A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 271
Dzʉ́ lə lɔ̌, guŋ mkamsi gwyəgwyə awɛ pu a mghətso cɔmnwə nə Yeso nə ja'shɛ e gɑ̀ pu zhwə e.
2
Wap lə piŋ shə̀ŋ e cwəlɔ, dɑ e nə gɔ hɑ e bi gɔpna' Pilato.
3
A lə pɑ́ po'o Yuda yə e lə hɑ Yeso a nə yɔ gɑ́ pu nyəŋ shɛ thə́ e zhwìŋ ko nə e, e lɑ ŋkhap bɛ mgham nthá nə bɑnyə hɑ bi mkamsi gwyəgwyə pu a mghətso
4
gɔm gɑ: Ŋ khé hɔ nə hɑ mcyə́ tə bya. Da' gɑ wap ghɔm bi e gɑ: A ghə la m wɔk! A yu shɛ.
5
A lə pɑ̀ po'o e təm, ma' ŋkhap nə ghəŋ tsʉ' Si, cwəlɔ gɔ shəŋnyə.
6
Mkamsi gwyə lə pé ŋkhap gɔm gɑ: Pu ka piŋ gɑ́ pɑ ŋkhap yəŋ ko nthɛ nə pa' a ŋkhap mcyə.
7
Wap lə tɛ̌, dɑ ŋkhap bɔ nə jo pe bə̌m mcǎ' nə gə tsʉ' nə nthəŋ mghʉɔ.
8
A ywə yə a gə tə́ pu pɑ́ ŋkhe pé bɔ gɑ pé mcyə tə ŋkhəm cwəlɔ a.
9
A pɑ́ po'o ywə yə gɔm ghɔm Si Yeremia lə ghɔm a pəmtə gɑ: Wap lě biŋ ŋkwi ŋkhap bɛ̀ mgham nthá: A bɑ dəŋ mo yə pu lə tɛ a, mo yə pǒ pɑ Israɛl lə tɛ a.
10
Wap lə hɑ nə́ pě bə̌mmcǎ' dəŋdəŋ pa' Cyəpɔ lə ghɔm bəm a.
11
Pu lə fyɛ' Yeso dzə gɔpna' həŋtə e gɑ: O bɑ fo pɑ Yudea a? Yeso ghɔm bi e gɑ: Wə nə gɔm,
12
tə́ sɔ' m nə mnwə myə mkamsi gwyəgwyə pu a mghətso lə gɔm nə e a, e lə pa' sɔmywə nə́.
13
A pɑ́ po'o Pilato ghɔm bi e gɑ: O tə́ bɑwə ju' guŋ mnwə myə pu bɑwə gɔm nə́ o a pǎ?
14
Yeso lə̀ pa' sɔm nwə bi gɔpna', tə́ nwə cyə e.
15
A lə bɑ mɑ̀ gɑ́ a pɑ bǎ nə ya ŋwɛnyə lə, gɔpna' té ta' mo cɛ́, bi pɔmnəŋ, mo yə wap həŋtə a.
16
A lə bɑ pu ghə̀ mu' mgha'mgha' gɛ cɛ̌, tso tsyə pɑ Yeso Barabas
17
Pilato lə həŋtə pɔmnəŋ pyə wap lə bɑ wap cu'tə a gɑ: Pǒ wə shəŋ gɑ nthak ya mo bi pǒ? Yeso Barabas ká Yeso yə pu ŋkhe e gɑ Kristo a?
18
Nə pa' Pilato lə bɑ e zhyə gɑ́ pu lə̀ ŋkhiŋ Yeso kǐŋ tə̀ hɑ é bi e a.
19
Cwə yə Pilato lə pɑ́ dyə fyɛ' a, jwi e təm gɑ́ pu ghɔm bi e gɑ: Kɑ ko nə nwə mo nyənyɔ yɑ! Nə pa' jʉ̀m kwɔ' la' tyɛ' ɔ baknyə a nə nwə e te'te'.
20
Mkamsi gwyəgwyə pu a mghətso lə́ tɔk pɔmnəŋ gɑ pu həŋtə bi Pilato gɑ e tak Barabas nəŋ, gə pu zhwə Yeso.
21
Gɔpna' lə piŋ dɑ ghɔm həŋtə wap gɑ: A ghɔ nə wap pɑpʉə po pɑwə shəŋ gɑ nthak ya mo neŋ? Wap pa' bi e gɑ Barabas.
22
Pilato həŋtə wap gɑ: Gɑ gɔ ghə la m Yeso yə pu ŋkhe é gɑ Kristo a? Guŋ yap awɛ pa' gɑ: Kam e thə́ bɛnyəpɛnyə!
23
E piŋ həŋtə wap gɑ: A bɑ e ghə kɑ yə a pɔk a? Da' gɑ wap cwé tə thə̀ gɑ: Kam e thə́ bɛnyəpɛnyə.
24
Pilato lə nə yɔ gɑ́ ywə yə e wə gɔm a ka kwitə, pɔmnəŋ piŋ bɑwə shaktə nɑ tsap, ŋkwi shyə nə sɔk bu myə́ dzə pɔmnəŋ gɔm gɑ: Ŋ kha zhyə sɔmywə nə mcyə mɔ̌; a yɔ shɛ̀.
25
Guŋ pɔ awɛ pa' gɑ: Mcyə myə́ ko nə pyə ba m nə́ pó pɔk.
26
A lə pɑ́ po'o e tak Barabas nəŋ bi pu. Tə sɔ' m nə Yeso; e lə ghə̀ pu lɑ nthě shwɔ e, biŋ hɑ e gɑ pu kam e thə bɛnyəpɛnyə.
27
Msəŋwi gɔpna' lə lɑ Yeso ŋkho dyə fyɛ' cwəlɔ, shu'tə guŋ msəŋwi awɛ bəŋ e.
28
Wap lə tɔk dzə nə e ŋkwa pɛ dzə nə̌m nə e.
29
Dɑ mka'tə ba' ntheŋ nthʉ́ thə é; biŋ hɑ ka'cyə bi e nə pù tʉɔ; wap lə kam mkwi'tə dzə e, shap é gɔm gɑ: Pyə ca'tə o bɑ fo pɑ Yudea!
30
Wap lə thə́tə mtǐ nə e, biŋ ŋkwi ka' pu e shwɔ thə e.
31
Wap lə cap e po'o nthɔk dzə́ nə́m nə e, ŋkwa kwa' dzə tsyə nə e, biŋ dɑ e gɔ nə kam e thə̀ bɛnyəpɛnyə.
32
Wap lə pɑ́ nthəm jɔ mu' mbɛ, yə Kirena, tso tsyə pɑ Simon wap ghəm e gɑ e kwa bɛnyəpɛnyə Yeso.
33
Wap lə ghɔ tə ŋkho tsʉ' yə pu ŋkhe gɑ Gɔlgota, a pɑ̀ nthùtə gɑ tsʉ' kəlo' thə́ mò.
34
Wap hɑ mlu' bɑ pú ŋi'nyə mcyə́ nə́ bi e gɑ e nwə. E lə́ zhwi'tə, ŋkhəŋnyə nə́ nwə́
35
wap lə kam e thə bɛnyəpɛnyə cwəlɔ, nthamnthùŋ nə gap mdzə myə́.
36
Wap lə piŋ shwə̀ tsʉ' u bɑ byap e.
37
Wap lə ŋwa' ywə yə a gə tə̀ pu zhwə e a jap dəm thə́ e gɑ: Mo yə̌ŋ gɑ bɑ Yeso, fo pɑ Yudea.
38
Pu lə pəmtə̀ ŋkham wap pu a shɑ̀ msamshwə pɑ́pʉə, mu' nə ghəŋ tʉɔ gə yə mu' nə ghəŋ kwyap.
39
Mcyə́ jyə̀ lə nə cyə̀ bɑ jəmtə, bɑ ŋʉ' thə yap,
40
gɔm gɑ: Wə yə o sa'tə tsʉ' Si biŋ ŋkwɑ nə tyɛ' tá a, o pɑ Mu Si o vɔk thə nɑ o, fi' thə bɛnyəpɛnyə!
41
Ba pɑ zhyə mco' pu a mghətso, ba mkamsi gwyəgwyə lə yəmtə e gɑ:
42
E lə̀ vɔk shɑ pɔ; bi a pɑ e lə vɔk thə nɑ e a! E bɑ fo pɑ Israɛl, e fi' thə bɛnyəpɛnyə cwəlɔ̌, pyə piŋ e!
43
Pu Si nə bɑ́, a Si vɔk e cwəlɔ, a pɑ zhyə́ gɑ́ e ŋkhuŋ e, nə pa' e gɔm gɑ: Gɑ̌ bɑ́ Mu Si!
44
Ba msam shwə̀ pyə pu lə kam wap pu a pù a lə kwi' jəmtə e yap pɑ po'o.
45
Tə́ fɑ mɔkcʉ gɔ ŋkhəm nə mnam tá, jʉ́m lə lɑ guŋ dəmca' awɛ.
46
A lə nə kəm nə mnam tá Yeso cwé tə́ thə̀ gɑ: Eli, Eli, lama sabaktani. A pɑ́ nthutə gɑ: Si a, Si a, o gwa' a gɑ kɑ?
47
Shɑ pɔ nə pɔ pyə wap lə bɑ tsʉ' u a lə nə yu' e po'o gɔ́m gɑ: E yə́ bɑwə ŋkhe Elia,
48
Mu' mo nə pu lə wuŋ ŋkhʉ̀dʉ́ be cù ywə nyəŋ cɔ́kmlu' nə, su nə́ kam kà' nya gɑ e nwə.
49
Pyə shɑ́ pɔ ghɔm gɑ: Tiŋnyə! Pɑ yɔ bi a Elia gɔ sɔ' vɔk e a.
50
Da' gɑ Yeso lə piŋ shwe tə́ thə cwəlɔ, zhwenyə é təm.
51
Pu nə yɔ dzə́ Dyə Si sɔ pak pʉə fɑ thə̀ ŋkhəm si; cǎ' cu'nyə. Mghwɔ' sɔtə,
52
mthəsì ghyɛ', mnɑ pɔ dɔlɔ̌ tə jɔm yam nə vʉ̌:
53
Jam nə vʉ̌, nthəm mthəsì po'o ŋkho tisuŋ dɔlɔ̌ pɔ jɔmyɔm yɔ wap.
54
Tadyə msəŋwi ŋkhə pu a pɔ pyə pu a pu lə bɑwə byap Yeso a lə nə yɔ pa' ca' shʉ'nyə a, ba ywə yə a lə cyə a, bwɔk té' o gɔm gɑ: kwa' nyənyɔ mo yəŋ kɑ bɑ Mu Si.
55
Vəŋ pɑ jwǐ lə bɑ tsʉ'u, bɑ wap tiŋnyə gʉə sʉəsʉə bɑwə jɔ; wap lə̀ bɑ jʉm Yeso tə fɑ cwə yə́ é lə́ bɑ́ Galilea, bɑ fa' bi e;
56
Maria yə Makdala ba Maria ma Yakop pu Yosɛp, ba ma pǒ Zebede lə bɑ cəcɑ pù.
57
A lə̀ kəm bwadzʉ̌, mu' mbɛ yə Arimatea mo jizhǐ tso tsyə pɑ Yosɛp, bɑ e lə bɑ yə mukhʉ̌ Yeso sɔ'.
58
Bɛ bɔ lə ghɔ jɔ Pilato, həŋtə gɑ e hɑ pfə Yeso bi e. Pilato lə ghɔm gɑ pu hɑ pfə Yeso bi e.
59
Yosɛp lə kwi pfə Yeso dzʉmtə nə kam dzə́ dɔlɔ̌,
60
nyəŋ nthʉm sì sə́ yə e lə ghə pu təŋ nthʉm ghu gwɔ' a; biŋ ŋkhəŋnyə mɑ gwɔ̀' nə shɑ thəsì cwəlɔ gɔ.
61
Da' gɑ Maria yə Makdala pu yə mu' Maria lə́ bɑ tsʉ'u bɑ wap cwə dzə sì.
62
Tyɛ' nə nyaptə paska lə cyə̌, dzʉ lɔ cwəlɔ, mkamsi gwyəgwyə pu a pɑ Farisai pəmtə gɔ ywə Pilato,
63
gɔm bi e gɑ: Cyəpɔ, pyə kamtə́ gɑ shwanwə yəŋ lə pɑ cwə yə e lə jɑ tə pfʉ̌ a gɔm gɑ: A gɔ la' cyə tyɛ'dzʉ́ yɑtá jam nə vʉ̌.
64
Ghɔm gɑ pu pyap thəsì e tə ŋkhəm nə tyɛ' tá, bwɔk gɑ pɑkhʉ̌ pyə kɑ sɔ' jʉ pfə́ e, gɔm bi pɔmnəŋ gɑ́ e yam nə vʉ̌. Nə pa' bɑ yə bɔ cwanwə gɔ piŋ pɔk tə cyə yə dzə.
65
Pilato lə ghɔm bi pu gɑ: A bɑ pǒ ghə pɑ pyap tsʉ'. Po ghɔ byap thəsì e pa' po zhyə a.
66
Wap lə ghɔ cwəlɔ jap stam nə gwɔ' thəsì e, biŋ jap pɔ gɑ wap pyap.MATIO 27:1
MATIO 27:2
MATIO 27:3
MATIO 27:4
MATIO 27:5
MATIO 27:6
MATIO 27:7
MATIO 27:8
MATIO 27:9
MATIO 27:10
MATIO 27:11
MATIO 27:12
MATIO 27:13
MATIO 27:14
MATIO 27:15
MATIO 27:16
MATIO 27:17
MATIO 27:18
MATIO 27:19
MATIO 27:20
MATIO 27:21
MATIO 27:22
MATIO 27:23
MATIO 27:24
MATIO 27:25
MATIO 27:26
MATIO 27:27
MATIO 27:28
MATIO 27:29
MATIO 27:30
MATIO 27:31
MATIO 27:32
MATIO 27:33
MATIO 27:34
MATIO 27:35
MATIO 27:36
MATIO 27:37
MATIO 27:38
MATIO 27:39
MATIO 27:40
MATIO 27:41
MATIO 27:42
MATIO 27:43
MATIO 27:44
MATIO 27:45
MATIO 27:46
MATIO 27:47
MATIO 27:48
MATIO 27:49
MATIO 27:50
MATIO 27:51
MATIO 27:52
MATIO 27:53
MATIO 27:54
MATIO 27:55
MATIO 27:56
MATIO 27:57
MATIO 27:58
MATIO 27:59
MATIO 27:60
MATIO 27:61
MATIO 27:62
MATIO 27:63
MATIO 27:64
MATIO 27:65
MATIO 27:66


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28