A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

LUKASI 191
Yeso lə ko Yeriko, bɑ shyə tisuŋ.
2
Mu' ta' mbɛ tso tsyə pɑ Sakio, bɑ gɛ kwishwɔp, bɑ e zhi té' ŋwak.
3
E lə bɑwə shə́ŋ nə yɔ Yeso, da' gɑ e lə ku' nə yɔ e nə pa' é lə bɑ tutu' mo, bɑ pɔmnəŋ piŋ jɔm té' o.
4
E lə khʉdʉ̌ gɔ dzə ŋkwɔ' nə shʉm thə. Nə tsʉ' yə Yeso lə́ bɑ gɔ cyə nə a, nə yɔ e.
5
Yeso lə kəm tsʉ'u, bʉ' mnyə myə́, gɔm bi e gɑ: Sakio fi' mgʉ̌'; nə pa' a wə shəŋ gɑ shwə dyə o tyɛ' ɔ.
6
Sakio lə fi' mgʉ̌', ŋwɛnyə, pu e ghɔ la' e.
7
Pu lə nə yɔ po'o, ŋkhukú, gɔm gɑ, e wə shwə́ m ywə mo cwəpuŋ.
8
Sakio lə nə yɔ po'o sɔ' bəŋ Cyəpɔ gɔm gɑ: Cyəpɔ gɑ gɔ ghaptə tsə tsɑ nə ghə dəŋdəŋ jyə pʉə, hɑ ta' jyə bi mpə̌ŋ. Bi a pɑ bɑ gɑ̌ hɔnwə bi mo, bɑ gɑ gɔ pa' bi e m cʉm pfʉə.
9
A pɑ po'o Yeso ghɔm bi e gɑ: Kwa' tyɛ' ɔ vɔk ko nə yəŋ dyə, nə pa' ba mo yəŋ gɑ bɑ pɑ mu' mú Abraham.
10
Nə pa' Mu mo lə sɔ' nə cəŋ piŋ vɔk ywə yə a lə pi a.
11
Pu lə pɑ nthéŋmtəŋ nə nwə yə e lə bɑwə gɔm a, pa' pu a pu lə bɑ wap kəm bəŋ tisuŋ Yerusalɛm a, pu pɑwə ŋkwɛ gɑ Nəfo Si wə sɔ' a, e ghɔm mu' ghɔm tə tutə bi pu,
12
gɔm gɑ: Mu' mbɛ nə ŋkhənyə Nəfo lə pɑ gɔ m nə mu' guŋ gʉə sʉəsʉə pu hɑ Nəfo bi e, tə e piŋ bɑnyə jʉm.
13
E lə nə ghɔ ŋkhe shɑ mco' pyə pɔ gham su ntwa yap hɑ tsə bɛ gham bɛ gham bi pu, biŋ gɔm bi pu gɑ: Po ghɔ nthɛ ŋkhap ba tə̌ ŋ da' sɔ̌'.
14
Da' gɑ pɑ guŋ pu lə bɑwə bɔ e. Wap lə təm pɔ gɑ wap ghɔ gɔm gɑ: Pyə ka kuŋ gɑ e sa' wɔk.
15
Pu lə hɑ nəfo bi e, e piŋ jʉm, ŋkhe mco' pyə́ pyə e lə hɑ ŋkhap bi pu a, nə zhyə pa' wap le nə nthɛ a.
16
Dəŋdzə co' e lə sɔ' gɔm gɑ: Bʉm myə o lə hɑ bəm ǎ, tsə tsə́ bɛ ghǎm.
17
E ghɔm bi e gɑ: A puŋ m co' fo pɑpuŋ. Pa' o kě bɑ nyənyɔ nə muywə ywə́ á, gɑ̌ gɔ hɑ mtisuŋ gham bu o pɑ sa'.
18
Batə mo yɑpʉə lə sɔ' gɔm bi e gɑ: Ta, bʉm myə o lə hɑ bəm a tsə́ tsə bɛ tɔ.
19
E ghɔm bi e gɑ: Ba wə yu gɔ pɑ sa' mtisuŋ mənthɔ.
20
Yə mu' mo sɔ' gɔm gɑ: Cyəpɔ yɔ ŋkhap o yə̌ŋ; gɑ̌ bɑ ŋ dě ŋkwɑ́ nə pak dzə́ dwɔ́',
21
nə pa' ŋ də bɑwə bwɔk o, nə kɑlə o bɑ mo shɔkcɔ̌k, bɑ dɑ ywə yə o ka yap a, dɑ ywə tsʉ' yə o le tə tsə ywə nə a.
22
E ghɔm bi e gɑ: Gɛfa' cwəpuŋ gɑ gɔ cyə pɑ nə ghɔm tsǔ tə ghəm o. O lə zhyə gɑ́ gɑ̌ bɑ mo shɔkcɔ̌k; bɑ dɑ tə yap, dɑ tə tsə;
23
nwə kɑ bɑ o lě tə́ nyəŋ ŋkhap a baŋk? Bɑ ŋ də gɔ pɑnyə nə té bɑ ǎ tsə́.
24
E lə piŋ gɔm bi pɔ pyə pu a pu lə bɑ tsʉ'u a gɑ: Po kwi ŋkhap yə a bi a, hɑ bi mo yə e gə tsə gham a.
25
Wap ghɔm bi é gɑ: Cyəpɔ a bɑ e tsə ghə tsə ghǎm.
26
E ghɔm bi pu gɑ: Gɑ siŋ wɔ gɑ pu gɔ sɔ' hɑ ywə bi mo yə e ghə ywə a, sɔ' m nə mo yə e ka ghə ywə a, ba yə muywə yə a bi a pu kwi.
27
Ba po'o, po lɑ mghɛ bo pɑ̌ pyə wap ka tə bɑwə biŋ gɑ sa' wap a pɑ sɔ' dzə m̀ a, gwatə wap.
28
Yeso lə ghɔm po'o, nthamdzə nə pʉɔ dɑ m Yerusalɛm.
29
E lə ghɔ tə bɑ ŋkhəm Befage pu Betanya nə ghəŋ kuŋ yə pu ŋkhe gɑ kúŋ mthə olivə a, Yeso təm shɑ pɑkhʉ pyə pɑpʉə
30
gɔm bi pu gɑ: Po ghɔ nə la' tsyə ǎ dzə a; po gɔ ko wə yɔ mú jakasi yə pu ka wuŋ ŋkwɔ' nə e a, bɑ pu cəŋ é, po kyɛ' e nə sɔ'.
31
Mo həŋtə wɔ gɑ: Po ŋkhyɛ' e gɑ kɑ? Po ghɔm gɑ: Cyəpɔ wə shəŋ.
32
Pɔ pyə pú lə təm wap a, lə ghɔ biŋ jɔ guŋ ywə awɛ pɑ pa' Yeso la' gɔm a.
33
Wap lə pɑ̌ ŋkhyɛ' mú jakasi, mghɛ pyə́ ghɔm bi pú gɑ: Po ŋkhyɛ' e gɑ kɑ?
34
Wap ghɔm gɑ: Cyəpɔ wə shə́ŋ.
35
Wap lə ma' mdzə́ map dəm mú jakasi, dɑ e nə gɔ hɑ bi Yeso, Yeso kwɔ́' dəm e.
36
Wap lə nə ghiŋ, lə pɔmnəŋ pɑ siŋ mdzə́ map mə́jyə
37
wap lə ghɔ tə bɑ ŋkhəm bəŋ Yerusalɛm, nə məjyə yə a dzəŋ fɑ m nə kuŋ mthə olivə, guŋ vəŋ pɑkhʉ pyə awɛ ŋwɛnyə, bɑ go'tə Si tə thə nə guŋ msya myə wap lə yɔ a.
38
Wap lə bɑwə gɔm gɑ: Byanyə bi mo yə e wə sɔ' a, nə fo, tso Cyəpɔ! Hwitə pɑ kɛbəŋ, ghamtə pɑ bi Si.
39
Shɑ pɑ Farisai pyə wap lə bɑ́ cəcɑ̌ pɑkhʉ pyə́ a lə ghɔm bi Yeso gɑ: Ta, ghɔm gɑ pɑkhʉ pu lɛ́tə́.
40
Yeso ghɔm bi pú gɑ: Gɑ siŋ wɔ gɑ wap la dɛtə bɑ mwɔ' gɔ zhwɔp!
41
Yeso lə ghɔ tə bɑ ŋkhəm bəŋ tisuŋ, jɔ tisuŋ, dɔ̌ nə é,
42
gɔm gɑ: Ba wə yǔ la' pe' jyə ywə yə bi a pɑ a hɑ hwitə bu! Da' gɑ ǎ cwəlɔ bɑ ǎ tʉmnyə, o lə pɑwə jɔ.
43
Shɑ mtyɛ'dzʉ wə sɔ́' myə mghɛ bo pǔ gɔ tsam o nyəŋ tuŋ, hyanyə o mghəŋ mghə̌ŋ
44
tsa'tə o, pu a po pǔ, sa'tə o, wap lə nə tak o, sɔm gwɔ' yɑ dəm mú', pa' o lě tə́ zhyə́ tyɛ'dzʉ́ yə pu lə kəka o a.
45
E lə ko Dyə Si ntho' nə zhəŋ pɑ tɛmtɔ,
46
lə bɑ gɔm bi pu gɑ: A bɑ pu lě bvə́ gɑ dyə a gɔ sɔ' pɑ dyə mcwyɛ'nyə tə po nə gə dyə msamshwə.
47
E lə bɑ Dyə Si guŋ mtyɛ'dzʉ awɛ bɑ ji'tə pɔmnəŋ. Mtadyə mkamsi, pu a pɑ zhyə mco', ba mfo pɑ shəŋ nə zhwə e.
48
Da' gɑ la' wap zhyə pa' wap gɔ ghə a, nə pa' pɔmnəŋ lə bɑwə shəŋtə́ biŋ nwə yə e lə bɑwə gɔm a.LUKASI 19:1
LUKASI 19:2
LUKASI 19:3
LUKASI 19:4
LUKASI 19:5
LUKASI 19:6
LUKASI 19:7
LUKASI 19:8
LUKASI 19:9
LUKASI 19:10
LUKASI 19:11
LUKASI 19:12
LUKASI 19:13
LUKASI 19:14
LUKASI 19:15
LUKASI 19:16
LUKASI 19:17
LUKASI 19:18
LUKASI 19:19
LUKASI 19:20
LUKASI 19:21
LUKASI 19:22
LUKASI 19:23
LUKASI 19:24
LUKASI 19:25
LUKASI 19:26
LUKASI 19:27
LUKASI 19:28
LUKASI 19:29
LUKASI 19:30
LUKASI 19:31
LUKASI 19:32
LUKASI 19:33
LUKASI 19:34
LUKASI 19:35
LUKASI 19:36
LUKASI 19:37
LUKASI 19:38
LUKASI 19:39
LUKASI 19:40
LUKASI 19:41
LUKASI 19:42
LUKASI 19:43
LUKASI 19:44
LUKASI 19:45
LUKASI 19:46
LUKASI 19:47
LUKASI 19:48


LUKASI 1 / LUK 1
LUKASI 2 / LUK 2
LUKASI 3 / LUK 3
LUKASI 4 / LUK 4
LUKASI 5 / LUK 5
LUKASI 6 / LUK 6
LUKASI 7 / LUK 7
LUKASI 8 / LUK 8
LUKASI 9 / LUK 9
LUKASI 10 / LUK 10
LUKASI 11 / LUK 11
LUKASI 12 / LUK 12
LUKASI 13 / LUK 13
LUKASI 14 / LUK 14
LUKASI 15 / LUK 15
LUKASI 16 / LUK 16
LUKASI 17 / LUK 17
LUKASI 18 / LUK 18
LUKASI 19 / LUK 19
LUKASI 20 / LUK 20
LUKASI 21 / LUK 21
LUKASI 22 / LUK 22
LUKASI 23 / LUK 23
LUKASI 24 / LUK 24