A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 91
Yeso lə́ piŋ ŋkho kənu', biŋ sa'shyə lɑpʉə, bɑnyə tisuŋ e.
2
Pu lɑ mu' gɛ po'tə nɑ́ sɔ' bi e, bɑ pu kwa e dəm kodyə. Yeso lə yɔ piŋnthʉm yap, gɔm bi gɛ po'tə nɑ́ gɑ: Kaktʉɔ m mú a, pu lɑ mhɔ mǔ shwyɛ' o.
3
A lə́ pɑ po'o shɑ pɑ zhyə́ mco' pɑ gɔm cəcɑ̌ pú gɑ: Mbɛ yəŋ gɑ yəmtə Si.
4
Yeso lə́ zhyə́ pa' wap wə sɛ nthʉm tʉm pú a gɔm gɑ: Nwə́ kɑ́ po ghə mɔ gɑ nthi mkwɛnyə́ cwəpuŋ nthʉm tʉm pó?
5
A ghɔ nə́ nə ghɔm gɑ: Pu lɑ mhɔ mǔ nə shwyɛ' o, pu nə ghɔm gɑ: Lusi gǐŋ, bɑ ya yɛ̀?
6
Po'o! Tə́ po nə́ jyə gɑ́ tʉɔ bɑ bi Mú mo dəmcǎ' nə lɑ mhɔ pɔmnəŋ nə shwyɛ' wap, e ghɔm bi gɛ po'tə nɑ́ gɑ: Lusi ŋkwa kodyə o nə gɔ la' o!
7
Bɛ bɔ lə lusi gɔ la' e.
8
Pɔmnəŋ lə nə́ yɔ po'o bwɔk, biŋ gu'tə́ Si pa' e hɑ yə bɔ nthi tʉɔ̀ bi pɔmnəŋ a.
9
Yeso lə lǔ tsʉ'u, biŋ nə cyə jɔ mu' mbɛ pu pɑ ŋkhe é gɑ Matio. Bɑ e cwə́si dyə ma' shwɔp. Yeso ghɔm bi e gɑ: Yap jʉ̌m m̀, Matio lusi jap jʉm é.
10
Pú Yeso lə́ pɑ́ tɑpe dyə e, pɑ kwi shwɔ̀p pu a mghɛ mhɔ jɔmyɔ̌m sɔ' pu a pɑkhʉ Yeso pɑ yap Si.
11
Pɑ Farisai lə nə yɔ po'o, gɔm bi pɑkhʉ̌ Yeso gɑ: Nwə kɑ́ tá yɔ pu a pɑ kwi shwɔ̀p ba mghɛ mhɔ pəmtə dzʉ́ywə?
12
Da'gɑ́ Yeso yu' gɔm gɑ: Tɑ́ pɑ nɑ nthʉ̀ɔ nə shəŋ gəgɛ pɑ̀, mghɛ ghó nə shəŋ e.
13
Po ghɔ ji'tə nwə nə ywə yə yəŋ nwə nthutə a gɑ: Ywə yə gɑ̌ shəŋ a, a bɑ́ cɔmmtso, a tə bɑ nə nuŋpwɔ' pɑ́. Nə pa' ŋ da tə sɔ' m nə ké pɔ dəŋdəŋ pɑ́, ŋ də sɔ' m nə ké mghɛ mhɔ.
14
Pɑkhʉ̌ Yohane lə sɔ' jɔ Yeso gɔm bi e gɑ: Nwə kɑ́ wɔk pyə a pɑ Farisai pɑ́ shwə tə tsʉ̌ywə, la' pɑkhʉ pǔ pɑ shwə yap tə tsʉ̌ywə?
15
Yeso ghɔm bi pú gɑ: Bi a pɑ msǒ la'nwə pyə pú gó wap la'nwə á zhwiŋ nə cwə yə tá la'nwə cəcɑ̌ pu a? Da' gɑ tyɛ'dzʉ́ wə yə pu gɔ té tá la'nwə cəcɑ̌ pu a? A gɔ pɑ́ tyɛ' o bɔ, wap zhwiŋ.
16
Sɔmmo tə dɑ pak dzə́ sə ntham bvo dzə pɑ́. Nə pa' bɑ pak dzə́ bɔ gɔ fəŋ dzə, a piŋ ŋkhi pɑ́ bɔkbɔk e.
17
Pu tə nyəŋ mlu' sə nthʉm mvo nthǔ' pɑ́, tak po'o bɑ mvo nthǔ' gɔ vyətə, mlu' pfyə́, pú pi mnthu'. Pu nyə́ŋ mlu' sə́ pɑ nthʉm mnthu' sə́, guŋ e awɛ cwə pɑpuŋ.
18
Yeso lə́ pɑ́ gɔm bi pú po'o, mu' ŋkhám sɔ' bəŋ e, ŋkhám mkwi'tə myə́ si gɔm bi e gɑ: Mú a yə mjwǐ pfʉ pɑ cwəlɔ. Da' gɑ sɔ' jap pu nə é e vɔk.
19
Yeso lə́ lusi, pu a pɑkhʉ pyə́ jap jʉm e.
20
Wap lə pɑ gɔ, mu' mjwǐ gho mcyə pɑ nə e tə fɑ gu' shwɔppʉə mgham təm m jʉ́m, sho' pú nə mto dzə́ Yeso.
21
Nə pa' mjwǐ bɔ lə bɑwə gɔm nthʉm tʉm é gɑ: Ŋ gɔ sho' pú nə dzə́ e bɑ gɑ gɔ vɔk.
22
Da' gɑ Yeso lə fɛ́ nɑ́ e, jɔ e gɔm bi e gɑ: Kaktʉɔ m go a! Piŋnthʉm o vɔk o. Mjwǐ bɔ lə wuŋ bvɔk pɑ cwəo.
23
Yeso lə́ nə́ ŋwak dyə ŋkhǎm bɔ̌, jɔ pɑ túŋdúŋ pu a zhəzhəŋ pɔmnəŋ gɔm gɑ:
24
Po təm; go yɑ́ ka pfʉ, e bɑwə diti; pɔmnəŋ piŋ bɑ jəmtə é.
25
Pú lə cwə tə nthe pɔmnəŋ dyə, Yeso kó dyə́ nthɔm pú mú gò, e yàm.
26
Mcùŋ bɔ sɛ̀ nə ghə̌ŋ tsʉ'u bɔ awɛ.
27
Cwə yə Yeso lə pɑ gɔ a, shɑ mfʉ̀ pɑpʉ́ə yapjʉ̀m e bɑ shwé gɑ: Cɔmmtso mɔk m Mú David!
28
Yeso lə kodyə́ cwəlɔ, mfʉ bɔ fʉ'tə nɑ tsap sɔ' bəŋ e, e piŋ gɔm bi pu gɑ: Po kwɛ gɑ bi a pɑ́ gə ywə bǎ a? Wap ghɔm bi e gɑ əŋ m Cyəpɔ.
29
A pɑ po'o e co' pu nə mnyə map gɔm gɑ: A nwə yə po wə shəŋ a pəmtə nə piŋnthʉm yɔ.
30
Mnyə map lə ghyɛ̌'. Yeso piŋ gɔm shɔkcɔk bi pu gɑ: Pɔm gɑ sɔmmo kɑ zhyə.
31
Da' gɑ́ wap lə́ wuŋ nə təm dyə gɔm nwə é nə guŋ ghəŋ tsʉ'u awɛ.
32
Wap lə́ nə́ təm pu lɑ mu' təghɔm, zhwenyə cwəpuŋ pɑ́ nə e sɔ' bi Yeso.
33
E lə zhəŋ zhwenyə cwəpuŋ nə́ tə ghɔm bɔ, e to' nə ghɔmnwə. Pɔmnəŋ pɑ́ ŋwɛnyə nə́, bɑ gɔm gɑ: pu la m jɔ nwə po'o nthʉm guŋ Israɛl.
34
Da' gɑ pɑ Farisai pɑ́ gɔm gɑ: E shyə a m nə tadyə mzhwenyə cwəpuŋ jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ.
35
Yeso lə́ giŋ nə guŋ mtisuŋ pu a m nə guŋ mla' awɛ, bɑ ji'tə pɔmnəŋ dyə sinagogə pú, bɑ siŋ cuŋ pɑpuŋ nə Nəfò, biŋ bɑ́ jɛ́ guŋ mghɛ gho pu a guŋ mkhʉm awɛ.
36
Yeso lə nə yɔ pɔmnəŋ, mtso map kú e nə pa' a lə bɑ wap pwa, gʉ' lə piŋ jɑ nə pú, wap pɑwə shwə pa' jʉ̀jʉ̀ tə gɛ pyap wap a.
37
A pɑ́ po'o, Yeso ghɔm bi pɑkhʉ pyə gɑ: Tsə́ lɑ nyəŋ dyə yɔm pe, mghɛ fa' kɔk.
38
Po cwyɛ'nyə Ta tsə dɑlɑ gɑ e cya mghɛ fa' nə tsə dɑlɑ tsyə́.MATIO 9:1
MATIO 9:2
MATIO 9:3
MATIO 9:4
MATIO 9:5
MATIO 9:6
MATIO 9:7
MATIO 9:8
MATIO 9:9
MATIO 9:10
MATIO 9:11
MATIO 9:12
MATIO 9:13
MATIO 9:14
MATIO 9:15
MATIO 9:16
MATIO 9:17
MATIO 9:18
MATIO 9:19
MATIO 9:20
MATIO 9:21
MATIO 9:22
MATIO 9:23
MATIO 9:24
MATIO 9:25
MATIO 9:26
MATIO 9:27
MATIO 9:28
MATIO 9:29
MATIO 9:30
MATIO 9:31
MATIO 9:32
MATIO 9:33
MATIO 9:34
MATIO 9:35
MATIO 9:36
MATIO 9:37
MATIO 9:38


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28