A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 71
Ka po pɑ ji pɑ fyɛ̀', po'o gɑ pu kɑ fyɛ' wɔ;
2
nə pa' pu gɔ sɔ' lə pɑ nthi fyɛ' yə po nə fyɛ' a nə fyɛ' wɔ, lɑ pɑ fo' yə po nə fo' a nə fo' wɔ.
3
Nwə kɑ́ o lé ghəgha' ywə yə a bɛtsə́ fɑ o a tɑ tə zhyə́ gɑ nthyə̀ bɛtsə o?
4
Kɑ́ o gɔ ghə m gɑ́ kɑ tə ghɔm bi fɑ o gɑ́ tiŋnyə nthé ghəgha' ywə yə a bɛtsə́ o a tə́ nthyə̀ pɑ bɛtsə o?
5
Wə mo dzɛbǔ, ləŋdzə nthé nthyə̀ bɛtsə́ o tɑ̀ jɔ tsʉ' pɑpúŋ nə nthé ghəgha' ywə bɛtsə́ fɑ o.
6
Ka po hɑ ywə dɔlɔ̌ bi mbvʉ̌, kɑ nə ma' mtɔkcyə mo bi pǒ gənɔm lɑ́, bwɔk gɑ wap kɑ́ nəŋtə biŋ fɛ nɑ tsap syatə wɔ.
7
Po ló, pú gɔ hɑ bi po; po cə́ŋ, pǒ gɔ yɔ, po ko'tə jyədyə̌, pu gɔ hé bi po.
8
Nə pa' mo yə e ló a ŋkwi, mo yə e cəŋ a yɔ, pu pɑ́ hé bi mo yə e ko'tə a.
9
A po'o bi a ya mo pɑ́ nə po yə mú e lo e ywətsʉ bɑ e gɔ hɑ gwɔ' bi a?
10
Kɑ bi a e lo e bapgu bɑ e gɔ hɑ́ nɔk bi é?
11
A bi a dəŋ pa' bɑ po pɔk a po zhyə́ nə hɑ tsə pɑpuŋ bi pó pɔ, bɑ mcʉ̌m sʉ'ʉ nə Tá yɔ yə e kɛbəŋ a, pa' e gɔ hɑ tsə pɑpúŋ bi pɔ pyə wap ló bi e a?
12
Po'o, bǎ yɑ ywə lə́ yə po shəŋ gɑ́ pɔmnəŋ ghə bi po a, kwa' wɔ ghə ya bi pú. A bɑ mcò', biŋ bɑ mghɔm mghɔm Si.
13
Po ko dyə m nə pim jyədyə̌. Jyədyə̌ yə a gɔ m nə pi á bɑ ǎ sɛtə biŋ gʉ́ɔnyə; pɔ pyə́ a bɑ wap cyə m nə a yɔm té' o.
14
Tɑ́ jyədyə̌ vɔk bɑ a kɔ́k, məjyə piŋ ŋkhɔmtə, bɑ pɑ yɔ məjyə̀ bɔ ka yɔm.
15
Pó pɔm mghɔm ghɔm Si cwanwə, pyə wap sɔ' bəŋ po pa' jʉ̀jʉ̀ á tə bɑ m nthʉm o bɑ mbvʉ́ gǒ pyə wap sim tsʉ' a.
16
Po gɔ zhyə wap pɑ nə nthɔm map. Pu ŋkhap nthɔm nthə́ nə nu' mlu' nə mka'tə a? Nəŋ bɑ ŋkhap figə nə thə júŋ a?
17
A bɑ po'o tɑ bǎ yá ta'thə pɑpuŋ a jam nthɔm pɑpuŋ; da'gɑ bǎ ya ta' thə yə gho ko nə a pɑ jam nthɔm cwəpuŋ.
18
Bi a pɑ ta'thə pɑpuŋ lə yam nthɔm cwəpuŋ kɑ ta'thə gogho lə yam nthɔm pɑpuŋ.
19
Bǎ ya ta' thə lə́ yə a tɑ́ jam nthɔm pɑpuŋ a pɑ, pú ŋkho', ma' mɔk.
20
A po'o tə́ po pɑ́ gɔ lɑ pɑ nthɔm máp nə zhyə́ wáp.
21
Tə da' nə ghɔm bəm gɑ́: Cyəpɔ, Cyəpɔ! Nə gɔ ghə tɑ́ mo ko nə́ Nəfo kɛbəŋ pɑ. O gɔ ghə ywə yə Tá a kɛbəŋ shəŋ a.
22
Pɔ tə́ jɔm gɔ sɔ' tyɛ'dzʉ́ bɔ ghɔm bəm gɑ: Cyəpɔ, Cyəpɔ! Pyə lé tə lɑ tsó tsǔ gɔm ghɔm Si a? Dɑ tsó tsǔ jəŋ zhwenyə cwəpuŋ a? Dɑ tsó tsǔ nthé vəŋ msya a?
23
Biŋ gɔm bi pú gɑ: Ŋ da m jyə wɔ, po lú bəŋ m̀ wɔ pɑ ghə mnwə cwəpuŋ!
24
A po'o tə bǎ ya mo lə́ yə é ju' mghɔm myə gɑ̌ gɔm á giŋ nə á, bɑ́ dəŋdəŋ pa' mu' mo jyə nwə yə e lə kwɑ pa' e dəm wǔ gwɔ' a.
25
Bəŋ lú, mcɑ tsəŋ; fəfa cʉ' guŋ e awɛ vʉ nə pa' bɔ̌, da' gɑ́ a lə vʉ nə pá' to pa' bɔ̌ bɑ́ dəm wǔ gwɔ' a.
26
Mo yə e nəŋ jú' mghɔm myə gɑ̌ gɔm a la' e ghiŋ nə a, bɑ́ pá' mu' ŋkhəŋkhʉɔ yə e ŋkwɑ pa' e nə bvɛ a.
27
Bəŋ lú, mcɑ tsəŋ; fəfa cʉ', guŋ e awɛ vʉ̀ nə pà' bɔ̌, a vʉ, mkhʉm myə́ yɔm tɑ́.
28
A lə pɑ́ tə Yeso miŋ nə ghɔ̀m mghɔm bɔ, ywə yə e ji'tə a cəŋtə́ ŋkhó nə pɔmnəŋ
29
nə pá' e lə bɑwə ji'tə m pa' mo yə e ghə tʉɔ a, la' e zhi' m pa' pɑ zhyə mco' a pɑ́.MATIO 7:1
MATIO 7:2
MATIO 7:3
MATIO 7:4
MATIO 7:5
MATIO 7:6
MATIO 7:7
MATIO 7:8
MATIO 7:9
MATIO 7:10
MATIO 7:11
MATIO 7:12
MATIO 7:13
MATIO 7:14
MATIO 7:15
MATIO 7:16
MATIO 7:17
MATIO 7:18
MATIO 7:19
MATIO 7:20
MATIO 7:21
MATIO 7:22
MATIO 7:23
MATIO 7:24
MATIO 7:25
MATIO 7:26
MATIO 7:27
MATIO 7:28
MATIO 7:29


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28