A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 51
Yeso lə nə yɔ vəŋ pɔmnəŋ ŋkwɔ' dəm kuŋgǒ, shwəsi, pɑkhʉ pyə sɔ' bəŋ e.
2
E lə to' nə ghɔmnwə, bɑ ji'tə wap gɑ:
3
Mpuŋtsé bɑ mpə́ŋ zhwenyə nə pa' nəfo kɛbəŋ bɑ bi pu a.
4
Mpuŋtsé bɑ mghɛ byanyə nə pa' wap gɔ sɔ' tsʉ guŋ,
5
Mpuŋtsé bɑ́ pɔ pyə wáp dɔ á nə pa' pu gɔ sɔ' zhwyə́tə wap.
6
Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə jǐ pu a ghak yap ŋkhə nə nwə dəŋdəŋ á nə pa' wap gɔ sɔ' zhwyə́.
7
Mpuŋtsé bɑ́ pɑ cɔmmtso nə pa' pu gɔ sɔ' cɔmmtso map.
8
Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə wap ghə tʉm dɔlɔ̌ a, nə pa' wap gɔ sɔ' yɔ Si.
9
Mpuŋtsé bɑ pɑ fa' nə hwitə; nə pa' pu gɔ sɔ' ké wap gɑ pǒ Si.
10
Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə pu dɑ wap jɔgo' nə nwə dəŋdəŋ a, nə pa' Nəfo kɛbəŋ bɑ bi pu.
11
Po bɑ mpuŋtsé nə cwə yə pu jəmtə wɔ, bɑ́ cwɔ'mkwə mɔ cwəpuŋ, biŋ bɑ shwatə mnwə cwəpuŋ nə po, po'o nə thə a.
12
Po pɑ ŋwɛnyə́, bɑ sɛnyə́ nə pa' mcwɔ'fa' mɔ ghu' thə kɛbəŋ. Pu lə ghə pɑ po'o nə́ mghɔm ghɔm Si pyə wap lə bɑ́ dzə po a.
13
Pǒ bɑ gwɛ́ dəmcǎ', a bi a gwɛ̌ pi nə tʉ̀m, bɑ a gɔ piŋ pɑ gwɛ m gɑ́ kɑ? Bɑ a tə yɑ sɔmywə pɑ, bɑ pu gɔ ma' pé, pɔmnəŋ pɑ dɑ mkwə nə́ŋtə́.
14
Pǒ bɑ ŋkha' dzʉ́, bi a pɑ tisuŋ dəm ŋkhuŋ lə tʉmnyə.
15
Pú tə́ sumɔk nə lambu nyəŋ cəŋ pɑ́, pu nthʉ dəm kwɔ' lambu, po'o gɑ a kyɛ' guŋ pɔ pyə wap dyə a awɛ.
16
Dəŋdəŋ po'o, ŋkha' yɔ́ pɑ́ ŋkhyɛ' nə mnyə́ pɔmnəŋ po'o gɑ́, wap nə yɔ mfa' pɑpuŋ mɔ bɑ gu'tə Tá yɔ yə e bɑ kɛbəŋ a.
17
Ka po kwɛ gɑ́ gɑ sɔ' ghə gɑ mco' pu nwə yə mghɔm ghɔm Si lə ghɔm a, a mi. Ŋ tə sɔ' m nə ghə gɑ́ a mi pɑ. Gɑ sɔ' nə ghə gɑ́ a pəmtə.
18
Nə pa' gɑ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ, kɛbəŋ pu cǎ' gɔ sɔ' nə mi, bɑ bǎ ta' i, bǎ cwɔ' nə i nə mco' lə mi tɑ́ a bɑ gɑ́ guŋ mnwə awɛ pəmtə pɑ́.
19
Cwəlɔ, mo yə e pɔptə bǎ yɑmu' nə mupfʉ̌ mco', biŋ ji'tə bi pɔmnəŋ nə ghə po'o a, bɑ pu gɔ sɔ' lɑ e ghə mo ŋkho' nthʉm nəfo kɛbəŋ; da' gɑ mo yə e ghiŋ nə mco' bɔ, biŋ ji'tə bi pɔmnəŋ a, pu gɔ sɔ' ke mo bɔ gɑ mo gwyə nthʉm nəfo kɛbəŋ.
20
Nə pa' gɑ siŋ wɔ gɑ yɔ nə pɑ́ dəŋdəŋ pɑ tə cyə yə pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai, bɑ po tə gɔ sɔ' ko nə nəfo kɛbəŋ pɑ.
21
Po lə yu' pa' pu lə ghɔm bi pɑ dzə gɑ: Kɑ zhwə mo; mó yə e zhwə mo a bɑ pu gɔ fyɛ́' e dyə fyɛ̀'.
22
Tɑ gɑ ghɔm bi po gɑ́ bǎ yɑ́ mo yə e yɛluŋ nə fɑ é a, bɑ pu gɔ fyɛ́' e dyə fyɛ'; mo yə e ghɔm bi fɑ e gɑ: ŋkhəŋkhʉɔ a, bɑ pu gɔ fyɛ' e sanedrɛŋ; mo yə e ghɔm bi fɑ e gɑ bʉəpǒ a gɔ sɔ' ko nthʉm mɔk tə pǐ.
23
A bi a o pɑ gɔ m nə nuŋpwɔ', ŋkho tsʉ́' to tsə pwɔ', ŋkhamtə gɑ po fɑ o ghə nwə̀,
24
o tak tsə pwɔ' tsʉ' to tsə pwɔ', biŋ dəŋdzə gɔ po fɑ o wɔ' bvɑnyə tə o sɔ' cwəlɔ̌ hɑ tsə pwɔ'.
25
Cwə yə po yɑ məjyə a, lo'nyə gɑ po gɛ bo o pɑ ŋkwishwə, bwɔk gɑ, ka gɛ bo o bɔ̌ ghɔ fiŋ o bi fyɛ' shɛ, fyɛ' shɛ́ hɑ o bi səŋwi, pu nyeŋ o dyəcɛ̌.
26
Gɑ̌ siŋ o kwa' nyənyɔ gɑ o tə gɔ təm dyəcɛ̌ bɔ tə tuŋ gúŋ jú o awɛ pɑ tə a lə cʉ' bǎ ta' nəŋthə.
27
Po lə yu' pa' pu lə ghɔm gɑ́: kɑ ghə ghap a.
28
Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ́ mo yə e lɑ mnyə ghi'nyə dé mjwǐ a, bɑ pu é é da' gə ghap nthʉm tʉm e.
29
A pɑ gɑ bɛtsə o yə tʉɔ fa'tə o nə́ vʉ́ nə mhɔ̀, o té e gwa' tə gʉə sʉəsʉə, nə pa' dzə bu gɑ ta' zhəŋ nə mzhəŋ nɑ mu pfʉ́ po'o gɑ pu kɑ ma' guŋ nɑ o awɛ mɔk tə pi.
30
Biŋ bɑ bi a pú o yə tʉɔ fa'tə o nə́ vʉ nə́ mhɔ, o ya' e gwa' tə gʉə sʉəsʉə, nə pa' dzə̌ bu gɑ ta' zhəŋ nə́ mzhəŋ nɑ mu pfʉ́ po'o gɑ guŋ nɑ́ o awɛ kɑ́ ghɔ nthʉm mɔk tə pi.
31
A bɑ pu lé bǐŋ gɔm gɑ́: mo zhəŋ jwi e, e hɑ ŋwa'nyə nə jəŋ e bi e.
32
Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ mo yə e zhəŋ jwi e, tə ně da' gɑ́ e ghə ghap a, bɑ e bɑ si pa' a shya e nə ghap. Bi a mo nəŋ ŋkho mjwǐ yə pu zhəŋ e a bɑ ě ghə ghap.
33
Po lə kwi' ju' gɑ pu lə ghɔm bi pɑ dzə gɑ́: ka mo kɔ́ mkɔ a, da' gɑ́ o kɔ mkɔ bi Cyəpɔ nə nwə a pəmtə.
34
Tə gɑ̌ ghɔm bi po gɑ́ ka po kɔ mkɔ. Kɑ nə kɛbəŋ lə́, nə pa' a bɑ leŋfò Si a.
35
Kɑ nə sicǎ' lə́ nə pa' a bɑ kwɔ' tʉ mkwə Si, kɑ nə Yerusalɛm lə́, nə pa' a bɑ tisuŋ Fo gwyə́.
36
Kɑ kɔ thə o, nə pa' bi a pɑ o lə kwyəpnyə ta' nəŋ thə o a fɔk, kɑ a so lə́.
37
Po pɑ gɔm nwə, a pɑ Əŋ kɑ Gɛ̌ lə́, yə ǎ kwi' nə a fɑ m bi Cwəpùŋ.
38
Po' lə yu' pa' pu lə ghɔm gɑ́: Bɛ́tsə́ nə bɛtsə, suŋ nə́ suŋ.
39
Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ ka po a mo shɔkcɔk fəŋnyə nwə. A pɑ gɑ mo cwɔ pu təŋ o nə ghəŋ tʉɔ̀, o nya yə mu' ghəŋ bi e.
40
Mo pɑ gɔ lɑ o nə ghɔ dzə́ ja'shɛ́ nə dzə o yə nthʉm o, o hɑ ba yə o pfɔptə a bi e.
41
Mo thənyə o gɑ́ po e ghiŋ mkwə shǎ', po e ghiŋ mkwə sha'pʉə.
42
Hɑ bi mo yə ě lo a; mo yə e hǔ a, o kɑ fɛ ŋkha'tə o nə ntham e.
43
Po lɑ yu' pa' pu lə ghɔm gɑ́: Kuŋ mo yə e bəŋ o a, bɔ gɛ bo o.
44
Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ: Po kuŋ mghɛ bo pɔ́, po pu' bú bi Si nə pɔ pyə wap shwɔ'mkwə mɔ cwəpuŋ a,
45
Po'o gɑ́ po pɑ́ kwa' pǒ Tá yɔ yə ě thə kɛbəŋ a nyənyɔ; nə pa' e gə nàm e tyə́ nə pɔ cwəpuŋ ba m nə pɔ pɑpúŋ, biŋ gə bəŋ lú nə pɔ dəŋdəŋ ba pɔ tə pɑ́ dəŋdəŋ
46
Nə pa' po kúŋ pɑ pɔ pyə wap ŋkhuŋ wɔ a bɑ po gɔ kwi mcwɔ'fa' nə kɑ? Ba mghɛ kwishwɔp gə po'o.
47
A piŋ bɑ gɑ po sha'tə pɑ mfɑ pɔ bɑ po gə kɑ msya? Ba pɑ tə pɑ pɑ Yudea gə pɑ́ po'o.
48
Po pɑ́ tə byà pa' Ta yɔ kɛbəŋ bɑ́ tə bya a.MATIO 5:1
MATIO 5:2
MATIO 5:3
MATIO 5:4
MATIO 5:5
MATIO 5:6
MATIO 5:7
MATIO 5:8
MATIO 5:9
MATIO 5:10
MATIO 5:11
MATIO 5:12
MATIO 5:13
MATIO 5:14
MATIO 5:15
MATIO 5:16
MATIO 5:17
MATIO 5:18
MATIO 5:19
MATIO 5:20
MATIO 5:21
MATIO 5:22
MATIO 5:23
MATIO 5:24
MATIO 5:25
MATIO 5:26
MATIO 5:27
MATIO 5:28
MATIO 5:29
MATIO 5:30
MATIO 5:31
MATIO 5:32
MATIO 5:33
MATIO 5:34
MATIO 5:35
MATIO 5:36
MATIO 5:37
MATIO 5:38
MATIO 5:39
MATIO 5:40
MATIO 5:41
MATIO 5:42
MATIO 5:43
MATIO 5:44
MATIO 5:45
MATIO 5:46
MATIO 5:47
MATIO 5:48


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28