A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MARKUSI 71
Pɑ Farisai pu a shɑ pɑ zhyə́ mco' pyə́ wap lə fɑ́ Yerusalɛm a lə cú'tə bəŋ Yeso.
2
Wap lə bɑwə jɔ gɑ shɑ pɑkhʉ̌ Yeso dzʉ ywə́ yap pu a bǔ mviŋ, yəŋ la'tə gɑ́ bú tə sɔk.
3
Nə pa' pɑ Farisai pá' guŋ pɑ Yudea a, tə́ dzʉ́ ywə tə́ cəŋtə́ sɔ́k bú map pɑ́, bɑ gə po'o nə́ nə nthɔ́m mà pɑ́ dzə̀.
4
Wap tə fɑ sìm dzʉywə tə sɔk nɑ pɑ; bɑ wap piŋ nthɔm shɑ nthinthǐ mnwə myə a bɑ nwə mà? gùŋ a: Yap nthi nə sɔk mthǔ', ba mghʉ̌ɔ pu a mkɛ̌.
5
A lə pɑ̌ po'o pɑ Farisai pu a pɑ zhyə́ mco' həŋtə́ Yeso gɑ: Nwə kɑ la' pɑkhʉ pǔ ghiŋ nə mà pɑ dzə̀? Wap dɑ bu mvíŋ dzʉ́ ywə́.
6
Yeso ghɔm bi pu gɑ: Esaya gɔm ghɔm Si lə́ cəŋtə́ gɔmnwə nə po, pɑ tsɛbǔ, nə pa' a bɑ pu və gɑ: Pɔ pɔ gɑ gə mkù' mə̌ pɑ́ shyə shwə̀ da' gɑ́ tʉ́m tsap pɑ tə́ gʉə sʉəsʉə nə́ m̀;
7
Wap shu'tə sé a pɑ pɔpɔ nə pa' ywə yə wap ji'tə bi pɔmnəŋ a bɑ pɑ́ nwə monəŋthə́.
8
Pǒ bak ywə yə Si jap a hɑ jʉ̀m, biŋ bɑ́ da nɑ́ pɑ́ nə́ mà pɔmnəŋ.
9
E lə kwi' gɔm bi pú gɑ: Pǒ shəŋtə ŋkhəŋnyə mco' myə Si jap a, bɑ nthɔm pɑ́ mà yɔ́.
10
Nə pa' Mosɛ lə ghɔm gɑ: Ghə mku' tɔ̌ pú mɔ̌; biŋ gɔm gɑ: Mo wak tap e pu map e bɑ pu gɔ nyəŋ shɛ thə e, zhwe e.
11
Da' gɑ́ po gɔm gɑ: Mo ghɔm bi tap e kɑ bi map e lə gɑ: Ywə nə ŋkwitə́ o yə o bɑ gɔ pyap bəm a zhi korban, yəŋ la'tə gɑ tsə pwɔ' dɔlɔ̌,
12
bɑ pǒ biŋ bi e gɑ e kɑ́ piŋ gə sɔmywə bi tap e kɑ bi map e lə.
13
Pǒ dɑ po'o má guŋ yə pǒ ji'tə a nə bɔptə ghɔm Si. Pǒ biŋ gə shɑ nthi mnwə po'o tə a yɔ́m.
14
E lə pǐŋ ŋkhe pɔmnəŋ gɔm bi pú gɑ: Po teŋtə mtəŋ guŋ yɔ awɛ ju' a.
15
Sɔmywə yə a fɑ m dzʉ̌ ŋkho nə mo bviŋ e a tə bɑwə pɑ; ywə yə a nthəm mthʉ̌m nɑ́ mo a nə bviŋ mò.
16
E lə cwə̌ tə́ ŋkho dyə, nə́ tsʉ' gʉɔ sʉəsʉə nə pɔmnəŋ, pɑkhʉ̌ pyə́ həŋtə e nwə nə tsɔ ghɔm tə́ tútə̀.
17
***
18
E ghɔm bi pu gɑ: Ba wɔ yɔ́ bɑ po ka ghə zhyənwə a? Po ka zhyə́ gɑ́ pɑ sɔmywə lə fɑ m dzʉ̌ ŋkho nə mo tə bviŋ é a?
19
Nə pa' ywə bɔ tə ŋkho nthʉm tʉ́m tsyə pɑ́, a ŋkho m vam é, biŋ shyə gɔ m kwa. E lə́ gɔm po'o gɑ guŋ ywətsʉ awɛ bɑ ǎ puŋ.
20
E lə gɔm gɑ: Ywə yə a nthəm nə mo a nə bɑ ywə yə a bviŋ e a.
21
Nə pa' ywə yə a nthəm nə mo a, nthəm nthʉm tʉm é, bɑ mkwɛnyə cwəpùŋ, ghiŋ cwəpùŋ, cǔŋ, nə zhwə mo.
22
Ghap, nə cəŋ fʉ', yǎpnwə̀, fʉ̌, nwə cʉ̀', ghi'nyə, mcàp, ŋa'nɑ́, nwə tə ŋkhɛ̀.
23
Guŋ nwə cwəpuŋ bɔ nthəm m nthʉ̌m tʉ̀m mo, bviŋ è.
24
Yeso lə lǔ tsʉ'u gɔ nthʉm gùŋ Tiro. E lə kó nə mu' dyə́ la' e pɑwə ŋkhúŋ gɑ mo zhyə; da' gɑ a lə pɑ̌ bi a pɑ pu lə cyə́ tə zhyə̀.
25
Mu' mjwǐ yə́ gò e lə bɑ́ bɑ zhwenyə cwəpúŋ ko nə e á lə wuŋ nə yu' pa' pú gɔmnwə nə e a, sɔ' bvʉ́ nə mkwə myə́.
26
Mjwǐ bɔ lə bɑ tə pɑ yə Yudea, bɑ yə Siro Fenikia nə nə́ tsə é. E lə bɑwə dó bi Yeso gɑ e zhəŋ zhwenyə cwəpuŋ nə mu e.
27
Yeso lə ghɔm bi e gɑ: Cu' kwa' pǒ zhwyə́, nə pa' a ka púŋ nə pé msɛ̌ pó ma' bi pǒ bvʉ́.
28
Mjwǐ bɔ lə pa' bi Yeso gɑ: A nyə́nyɔ m Cyəpɔ, da' gɑ́ pǒ bvʉ́ bɑ to tɑpe pfɑ́ msəsia ywətsʉ pó.
29
Yeso ghɔm bi e gɑ: Shyə m nə ghɔm bǎ, ghɔ̌, zhwenyə cwəpuŋ tə́m nə gò o.
30
Mjwǐ bɔ lə pɑnyə la' e, biŋ jɔ mú e bɑ ě nuŋ kodyə, bɑ zhwenyə cwəpǔŋ təm nə é.
31
Yeso lə́ tə̌m nthʉ́m gùŋ Tiro nə pɑnyə ghəŋ shyə lɑpʉə Galilea shyə́ m Sidon, ntwɔk nthʉ́m Dekapoli.
32
Pú lə lɑ́ mu' bu' mtəŋ e piŋ bɑwə́ gɔm kəkɔ sɔ' bi e, biŋ shwyɛ'nyə e gɑ́ e yap bú nə e.
33
Yeso lə lɑ e fɑ cəcɑ̌ pɔmnəŋ nthəm, gɔ tə́ jʉ̀m, tsʉ' tsìŋ, ntwɔk nthə́ bú myə́ mtə́ŋ e, nthətə́ mti, jap nə tʉm e.
34
Biŋ bʉ' mnyə myə́ dé kɛbə̀ŋ, mpfə̌ biŋ gɔm bi mo bɔ gɑ: Efata, à pɑ da'tə gɑ ghyɛ'.
35
Mtəŋ myə́ lə wuŋ gyɛ', tʉm é kyɛ' e piŋ gɔmnwə̀ pɑpúŋ.
36
Yeso co' bi pú gɑ́ wap kɑ́ ghɔmnwə bi sɔm mò; da' gɑ́ e lə bɑ sho' bi pú po'o, tə wap pɑ́ shyanyə nwə bɔ.
37
Nwə̀ pɑ shyə wáp, wap pɑ́ gɔm gɑ: Ě cəŋtə gə gùŋ ywə awɛ pɑ pɑpúŋ; e gə mbu' mtə̀ŋ yu' nwə̀, tə ghɔm pɑ́ gɔm.MARKUSI 7:1
MARKUSI 7:2
MARKUSI 7:3
MARKUSI 7:4
MARKUSI 7:5
MARKUSI 7:6
MARKUSI 7:7
MARKUSI 7:8
MARKUSI 7:9
MARKUSI 7:10
MARKUSI 7:11
MARKUSI 7:12
MARKUSI 7:13
MARKUSI 7:14
MARKUSI 7:15
MARKUSI 7:16
MARKUSI 7:17
MARKUSI 7:18
MARKUSI 7:19
MARKUSI 7:20
MARKUSI 7:21
MARKUSI 7:22
MARKUSI 7:23
MARKUSI 7:24
MARKUSI 7:25
MARKUSI 7:26
MARKUSI 7:27
MARKUSI 7:28
MARKUSI 7:29
MARKUSI 7:30
MARKUSI 7:31
MARKUSI 7:32
MARKUSI 7:33
MARKUSI 7:34
MARKUSI 7:35
MARKUSI 7:36
MARKUSI 7:37


MARKUSI 1 / MAR 1
MARKUSI 2 / MAR 2
MARKUSI 3 / MAR 3
MARKUSI 4 / MAR 4
MARKUSI 5 / MAR 5
MARKUSI 6 / MAR 6
MARKUSI 7 / MAR 7
MARKUSI 8 / MAR 8
MARKUSI 9 / MAR 9
MARKUSI 10 / MAR 10
MARKUSI 11 / MAR 11
MARKUSI 12 / MAR 12
MARKUSI 13 / MAR 13
MARKUSI 14 / MAR 14
MARKUSI 15 / MAR 15
MARKUSI 16 / MAR 16