A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

YOHANE 21
A lə nə pɑ̌ nə batə tyɛ'dzʉ yɑtá, pú ghə la'nwə̀ lɔmdyə́ Kana Galilea, má Yeso pɑ́ tsʉ'u.
2
A lə bɑ pu ké ba Yeso pu a pɑkhʉ̌ pyə nə la'nwə bɔ̌.
3
Pá' mlu' lə pɑ jak a, má Yeso ghɔm bi e gɑ: wap ka piŋ gə mlu'.
4
Da' gɑ́ Yeso ghɔm bi e gɑ: Pǔ kɑ́ mɑmjwi? Yɑ cwə̌ jɑ tə́ wuŋ sɔ̌'.
5
Map e lə ghɔm bi mghɛ fa' gɑ: E ghɔm gɑ́ po ghə pɑ gɑ kɑ́ lə, po ghə pɑ́ po'o.
6
A lə́ nə pɑ̌ po'o mkɔ́p pɑ tsʉ'u nthɔk bɑ mkɔ́p mwɔ', mkɔp myə pɑ Yudea lə́ nə sɔk mnwə map a. Bǎ ya kɔp lə́ lə bɑ bi a pɑ́ ywə ko nə mfo' məbʉ̌ə kɑ mfo' mənthá lə.
7
Yeso lə́ ghɔm bi mghɛ fa' gɑ: Po nyəŋ shyə nthʉm mkɔ́p mɔ̌ tə a lo; wap lə nyəŋ shyə nə́ tə a kəm shwə o.
8
Yeso ghɔm bi pu gɑ: Pó tu' cwəlɔ nə gɔ hɑ́ bi tá la'nwə́. Wap lə nə̌ gɔ hɑ bi e;
9
e zhwi'tə shyə bɑ ǎ zhi mlu', la' e zhyə tsʉ' yə a fɑ nə a, nə pa' da' pɔ pyə wap lə tu' a nə lə́ bɑwə jyə́, a pɑ po'o e ghɔm bi tá jwigʉɔ gɑ:
10
Guŋ pɔ awɛ də́ŋdzə hɑ pɑ mlu' pɑpuŋ, pu nwə́ tə bam tə́ e hɑ myə a ka ghyɛ' buŋ a; tə sɔ' m nə o, bɑ ǒ lwɔ' myə pɑpuŋ tə ŋkhəm cwəlɔ!
11
Yəŋ bɑ dzə̀ mtiŋ myə Yeso lə pɑ Kana Galilea gə lə. E lə la'tə ghu'tə e, pɑkhʉ̌ pyə pìŋ biŋ e.
12
A lə cyə̌ cwəlɔ, e tsəŋ gɔ Kapɛrnaum pu a map e, ba mfɑ pyə pu a pɑkhʉ̌ pyə, da' gɑ ŋkho wə shwə pɑ nə pǒ mtyɛ'dzʉ́.
13
Paska pɑ Yudea lə pɑ̌ sɔ' Yeso pʉɔ gɔ Yerusalɛm.
14
E lə yɔ pɑ tɛmtɔ Dyə Si bɑ wap cwətə́: Pɑ tɛ mna', ba mjʉ̀jʉ̀, ba mzhwə̀ pu a pɑ kwyəpnyə ŋkhap.
15
E lə́ lɑ̌ gwɑ gə nthé, nə jəŋ guŋ yap awɛ Dyə Si, ba mjʉ̀jʉ̀, ba mna'; sa'tə ŋkhap pɑ kwyəpnyə ŋkhap, ŋkwɔk mtɑpe map;
16
biŋ gɔm bi pɑ tɛ mzhwə gɑ: Po té guŋ tsə bǎ awɛ tsɔ'ɔ, po kɑ piŋ dɑ Dyə Ta á gə dyə mtɔ̌.
17
Pɑkhʉ̌ pyə lə kámtə gɑ́ a bɑ pu lě bvə gɑ: Ji dyə o wə shəŋtə jɛ́ a.
18
Da' gɑ́ pɑ Yudea pa' gɑ: O gɔ la'tə wɔk ya nthi mtiŋ msya tə́ gə po'o?
19
Yeso pa' bi pu gɑ: Po sa'tə Dyə Si yəŋ gɑ, a biŋ bʉ' nə mtyɛ'dzʉ mɑnthá.
20
A pɑ po'o pɑ Yudea ghɔm bi e gɑ: Pu lə lɑ gu' shwɔp nthɔk mghap pfʉə tə́ nə ŋkwɑ Dyə Si yə̌ŋ, ǒ piŋ gɔm gɑ́ o gɔ pu' nə mtyɛ'dzʉ mɑnthá lə́?
21
Da' gɑ e lə́ gɔm Dyə Si yə a bɑ nɑ e a.
22
A po'o tə́ cwə yə Yeso lə yǎm nə vʉ̌ a, pɑkhʉ̌ pyə kamtə gɑ́ e lə́ ghɔm po'o, bíŋ ywə yə pu lə və a, biŋ bíŋ ba ghɔm tsyə e lə ghɔm a.
23
Bó'gwyə pɔ lə yɔ mtiŋ msya myə Yeso lə ghə nə cwə yə e lə̌ bɑ́ Yerusalɛm nə cwə ŋwɛnyə Paska a, biŋ tso tsyə.
24
Da' gɑ́ la' Yeso tak nɑ e bi pú, nə pa' a lə bɑ e zhyə wap awɛ.
25
Tə la' e yɑwə́ byap gɑ pu siŋ e sɔm nwə nə nwə mo pɑ́! Nə pa' a lə bɑ e zhyə́ ywə yə a bɑ nə mo a.YOHANE 2:1
YOHANE 2:2
YOHANE 2:3
YOHANE 2:4
YOHANE 2:5
YOHANE 2:6
YOHANE 2:7
YOHANE 2:8
YOHANE 2:9
YOHANE 2:10
YOHANE 2:11
YOHANE 2:12
YOHANE 2:13
YOHANE 2:14
YOHANE 2:15
YOHANE 2:16
YOHANE 2:17
YOHANE 2:18
YOHANE 2:19
YOHANE 2:20
YOHANE 2:21
YOHANE 2:22
YOHANE 2:23
YOHANE 2:24
YOHANE 2:25


YOHANE 1 / YOH 1
YOHANE 2 / YOH 2
YOHANE 3 / YOH 3
YOHANE 4 / YOH 4
YOHANE 5 / YOH 5
YOHANE 6 / YOH 6
YOHANE 7 / YOH 7
YOHANE 8 / YOH 8
YOHANE 9 / YOH 9
YOHANE 10 / YOH 10
YOHANE 11 / YOH 11
YOHANE 12 / YOH 12
YOHANE 13 / YOH 13
YOHANE 14 / YOH 14
YOHANE 15 / YOH 15
YOHANE 16 / YOH 16
YOHANE 17 / YOH 17
YOHANE 18 / YOH 18
YOHANE 19 / YOH 19
YOHANE 20 / YOH 20
YOHANE 21 / YOH 21