A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 81
Yeso lə nə tsə̌ŋ fɑ dəm kuŋgǒ, vəŋ pɔ pɑ́ jʉm e.
2
Po'o tə mu' gɛ ka'pap sɔ' ŋkham mkwi'tə myə́ dzə e bɑ́ gɔm gɑ: Cyəpɔ, o kuŋ bɑ o gɔ lɔnyə a.
3
Yeso nya pu é, ŋkwak nə é gɔm gɑ: Gɑ̌ kùŋ, lɔ́! E wuŋ dɔ pɑ cwəocwəo nə́ ka' pap.
4
Tɑ́ Yeso piŋ gɔm bi e gɑ: Pɔm tə siŋ sɔmmo; da' gɑ́ ghɔ da'tə nɑ o bi ŋkhamsi, biŋ hɑ́ ywə hɑhɑ̌ yə Mosɛ lə́ yap a: a pɑ́ mkwinthɛ́ bi pu.
5
Yeso lə́ pɑ̌ ŋkho Kapɛrnaum, mu' tadyə msəŋwi pɔ ŋkhə sɔ' bəŋ é, səso é,
6
gɔm gɑ: Cyəpɔ gɛfa' a dyə bɑ e nùŋ bɑ po'tə nɑ kó nə é, é pɑwə jɔgo' te'te'.
7
Yeso ghɔm bi e gɑ: Gɑ̌ gɔ ghɔ yɛ é.
8
Da' gɑ́ tádyə msəŋwi ŋkhə́ piŋ gɔm gɑ: Cyəpɔ ŋ kha ku'nyə nə pa' bi a pɑ́ o ko dyə m̀ a: Ghɔm da' shwəghɔm a gɛfa' a yɛ́.
9
Nə pa' gɑ̌ ju' shwə pɔ pyə wap sa'a biŋ bɑ sa' shɑ́ msəŋwi. Biŋ bɑ gɔm bi mu' nə pyə gɑ̌ sa' wap a gɑ: Ghɔ̌ e ghɔ, gɔm bi mu' gɑ sɔ̌' e sɔ', biŋ gɔm bi ŋkwɔ a gɑ: Ghə gɑ, e ghə.
10
Yeso lə nə́ yu' pa' tádyə msəŋwi ŋkhə bɔ gɔm po'o a, go' e, biŋ gɔm bi pɔ pyə wap lə́ bɑ́ jʉm e a gɑ: Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ Ŋ kha yɔ yəŋ gɑ nthi piŋnthʉm bi sɔmmo Israɛl.
11
A po'o tə bɑ siŋ wɔ gɑ́ pɔ jɔmyɔ̌m gɔ sɔ' fɑ ghəŋ nthəmnam ba m ghəŋ binam pu a Abraham, ba Isak ba Yakop tsʉ́ la'nwə nthʉm Nəfo kɛ́bəŋ.
12
Da' gɑ́ kwa' pɔ nəfo bɔ̌, pu ma' wap dzʉ́ nthʉm jʉ́m; a pɑ́ tsʉ'u bɔ pú pɑ́ dɔ̌ biŋ bɑ pfɑ msuŋ.
13
Yeso lə pǐŋ gɔm bi tadyə msəŋwi pɔ ŋkhə́ gɑ: Pɑnyə la' o! A ghə nə o pa' o nə bìŋ a. Gɛ́ fa' e lə wuŋ jɛ́ pɑ́ cwə o bɔ.
14
Yeso lə nə kodyə Pɛtrɔ, jɔ gám Pɛtrɔ bɑ e nuŋ kodyə mhwi pɑwə səŋ e.
15
Yeso lə kwak pú nə e, mhwi təm nə é, e lúsi biŋ ntho' nə fa' bi e.
16
A lə pɑ́ bwadzʉ̌, pu lɑ mghɛ gho pyə zhwenyə cwəpuŋ lə bɑ nə pu a nə sɔ' bi e, e pɑ́ jəŋ mzhwenyə pɑ ta' shwə ghɔm biŋ bɑ jɛ́ guŋ mghɛ ghɔ awɛ.
17
Po'o gɑ ywə yə gɔ́m ghɔm Si Esaya lə ghɔm a, a pəmtə́ gɑ: E lə ŋkwi mkhʉ́m mɔk pɑ, biŋ ŋa' bɑ mgho mɔk pɑ.
18
Yeso lə nə yɔ vəŋ pɔ bəŋ é, nyəŋ gɑ́ e gɔ ghɔ nə yə mu' jʉɔ shyə́.
19
Mu' jyə́ mco' sɔ' gɔm bi e gɑ: Ta gɑ gɔ yap jʉ̌m o, tə ko bǎ hɑ́ lə yə o ghɔ a.
20
Yeso ghɔm bi e gɑ: Msə́sʉ́m bɑ wap ghə mghʉ̌m map, bɑ pǒmsəŋ to kɛbəŋ piŋ gə mkɔ map. Tɑ́ sɔ' m nə Mú mo, a bɑ̀ e ká ghə tsʉ' yə e jap thə e nə a.
21
Mu' mukhʉ́ e piŋ gɔm bi e gɑ: Cyəpɔ na' nthak a gɔ nthəŋ tá a tə́ sɔ̌'.
22
Da' gɑ́ Yeso ghɔm bi e gɑ: Yap jʉ̌m m̀ biŋ nthak mpfə pɔ wap təŋ mpfə pɔ pap
23
Yeso lə ko nthʉm kənu', pɑkhʉ̌ pyə yap jʉm e.
24
Mu' mɑ fʉ́m wuŋ nthəm dəm shyə, ŋkwa shyə bɑ gɔ nə sə kənu'; Yeso lə bɑwə di.
25
Pɑkhʉ pyə sɔ' bəŋ e, jam e gɔm gɑ: Cyəpɔ kwitə wɔk, pyə pfʉ́.
26
E ghɔm bi pú gɑ, nwə kɑ po pwɔk? Pɑ ghə muywə piŋnthʉm. A lə pɑ́ po'o, e lusi baptə fəfa pu shyə lɑpʉə, tsʉ' wuŋ dɛtə gɑ kǎm.
27
Nwə cyə pɔmnəŋ, wap piŋ bɑ gɔm gɑ: E bɑ m gɑkɑ tɑ́ ba fəfa pu shyə lɑpʉə yu' shwə è!
28
Yeso lə ko nə yəmu' jʉ́ɔ, nthʉm guŋ pɑ Gadarɛno, shɑ́ pɔ pɑ́pʉə, nthəm m thəsì, zhwényə cwəpuŋ pɑ́ nə pú, bɑ wap cɔk tə la' sɔmmo pɑ bi a pɑ e cyə́ nə yə bɔ məjyə̀ sɔ' pu a pu yu'tə.
29
Wap lə́ wuŋ ntho' nə cwé gɑ: O kwi kɑ́ bi pyə̌ Mù Si? Ǒ sɔ' m tsɔ'ɔ nə va' wɔk tɑ́ cwə gúŋ ŋkhu' a?
30
A lə nə pɑ́ po'o mu' ka mgənɔm pɑ́ giŋnyə tsʉ'u bɑwə pfɑ mghé.
31
Mzhwenyə cwəpuŋ cwyɛ'nyə é gɔm gɑ: O zhəŋ wɔk, o cya wɔk nə ka mgənɔm.
32
Yeso ghɔm bi pu gɑ: Po ghɔ nə pú. Mzhwenyə cwəpuŋ bɔ lə təm gɔ ŋkho nə mgənɔm bɔ̌, guŋ ka mgənɔm fɑ kúŋ nə mkə́kə́ŋ cwəlɔ ŋkheŋnyə́ bvʉtə nthʉm shyə lɑpʉə, npfʉtə awɛ nthʉm shyə.
33
Pɑ pyap mgənɔm bɔ lə ŋkhʉ̌ gɔ tisuŋ siŋ pɔmnəŋ guŋ mnwə awɛ, bɑ m nə mzhwenyə cwəpuŋ.
34
A lə pɑ́ po'o guŋ tisuŋ awɛ təm nə ghɔ jɔ́ Yeso. Wap lə cwə tə jɔ e, shwyɛ'nyə e gɑ́ e tə́m nthʉm guŋ yap.MATIO 8:1
MATIO 8:2
MATIO 8:3
MATIO 8:4
MATIO 8:5
MATIO 8:6
MATIO 8:7
MATIO 8:8
MATIO 8:9
MATIO 8:10
MATIO 8:11
MATIO 8:12
MATIO 8:13
MATIO 8:14
MATIO 8:15
MATIO 8:16
MATIO 8:17
MATIO 8:18
MATIO 8:19
MATIO 8:20
MATIO 8:21
MATIO 8:22
MATIO 8:23
MATIO 8:24
MATIO 8:25
MATIO 8:26
MATIO 8:27
MATIO 8:28
MATIO 8:29
MATIO 8:30
MATIO 8:31
MATIO 8:32
MATIO 8:33
MATIO 8:34


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28