A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

LUKASI 41
Yeso lə nə́ fɑ Yurdɛŋ bɑ Zhwenyə Dɔlɔ̌ ló nə é. Zhwenyə bɔ lə lɑ́ é gɔ ghakgo
2
Sata ləŋtə é nə tyɛ'dzʉ mghappfʉə. E lə cwə nə mtyɛ'dzʉ bɔ tə tsʉ sɔmywə. Cwə lə cyə̌, jikǔ' yɛ e.
3
A pɑ́ po'o Sata ghɔm bi é gɑ: O pɑ Mú Si, o ghɔm gɑ́ gwɔ' yəŋ gɑ pʉɔ ji msɛ o tsʉ.
4
Yeso pa' bi é gɑ: A bɑ pu və gɑ: Mo tə́ bvɔk da' nə msɛ́ pɑ́.
5
Sata ka' é thə́, guŋ da'tə é guŋ nəfo dəmca' awɛ, gɔm bi e gɑ:
6
Gɑ̌ gɔ hɑ guŋ nə́ sa' ba ghú'tə nə nəfo tsɔ bu. Nə pa' bɑ pu lě hɑ bəm, bɑ́ hɑ bi mo yə gɑ̌ kuŋ a.
7
O kam mkwitə mǔ dzə̌ m̀ gamtə a, bɑ a gɔ cʉ' tsǔ.
8
Yeso pa' bi e gɑ: A bɑ pú lé bvə gɑ: O gɔ pɑ ghamtə da' Cyəpɔ Si o, pɑ fa' da' bi e.
9
Sata lɑ e gɔ Yerusalɛm; jap e dò Dyə Si, gɔm bi e gɑ: O pɑ Mú Si, o léŋ tsa' a shʉm si
10
nə pa' a bɑ pu və gɑ: E gɔ pɑ ghɔm bi pɑ aŋgəle pyə́, wap pɑ byap o,
11
bɑ ŋkwa o nə bu map, bwɔk gɑ o kɑ cwɔ'kwə o nə gwɔ̀'.
12
Yeso pa' bi e gɑ: Pu gɔm gɑ o kɑ ləŋtə Cyəpɔ Si o.
13
Sata lə lɑ̌ guŋ nthinthi mləŋtə awɛ dəŋtə é tə a mi, e lu bəŋ e gɔ̌ tə́ ŋkhəm cwə yə pu lə yap a.
14
Gʉ' Zhwenyə Dɔlɔ̌ lə lǒ nə Yeso. E pɑnyə Galilea. Dəŋ e sɛ nə guŋ mtsʉ' awɛ.
15
E pɑ ji'tə pɔ dyə́ sinagogə. Pu pɑ gu'tə é nə guŋ mtsʉ' awɛ.
16
E lə ghɔ Nazarɛt, tsʉ' yə e lə kwyə̌ nə a. A pɑ tyɛ' Sabat, e ko sinagogə pa' a lə bɑ́ mɑ̀ bi a. E lə lǔsi nə̌ ke ŋwa'nyə.
17
Pu hɑ ŋwa'nyə gɔm ghɔm Si Esaya bi e. E kyɛ', jɔ tsʉ' yə a lə́ bɑ pu və gɑ:
18
Zhwenyə Cyəpɔ bɑ nə m. A bɑ e cwɔ' a gɑ gɔ shwi ŋkhʉɔ pɑpuŋ bi mpə̌ŋ. E nthəm a gɑ siŋ mkwɔ̀ gɑ wap tə yɑ mkwɔ́ pɑ́. Mfʉ yɔ tsʉ', pɔ pyə pu hya wap a, wap lusi,
19
gɔm nwə gʉ' cɔmmtso Cyəpɔ.
20
E lə pǔ ŋwa'nyə hɑ bi gɛfa' sinagogə, shwə́si cwəlɔ. Guŋ pɔ pyə wap lə bɑ sinagogə á pʉ' mnyə map nthʉ nə é.
21
A pɑ po'o e ghɔm bi pu gɑ. Ghɔm tsɔ tsyə́ po du m̌ sí nə́ yu' nthʉ́m ŋwa'nyə a pəmtə tyɛ' ɔ.
22
Guŋ yap awɛ pɑ gɔm pɑpuŋ nə e. A pɑ po'o nwə cyə wap nə́ nthi mghɔm gho' myə a lə́ bɑ́wə nthəm shwə é a. Wap pɑ gɔm gɑ: E tə bɑ mú Yosɛp a lə́?
23
Yeso ghɔm bi pu gɑ: Po gɔ ghɔm kwa' ghɔ̀m tə tutə tsyə a bɑ gɑ: Gəgɛ pá nɑ o á, bəm. Po gɔ ghɔm bə̀m gɑ: Ghə ywə yə pyə ju' gɑ ǒ ghə Kapɛrnaum á tsɔ'ɔ, gǔŋ po.
24
Tə gɑ̌ gɔ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ pu tə biŋ sɔm gɔm ghɔm Si guŋ pu pɑ.
25
Gɑ̌ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ, nə dzʉ gu' tá mŋwə nthɔk nə cwə Elia, yə bəŋ lə cyətə lú nthʉm guŋ Israɛl, jiku'u yɛ́ nə́ guŋ dəmca' awɛ a, mpfɔk pɑ jwi lə́ bɑ́ nthʉm guŋ Israɛl tə jɔm
26
da' gɑ pu la tə́ təm Elia ywə sɔmmo nə pu tə ne ywə pfɔk mjwǐ yə Sarɛpta, nthʉm guŋ Sidon.
27
Ba m nə́ cwə Elize, gɔm ghɔm Si, mghɛ ka'pap lə bɑ nthʉm guŋ Israɛl tə jɔm. Tə́ sɔm la tə́ yɛ̌ tə ně da' Naaman yə Siria.
28
Wap lə yu' po'o luŋ guŋ yap awɛ sə́ sinagogə,
29
wap lusi, jəŋ e nə nthəm tisuŋ tə khəm shyə́ ŋkhuŋ nə kə̌ŋ yə a lə bɑ wap kwɑ tisuŋ yap nə a, bɑ gɔ kwɔk e ma' kʉm.
30
Tə e cyə cəcɑ̌ pu, gɔ tsyə́.
31
Yeso lə tsə̌ŋ gɔ Kapɛrnaum, tisuŋ Galilea bɑ ji'tə pɔmnəŋ tyɛ' Sabat.
32
Nwə yə e lə bɑwə gɔm a pɑ ŋkhonyə pɔmnəŋ nə pa' e lə nə ghɔm nyəŋ dəŋ nə́.
33
Mu' mbɛ lə bɑ sinagogə bɔ, zhwenyə cwəpuŋ pɑ nə e. E cwé tə́ thə́ gɔm gɑ:
34
Wɛ̌, o ŋkwi kʉ̌, Yeso yə Nazarɛt? O sɔ' pɑ m nə ghə gɑ pyə pi a? Gɑ̌ zhyə mo yə o bɑ e a. O bɑ Dɔlɔ̌ Si.
35
Yeso paptə e gɔm gɑ: Lɛtə! Təm nə bɛ yə̌ŋ! Zhwenyə bɔ ma' bɛ bɔ si cəcɑ̌ pɔmnəŋ. Nthəm nə é, tə ghə sɔmywə nə é.
36
Nwə cyə wap awɛ. Wap pɑ gɔm cəcɑ̌ pu gɑ: Yɔ mu' nthi ghɔm. E dɑ tʉɔ ba gʉ' e nɔ́ mzhwenyə cwəpuŋ. Wap təm nə pɔmnəŋ.
37
Pu pɑ gɔm nwə nə Yeso geŋnyə tsʉ'u awɛ.
38
E lə təm sinagogə bɔ, gɔ dyə́ Simon. Mhwi lə́ bɑ́wə səŋ ma jwi Simon tə' o. Pu cwyɛ'nyə Yeso gɑ e kwitə e.
39
E pɔ nɑ e nə é, baptə mhwi, mhwi təm nə e. E lusi pɑ cwə o bɔ ntho' nə fa' bi pu.
40
Nam lə cwə tə bi, guŋ pɔ awɛ pɑ́ dɑ nthinthi mghɛ gho sɔ' bi é, e pɑ jap bu bǎ nə ya lə, jɛ wap.
41
Zhwenyə cwəpuŋ pɑ nə təm nə bo'gwyə pɔ, lə́ bɑ shwé gɑ: O bɑ Mú Si. Yeso pɑ baptə wap, e lə piŋ gɑ́ wap ghɔmnwə, nə pa' a lə́ bɑ́ wap zhyə gɑ e bɑ Kristo.
42
Dzʉ lə nə lɔ, e təm gɔ m ghakgo. Pɔmnəŋ cə́ŋ é tə jɔ é. Shəŋ nə ghə gɑ e kɑ piŋ gɔ mu' tsʉ'.
43
E ghɔm bi pu gɑ: A shəŋ gɑ gɔ siŋ Cuŋ pɑpuŋ nə́ Nəfo Si bi pyə shɑ́ mtisuŋ yap, nə pa' a bɑ ywə yə pu lə təm a nə́ a.
44
E lə́ pǐŋ bɑ́ gɔm nwə Si nə msinagogə Yudea.LUKASI 4:1
LUKASI 4:2
LUKASI 4:3
LUKASI 4:4
LUKASI 4:5
LUKASI 4:6
LUKASI 4:7
LUKASI 4:8
LUKASI 4:9
LUKASI 4:10
LUKASI 4:11
LUKASI 4:12
LUKASI 4:13
LUKASI 4:14
LUKASI 4:15
LUKASI 4:16
LUKASI 4:17
LUKASI 4:18
LUKASI 4:19
LUKASI 4:20
LUKASI 4:21
LUKASI 4:22
LUKASI 4:23
LUKASI 4:24
LUKASI 4:25
LUKASI 4:26
LUKASI 4:27
LUKASI 4:28
LUKASI 4:29
LUKASI 4:30
LUKASI 4:31
LUKASI 4:32
LUKASI 4:33
LUKASI 4:34
LUKASI 4:35
LUKASI 4:36
LUKASI 4:37
LUKASI 4:38
LUKASI 4:39
LUKASI 4:40
LUKASI 4:41
LUKASI 4:42
LUKASI 4:43
LUKASI 4:44


LUKASI 1 / LUK 1
LUKASI 2 / LUK 2
LUKASI 3 / LUK 3
LUKASI 4 / LUK 4
LUKASI 5 / LUK 5
LUKASI 6 / LUK 6
LUKASI 7 / LUK 7
LUKASI 8 / LUK 8
LUKASI 9 / LUK 9
LUKASI 10 / LUK 10
LUKASI 11 / LUK 11
LUKASI 12 / LUK 12
LUKASI 13 / LUK 13
LUKASI 14 / LUK 14
LUKASI 15 / LUK 15
LUKASI 16 / LUK 16
LUKASI 17 / LUK 17
LUKASI 18 / LUK 18
LUKASI 19 / LUK 19
LUKASI 20 / LUK 20
LUKASI 21 / LUK 21
LUKASI 22 / LUK 22
LUKASI 23 / LUK 23
LUKASI 24 / LUK 24