A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 31
A lə pɑ́ cwə o bɔ̌ Yohane nu' pɔ shyə tə́m ghakgo Yudea bɑ siŋ gɑ:
2
po kwyəpnyə: Nəfo kɛbəŋ ghɔptə.
3
Yohane bɑ́ mo yə Esaya gɔm ghɔm Si lə ghɔmnwə nə e nə cwə yə́ e lɑ́ gɔm gɑ: Gi mo ghakgo shwe gɑ: Po nyaptə məjyə Cyəpɔ po siŋ mpim jyə myə́ a tiŋnyə.
4
Dzə Yohane lə́ bɑ dzə mnəŋ Kamelo, tap e pɑ vʉ' e bɑ gwɔp. Ywətsʉ́ e lə bɑ gam biŋ gə ŋwa' gó.
5
Pɑ Yerusalɛm, pu a pɑ Yudea ba guŋ pɑ giŋnyə shyə Yurdɛŋ awɛ lə sɔ' bi e.
6
Wap lə sɔ' po'o bɑ biŋ mhɔnwə map lə Yohane pɑ nu' wap shyə Yurdɛŋ.
7
Yohane lə nə yɔ pa' pɑ Farisai pu a pɑ Sadukai tə́ jɔm wə sɔ' gɑ e nu' wap shyə a gɔm bi pu gɑ: Gwya nɔk mtiŋ, wɑ da'tə wɔ məjyə nə ŋkhʉ yɛluŋ Si yə a wə sɔ'a?
8
Po yam nthɔm myə a ku'nyə nə pɔ pyə wap pʉɔ tʉm tsap a.
9
Ka po pɑ́ gɔm pɑ́ gɑ tá yɔk bɑ Abraham. Nə pa' gɑ siŋ wɔ gɑ pɑ Si lɑ mwɔ' mɔ gɑ nə gə pó bi Abraham.
10
A nə pɑ po'o bɑ jɔm e da' bɑ to ta' thə́. Bǎ ya ta'thə yə a tə jam nthɔm pɑpuŋ a pɑ, pu gɔ ko', to mɔk.
11
Gɑ bɑwə nu' wɔ pɑ nthʉm shyə gɑ po pʉɔ tʉm tsɔ. Da' gɑ mo yə ě wə sɔ' jʉ̌m m̀ a wə bɑ ě tʉɔ shyə́ a; ŋ kha ku'nyə nə tɔk mnthap myə́. E gɔ sɔ' nu' wɔ nthʉm Zhwenyə Dɔlɔ̌ ba m nthʉm mɔk.
12
Mo bɔ bɑ e wim su nə nthyá ywə nə mgha' myə́ pu é. E gɔ khʉm msɛ tʉɔ nyəŋ ŋkhiŋ, piŋ to mgha' myə́ nə mɔk tɑ́ pi.
13
A lə pɑ po'o, Yeso fɑ Galilea, sɔ' Yurdɛŋ bəŋ Yohane, gɑ́ é nu' é shyə.
14
Yohane lə pɑ́ shə́ŋ nə kəŋnyə, bɑ gɔm gɑ: Myə̀ nə kɑ bɑ gɔ cəŋ gɑ o nu' a shyə, wə nə piŋ sɔ' bəm.
15
Da' gɑ́ Yeso pa' bi e gɑ: Tak gɑ pu ghə pɑ́ kwa' po'o tə́ ywə yə Si jáp a pəmtə́. A pɑ po'o Yohane ghə ywə yə Yeso gɔm a
16
Yeso lə wuŋ nə təm shyə pa' pu nu' e shyə a, kɛbəŋ ghyɛ', e yɔ Zhwenyə Si fi' sɔ' nə e pa' səŋgɔpfo a.
17
Gi mo piŋ fɑ kɛbəŋ gɔm gɑ: Mo yəŋ gɑ bɑ Mu a yə gɑ ŋkhuŋ e te' a. Gɑ ŋwɛnyə nə cwɔ' é.MATIO 3:1
MATIO 3:2
MATIO 3:3
MATIO 3:4
MATIO 3:5
MATIO 3:6
MATIO 3:7
MATIO 3:8
MATIO 3:9
MATIO 3:10
MATIO 3:11
MATIO 3:12
MATIO 3:13
MATIO 3:14
MATIO 3:15
MATIO 3:16
MATIO 3:17


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28