A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

LUKASI 161
Yeso lə pǐŋ gɔm bi pɑkhʉ pyə gɑ: Mu' zhi mo lə ghə mukhʉ mtɔ e, pú sɔ' siŋ e gɑ e wə bɔptə potsə tsyə́ pɔptə.
2
E ké é gɔm bi é gɑ: Gɑ ju' gɑ kɑ nə o lé? Sɛ tsə tsɑ̌ siŋ a pa' o nə gə a, nə pa' tə́ wə ne gɔ piŋ pɑ lé tsə́ tsɑ̌ pɑ.
3
Mukhʉ mtɔ bɔ sɛ nthʉm tʉm e gɑ: Gɑ̌ gɔ pɑ fa' kɑ, nə pa' ta á kwi fa' bəm a? Gɑ̌ gɔ tsʉ' ca' lə? Ŋ kha ghə gʉ́'. Gɑ̌ gɔ cʉ' do ywə lə? Sǒ gɔ ku a.
4
Gɑ̌ zhyə pa' gɑ gɔ ghə tə ghə pɔ pyə wap gɔ nyəŋ a mdyə map cwə yə pu te a fa' a.
5
A lə pɑ po'o, e ke mghɛ ju tap e yɑmu' yɑmu' gɔm bi dəŋdzə mo gɑ: Po ta á ghə kʉ̌?
6
E pa' bi e gɑ pyə e ghə mwɑ mta' ŋkhə. E ghɔm bi e gɑ: Cwəsi, pe ŋwa'nyə o bvə nə gɑ mghǎmthɔ.
7
Biŋ gɔm bi yə mu' gɑ: Po ta a ghə kʉ̌? E pa' bi e gɑ́ msɛ msap ŋkhə. E ghɔm bi e gɑ: Pé ŋwa'nyə o bvə nə gɑ mgham hɔ̌m.
8
Bɛ bɔ lə gho'tə fʉ́ mukhʉ́ mtɔ̌ bɔ, nə pa' e lɑ ghə nwə pa' sɛ nwə a. Nə pa' pɑ dzʉ bɑ wap zhyə fʉ tə' shyə pɔ pyə wap giŋ nthʉm ŋkha' a.
9
Gɑ̌ ghɔm bi po gɑ po lɑ́ tsə mfʉm ŋkho mso pɔ. Po'o gɑ tyɛ'dzʉ yə po ka ghə ywə a, wap nyəŋ wɔ dyə vɔk mama.
10
Mo yə e bɑ nyənyɔ nə mu ywə ywə́ a, bɑ nyənyɔ nə ywə gwyə. Mo yə e tə bɑ nyənyɔ nə muywə ywə́ a pɑ, e tə bɑ nyənyɔ nə yə gwyə pɑ́.
11
A bi a pɑ gɑ po ka pɑ nyənyɔ nə tsə mfʉm bɑ wɑ gɔ sɔ' hɑ tsə nyənyɔ bi pǒ?
12
A piŋ bɑ gɑ po ka pɑ́ nyənyɔ nə ywə yə a yə mo dyɛ' a bɑ wɑ gɔ hɑ ywə yə a yɔ a bi pǒ?
13
Bi a pɑ sɔm gɛfa' lə fá' bi mtǎ fa' pɑpʉə, nə pa' bɑ e gɔ pɑ pɔ mu', pɑ kuŋ mu', pɑ la nɑ́ e nə mu', pɑ wa' mu'. Bi a pɑ po lə fa' bi Si pu ŋkhap.
14
Pɑ Farisai pyə wap lə ŋkhuŋ ŋkhap a lə nə yu' po'o, bɑ gwi Yeso.
15
E ghɔm bi pu gɑ: Po da'tə bi pɔmnəŋ gɑ po bɑ pɔ nyənyɔ. Tə Si bɑ e zhyə mtʉm mɔ. Nə pa' ywə yə pɔmnəŋ nyəŋ dəŋ nə a bɑ dzə Si bɑ kwa' mzhʉ̌m.
16
Mco' ba mghɔ́m ghɔm Si lə́ miŋ nə Yohane. Tə fɑ po'o pu pɑ ju' Cuŋ Pɑpuŋ Nəfo Si nə guŋ mtsʉ' awɛ. Bǎ ya mo lə pɑ nthé gʉ' nə ko nə́.
17
Kɛbəŋ pu cǎ' gɔ sɔ' cyə; tə bi a pɑ sɔm ta' cwɔ' lə təm nə mco'.
18
Bǎ yá mbɛ lə yə e zhəŋ jwi e biŋ ŋkho mu' a, bɑ e ghə ghap. Mo yə e nəŋ ŋkho nə mjwǐ yə pu zhəŋ e a bɑ gɛ ghə ghap.
19
Mu' gɛ ywə lə bɑ wə, bɑ ŋkwa dzə nə̌m, dzə dap də̀ŋ, bɑ ŋwɛnyə guŋ mtyɛ'dzʉ awɛ.
20
Mu' bə́ŋ, bɑ mshwə tsə səŋ e awɛ, tso tsyə pɑ Lazaro pɑ nuŋ jyədyə̌ e.
21
E lə bɑ shəŋ nə pɑ dak msisya ywə yə a lə bvʉ si nə tɑpe gɛ ywə bɔ a nə bvɔk yə; da' gɑ́ bvʉ́ tsyə pɑ sɔ' dzɛ mshwə tsə myə́.
22
A lə pɑ po'o, bə̌ŋ bɔ ti pfʉ, pɑ aŋgəle lɑ é jap bəŋ Abraham. Gɛ ywə lə ti pfʉ yə pu təŋ e.
23
E lə ko guŋ mpfə pɔ, bɑ jɔgo', bʉ' mnyə jɔ Abraham ba Lazaro bəŋ e tə gʉə sʉəsʉə.
24
E lə cwě gɔm gɑ: Ta a Abraham cɔmmtso mə̌, nthəm Lazaro e co' pu e nə shyə nə sɔ' bvyə ghak a nə pa' gɑ si tsɔ'ɔ bɑwə jɔgo' te' o nthʉm mɔk.
25
Abraham pa' bi é gɑ: Mú a, kamtə gɑ o lə kwi tsu tsə pɑpuŋ nthʉm vɔk o dəŋdəŋ pa' Lazaro lə yɔgo' a. Cwəlɔ, e tsɔ'ɔ pu pɑwə nə zhwyə̌tə e o pɑwə jɔgo'.
26
A piŋ nə pɑ̌ po'o ta' tsʉm pɑ cəcɑ̌ pɑ, po'o gɑ pɔ pyə wap gɔ fɑ tsɔ'ɔ ghɔ tsa'a, kɑ tsa' a sɔ' tsɔ'ɔ a kə cyə.
27
Gɛ ywə ghɔm gɑ: Gɑ̌ wə shwyɛ'nyə o m ta gɑ o təm Lazaro la' ta á.
28
Nə pa' mfɑ pɑ̌ yɑ́ la' pɑ́ tɔ, e ghə wap zhyə, po'o gɑ wap kə la' sɔ' tsɔ'ɔ nthʉm go'.
29
Abraham pa' bi e gɑ. Mosɛ pu a mghɔm ghɔm Si bəŋ pu. Wap yu' ywə yə wap gɔm bi pu a.
30
Gɛ ywə ghɔm gɑ: Gɛ m ta a Abraham, mo nə ghɔ bəŋ pu fɑ m guŋ a vʉ̌ bɑ wap gɔ pʉɔtʉm tsap.
31
Abraham ghɔm bi e gɑ: Wap pɑ́ tə yu'shwə Mosɛ ba mghɔm ghɔm Si, bɑ mo yam pɑ nə vʉ̌ bɑ wap tə gɔ pʉɔtʉm tsap pɑ́.LUKASI 16:1
LUKASI 16:2
LUKASI 16:3
LUKASI 16:4
LUKASI 16:5
LUKASI 16:6
LUKASI 16:7
LUKASI 16:8
LUKASI 16:9
LUKASI 16:10
LUKASI 16:11
LUKASI 16:12
LUKASI 16:13
LUKASI 16:14
LUKASI 16:15
LUKASI 16:16
LUKASI 16:17
LUKASI 16:18
LUKASI 16:19
LUKASI 16:20
LUKASI 16:21
LUKASI 16:22
LUKASI 16:23
LUKASI 16:24
LUKASI 16:25
LUKASI 16:26
LUKASI 16:27
LUKASI 16:28
LUKASI 16:29
LUKASI 16:30
LUKASI 16:31


LUKASI 1 / LUK 1
LUKASI 2 / LUK 2
LUKASI 3 / LUK 3
LUKASI 4 / LUK 4
LUKASI 5 / LUK 5
LUKASI 6 / LUK 6
LUKASI 7 / LUK 7
LUKASI 8 / LUK 8
LUKASI 9 / LUK 9
LUKASI 10 / LUK 10
LUKASI 11 / LUK 11
LUKASI 12 / LUK 12
LUKASI 13 / LUK 13
LUKASI 14 / LUK 14
LUKASI 15 / LUK 15
LUKASI 16 / LUK 16
LUKASI 17 / LUK 17
LUKASI 18 / LUK 18
LUKASI 19 / LUK 19
LUKASI 20 / LUK 20
LUKASI 21 / LUK 21
LUKASI 22 / LUK 22
LUKASI 23 / LUK 23
LUKASI 24 / LUK 24