A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

LUKASI 181
Yeso lə ghɔm mu' ghɔm tə tutə bi pɑkhʉ pyə nə́ nə siŋ wap gɑ a puŋ gɑ wap pɑ shwyɛ'nyə Si tə pwa.
2
E lə ghɔm bi pu gɑ: Mu' gɛ fyɛ' lə bɑ nthʉm mu' tisuŋ e lə pɑ bwɔk Si, e lə nəŋ bɑ shɔm nə sɔmmo.
3
Mu' npfɔk mjwǐ lə bɑ nthʉm tisuŋ bɔ bɑ sɔ' guŋ mcwə awɛ gɔm bi é gɑ: Ya'shɛ yɔk pyə gɛ bo a.
4
A lə cwə́ te', la' e kuŋ nə ya' shɛ bɔ. Biŋ di gɔm gɑ: Ba pa' ŋ tə́ bwɔk Si a, ŋ də nəŋ bɑwə shɔm nə sɔmmo a pɑ,
5
npfɔk mjwǐ yəŋ nəŋ bɑwə sɔ' baknyə a guŋ mcwə awɛ a, a puŋ gɑ ja' shɛ e. A taktə pɑ po'o bɑ e gɔ pɑ sɔ' guŋ mcwə awɛ paknyə a pɑ po'o tə shwə bwa bi e.
6
Cyəpɔ ghɔm po'o biŋ ŋkwi' gɔm gɑ: Po yú' ywə yə ba'sa' cwəpuŋ gɔm a!
7
Já Si tə gɔ ya'shɛ́ pɔ pyə wap bɑ e lě ŋkhe wap, wap pɑ pɔ pyə, bɑ sɔ' shwé bi e mɔkcʉ́ ba mtsʉ' a lə? Já e gɔ cwə te' tə kwitə wap lə?
8
Gɑ siŋ wɔ gɑ: E gɔ lo'nyə ya'shɛ yap. Da' gɑ tə Mú mo gɔ la' nə sɔ' kwyatə mghɛ piŋnthʉm dəmcǎ' lə?
9
E lə kwi' gɔm mu' ghɔm tə tutə nə pɔ pyə wap ŋkwɛ gɑ wap bɑ pɔ dəŋdəŋ tə́ bɑ gwak pyə shɑ pɔ a gɔm gɑ:
10
Shɑ pɑ bɛ pɑpʉə lə ghɔ Dyə Si nə cwyɛ'nyə Si. Mu' mo nə pu lə bɑ Farisai, yə mu' mo pɑ gɛ kwishwɔp.
11
Farisai lə tiŋnyə thə́ shwyɛ'nyə Si gɔm gɑ: Si, gɑ gho'tə nə pa' ŋ tə bɑ pa' pyə shɑ pɑ bɛ a pɑ: Wap bɑ mcúŋ, bɑ pɑ ghə nwə cwəpuŋ, pɑ ghə ghap. Ŋ tə bɑ pa' gɛ kwishwɔp yəŋ gɑ a pɑ.
12
Gɑ̌ shwə tə tsʉ̌ ywə mcʉm bʉə nə gapdzʉ biŋ bɑ hɑ bɑtə jyə gham nə tsə́ tsǎ bu.
13
Gɛ kwishwɔp tiŋnyə gʉə sʉəsʉə, la' e zhyə bɑ nə́ pʉ' mnyə myə́ de kɛbəŋ, dɑ mtso dzɔp kəkɔp e gɔm gɑ: Si kɑ yɛluŋ nə m̀, myə̀ gɛ mhɔ.
14
Gɑ siŋ wɔ gɑ bɛ yəŋ lə nə́ pɑnyə la' e bɑ si lɑ mhɔ myə́ shwyɛ' e; tə sɔ' m nə yə mu' mo la' Si lɑ mhɔ myə́ shwyɛ' e pɑ. Nə pa' mo yə e ŋa' nɑ e á pu gɔ sɔ' fi' e hɑ si, mo yə e fi' nɑ e hɑ si a pu ŋa' e hɑ thə́.
15
Shɑ pɔ lə lɑ ba po bwa nə sɔ' bi Yeso gɑ e yap bu nə pu. Pɑkhʉ pyə lə nə yɔ po'o shɔktə po bɔ.
16
Da' gɑ Yeso ghə pu lɑ po bwa bɔ sɔ̌', e ghɔm gɑ: Po tak po mkəcɔk po wap sɔ' bəm, ka po kɔ bi pu; nə pa' Nəfo Si bɑ yə pɔ pyə wap hwənyə wap a.
17
Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ mo yə e ka lɑ Nəfo Si m pa' mú kəcɔk mú a bɑ e tə gɔ sɔ' ko nə pɑ.
18
Mu' ŋkhám biŋ si lə həŋtə Yeso gɑ: Tá pɑpúŋ gɑ̌ gɔ ghə gɑ kɑ tə sɔ' kwi vɔk mama a?
19
Yeso ghɔm bi e gɑ: Nwə kɑ o ke a gɑ mo pɑpuŋ? Sɔmmo tə bɑ mo pɑpuŋ pɑ tə ně da' Si do e.
20
O bɑ o zhyə́ mco' gɑ: Kɑ ghə ghap; kɑ zhwə mo; kɑ zhʉ; kɑ cwanwə; ghə mku' tɔ ɔ pu mɔ ɔ.
21
Ŋkhǎm bɔ pa' gɑ: Ŋ dɑ́ jyə mco' bǎ tə fə mubwǎ.
22
Yeso lə yu' po'o gɔm bi e gɑ: A yɑ̌wə jak o ta' ywə yɑmu': Fiŋ tsə tsyə o ghə a, gaptə bi mpə̌ŋ, biŋ sɔ' jap jʉ̌m m̀; o gɔ sɔ' ghə fʉ' kɛbəŋ.
23
E lə nə yu' po'o sə e fi', nə pa' a lə bɑ e zhi té' o.
24
Yeso yɔ e po'o gɔm gɑ: Nə ko nə Nəfo Si bɑ a tʉɔ té' bi mghɛ ywə.
25
Nə pa' a yɛ̀ bi kamelo nə twɔk nə fǎ syap shyə́ pa' bi a pɑ gɛ ywə ko nə Nəfo Si a.
26
Pɔ pyə wap lə yu' a həŋtə e gɑ: Tə́ a bɑ po'o wɑ ghɔ sɔ' vɔk?
27
Yeso pa' gɑ: Ywə yə a shyə pɔmnəŋ a tə shyə Si pɑ!
28
Pɛtrɔ ghɔm gɑ: Yɔ, pyə lě gwa' tsə tsɔk awɛ jap jʉm o.
29
Yeso pa' bi pu gɑ: Kwa' nyənyɔ gɑ ghɔm bi po gɑ́ sɔmmo tə̌ wə yə e le gwa' la' tsyə, ba jwi e, bɑ pǒmmʉə pyə, bɑ mtǎ pu a mʉə, bɑ po pyə nə́ Nəfo Si,
30
la' e ghə fʉ' cwəlɔ tə a yɔm, piŋ sɔ' cwə jʉm ko nə vɔk mama a pɑ.
31
Yeso lə ke pɔ shwɔppʉə mgham bəŋ e, gɔm bi pu gɑ: Po yu', pɑ si po'o bʉɔ m Yerusalɛm; guŋ mnwə awɛ yə mghɔm ghɔ̀m Si lə və nə Mu mo a, a pəmtə.
32
Pu gɔ hɑ e bi pɑ tə pɑ pɑ Yudea, pu yəmtə e, dɑ e jɔgo', nthətə́ mti nə e.
33
Piŋ cwɔ e, zhwə e, tə́ a nə pɑ tyɛ'dzʉ yɑtá e yam nə vʉ̌.
34
Yeso lə ghɔm po'o la' pɑkhʉ pyə yu' kwa' pɑpuŋ. Mghɔm bɔ̌ pa' bɑ ǎ tʉmnyə, wap lə pɑwə jyə sɔmywə nə́.
35
Yeso lə nə kəm bəŋ Yeriko, mu' fʉ pɑ kəŋ məjyə bɑ e cwə, bɑwə do ywə.
36
Fʉ bɔ lə yu' pa' pɔmnəŋ wə shyə a həŋtə ywə yə a bɑ ya a.
37
Pu siŋ e gɑ: Yeso bɑwə shyə̌.
38
E cwe tə thə́ gɑ: Yeso Mú David cɔmmtso mə̌.
39
Pɔ pyə wap lə bɑ dzə́ e ɑ cɔktə e gɑ e lɛ́tə́; da' gɑ e piŋ shwé tə thə́ gɑ: Mu David cɔmmtso mə̌.
40
Yeso tiŋnyə, gɔm gɑ pu lɑ e sɔ' bi e. E lə kəm bəŋ e, e həŋtə e gɑ:
41
O shəŋ gɑ gə la m wu? E pa' bi e gɑ: Cyəpɔ gɑ jɔ tsʉ'.
42
Yeso ghɔm bi é gɑ: Yɔ tsʉ'; piŋnthʉm o vɔk o.
43
E lə wuŋ jɔ tsʉ', jap jʉm Yeso, giŋ gu'tə Si. Guŋ pɔ awɛ lə nə yɔ po'o, go'tə Si.LUKASI 18:1
LUKASI 18:2
LUKASI 18:3
LUKASI 18:4
LUKASI 18:5
LUKASI 18:6
LUKASI 18:7
LUKASI 18:8
LUKASI 18:9
LUKASI 18:10
LUKASI 18:11
LUKASI 18:12
LUKASI 18:13
LUKASI 18:14
LUKASI 18:15
LUKASI 18:16
LUKASI 18:17
LUKASI 18:18
LUKASI 18:19
LUKASI 18:20
LUKASI 18:21
LUKASI 18:22
LUKASI 18:23
LUKASI 18:24
LUKASI 18:25
LUKASI 18:26
LUKASI 18:27
LUKASI 18:28
LUKASI 18:29
LUKASI 18:30
LUKASI 18:31
LUKASI 18:32
LUKASI 18:33
LUKASI 18:34
LUKASI 18:35
LUKASI 18:36
LUKASI 18:37
LUKASI 18:38
LUKASI 18:39
LUKASI 18:40
LUKASI 18:41
LUKASI 18:42
LUKASI 18:43


LUKASI 1 / LUK 1
LUKASI 2 / LUK 2
LUKASI 3 / LUK 3
LUKASI 4 / LUK 4
LUKASI 5 / LUK 5
LUKASI 6 / LUK 6
LUKASI 7 / LUK 7
LUKASI 8 / LUK 8
LUKASI 9 / LUK 9
LUKASI 10 / LUK 10
LUKASI 11 / LUK 11
LUKASI 12 / LUK 12
LUKASI 13 / LUK 13
LUKASI 14 / LUK 14
LUKASI 15 / LUK 15
LUKASI 16 / LUK 16
LUKASI 17 / LUK 17
LUKASI 18 / LUK 18
LUKASI 19 / LUK 19
LUKASI 20 / LUK 20
LUKASI 21 / LUK 21
LUKASI 22 / LUK 22
LUKASI 23 / LUK 23
LUKASI 24 / LUK 24