A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

LUKASI 151
Guŋ mghɛ kwishwɔp pu a mghɛ mhɔ lə cu'tə bəŋ Yeso bɑ ju' nwə yə e bɑwə gɔm a.
2
Pɑ Farisai pu a pɑ zhyə́ mco' khukhu nthúŋ pu gɔm gɑ: Mo yəŋ wə shu'tə mghɛ mhɔ, pu a pu pɑ dzʉywə.
3
Yeso lə ghɔ̌m ghɔ̀m tə tutə gɔm bi pu gɑ:
4
Ya mbɛ nə po bi a pɑ e ghə jʉ̀jʉ̀ tsyə́ ŋkhə, mu' ta' təm nə bi, bɑ e tə gɔ tak pyə shɑ shwɔp vʉ̌' mgham vʉ̌' gó, ghɔ cəŋ yə bɔ̌ yə e bi a tə yɔ e a?
5
Cwə yə e yɔ é a, e dɑ ŋwɛnyə ŋkwa é jap e kəbo' e,
6
bɑnyə la' e, ŋkhe mso pyə́ pu a mghɛ dhə la' pyə́ gɔm bi pu gɑ: Pɑ ŋwɛnyə nə pa' gɑ yɔ mu jʉ̀jʉ̀ a yə e lə pi a.
7
Dəŋdəŋ po'o tə́ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ ŋwɛnyə gɔ sɔ' pɑ thə́ kɛbəŋ nə thə́ ta' gɛ mhɔ yə e pʉɔtʉm tsyə a tə cyə nə pɔ shwɔp vʉ̌' mgham vʉ̌' pyə wap tə wə byap nə pʉɔtʉm a pɑ́.
8
Kɑ ya mjwǐ yə e ghə drashəma gham, ta' drashəma pi nə, bɑ e tə gɔ khyɛ' lambu, kʉm dyə tə yɔ drashəma bɔ a?
9
Cwə yə e yɔ a, e ke mso pyə pu a mghɛ dhə la' pyə gɔm bi pu gɑ: Pɑ ŋwɛnyə nə pa' gɑ yɔ drashəma yə a lə pi a.
10
Dəŋdəŋ po'o tə́ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ ŋwɛnyə bɑ dzə̌ pɑ́ aŋgəle nə ta' gɛ mhɔ yə e pʉɔtʉm tsyə a.
11
E lə kwi' gɔm bi pu gɑ: Mu' mbɛ lə ghə pǒ pyə pɑpʉə.
12
Yə mo ŋkho' ghɔm bi tap e gɑ: Tá hɑ tsɑ tsə tsyə o bɑ gɔ la'tə hɑ bəm a. E lə ghɔm po'o ta yap ghaptə tsə tsyə́ bi pu.
13
A lə nə cyə po mtyɛ'dzʉ, yə mo ŋkho' cu'tə tsə tsyə gɔ nə mu' guŋ tə gʉə sʉəsʉə, sim tsə tsyə bɔ nə vɔk tə ŋkhɛ.
14
Cwə yə e lə pɔptə́ tsə bɔ tə a mi a, mu' mɑ kəya' vʉ nthʉm gúŋ. E cʉ' bə̌ŋ.
15
E lə ghɔ jɔ mu' yə́ guŋ bɔ, dɑ fa' bi e, e təm e gó gɑ e ghɔ bɑ byap mgənɔm pyə.
16
E lə bɑwə shəŋ nə pɑ dzʉ tsyə nə ywətsʉ mnɔm, da' gɑ la' sɔmmo pɑ hɑ ywətsʉ mnɔm m bi e.
17
E lə ghəmnɑ e gɔm gɑ: Mghɛ fa' ta á pɑ́ sʉ'ʉ shəŋtə dzʉywə tə́ nthak bvʉ'? Sɔ' m nə m, gɑ̌ yəŋ tsɔ'ɔ bɑwə pfʉ́ jikǔ'.
18
Gɑ gɔ lusi ghɔ bəŋ ta á ghɔm bi e gɑ: Ta ŋ de hɔnwə nə kɛbəŋ ba m bú.
19
Ŋ kha piŋ ŋkhu' pá' bi a pɑ o ké a gɑ mú o a. Lɑ a pa' mu' gɛfa' o a.
20
E lə lusi cwəlɔ gɔ nə yɔ tap e. E lə yɑ gʉə sʉəsʉə tap e yɔ e, mtso myə́ kú e, e kʉdʉ̌ nthɛtə nthuŋ e, nuŋ mgho' myə́.
21
Mu é bɔ ghɔm bí e gɑ: Ta ŋ dě hɔnwə nə kɛbəŋ ba m bǔ, ŋ kha piŋ ŋkhu'nyə nə pa' bi a pɑ pu ke a gɑ mu o a.
22
Tə́ tap e ghɔm bi mghɛ fa' pyə gɑ: Po lo'nyə dé kwa' dzə pɑpuŋ nə sɔ' ŋkwa nə é, biŋ jwe kwɛ nthə pu e, biŋ su ba mthap mkwə e.
23
Po lɑ mu hùŋ mhə̌m sɔ' jwə e, pɑ pfɑ́, ŋwɛnyə;
24
nə pá' mu a yəŋ gɑ lə pfʉ̌, e piŋ sɔ̌' nə vɔk, e lə pǐ, pu piŋ jɔ é. Wap lə to' nə ŋwɛnyə.
25
A lə nə pɑ po'o shyə̀dzə é pɑ m pě. E lə pɑ bɑnyə, sɔ' tə ŋkhəm be dyə̌, jʉ' pa' pu dyə jwɔp lə́ nəŋ a,
26
ŋkhe mu' gɛfa', həŋtə é ywə yə a bɑ ya a.
27
E ghɔm bi e gɑ: Fɑ o bɑ ě pɑnyə; pa' e nə sɔ' bɑ pɑ́ nthʉɔ a tɔ ɔ zhwə mú hùŋ mhə̌m.
28
E lə yu' po'o, luŋ e yɛ, e lə kuŋ nə ko dyə. Tap e tə́m byɛ'tə e.
29
E ghɔm bi tap e gɑ. Pa' bɑ fa' bu a, a cwəlɔ mgu' jɔmyɔ̌m, ŋ də m nthʉɔthə́ bu; tə o la m hɑ mu dzə́ bəm gɑ pyə a mso pɑ nə ŋwɛnyə.
30
Tə mu o yɑ yə é sɔ' a, yʉ yə́ e lə sǐm tsə́ tsǔ pu a pɑ mcʉ'ma' a, o zhwə́ mú hùŋ mhə̌m nə e!
31
Tap e ghɔm bi e gɑ: Mú a, pu nə́ bɑ guŋ mcwə awɛ, guŋ ywə yə gɑ gə a, a pɑ yǔ.
32
Tə́ a bɑwə shəŋ gɑ pu ŋwɛnyə nə pá' fɑ o yɑ lə́ pfʉ̌ e piŋ jam nə vʉ̌, e lə pǐ, pu piŋ ho é.LUKASI 15:1
LUKASI 15:2
LUKASI 15:3
LUKASI 15:4
LUKASI 15:5
LUKASI 15:6
LUKASI 15:7
LUKASI 15:8
LUKASI 15:9
LUKASI 15:10
LUKASI 15:11
LUKASI 15:12
LUKASI 15:13
LUKASI 15:14
LUKASI 15:15
LUKASI 15:16
LUKASI 15:17
LUKASI 15:18
LUKASI 15:19
LUKASI 15:20
LUKASI 15:21
LUKASI 15:22
LUKASI 15:23
LUKASI 15:24
LUKASI 15:25
LUKASI 15:26
LUKASI 15:27
LUKASI 15:28
LUKASI 15:29
LUKASI 15:30
LUKASI 15:31
LUKASI 15:32


LUKASI 1 / LUK 1
LUKASI 2 / LUK 2
LUKASI 3 / LUK 3
LUKASI 4 / LUK 4
LUKASI 5 / LUK 5
LUKASI 6 / LUK 6
LUKASI 7 / LUK 7
LUKASI 8 / LUK 8
LUKASI 9 / LUK 9
LUKASI 10 / LUK 10
LUKASI 11 / LUK 11
LUKASI 12 / LUK 12
LUKASI 13 / LUK 13
LUKASI 14 / LUK 14
LUKASI 15 / LUK 15
LUKASI 16 / LUK 16
LUKASI 17 / LUK 17
LUKASI 18 / LUK 18
LUKASI 19 / LUK 19
LUKASI 20 / LUK 20
LUKASI 21 / LUK 21
LUKASI 22 / LUK 22
LUKASI 23 / LUK 23
LUKASI 24 / LUK 24