A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

LUKASI 201
A lə pɑ nə mu' tyɛ'dzʉ nə mtyɛ'dzʉ myə e lə bɑwə ji'tə pɔmnəŋ ywə Dyə Si bɑ siŋ wap Cuŋ pɑpuŋ a, mtadyə mkamsi pu a pɑ zhyə mco', ba mghətso ŋwak.
2
Gɔm bi e gɑ: Siŋ wɔk tʉɔ yə o nə gə mɔ mnwə a, kə mo yə e hɑ tʉɔ bɔ bu a lə.
3
E ghɔm bi pu gɑ: Ba myə gɑ̌ gɔ həŋtə wɔ nwə:
4
Po siŋ a: Kwǐshyə Yohane lə fɑ m kɛbəŋ kɑ bi pɔmnəŋ?
5
Wap lə sɛ cəcɑ̌ pu gɑ: Pɑ ghɔm gɑ a lə fɑ m kɛbəŋ, bɑ e gɔ ghɔm gɑ: tə nwə kɑ bɑ po lě tə piŋ e?
6
Pɑ nəŋ gɔm gɑ a lə fɑ m bi pɔmnəŋ, bɑ pu gɔ lɑ mwɔ' tamtə wɔk pɑ nə pa' a bɑ pu zhyə gɑ Yohane lə bɑ gɔm ghɔm Si.
7
Wap lə pa' gɑ wap ka zhyə tsʉ yə a lə fɑ m nə a.
8
Yeso piŋ gɔm yə́ bi pu gɑ: Bi a pɑ́ ba myə̀ lə siŋ wɔ tʉɔ yə gɑ̌ nə gə mnwə bɔ a.
9
Yeso lə ghɔm po'o biŋ dɑ ghɔm tə tutə gɔm bi pɔmnəŋ gɑ: Mu' mo lə tsə̌ mthə nə nu' mlu' pe e, jo' bi pɑ nu' mlu', nthəm nthʉm guŋ gɔ m nə́ mu' tsʉ'.
10
Cwə lə ku'u e təm mu' gɛfa' e bi pɑ nu' mlu' gɑ e ghɔ kwi ywə yə a nthəm pe a. Pɑ nu' mlu' lə ko shwɔ e, jəŋ e tə hɑ sɔmywə bi e.
11
E lə piŋ nthəm mu' gɛfa' e bi pu. Wap ko ŋkwi' shwɔ bɑ yʉ́, jəmtə e, jəŋ e tə hɑ sɔmywə bi e.
12
E lə piŋ ŋkwi' nthəm mu' mo batə yɑtá, wap ko bo' fiŋ nə e, tə jəŋ e.
13
Gɛ pě sɛ gɑ: Gɑ̌ gɔ ghə gɑ kɑ? Gɑ̌ gɔ təm mú a yə gɑ ŋkhuŋ e té' a; bǎ yʉ́, wap gɔ ko ghə mku' myə́.
14
Da' gɑ pɑ nu' mlu' lə nə yɔ mú é sɛ cəcɑ̌ pu gɑ: E bɑ dzʉdyə̌; pɑ zhwə e, a tsə mcʉ́' cʉ́' tsɔk pɑ.
15
Wap lə lɑ e nthəm pé cwəlɔ, jwə e. Gɛ pe gɔ po'o ghə m gɑ kɑ nə pú?
16
E gɔ sɔ' sɔ' zhwətə pɑ nu' mlu' bɔ pyə a bɑ wap ka ku' nə sɔmywə a; hɑ pe bi shɑ pɔ. Wap lə nə yu' po'o gɔm gɑ: Bi a lə pɑ pa' a.
17
Yeso lə lě wap dəŋdəŋ, həŋtə wap gɑ: Ghɔm tsɔ tsyə pu lə və nthʉm ŋwa'nyə Si a nthutə gɑ́ kɑ̀? Gwɔ' yə pɑ pəm pa' lə wa' a lě dí ji gwɔ' phə pa'.
18
Bǎ ya mo lə yə e vʉ nə gwɔ' bɔ a, gɔ po'tə nɑ́ e, mo yə gwɔ' bɔ vʉ nə e a, a tsa'tə e.
19
A lə pɑ po'o mtadyə mkamsi pu a pɑ zhyə́ mco' cəŋ nə ghəm e pɑ cwə o bɔ, da' gɑ biŋ bɑwə bwɔk pɔmnəŋ. Nə pa' a lə bɑ wap zhyə gɑ Yeso lə gɔm ghɔm tə tutə bɔ pɑ nə́ pú.
20
Wap lə to' nə na' Yeso, nthəm mjuŋ gɑ wap ghɔ dəŋtə e dɑ pɑ ghɔm tsyə nə gəm e, tə hɑ e bi pɑ sa' guŋ pu a bi gɔpna'.
21
Wap lə ghɔ gɔm bi e gɑ: Ta pyə zhyə gɑ ghɔm tsǔ ba nwə yə o da'tə a bɑ dəŋdəŋ. O bɑ nyənyɔ nə guŋ pɔ awɛ. O da'tə məjyə Si nyənyɔ.
22
A po'o bi a pɑ pyə ma' shwɔp bi kasa kɑ gɛ̌?
23
Yeso lə zhyə yo' yə wap lə bɑ wap tʉ' nə e a gɔm bi pú gɑ: Po la'tə a bɛ ŋkhǎp. Wap la'tə e.
24
E həŋtə wap gɑ: Thə́ mo ba ywə bvəvə yə a nə a bɑ yə wɑ? Wap pa' gɑ yə kasa.
25
Yeso ghɔm bi pú gɑ: Po pa' ywə kasa bi kasa, ba' yə Si bi Si.
26
Wap lə yu' po'o la' wap zhyə nə lɑ ghɔm tsyə gəm e, nwə cyə wap, mshwə map cɑ.
27
Shɑ pɑ Sadukai, pɔ pyə wap gɔm gɑ nə yam nə vʉ̌ tə bɑ wə a pɑ lə sɔ' yap bəŋ Yeso nə həŋtə e shɑ mnwə.
28
Wap lə ghɔm bi e gɑ: Ta, Mosɛ lə və bi pyə gɑ. Mbɛ pɑ bɑ e ghə mumap e yə mbɛ bɑ e lɔmdyə̌, pfʉ tə tsə mú, e sɔk npfɔk e, pu e ghə yə gwya fɑ e bɔ.
29
A nəŋ bɑ po'o bɑ mu' mɑmjwi lə ghə pwabɛ sɔmbʉə. Dəŋdzə lɔmdyə pfʉ tə tsə́,
30
ba batə yɑpʉə
31
batə yɑtá sɔk npfɔk; pɑ po'o nə pɔ sɔmbʉə; sɔm lə nə pfʉ dzə́ mú.
32
Mjwi ti pfʉ yə.
33
Wap nə́ miŋ həŋtə Yeso gɑ: A gɔ sɔ' pɑ́ nə tyɛ' nə yam nə vʉ̌ mjwǐ bɔ pɑ yə wɑ nə pú? Nə pa' guŋ yap sɔmbʉə lə lɔm e dyə.
34
Yeso ghɔm bi pu gɑ: Pɔ pyə wap bɑ m nə yəŋ wɔ dzʉ a, dɔmdyə.
35
Da' gɑ pɔ pyə wap bɑ wap ku'nyə nə sɔ' bɑ nə yə wɔ dzʉ yə a gɔ tə sɔ' a, piŋ pɑ ba m nə yam nə vʉ̌ a tə dɔmdyə pɑ.
36
Vʉ̌ tə jɑ nə pu pɑ, nə pa' wap bɑ wap cʉ' m pá' pɑ aŋgəle a, shʉ' po Si, pǒ nə yam nə vʉ̌.
37
Nə pa' mpfəsi gɔ sɔ' yam nə vʉ̌, nə pa' Mosɛ bɑ e le da'tə yá nə cwə cu' mghé mɔk tə khə tsʉ' yə e ŋkhe Cyəpɔ gɑ Si Abraham, Si Isak, Si Yakop a.
38
Si tə bɑ Si mpfə pɔ pɑ, e bɑ Si pɔmtʉɔ pyə wap bɑ pyə a.
39
Shɑ pɑ zhyə́ mco' ghɔm gɔm gɑ: Ta o ghɔm a puŋ
40
nə pa' wap la tə ku' nə piŋ həŋtə e sɔmywə a.
41
Yeso lə kwi' gɔm bi pu gɑ: Pu gɔm gɑ Kristo bɑ mu David m gɑ kɑ?
42
Nə pa' ba David yə gɔm nthʉm ŋwa'nyə mzhwɔp gɑ: Cyəpɔ ghɔm bi Cyəpɔ a gɑ: Cwə nə ghəŋ pu tʉɔ a
43
tə gə o ghiŋ də̌m mghɛ bo pǔ.
44
David ŋkhe e gɑ Cyəpɔ e, e piŋ bɑ mú e m gɑ kɑ?
45
Yeso lə piŋ gɔm bi pɑkhʉ pyə dzə guŋ pɔ awɛ gɑ:
46
Po pɔm pɑ zhyə́ mco' pyə wap ŋkwa nsʉə dzə nə giŋ, bɑ shəŋ gɑ pu ca'tə wap dəm sim, ba ŋkho sinagogə shwə nə dəŋdzə kwɔ', biŋ bɑ tsʉ la'nwə shwə pɑ nə dəŋ dzə tsʉ' a.
47
Wap pyə wap mitə tsə mpfɔk ndyə map, biŋ bɑ gə msʉəsʉə mcwyɛ'nyə nə fʉtə wap a. Pu gɔ sɔ' nyəŋ shɛ yə ǎ cyə a thə' pú.LUKASI 20:1
LUKASI 20:2
LUKASI 20:3
LUKASI 20:4
LUKASI 20:5
LUKASI 20:6
LUKASI 20:7
LUKASI 20:8
LUKASI 20:9
LUKASI 20:10
LUKASI 20:11
LUKASI 20:12
LUKASI 20:13
LUKASI 20:14
LUKASI 20:15
LUKASI 20:16
LUKASI 20:17
LUKASI 20:18
LUKASI 20:19
LUKASI 20:20
LUKASI 20:21
LUKASI 20:22
LUKASI 20:23
LUKASI 20:24
LUKASI 20:25
LUKASI 20:26
LUKASI 20:27
LUKASI 20:28
LUKASI 20:29
LUKASI 20:30
LUKASI 20:31
LUKASI 20:32
LUKASI 20:33
LUKASI 20:34
LUKASI 20:35
LUKASI 20:36
LUKASI 20:37
LUKASI 20:38
LUKASI 20:39
LUKASI 20:40
LUKASI 20:41
LUKASI 20:42
LUKASI 20:43
LUKASI 20:44
LUKASI 20:45
LUKASI 20:46
LUKASI 20:47


LUKASI 1 / LUK 1
LUKASI 2 / LUK 2
LUKASI 3 / LUK 3
LUKASI 4 / LUK 4
LUKASI 5 / LUK 5
LUKASI 6 / LUK 6
LUKASI 7 / LUK 7
LUKASI 8 / LUK 8
LUKASI 9 / LUK 9
LUKASI 10 / LUK 10
LUKASI 11 / LUK 11
LUKASI 12 / LUK 12
LUKASI 13 / LUK 13
LUKASI 14 / LUK 14
LUKASI 15 / LUK 15
LUKASI 16 / LUK 16
LUKASI 17 / LUK 17
LUKASI 18 / LUK 18
LUKASI 19 / LUK 19
LUKASI 20 / LUK 20
LUKASI 21 / LUK 21
LUKASI 22 / LUK 22
LUKASI 23 / LUK 23
LUKASI 24 / LUK 24