A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 41
A lə pɑ po'o Zhwenyə lɑ Yeso gɔ ghakgo gɑ Sata ləŋtə e.
2
E lə cwə tsʉ'u mtyɛ'dzʉ mghappfʉə ba mnthyatə mghappfʉə tə tsʉ̌ ywə, jikǔ' yɛ́ e.
3
Gɛ ləŋtə sɔ' bəŋ e gɔm bi e gɑ: O pɑ́ Mu Si, o ghɔm gɑ mwɔ' mɔ gɑ cʉ' msɛ.
4
Da' gɑ Yeso ghɔm bi e gɑ: A bɑ pu və gɑ́ mo tɑ́ bvɔk da' nə msɛ̌ pɑ, mo bvɔk m nə ghɔm tsyə a təm shwə̌ Si a.
5
A lə pɑ́ po'o Sata lɑ e gɔ nthʉm tisuŋ Dɔlɔ̌ jap e do Dyə Si,
6
biŋ gɔm bi e gɑ: O pɑ mu Si, o cʉ́msi, nə pa' a bɑ pu və gɑ. Si gɔ pa ghɔm bi pɑ aŋgəle pyə wap pɑ ŋkwa o nə bu map po'o gɑ o kɑ cwɔ' kwə o nə gwɔ'.
7
Yeso ghɔm bi e gɑ: A bɑ pu piŋ bvə ba m gɑ o tɑ gɔ ləŋtə Cyəpɔ Si o pɑ.
8
Sata piŋ dɑ e gɔ dəm mu' sʉəsʉə kuŋ gǒ; da'tə é guŋ nəfo dzʉ awɛ ba mghu' myə́,
9
gɔm bi e gɑ: O kam mkwi'tə mu dzə m gamtə a bɑ gɑ̌ gɔ hɑ guŋ e awɛ bu.
10
A pɑ po'o Yeso ghɔm bi é gɑ: Sata lǔ! Nə pa' a bɑ pu və gɑ o gɔ pɑ ghamtə pɑ da' Cyəpɔ Si o piŋ pɑ fa' da' bi e.
11
Sata lə tak e nəŋ cwəlɔ pɑ aŋgəle sɔ' bəŋ e, bɑ fa' bi e.
12
Yeso lə nə yu' gɑ pu ghəm Yohane nthəm dɑ m Galilea,
13
dú Nazarɛt, gɔ shwə Kapɛrnaum kəŋ shyə lɑpʉə guŋ Zabulon pu Nɛftali,
14
po'o gɑ́ ghɔm tsyə gɔm ghɔm Si Esaya lə ghɔm a, a pəmtə gɑ́:
15
Guŋ Zabulon, guŋ Nɛftali, jyə shyə́ lɑpʉə, guŋ nə yə mu' jʉɔ Yurdɛŋ, Galilea mgùŋ!
16
Pɔ pyə wap lə́ bɑ́ nthʉm jʉ́m á, yɔ ŋkha' gwyə; pɔ pyə wap lə́ bɑ́ nthʉm sə́sə́ guŋ vʉ́ a, ŋkha' sɔ' bi pu.
17
Tə fɑ cwə o bɔ Yeso to' bɑ siŋ gɑ: Po kwyəpnyə: Nəfo kɛbəŋ ghɔptə.
18
Yeso lə pɑ́ giŋ giŋnyə shyə́ lɑpʉə Galilea jɔ shɑ mghəm bapgu pɑpʉə, wap pɑ mfɑ̌. Simon yə pu ŋkhe e gɑ Pɛtrɔ a, pu Andreya fɑ e, wap pɑ́wə ma' nthənthɔm nthʉm shyə́ lɑpʉə.
19
Yeso ghɔm bi pú gɑ: Po yap jʉ̌m m̀, gɑ gɔ sɔ' lɑ wɔ ghə pɑ ghəm pɔmnəŋ.
20
Wap lə wuŋ nthak mnthənthɔm map nə́ŋ Ntham jʉ̀m e.
21
Yeso lə ghɔ tə ŋkho dzə, jɔ shɑ mfɑ pɑpʉə Yakop mu Zebede pu Yohane fɑ e, nthʉm kənu' pu a tá yap Zebede wap pɑwə nyaptə nthənthɔm yap, Yeso ke wap.
22
Wap lə wuŋ nthak kənu' pú tà yap jap jʉ̌m Yeso.
23
Yeso lə́ kǎ nə gùŋ Galilea awɛ bɑ ji'tə pɔmnəŋ ywə sinagogə pú, biŋ bɑ siŋ Cuŋ pɑpuŋ nə́ Nəfo, biŋ bɑ jɛ́ mgho pu a mkho'tə cəcɑ́ pɔmnəŋ.
24
Pu lə cyanyə tso tsyə́ nə gúŋ pɑ Siria awɛ, pù piŋ bɑ dɑ gùŋ pɑ yɔgo' awɛ, mghɛ gho, kɑ kɑ́ nthi gho mɛnyə lɑ́: Mghɛ ghə zhwenyə cwəpùŋ, pɑ vʉwa', mghɛ po'tə nɑ̀ sɔ' bi é. E pɑ jɛ wáp.
25
Vəŋ du pɔ lə biŋ bɑ́ giŋ jʉ̌m Yeso: Pɔ pyə wap lɑ fɑ Galilea bɑ m Dekapoli, bɑ m Yerusalɛm, bɑ m Yudea, bɑ m nə yə mu' jʉɔ Yurdɛŋ.MATIO 4:1
MATIO 4:2
MATIO 4:3
MATIO 4:4
MATIO 4:5
MATIO 4:6
MATIO 4:7
MATIO 4:8
MATIO 4:9
MATIO 4:10
MATIO 4:11
MATIO 4:12
MATIO 4:13
MATIO 4:14
MATIO 4:15
MATIO 4:16
MATIO 4:17
MATIO 4:18
MATIO 4:19
MATIO 4:20
MATIO 4:21
MATIO 4:22
MATIO 4:23
MATIO 4:24
MATIO 4:25


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28