A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

LUKASI 121
A lə nə pɑ̌ po'o bɑ pɔmnəŋ cu'tə pɔ sha' shǎ', mpfɑ mpfɑ̌ tə bɑwə nthənyə. Yeso pɑ gɔm bi pɑkhʉ pyə gɑ: Po pɔmtə ywə kwɔ'msɛ̌ pɑ Farisai, yə a bɑ nə tsɛ bu jʉm pʉə a.
2
Bǎ kɑ́lə́ yə pu tʉm a, pu gɔ sɔ' la'tə; bǎ kɑ́lə́ yə a mcàm a, pu gɔ sɔ' zhyə́.
3
A po'o tə guŋ ywə yə po ghɔm m nthʉm jʉ́m a pu ghɔ sɔ' yu' dɔdzʉ̌; ywə yə po camtə təŋ mo m dyə̌ a, pu ghɔ sɔ' tiŋnyə do pa' tə́ ghɔm.
4
Gɑ̌ wə gɔm bi wɔ mso pɑ̌ gɑ: Ka po pwɔk pɔ pyə bi a pɑ wap zhwə́ bap nɑ́ tə bi a pɑ wap lə piŋ gə sɔmywə a.
5
Gɑ gɔ la'tə wɔ mo yə bi a pɑ po pwɔk e a: Po pwɔk mo yə bi a pɑ e zhwə mo biŋ nyəŋ e nthʉm tsʉ' go' a. Gɑ siŋ wɔ gɑ a mo yə bi a pɑ po pwɔk é a.
6
Pu tə́ fiŋ mcici pɑtɔ nə tsə bɛ pʉ̌ə a? Tə́ Si lə nəŋ bɑ dʉɔnyə sɔm nə pú.
7
Tə́ ŋkhəm pɑ nə nəŋ thə́ yɔ, Si bɑ e sɛ wɛ. Ka po pwɔk. Pǒ bɑ pǒ cyə́ mcící.
8
Gɑ siŋ wɔ gɑ bǎ ya mo lə yə e piŋ dzə pɔmnəŋ gɑ pyə e nə bɑ a, bɑ Mú mo gɔ piŋ dzə pɑ aŋgəle Si gɑ pu e bəm bɑ.
9
Tə mo yə e kəŋnyə a dzə pɔmnəŋ a bɑ pu gɔ sɔ' kəŋnyə e dzə pɑ aŋgəle Si.
10
Bɑ̌ wɑlə́ yə e ghɔmnwə cwəpuŋ nə Mú mo a, bɑ pu gɔ sɔ' nə cwyɛ' e; tə mo yə e cap Zhwenyə Dɔlɔ̌ a bɑ pu tə gɔ sɔ' nə cwyɛ' é pɑ.
11
Pu pɑ dɑ wɔ gɔ m dzə̌ pɑ ya' shɛ Sinagogə ka lam tsɔ́ sɔ́ nə ywə yə pǒ gɔ ko tsʉ'u ghɔm a.
12
Nə pa' Zhwenyə Dɔlɔ̌ gɔ kó tsʉ'u pɑ́ cwə o bɔ siŋ wɔ́ ywə yə po gɔ ghɔm a.
13
Mu' mo lə tiŋnyə cəcɑ̌ pɔmnəŋ gɔm bi Yeso gɑ: Ta: Ghɔm bi fɑ a gɑ e ghaptə tsə mcʉ' mɔk pyə e hɑ mə̌.
14
Yeso ghɔm bi e gɑ: Wɑ bɑ e lɑ á nə gə gɛ ya' shɛ yə é gɔ ghaptə tsə mcʉ' mɔ cəcɑ̌ po a?
15
E lə piŋ gɔm bi pu gɑ: Po pɔm ghi'nyə, nə pa' vɔk mo tə bɑ m nə dəŋ tsə tsyə́ pɑ, kɑ e la' ji pɑ gɑ kɑ́ lə.
16
E lə ghɔ́m ghɔm tə tutə bi pu gɑ: Mu' gɛ ywə lə ghə pe é; potsə puŋ nthʉm o te' ó.
17
E sɛ nthʉ́m tʉm e gɑ: Gɑ̌ gɔ ghə gɑ́ kɑ? Nə pa' ŋ kha ghə tsʉ' yə gɑ̌ gɔ nyəŋ tsə tsɑ̌ nə a.
18
E lə piŋ gɔm gɑ: Ywə yə gɑ gɔ ghə a, gɑ̌ gɔ sa'tə mthɛ mə̌, piŋ pəm shɑ myə gwyə́gwyə́, nyəŋ guŋ msɛtʉɔ ba guŋ tsə tsɑ̌ nthʉm o awɛ.
19
Piŋ ghɔm bi tʉm tsǎ gɑ: A yɑ bɑ o ghə tsə tə a yɔm, tsə tsyə a gɔ cwə nə mgu' jɔmyɔ̌m a. Hwitə nɑ o, bɑ dzʉ́ pɑ ywə́, biŋ nwə́ pɑ ywə́, bɑ ŋwɛ́nyə́.
20
Tə́ Si ghɔm bi é gɑ: Fʉmnyə́ mo! Pɑ kwa' mtsʉ' tyɛ'ɔ́, pu gɔ kwi vɔk o, tsə tsyə o dwɔ' a, a cʉ' tsyə wɑ?
21
Yɔ ywə yə a nthəm nə mo yə e gə tsə́, a pɑ́ pɑ tsyə, la' a pɑ́ bɑ é zhi nə Si a yəŋ.
22
Yeso piŋ gɔm bi pɑkhʉ pyə gɑ: Á ywə yə á gə tə́ gɔm bi po gɑ́: Ka lam tsɔ pɑ sɔ nə vɔk yɔ nə ywə yə po gɔ ti tə tsʉ a, ba nə́ nɑ tsɔ nə́ dzə́ yə po gɔ kwa a.
23
Nə pa' vɔk bɑ ǎ tʉɔ shyə ywətsʉ, ba nɑ mo piŋ nthʉɔ shyə dzə́.
24
Po yɔ mŋwə́ŋwə tə jɔ: Wap tə dzə ywə pɑ, wap lə piŋ bɑ dɑ ywə nyəŋ dyə; bɑ wap ka nəŋ gə́ mthɛ kɑ ŋkhiŋ lə; tə Si ŋkhim wap, tə mcʉ́m sʉ'ʉ nə́ wɔ pyə́ á bɑ pó cyə́ pǒ msə́ŋ a?
25
Tə ba tə po'o bi a ya mo nə po sɔlam nə vɔk po'o tə ŋkwi' muywə nə vɔk e.
26
A bi a pɑ gɑ́ po ka ghə gʉ' nə gə sɔm muywə bɑ po biŋ sɔlam dəŋ po'o nə kʉ̌.
27
Po yɔ mtutuŋ mghe. Wap tə si' dap a, wap lə nəŋ bɑ ba' dzə. Tə gɑ siŋ wɔ gɑ fo Salomoŋ nthʉm guŋ nəfo tsyə́ awɛ, la tə kwa buŋ dzə́ pa' sɔm a.
28
A bi a Si pɑ ŋkwa dzə́ nə mghe po'o, mghe myə pu gɔ ti to mɔk a, bɑ a gɔ pɑ m gɑ́ kɑ nə pǒ? Wɔ pyə piŋnthʉm yɔ bɑ a kɔk a?
29
Tə wɔ, ka po pɑ shəŋ pɑ ywə yə po gɔ tsʉ a, ba yə po gɔ nwə́ a! Ka po pɑ dzɔp nə tsɔ.
30
Pɑ tə́ pɑ́ pɑ Yudea shəŋ yap tə pwa. Tə Tá yɔ bɑ ě zhyə gɑ tsə bo wə jak wɔ.
31
Po ləŋdzə shəŋ Nəfo tsyə́, guŋ tsyə shɑ awɛ ne sɔ' ŋkwi' nə́.
32
Wə̀ mú kadzə, ka lam tsǔ sɔ́ nə pa' Tá yɔ́ yɔ gɑ́ ǎ puŋ nə hɑ Nəfo bi po.
33
Po fiŋ ywə yə po ghə a, hɑ nə́ nə ŋkwitə mpəŋ. Po ghə pétə yə ywə tə mi nthʉm o a pɑ, po ghə fʉ' yə a tə mi a pɑ́ thə́ kɛbəŋ; tsʉ' yə mcǔŋ tə̌ nə́ a pɑ, msɔkgwɔ' lə pɑ dzʉ́ a.
34
Nə pa' tsʉ' yə fʉ' o nə á, a tsʉ̌ yə tʉm tsʉ̌ bɑ nə a.
35
Po zhwé tap vʉ' po, a mɔ̌k nəŋ bɑ́ pɑ nə mlam mɔ.
36
Po cwə pa' pɔ pyə wap bɑwə byap Ta yap e fɑ́ la'nwə a, wap he jyədyə̌ bi e cwə yə e sɔ' ŋkho'tə jyədyə̌ a.
37
Mpuŋtse bɑ mghɛ fa' pyə Ta yap gɔ nə sɔ' tə wap bɑwə di a. Gɑ̌ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ e gɔ kwa dzə́ fà', yap wap tɑpe, khim wap.
38
Kɑ e la' sɔ' pɑ téŋ mtsʉ' kɑ ŋkwɔ'dzʉ lɑ; nə sɔ' tə wap di, bɑ wap bɑ mpuŋtse!
39
Po zhyə pɑpuŋ gɑ gɛ dyə̌ zhyə cwə yə shuŋ gɔ sɔ' a, bɑ e gɔ pyap, e lə piŋ gɑ shuŋ tu e pɑ́.
40
Ba wɔ yɔ po nə cwə̌ bɑ byap nə pa' Mu mo gɔ sɔ' sɔ' m nə cwə yə po ka zhyə a.
41
Pɛtrɔ ghɔm bi é gɑ: Cyəpɔ, o gɔm ghɔm tə tutə tsɔ pɑ bi pyə kɑ m bi guŋ pɔ awɛ?
42
Cyəpɔ ghɔm gɑ: Kwa' ya ŋkhonthɛ nyənyɔ biŋ bɑ gɛ fʉ̌ yə Ta gɔ yap e dzə nə pɔ pyə gɑ e pɑ gap ywətsʉ bi pu nə cwə yə a puŋ a?
43
Buŋtsě gɛfa' bɔ yə ta gɔ nə sɔ' e pɑwə fá'fà' a.
44
Gɑ siŋ wɔ nyənyɔ gɑ é gɔ yap é dzə̀ nə guŋ tsə tsyə́ awɛ.
45
Tə́ gɛfa' bɔ ghɔm nthʉ́m tʉm e gɑ: Ta á gɔ nə sɔ' cwə, ntho' nə cwɔ mso fa' pyə́ pyə pɑ bɛ ba pyə pɑ jwǐ, bɑ dzʉ́, bɑ nwə́, bɑ bam,
46
bɑ tap e gɔ la' sɔ' tyɛ'dzʉ yə e tə wə byap e a pɑ, cwə yə e ka zhyə a, zhəŋ e, ghə nə e pa' e gə nə́ pɑ tsɛbu jʉm pʉə́ a.
47
Gɛfa' yɑ yə a bɑ e zhyə ywə yə tap e shəŋ a, la' e nəŋ nyaptə sɔmywə, la' e ghə pá' tap e shəŋ a, mgwa mshɔm myə́ gɔ sɔ' yɔm te' o.
48
Tə mo yə e ka zhyə a, la' e nəŋ gə a, pu tə́ gɔ sɔ' ghyɛ' cwɔ e pɑ. Pu gɔ sɔ' kwi a yɔm bi mo yə pu le hɑ bi e a yɔm a, həŋtə a yɔm bi mo yə pu le dwɔ' bi e tə a yɔm a!
49
Gɑ̌ sɔ m nə́ ma' mɔk dəmcǎ'; biŋ bɑ si sʉ́m bi a a ka' pé'e bɑ pu e da' su mɔk bɔ?
50
Mu' kwishyə sí yə gɑ̌ gɔ kwi ya a, ŋ biŋ bɑwə do'nyə gɑ a pəmtə.
51
Po ŋkwɛ gɑ ŋ də́ sɔ' hɑ hwitə dəmca' a? Gɑ̌ ghɔm bi po gɑ gɛ̌, ŋ də́ dɑ ŋkhyɛ'nyə sɔ̌'.
52
Nə pá' tə fɑ cwəlɔ, dyə yə pɔ pɑtɔ nə a, wap gɔ ghap ghəŋ pʉə́: Pɔ tá pɑ bɔ pɔ pʉə, pɔ pʉə pɑ bɔ pɔ tá;
53
tá pɑ bɔ sə̀m, səm pɑ bɔ ta, má pɑ bɔ go, gó pɑ bɔ má. Shyə́ pɑ bɔ jwi mu, jwi mu pɑ bɔ shyə́ yap.
54
E lə pǐŋ gɔm bi lǎ' gɑ: Pǒ jɔ mlwa yaptə mghəŋ Binam po wuŋ gɔm gɑ bə̌ŋ wə sɔ̌', a sɔ'.
55
Jɔ fəfa fɑ mto dzʉ po ghɔm gɑ nam gɔ tyə́, nam nə́ŋ nthyə́.
56
Pɑ tsɛ bǔ, po jyə́ nə zhyə́ ywə yə mtiŋ sicǎ' ba kɛbəŋ da'tə a; kɑ́ gə po lə zhyə mtiŋ cwə dzʉ yəŋ gɑ̌?
57
Nwə kɑ la' po nəŋ jyə ywə yə a bɑ dəŋdəŋ a?
58
Po gɛ bo o pɑ gɔ m dzə ja' shɛ́, o ko məjyə gə́ shɛ mi; bwɔk gɑ e kɑ lɑ o gɔ dzə ja' shɛ, ja' shɛ́ hɑ o bi byapcɛ̌, byapcɛ̌ nyəŋ o cɛ́.
59
Gɑ̌ siŋ o gɑ o gɔ la' nə təm cɛ́ bɑ o tuŋ ju tə nthuŋ bɑ mcwɔp myə́.LUKASI 12:1
LUKASI 12:2
LUKASI 12:3
LUKASI 12:4
LUKASI 12:5
LUKASI 12:6
LUKASI 12:7
LUKASI 12:8
LUKASI 12:9
LUKASI 12:10
LUKASI 12:11
LUKASI 12:12
LUKASI 12:13
LUKASI 12:14
LUKASI 12:15
LUKASI 12:16
LUKASI 12:17
LUKASI 12:18
LUKASI 12:19
LUKASI 12:20
LUKASI 12:21
LUKASI 12:22
LUKASI 12:23
LUKASI 12:24
LUKASI 12:25
LUKASI 12:26
LUKASI 12:27
LUKASI 12:28
LUKASI 12:29
LUKASI 12:30
LUKASI 12:31
LUKASI 12:32
LUKASI 12:33
LUKASI 12:34
LUKASI 12:35
LUKASI 12:36
LUKASI 12:37
LUKASI 12:38
LUKASI 12:39
LUKASI 12:40
LUKASI 12:41
LUKASI 12:42
LUKASI 12:43
LUKASI 12:44
LUKASI 12:45
LUKASI 12:46
LUKASI 12:47
LUKASI 12:48
LUKASI 12:49
LUKASI 12:50
LUKASI 12:51
LUKASI 12:52
LUKASI 12:53
LUKASI 12:54
LUKASI 12:55
LUKASI 12:56
LUKASI 12:57
LUKASI 12:58
LUKASI 12:59


LUKASI 1 / LUK 1
LUKASI 2 / LUK 2
LUKASI 3 / LUK 3
LUKASI 4 / LUK 4
LUKASI 5 / LUK 5
LUKASI 6 / LUK 6
LUKASI 7 / LUK 7
LUKASI 8 / LUK 8
LUKASI 9 / LUK 9
LUKASI 10 / LUK 10
LUKASI 11 / LUK 11
LUKASI 12 / LUK 12
LUKASI 13 / LUK 13
LUKASI 14 / LUK 14
LUKASI 15 / LUK 15
LUKASI 16 / LUK 16
LUKASI 17 / LUK 17
LUKASI 18 / LUK 18
LUKASI 19 / LUK 19
LUKASI 20 / LUK 20
LUKASI 21 / LUK 21
LUKASI 22 / LUK 22
LUKASI 23 / LUK 23
LUKASI 24 / LUK 24