ŋkhuŋ e a gɔm bi pu gɑ: Pú té Cyəpɔ thəsì, la' pyə zhyə tsʉ' yə pú yap é nə a.
3
A lə́ pɑ̌ po' Pɛtrɔ pu yəmu' mukhʉ̌ tə́m gɔ thəsì.
4
Pa' wap pɑpʉə lə bɑwə́ bəmtə́ khʉdʉ a, yəmu' mo lə ŋkhʉdʉ̌ shyə Pɛtrɔ dəŋdzə ŋwak thəsì,
5
bɔnyə, jɔ mbak dzə́ bɑ pu yap tsʉ'u. Da' gɑ́ e lə ko nthʉm sì.
6
Simon Pɛtrɔ yə e lə bɑ jʉ̀m e a, lə ŋwak yə thəsì ŋkho nthʉm sì, jɔ mbak dzə bɑ pu yap.
7
Ba dzə yə pu lə nə hwyə thə e a, bɑ pu ka yap bəŋ mbak dzə, bɑ pu tsʉmtə jap pɑ nə yə́ tsʉ'.
8
A lə pɑ̌ po'o tə́ yəmu mukhʉ̌ yə e lə ləŋdzə ŋwak a piŋ ŋkho yə́ nthʉm sì; jɔ́ biŋ bíŋ.
9
A lə nə pɑ̌ po'o bɑ wap ka wuŋ ju' ywə yə a bɑ pu lé bvə gɑ́ Yeso gɔ la' yam nə vʉ̌ a.
10
A pɑ́ po'o pɑkhʉ̌ pɑnyə mla' map.
11
Maria lə́ bɑ ě wuŋ bəŋ thəsì m dzʉ̌ bɑwə dɔ̌. E lə pɑ̌ dɔ, bɔnyə bɑ de thəsì
12
biŋ jɔ pɑ aŋgəle pɑpʉə, bɑ wap kwa dzə fə́fə́, shwə tsʉ' yə pu lə yap pfə Yeso nə a, mu' pɑ nə thə́ e, yə mu' pɑ nə mkwə myə́.
13
Wap lə ghɔ̌m bi e gɑ: Mɑmjwi o dɔ kɑ? E pa' bi pu gɑ: Wáp bɑ wáp té Cyəpɔ à, la' jyə́ tsʉ' yə wap yap e nə a.
14
E lə pɑ gɔm po'o, fɛ nɑ e jɔ Yeso bɑ ě tiŋnyə tsʉ'u, da' gɑ̀ e la tə bɑwə jyə gɑ e Yeso pɑ̀.
15
Yeso ghɔm bi e gɑ: Mɑmjwi, o dɔ kɑ? O shəŋ wɑ? Pa' e lə́ bɑwə ŋkwɛ gɑ pɑ byap kà nə lə́ bɑwə gɔm a, e lə pǎ' bi e gɑ: Cyəpɔ a pɑ́ bɑ wə nə nthé é, o siŋ a tsʉ' yə́ o jap e nə a gɔ dɑ e.
16
Yeso ghɔm bi e gɑ: Maria. E wuŋ fɛ nɑ e gɔm bi e nə ghɔm Ebraika gɑ: Rabuni, a pɑ́ da'tə gɑ: Tá gɛ zhi'tə.
17
Yeso ghɔm bi e gɑ: Kɑ̀ kyəp á! Nə pa' ŋ kha wuŋ ŋkwɔ' bəŋ Tá ǎ. Sɔ' m nə wə, ghɔ jɔ mfɑ pɑ̌ gɔm bi pú gɑ gɑ̌ kwɔ' m bə̌ŋ Tá ǎ yə e bɑ Tá yɔ a, bəŋ Si a yə e bɑ Si yɔ a.
18
Maria yə Makdala lə sɔ' cwəlɔ siŋ pɑkhʉ̌ gɑ: Gɑ̌ yɔ Cyəpɔ, e ghɔm bəm po'o.
19
A lə pɑ̌ pɑ́ bwadzʉ̌ bɔ yə a lə bɑ́ dəŋdzə̀ tyɛ'dzʉ nə gap dzʉ́ a, jyədyə̌ nə pa' yə pɑkhʉ̌ Yeso lə bɑ́ nthʉ́m o a pɑ́ bɑ pu yo', bɑ bwɔk pɑ Yudea. Yeso lə ŋwak cəcɑ̌ pú gɔm bi pú gɑ: Hwitə̀ pɑ́ bi po.
20
E lə́ nə ghɔm bɑ́ da'tə wap bú myə́ ba be é. Pɑkhʉ̌ lə nə yɔ Cyəpɔ ŋwɛnyə̀ ló nə́ pú.
21
Yeso piŋ gɔm bi pu m sə́ gɑ: Hwitə̀ pɑ́ bi po. Dəŋdəŋ pa' Tá nthəm a, ba myə̀ yɑ̌ gɑ̌ təm wɔ.
22
E lə ghɔm po'o fɔk zhwenyə e nə́ pu biŋ gɔm bi pu gɑ: Po kwi Zhwenyə Dɔlɔ̌.
23
Pɔ pyə pǒ lɑ mhɔ map shwyɛ' wap a bɑ pu gɔ lɑ mhɔ map cwyɛ' wap. Pɔ pyə́ pǒ sɛ́ mhɔ map a, bɑ pú gɔ sɔ' sɛ mhɔ map.
24
A lə́ nə pɑ̌ po'o Tomasi, mu' mo nə pɔ shwɔppʉə mghǎm, mo yə pú ŋkhe e gɑ Didimə a lə pɑ́ pu a pú nə cwə yə Yeso lə́ ŋwak a.
25
Pyə shɑ́ pɑkhʉ̌ lə ghɔm bi e gɑ: Pyə̌ yɔ Cyəpɔ. E pa' bi pu gɑ: Ŋ bɑ́ tə yɔ mfa mtʉɔ nə bú myə́, bɑ́ tə twɔk nthə́ pu a nə tsʉ' mtʉɔ, biŋ bɑ́ tə́ twɔk pú a nə be é, bɑ ŋ tə́ gɔ piŋ pɑ́.
26
A lə pɑ́ po'o, a nə cyə tyɛ'dzʉ hɔ̌m, pɑkhʉ̌ kwi' shu'tə dyə, pu a Tomasi nə pɑ́ dyə́, Yeso lə ŋwǎk, nə ŋwak bɑ pu yo' guŋ mjyədyə̌ awɛ. E lə tiŋnyə cəcɑ̌ pú, gɔm bi pu gɑ: Hwitə́ pɑ́ bi po.
27
Biŋ gɔm bi Tomasi gɑ: Lɑ nthə pu o nə sɔ' tsɔ'ɔ biŋ dé bu mə̌ tə́ jɔ; lɑ pú o nə sɔ' nyəŋ bě m̀; tak nə zhʉ'nyə nə́ŋ, ji mbɛ gɛ piŋnthʉm.
28
Tomasi pa' bi e gɑ: Cyəpɔ a biŋ bɑ́ Si a.
29
Yeso ghɔm bi e gɑ: A cyə m pa' o jɔ a á o piŋ: Mpùŋtse bɑ́ pɔ pyə wap piŋ tə yɔ a.
30
Yeso lə piŋ gə shɑ mtiŋ msya dzə̌ pɑkhʉ̌ pyə, myə a bɑ pú ka və́ nthʉm ŋwa'nyə yəŋ a.
31
Mɔ myə pú lə və a, pú lə́ bvə po'o gɑ po nə biŋ gɑ Yeso bɑ Kristo, Mu Si, cwə yə́ po piŋ po'o a, pó cyə m nə tso tsyə gə́ vɔk.YOHANE 20:1
YOHANE 20:2
YOHANE 20:3
YOHANE 20:4
YOHANE 20:5
YOHANE 20:6
YOHANE 20:7
YOHANE 20:8
YOHANE 20:9
YOHANE 20:10
YOHANE 20:11
YOHANE 20:12
YOHANE 20:13
YOHANE 20:14
YOHANE 20:15
YOHANE 20:16
YOHANE 20:17
YOHANE 20:18
YOHANE 20:19
YOHANE 20:20
YOHANE 20:21
YOHANE 20:22
YOHANE 20:23
YOHANE 20:24
YOHANE 20:25
YOHANE 20:26
YOHANE 20:27
YOHANE 20:28
YOHANE 20:29
YOHANE 20:30
YOHANE 20:31


YOHANE 1 / YOH 1
YOHANE 2 / YOH 2
YOHANE 3 / YOH 3
YOHANE 4 / YOH 4
YOHANE 5 / YOH 5
YOHANE 6 / YOH 6
YOHANE 7 / YOH 7
YOHANE 8 / YOH 8
YOHANE 9 / YOH 9
YOHANE 10 / YOH 10
YOHANE 11 / YOH 11
YOHANE 12 / YOH 12
YOHANE 13 / YOH 13
YOHANE 14 / YOH 14
YOHANE 15 / YOH 15
YOHANE 16 / YOH 16
YOHANE 17 / YOH 17
YOHANE 18 / YOH 18
YOHANE 19 / YOH 19
YOHANE 20 / YOH 20
YOHANE 21 / YOH 21