A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 281
Sabat lə cyə̌, a pɑ mɑ mpʉm dzʉ́ nə dəŋdzə tyɛ'dzʉ́ nə gap dzʉ, Maria yə Makdala pu yə mu' Maria ghɔ jɔ thəsì Yeso.
2
A lə pɑ po'o cǎ' cʉ'nyə té' o: Aŋgəle Cyəpɔ fi' fɑ thə kɛbəŋ sɔ' ŋkhəŋnyə gwɔ' shwə́ dəm o.
3
E lə bɑwə hwə pa' pəpa' bəŋ a, dzə tsyə piŋ bɑwə fɔk pa' mwe bəŋ a.
4
Pɑ pyap thəsì lə pwɔk tə shʉ' pa' pɔ pyə wap pfʉ a.
5
Da' gɑ aŋgəle lɑ ghɔm gɔm bi pɑjwǐ gɑ: Ka po pwɔk. Gɑ̌ zhyə gɑ́ po shəŋ Yeso yə pu kɑ kam e thə́ bɛnyəpɛnyə a.
6
E tə̌ tsɔ'ɔ pɑ̀ nə pa' a bɑ e yam nə vʉ̌ pa' e lə ghɔm a. Po sɔ' jɔ tsʉ' yə a kɑ bɑ e nuŋ nə a.
7
Po khʉdʉ gɔ gɔm bi pɑkhʉ pyə gɑ: E yam nə vʉ̌. Po kwyatə e Galilea; po gɔ ko wə yɔ e. Gɑ siŋ wɔ.
8
Wap lə wuŋ nthəm thəsì, bwɔk, da' gɑ́ ŋwɛnyə ŋkhʉdʉ gɔ nə siŋ pɑkhʉ̌ pyə́. Cùŋ bɔ.
9
A lə pɑ̌ po'o Yeso piŋ sɔ' pu a pu yu'tə e ghɔm bi pu gɑ: Gɑ̌ ca'tə wɔ. Wap lə sɔ' nthɔm mkwə myə́, ŋkham mkwi'tə dzə e.
10
A pɑ po'o Yeso ghɔm bi pu gɑ: Ka po pwɔk, po ghɔ siŋ mfɑ pɑ̌ gɑ wap gɔ ghɔ Galilea; a tsʉ' yə wap gɔ yɔ a nə a.
11
Cwə yə pɑjwǐ lə pɑ məjyə a, shɑ pɔ nə́ pɑ pyap sɔ' tisuŋ siŋ mkamsi gwyəgwyə guŋ mnwə myə a shya.
12
Wap pu a mghətso lə cu'tə cwəlɔ, shɔm hɑ ŋkhap bi msəŋwi tə a yɔm,
13
gɔm bi pu gɑ: Po ghɔm gɑ: Pɑkhʉ pyə ke sɔ' mtsʉ', pyə pɑwə di wap zhʉ e.
14
Bi a pɑ a tam təŋ gɔpna', bɑ pyə gɔ ghə e lɛtə, pyə piŋ gə tə e lə ghə́ sɔmywə nə po.
15
Wap lə kwi ŋkhap, gə pa' pu gɔm bi pu a; nwə bɔ bɑ ǎ sɛ cəcɑ̌ pɑ Yudea tə ŋkhəm tyɛ' ɔ.
16
Sɔ' m nə pɑkhʉ shwɔp a mu' mgham, wap lə ghɔ Galilea, nə kúŋ yə Yeso lə ghɔm gɑ wap ghɔ nə a.
17
Wap lə nə yɔ e, ŋkham mkwi'tə si da' gɑ shɑ pɔ zhʉ'nyə.
18
Yeso sɔ' bəŋ pu gɔm bi pu gɑ: Tá hɑ guŋ tʉ̀ɔ bəm awɛ kɛbəŋ ba m dəmcǎ'.
19
Po ghɔ, dɑ guŋ mguŋ awɛ gə pɑkhʉ, bɑ nu' wap shyə nə tsǒ Tá ba Mù, ba Zhwenyə Dɔlɔ̌.
20
Bɑ ji'tə wap nə tɔm guŋ ywə awɛ yə gɑ jap bi po a. Sɔ' m nə m̀ pɑ gɔ pəmtə pɑ́ pɑ tə kəm nə cwə yə dzʉ̌ gɔ mi a.MATIO 28:1
MATIO 28:2
MATIO 28:3
MATIO 28:4
MATIO 28:5
MATIO 28:6
MATIO 28:7
MATIO 28:8
MATIO 28:9
MATIO 28:10
MATIO 28:11
MATIO 28:12
MATIO 28:13
MATIO 28:14
MATIO 28:15
MATIO 28:16
MATIO 28:17
MATIO 28:18
MATIO 28:19
MATIO 28:20


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28