A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MARKUSI 111
Wap lə ghɔ tə́ bɑ ŋkhəm bə́ŋ Yerusalɛm, bəŋ Bɛtfage ba Betanya, nə ghə̌ŋ kúŋ mthə Olivə, Yeso tə́m pɔ pʉ́ə nə pɑkhʉ̌ pyə́,
2
biŋ gɔm bi pu gɑ: Po ghɔ nə́ pfə́la' yə ǎ dzə̌ po a; po gɔ cwə tə ko wə́, yɔ mú jakasi bɑ pu cə̀ŋ é, bɑ sɔmmo ka wuŋ ŋkwɔ' nə é; a po kyɛ' é nə sɔ'
3
bi a mo ghɔm bi po gɑ: Nwə ka po ghə pa' a? Po pa' bi e gɑ: Cyəpɔ wə hə́ŋtə́ yá, e wuŋ shya e tsɔ'ɔ.
4
Wap lə ghɔ̌, jɔ mu jakasi ba pu cəŋ e dzʉ́ bə́ŋ mu' jyədyə̌ mə́jyə. Wap lə kyɛ' e.
5
Shɑ pɔ nə́ pɔ pyə wap lə tsʉ'u a lə ghɔ̌m bi pú gɑ: Pǒ ŋkhyɛ' mu jakasi yɑ́ gɑ kɑ̀?
6
Wap pa' pá' Yeso la' gɔm a, pu tak wap, wap ghə po'o.
7
Wap lə lɑ̌ mu jakasi gɔ bi Yeso, jap mdzə map dəm é, Yeso cwə nə́.
8
Bo'gwyə́ pɔ lə sǐŋ mdzə map məjyə, ba shɑ pɔ piŋ bɑ́ bo' mcɛ́ tsə pé sɛ məjyə.
9
Pɔ pyə wap lə bɑ dzə é a, ba pyə wap lə bɑ jʉ̀m é a ghiŋ bɑ nthógə̀ŋ gɑ: Hozana! Byanyə́ bi mo yə e sɔ' nə tsǒ Cyəpɔ a!
10
Byanyə pɑ nə́ yə nə sa'dzʉ̌ yə a wə sɔ' a, yə nə sa'dzʉ̌ David tá yɔk pɑ̀! Hozana tə́ thə́ kɛbə̀ŋ.
11
E lə kǒ Yerusalɛm, ŋkho Dyə Si, jɔ guŋ mtsʉ' awɛ giŋnyə e; pa' a lə bɑ́ bwadzʉ̌ a, e tə́m, pu a pɔ shwɔppʉə mghǎm ghɔ Betanya.
12
Dzʉ̌ lə lɔ̌, wap pɑ́ nthəm Betanya jikù'u yɛ́ Yeso
13
e lə yɔ mu' ta' thə́ nthɔmthə́ gʉə sʉəsʉə, mhwə́ pɑ́ nə́ tə jɔ́m, e ghɔ bəŋ o nə yɔ bi a ywə nə a. E lə ghɔ tə ŋkhəm bəŋ o, jɔ pɑ́ da' mhwə nə́, nə pa' a la tə́ bɑ cwə nthɔ̌m mthə́ pɑ́.
14
Yeso ghɔm gɔm bi e gɑ: Sɔmmo kɑ́ la'tə́ pfɑ́ mnthɔm mǔ! Pɑkhʉ̌ pyə lə bɑwə jú'.
15
Wap lə ŋwak Yerusalɛm, Yeso ko Dyə Si, ntho' nə zhəŋ pɔ pyə wap lə bɑwə fiŋ bìŋ jo potsə́ Dyə Si a; ŋkwɔk mtɑpe pɑ kwyəpnyə bʉm pu a mkwɔ' pɑ tɛ msəŋgɔpfò.
16
La' e piŋ gɑ sɔmmo kwa sɔmywə nə shyə́ Dyə Si.
17
E lə zhi'tə wap bɑ gɔm gɑ: A tə́ bɑ pu və̀ gɑ: Pu gɔ sɔ' pɑ ke Dyə a gɑ dyə mcwyɛ'nyə bi gùŋ mgùŋ awɛ a? Tə́ a bɑ́ yə̌ŋ bɑ po nə gə túŋ msamshwə̀.
18
Mkamsi gwyə́gwyə́ pu a pɑ zhyə́ mco' lə yǔ', bɑwə shəŋ pa' wap gɔ ghə tə zhwə e a. Nə pa' wap lə bɑwə bwɔk e, nə kɑlɑ́ ywə yə e lə bɑwə ji'tə a lə bɑwə ŋkhonyə vəŋ pɔ.
19
A lə pɑ̌ bwadzʉ̌, Yeso pu a pɑkhʉ̌ pyə təm tisuŋ.
20
Wap lə nə́ cyə̀ fɔkdzʉ̌, jɔ thə́ nthɔmmthə bɑ ǎ yəm tə́ ŋkhəm nə gɛ tsyə́.
21
Pɛtrɔ kamtə gɔm bi Yeso gɑ: Rabi, yɔ thə́ nthɔmmthə́ yə o kɑ nyəŋ dò nə a yəŋ bɑ ǎ yə́m awɛ.
22
Yeso pa' bi pu gɑ: Po ghə piŋnthʉm nə Si.
23
Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ mo ghɔm bi kuŋgǒ yə̀ŋ gɑ gɑ́: Lu tsa' a gɔ ŋkho shyə lɑpʉə, biŋ bɑ tə zhʉ'nyə nthʉm tʉ́m é, da' gɑ biŋ gɑ́ ywə yə e gɔm a a gɔ pɑ po'o, bɑ ywə bɔ gɔ pəmtə.
24
A po'o tə gɑ̌ siŋ wɔ gɑ: Guŋ ywə awɛ yə pǒ lo nə mcwyɛ'nyə̀ a, po piŋ gɑ po e da' ŋkwi ywə bɔ, a Si hɑ ywə bɔ bi po.
25
Bi a po nəŋ biŋ nthiŋnyə thə́ bɑ shwyɛ'nyə Si a pɑ gɑ po a mo ghə nwə̀, po nə shwyɛ' é, po'o gɑ tá yɔ yə ě kɛbə̀ŋ a lɑ mɔ mhɔ nə shwyɛ' wɔ.
26
Nə pa' po pɑ tə́ lɑ mhɔ pyə shɑ́ pɔ shwyɛ' wap bɑ Ta yɔ yə́ ě kɛbəŋ a tə́ gɔ lɑ mɔ mhɔ cwyɛ' wɔ pɑ́.
27
Wap lə pɑ̌nyə Yerusalɛm, Yeso pɑ Dyə Si bɑwə giŋtə́, mkamsi gwyəgwyə, ba pɑ zhyə́ mco' pu a mghətso lə sɔ' bəŋ e.
28
Həŋtə é gɑ: O dɑ ya tʉɔ gə ywə bǎ? Kɑ wɑ̌ hɑ tʉɔ bu tə́ o nə gə?
29
Yeso ghɔm bi pu gɑ: Gɑ̌ gɔ həŋtə́ wɔ ta' nwə̀. Po la ba' bəm bɑ gɑ gɔ siŋ wɔ tʉɔ yə gɑ̌ nə gə nwə bɔ a.
30
Kwǐshyə́ Yohane lə fɑ m kɛbəŋ kɑ m bi pɔmnəŋ? Po pa' bəm.
31
Wap lə sɛ̌ cəcɑ̌ pu gɑ: Pɑ̀ ghɔm gɑ́ kɛbə̀ŋ bɑ e gɔ ghɔm bi pɑ̀ gɑ́ tə nwə kɑ́ bɑ po lě tə́ piŋ e?
32
Pɑ gɔ nəŋ ghɔm gɑ́ bi pɔmnəŋ a? Nə pa' wap lə bɑwə bwɔk vəŋ pɔ pyə wap lə bɑ si a, nə pa' guŋ yap awɛ lə́ bɑwə sɛ gɑ́ Yohane lə bɑ́ kwa' gɔm ghɔm Si.
33
A lə pɑ̌ po'o wap pa' bi Yeso gɑ: Pyə ka zhyə́. Yeso piŋ gɔm bi pú gɑ: Ba myə̀ yɑ̌ pɑ́ ŋ dɑ́ siŋ wɔ tʉ̀ɔ yə gɑ̌ nə gə mnwə bɔ a.MARKUSI 11:1
MARKUSI 11:2
MARKUSI 11:3
MARKUSI 11:4
MARKUSI 11:5
MARKUSI 11:6
MARKUSI 11:7
MARKUSI 11:8
MARKUSI 11:9
MARKUSI 11:10
MARKUSI 11:11
MARKUSI 11:12
MARKUSI 11:13
MARKUSI 11:14
MARKUSI 11:15
MARKUSI 11:16
MARKUSI 11:17
MARKUSI 11:18
MARKUSI 11:19
MARKUSI 11:20
MARKUSI 11:21
MARKUSI 11:22
MARKUSI 11:23
MARKUSI 11:24
MARKUSI 11:25
MARKUSI 11:26
MARKUSI 11:27
MARKUSI 11:28
MARKUSI 11:29
MARKUSI 11:30
MARKUSI 11:31
MARKUSI 11:32
MARKUSI 11:33


MARKUSI 1 / MAR 1
MARKUSI 2 / MAR 2
MARKUSI 3 / MAR 3
MARKUSI 4 / MAR 4
MARKUSI 5 / MAR 5
MARKUSI 6 / MAR 6
MARKUSI 7 / MAR 7
MARKUSI 8 / MAR 8
MARKUSI 9 / MAR 9
MARKUSI 10 / MAR 10
MARKUSI 11 / MAR 11
MARKUSI 12 / MAR 12
MARKUSI 13 / MAR 13
MARKUSI 14 / MAR 14
MARKUSI 15 / MAR 15
MARKUSI 16 / MAR 16