A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MARKUSI 10



1
Yeso lə́ lǔ tsʉ'u, gɔ nthʉm guŋ Yudea nə yə mu' jʉɔ Yurdɛŋ. Pɔmnəŋ tə jɔm lə pǐŋ ŋkwi' shu'tə bəŋ é, é piŋ ŋkwi' bɑ ji'tə wap ywə́ pa' e lə gə a.
2
Pɑ Farisai lə sɔ' bəŋ e, biŋ nə lə̀ŋtə é, həŋtə é bi a bɑ pú pǐŋ gɑ mbɛ zhə́ŋ jwi e a.
3
E pa' bi pu gɑ: Mosɛ bɑ e lě bvə nə́ bi po gɑ́ kɑ?
4
Wap ghɔm gɑ: Mosɛ bɑ e lě biŋ gɑ́ mbɛ və ŋwa'nyə nə jəŋ mjwǐ bi jwi e nə jə̀ŋ e.
5
Yeso ghɔm bi pú gɑ: A lə́ dú m nə́ tʉm sɔksɔk tsɔ́ tə́ e və mɑ́ mco' bi po.
6
Da' gɑ cwə nə nə to', Si lə ghə mbɛ pu mjwǐ;
7
a po'o tə́ mbɛ gɔ sɔ' tə́m nə tap é pu map e piŋ kwɑ́ nə jwi é,
8
pu e pɑpʉə́ cʉ' pɑ́ ta' bap nɑ́ yɑmu'. A po'o tə́ wap tə́ biŋ bɑ pɔ pɑpʉə pɑ́, wap bɑ pɑ́ ta' mo.
9
A po'o tə mo kɑ́ haptə ywə yə Si nthamtə a.
10
Pɑkhʉ̌ pyə lə kodyə biŋ ŋkwi' həŋtə é ywə nə́ nwə́ bɔ.
11
E ghɔm bi pu gɑ: Mo zhəŋ jwi e, biŋ dɔm mu' mjwǐ, bɑ e bi yə mu' mjwǐ bɑ e ghə ghap;
12
a piŋ bɑ bi a mjwǐ zhəŋ dhə́ e biŋ dɔm bi mu' bɑ ě ghə ghap.
13
Pɔmnəŋ lə lɑ pɔ̌ mkəcɔk pó nə sɔ' bi Yeso gɑ́ e yap bu nə pú, da' gɑ́ pɑkhʉ̌ pyə́ pɑ baptə wap.
14
Yeso lə nə yɔ̌ po' o a pɔ́k é, e ghɔm bi pu gɑ: Po tak pó mkəcɔk po wap sɔ' bəm, ka po kɔ bi pú, nə pa' Nəfo Si bɑ bi pɔ pyə wap hwənyə wap a.
15
Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ mo pɑ́ tə lɑ Nəfo Si pa' mu kəcɔk mu a, bɑ e tə gɔ sɔ' ko nə́ pɑ́.
16
E lə tɛ̌tə wap, jap bú nə pú nə nyəŋ byanyə nə pú.
17
Pa' e lə pɑ̌ ntham məjyə a, mu' mo lə khʉdʉ̌ sɔ' ŋkham mkwi'tə myə́ si dzə e; gɛ lə bɑ həŋtə́ e gɑ: Tá pɑpúŋ, gɑ̌ gɔ ghə gɑ kɑ tə́ sɔ' kwi vɔk mamà pa' mcʉ' a?
18
Yeso ghɔm bi é gɑ: Nwə kɑ́ o ké a gɑ mo pɑpúŋ? Sɔmmo tə bɑ mo pɑpúŋ pɑ́ tə́ ně da' Si dò é.
19
O bɑ ǒ zhyə mco' gɑ: Kɑ zhwə mo, kɑ ghə ghap, kɑ zhʉ, kɑ kwǐnthɛ́ cwanwə̀, kɑ ghə ywə yə a ka tiŋnyə a bi sɔmmo, ghə mku' tɔ́ ɔ pu mɔ́ ɔ.
20
Bɛ bɔ ghɔm bi e gɑ: Ŋ dɑ́ jyə guŋ nwə bǎ awɛ fɑ cwə yə ŋ dɑ́ jɑ̀ mú səm a.
21
Yeso lə lě é, bɑ ŋkhúŋ é; gɔm bi e gɑ: Ta' ywə wə́ jak bu; ghɔ̌, tsə tsyə o gə a, o fiŋ, hɑ bi mpə̌ŋ, biŋ sɔ' gə fʉ' kɛbə̀ŋ, biŋ sɔ' jap jʉ̌m m̀.
22
Da' gɑ bɛ bɔ lə yú' ghɔm tsɔ gɑ, sə é fi' e piŋ nə ghɔ bɑ ŋiŋtə sə e, nə pa' a lə bɑ ě ghə fʉ́' jɔmyɔ̌m a.
23
Yeso lə lě pɑkhʉ̌ pyə giŋnyə é gɔm bi pu gɑ: A gɔ sɔ' tʉɔ bi mghɛ fʉ́' té' o nə́ ko nə́ Nəfo Si.
24
Nwə lə pɑ̌ shyə́ pɑkhʉ̌ Yeso nə mghɔm bɔ, da' gɑ Yeso kwi' gɔm bi pú gɑ: Pó pɑ, a bɑ ǎ tʉɔ nə ko nə́ Nəfo Si te' o.
25
Ǎ yɛ̀ bi kamelo nə twɔk nə fǎ syap shyə bi gɛ ywə nə ko nə́ Nəfo Si.
26
Nwə lə pɑ̌ shyə wap nə gɔ pɑ́ dzə̀, wap pɑ gɔm cəcɑ̌ pu gɑ: Tə́ wɑ̌ gɔ sɔ' vɔ̌k?
27
Yeso lə lě wap dəŋdəŋ gɔm bi pu gɑ: A bɑ a cyə pɔmnəŋ, da' gɑ a tə́ bɑ ǎ cyə Si pɑ́, nə pa' ywə yə a cyə́ Si a tə̌ wə́ pɑ́.
28
Pɛtrɔ to' nə ghɔm bi e gɑ: Yɔ, a bɑ pyə lě nthak guŋ pǒtsə awɛ nə́ŋ jap jʉm o.
29
Yeso ghɔm bi e gɑ: Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ sɔmmo tə̌ wə yə ě tak pa' e ba mfɑ pyə́ pyə pɑ bɛ ba pyə pɑ jwi, nthak map e, nthak tap e, po pyə kɑ mbé myə́ lə nə nwə a ba nə́ Cùŋ pɑpúŋ lə,
30
la' e kwi tsə bɔ jyə́ ŋkhə cwəlɔ nə yəŋ cwə dzʉ̌ a; kɑ mpa' lə, kɑ mfɑ̌ lə, kɑ mmʉə lə, kɑ pǒ lə́, kɑ mbě lə́ cwə nə́ nə cwɔ'mkwə yə̌ŋ, biŋ sɔ' ŋkwi vɔk màmà a.
31
Bo'gwyə pɑ dzə́ gɔ sɔ' cʉ' pɑ jʉ̀m a pɑ jʉ̀m piŋ shʉ' pɑ dzə̀.
32
Wap lə pɑ̌ mə́jyə bɑwə bʉɔ m Yerusalɛm, Yeso pɑ́ dzə̌ pu; wap lə bɑwə shwɔ̌', pɔ pyə wap lə bɑ jʉ̌m pu a pɑwə bwɔk. Yeso lə kě pɔ shwɔppʉə mghǎm pu a pú kwi' bɑ mu' cʉm, e to' nə siŋ wap nwə yə a lə́ bɑwə gɔ təm a, gɔm bi pu gɑ:
33
Po yɔ́, pɑ̌ wə́ bʉɔ m Yerusalɛm, pu piŋ hɑ Mú mo bi mkamsi gwyə́gwyə́ pu a pɑ zhyə mco'; wap ya'shɛ e gɑ pu gɔ zhwə e, piŋ hɑ e bi pɑ tə́ pɑ pɑ́ Yudea,
34
wap gɔ yəmtə é, thə́tə mti nə é, lɑ mshɔ̀m cwɔ é, a zhwə é, a piŋ nə cyə̀ tyɛ'dzʉ́ yɑtá e yám.
35
Yakop pu Yohane pǒ Zebede lə fʉ'tə nɑ tsap hɑ́ bəŋ Yeso gɔm bi e gɑ: Ta pyə wə shəŋ gɑ o ghə ywə yə pyə gɔ lo bu a bi pyə.
36
Yeso ghɔm bi pu gɑ: Pǒ shəŋ gɑ́ ŋ gə gɑ kɑ bi pǒ?
37
Wap ghɔm bi e gɑ: Piŋ gɑ nthʉm ghu'tə o, pyə cwə́, mu' mo nə ghəŋ tʉɔ, yə mu' mo nə ghə́ŋ kwyap.
38
Yeso ghɔm bi pú gɑ: Po ka zhyə ywə yə́ pǒ wə do a. Pǒ ku' nə nwə́ nthǔ' yə gɑ gɔ nwə́ a? Kɑ pǒ ku' nə kwishyə yə gɑ gɔ kwi a?
39
Wap ghɔm bi e gɑ: Pyə̌ ku'nyə̀. Yeso ghɔm bi pu gɑ: Nthǔ' yə gɑ gɔ nwə a po gɔ la' nwə́, ba shyə yə gɑ̌ gɔ kwi a po ghɔ la' kwi.
40
Tə́ sɔ' m nə nə́ cwə nə́ ghəŋ tʉɔ kɑ ghə́ŋ kwyap bəm lə, myə̀ nə́ lə pɑ́ hɑ bi mo: Pu gɔ sɔ' hɑ bi pɔ pyə́ pu lə la' nyaptə́ po'o bi pu a.
41
Pyə́ shɑ̀ pɔ ghǎm pyə wap lə yu' po'o a lə tǒ' nə yɛlúŋ nə Yakop pu Yohane.
42
Yeso ké wap gɔm bi pu gɑ: Pǒ zhyə́ gɑ pɔ pyə pu jɔ wap pa' mtadyə nə mguŋ mguŋ á dɑ pɑ tʉɔ tə́ nə sa' gùŋ, ba pɔ gwyəgwyə pɑ hya mgùŋ.
43
A tə bɑ́ pɑ po'o cəcɑ̌ po pɑ́. Mo pɑ gɔ pɑ mo gwyə cəcɑ po e pɑ gɛ fa' yɔ.
44
Mo pɑ shə́ŋ nə pɑ dəŋdzə̀ cəcɑ̌ po, e pɑ ŋkwɔ guŋ yɔ awɛ.
45
Nə pa' Mú mo la tə́ sɔ' m gɑ pu fa' bi é pɑ́, e lə sɔ' m nə fa' biŋ hɑ vɔk e nə́ nə ŋkwyəpnyə thə pɔ jɔmyɔ̌m.
46
Wap lə ŋwak Yeriko. Yeso pu a pɑkhʉ̌ pyə́ ba mɑ vəŋ pɔ pɑ nthəm Yeriko, Bartimeo, gɛ fʉ̀, mú Timeo pɑ́ bɑ ě cwə kə́ŋ məjyə̀ bɑwə do ywə.
47
E lə nə yǔ' gɑ̀ a Yeso yə Nazarɛt, ntho' nə cwe gɔm gɑ: Mu David, Yeso, cɔmmtso mə̌!
48
Pɔ tə́ jɔm pɑ baptə e gɑ́ e lɛtə́; da' gɑ́ e piŋ shwé tə́ thə́ gɑ: Mu David cɔmmtso mə̌!
49
Yeso lə tiŋnyə, gɔm gɑ: Po ké é. Pu lə kě gɛ fʉ́ bɔ gɔm bi e gɑ: Kaktʉɔ, lusi ě wə ŋkhe o.
50
E lə wǎ' sʉə dzə e, déŋ dusi gɔ bəŋ Yeso.
51
Yeso ghɔm bi e gɑ: O shə́ŋ gɑ́ ŋ gə la bu? Gɛ fʉ pa' bi e gɑ: Rabuni gɑ myə̀ piŋ jɔ tsʉ'.
52
Yeso ghɔm bi e gɑ: Ghɔ̌, piŋnthʉm o vɔk o. Fʉ bɔ lə wuŋ jɔ tsʉ', jap jʉ̌m Yeso mə́jyə.











MARKUSI 10:1
MARKUSI 10:2
MARKUSI 10:3
MARKUSI 10:4
MARKUSI 10:5
MARKUSI 10:6
MARKUSI 10:7
MARKUSI 10:8
MARKUSI 10:9
MARKUSI 10:10
MARKUSI 10:11
MARKUSI 10:12
MARKUSI 10:13
MARKUSI 10:14
MARKUSI 10:15
MARKUSI 10:16
MARKUSI 10:17
MARKUSI 10:18
MARKUSI 10:19
MARKUSI 10:20
MARKUSI 10:21
MARKUSI 10:22
MARKUSI 10:23
MARKUSI 10:24
MARKUSI 10:25
MARKUSI 10:26
MARKUSI 10:27
MARKUSI 10:28
MARKUSI 10:29
MARKUSI 10:30
MARKUSI 10:31
MARKUSI 10:32
MARKUSI 10:33
MARKUSI 10:34
MARKUSI 10:35
MARKUSI 10:36
MARKUSI 10:37
MARKUSI 10:38
MARKUSI 10:39
MARKUSI 10:40
MARKUSI 10:41
MARKUSI 10:42
MARKUSI 10:43
MARKUSI 10:44
MARKUSI 10:45
MARKUSI 10:46
MARKUSI 10:47
MARKUSI 10:48
MARKUSI 10:49
MARKUSI 10:50
MARKUSI 10:51
MARKUSI 10:52






MARKUSI 1 / MAR 1
MARKUSI 2 / MAR 2
MARKUSI 3 / MAR 3
MARKUSI 4 / MAR 4
MARKUSI 5 / MAR 5
MARKUSI 6 / MAR 6
MARKUSI 7 / MAR 7
MARKUSI 8 / MAR 8
MARKUSI 9 / MAR 9
MARKUSI 10 / MAR 10
MARKUSI 11 / MAR 11
MARKUSI 12 / MAR 12
MARKUSI 13 / MAR 13
MARKUSI 14 / MAR 14
MARKUSI 15 / MAR 15
MARKUSI 16 / MAR 16