A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 61
Po pɔmtə gɑ po kɑ pɑ fa' tsɔ fà' nə biŋ Si pɑ dəm sim dzə̌ pɔmnəŋ gɑ wap yɔ́ wɔ́. Po ghə po'o bɑ po tə gɔ sɔ' ghə sɔm mcwɔ'fa' dzə Tá yɔ kɛbəŋ pɑ̀.
2
O pɑ gɔ hɑ ywə nə ŋkwitə́ mpə́ŋ, o kɑ tǔŋ lwɔ́p pa' pɑ tsɛbǔ gə dyə sinagogə ba m məjyə gɑ́ pɔmnəŋ nə gu'tə wap a. Kwa' nyənyɔ gɑ siŋ wɔ gɑ a bɑ wap é da' ŋkwi màp mcwɔ'fa'.
3
Sɔ' m nə o, o pɑ gɔ hɑ ywə nə ŋkwitə mpəŋ, pú ǔ yə kwyap kɑ zhyə̌ ywə yə pú ǔ yə tʉɔ gə a,
4
po'o gɑ ywə yə o hɑ a wuŋ pɑ nthʉm cam, a Tá ɔ yə e jɔ nthʉm cam a, sɔ' shwɔ'fa' o.
5
Po pɑ́ shwyɛ'nyə Si, ka po pɑ́ pa' pɑ tsɛ́bǔ pyə wap ŋkhuŋ nə tiŋnyə thə́ dyə sinagogə ba mhapnyə məjyə tɑ́ shwyɛ'nyə Si, po'o gɑ pɔmnəŋ yɔ wap a. Kwa' nyənyɔ Gɑ siŋ wɔ gɑ́ a bɑ wap kwi map mcwɔ'fa'.
6
Sɔ' m nə o, o pɑ́ gɔ cwyɛ'nyə Si, o ko nə twɔ'dyə̌ dʉmnyətʉmnyə, jo' jyədyə̌ tə́ shwyɛ'nyə Ta ɔ yə e bɑ nthʉm cam a; po'o gɑ Ta ɔ yə e jɔ nthʉm cam a cwɔ'fa' o.
7
Po pɑ shwyɛ'nyə Si, po kɑ́ ghɔm vəŋ mghɔ̀m pa' pɑ tə pɑ́ pɑ́ Yudea a. Wap ŋkwɛ gɑ vəŋ mghɔm nə gɔ ghə tə́ Si pa' bi pú.
8
Ka po hwənyə wap pɑ́, nə pa' Tá yɔ bɑ e zhyə ywə yə a jak bi po a, tə́ po lo bi e.
9
Po'o lə́, po pɑ́ shwyɛ'nyə Si gɑ: Tá yɔk yə o kɛbəŋ, ghə tsó tsǔ pɑ́ dɔlɔ̌.
10
Ghə Nəfo tsǔ sɔ̌'. Ghə́ pu ghə ywə yə o shəŋ a dəmcǎ' pa' pu gə kɛbəŋ a
11
hɑ́ yɔk ywətsʉ yə a ku' nə pyə tyɛ' ɔ a.
12
Lɑ mhɔ mɔk dzə́ o nə shwyɛ' wɔk dəŋdəŋ pa' pyə dɑ mhɔ pyə shɑ́ pɔ dzə̌ pyə nə shwyɛ' wáp a.
13
Biŋ o kɑ́ tak wɔk nə mləŋtə, da' nə kwi wɔk bi Cwəpuŋ
14
Nə pa' po lɑ mhɔ pɔmnəŋ nə shwyɛ' wáp, bɑ Tá yɔ kɛbəŋ gɔ lɑ mhɔ mɔ́ nə cwyɛ' wɔ,
15
tɑ́ po pɑ tɑ lɑ mhɔ pɔmnəŋ nə shwyɛ' wáp, bɑ ba Tá yɔ tə gɔ lɑ mhɔ mo' cwyɛ' wɔ́ pɑ.
16
Po pɑ shwə tə tsu ywə, po kɑ ŋiŋtə́ sə yɔ pa' pɑ tsɛbǔ gə a: Wap ŋiŋtə sə yap po'o tə́ cəŋtə nə la'tə bi pɔmnəŋ gɑ́ wap wə jwiŋ. Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ a bɑ wap kwi map mcwɔ'fa'.
17
Sɔ' m nə o, cwə yə o wə jwiŋ a, o lɑ mwɑ damnyəlamnyə jwɔ' thə o, sɔk sə o,
18
po' o gɑ o kɑ́ la'tə bi pɔmnəŋ gɑ́ o wə jwiŋ, o la'tə da' bi Ta ɔ yə e bɑ nthʉm càm a; Ta ɔ yə e jɔ nthʉm càm a, e pa' bu.
19
Ka po cu'tə tsə fʉ' tsɔ dəmcǎ' tsʉ' yə mkapfə́ kɑ pu a mcwəcwə lə́ simnyə, mcwúŋ piŋ bɑ nthú dyə ŋkwa nə gɔ a.
20
Da' gɑ po lwɔ' tsə fʉ' tsɔ m kɛ́bəŋ nə tsʉ' yə mkapfə kɑ mcwəcwə lɑ tɑ́ gɔ pɔptə a pɑ, mcwǔŋ lə piŋ bɑ nthú jʉ a.
21
Nə pa' tsʉ' yə fʉ' o nə a, a tsʉ' yə tʉm tsǔ bɑ́ nə a.
22
Lambù nɑ́ mo bɑ bɛtsə́ o. A bi a bɛtsə́ o pɑ pɑpuŋ bɑ guŋ nɑ o awɛ gɔ pɑ nə ŋkha',
23
Da' gɑ́ bɛtsə́ o pɑ jɛ́, bɑ guŋ nɑ o awɛ gɔ pɑ nthʉm jʉ́m. A pɑ gɑ́ ŋkha' yə a nə o ǎ zhi jʉ́m, bɑ a kwa' sə sə jʉ̌m!
24
Bi a pɑ sɔmmo lə fa' bi mtǎ fa' pɑ pʉə: Kɑ bɑ é gɔ pɑ́ pɔ́ mu' piŋ pɑ́ kuŋ mu' lɑ, kɑ bɑ é gɔ kwɑ nɑ é nə mu', pɑ́ wak yə mu' lɑ. Bi a pɑ po lə fa' bi Si pu Ŋkhap.
25
A shyə m po' tə bɑ gɔm bi po gɑ: Ka lam tsɔ pɑ sɔ́ nə vɔk yɔ́ nə ywə yə po gɔ tsʉ a, kɑ nə nɑ yɔ nə ywə yə po gɔ kwa a lə. Vɔk mo tə bɑ a cyə ywətsʉ a? Kɑ nɑ mo nə cyə dzə a?
26
Po lé msəŋ kɛbəŋ tə jɔ́: Wap tə dzə ywə pɑ́, wap lə nəŋ bɑ shwa, wap lə pɑ́ nyəŋ ywə ŋkhíŋ; da' gɑ́ Tá yɔ kɛbəŋ nəŋ bɑ ŋkhim wap. Po tə bɑ po ghə də̀ŋ shyə wap a?
27
A piŋ bɑ̀ po'o bi a ya mo nə po tsɔp pɑ́ nɑ e tɑ ŋkwi' muywə nə vɔk e?
28
Nwə kɑ́ po tsɔp nɑ tsɔ nə dzə̌? Po le mtutuŋ mghe pé tə́ jɔ pa' a ŋkwyə a; wap tə jɔgo' fa' pɑ́, wap lə nəŋ bɑ́ ba' dzə́.
29
Biŋ bɑ siŋ wɔ gɑ́ ba Salomoŋ nə guŋ ghu'tə e awɛ la tə kwa dzə pa' ta' nə mtutuŋ mghe bɔ a.
30
A bi a Si pɑ ŋkwa dzə nə mghě myə a bɑ cwəlɔ, dzʉ̌ pɑ́ gɔ lɔ pu to mɔk a dəŋ po'o, bɑ e tə gɔ ghə nə po cyə pa' e gə nə mghě a pɑ a? Wɔ pɑ ghə múywə piŋnthʉm.
31
Ka po pɑ dzɔp nɑ tsɔ gɑ: Pyə gɔ tsʉ́ kɑ? Pyə gɔ nwə́ kɑ? Pyə gɔ kwa kɑ́ nə pyə?
32
Guŋ tsə ba awɛ ba pɑ́ tə pɑ́ pɑ́ Yudea shəŋ yap yá tə pwa; bɑ Tá yɔ kɛbəŋ nəŋ jyə́ gɑ́ tsə bǎ bɑwə shəŋ bi po.
33
Po ləŋdzə shəŋ Nəfo pu a dəŋdəŋ Si tɑ pu kwi' tsyə bǎ nə́.
34
Ka po pɑ́ dzɔp nɑ tsɔ nə yǒ: Yǒ gɔ ti nyatə nɑ e. Yə dəŋ go' bǎ ya tyɛ'dzʉ a ŋkhu' pɑ nə e.MATIO 6:1
MATIO 6:2
MATIO 6:3
MATIO 6:4
MATIO 6:5
MATIO 6:6
MATIO 6:7
MATIO 6:8
MATIO 6:9
MATIO 6:10
MATIO 6:11
MATIO 6:12
MATIO 6:13
MATIO 6:14
MATIO 6:15
MATIO 6:16
MATIO 6:17
MATIO 6:18
MATIO 6:19
MATIO 6:20
MATIO 6:21
MATIO 6:22
MATIO 6:23
MATIO 6:24
MATIO 6:25
MATIO 6:26
MATIO 6:27
MATIO 6:28
MATIO 6:29
MATIO 6:30
MATIO 6:31
MATIO 6:32
MATIO 6:33
MATIO 6:34


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28