A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 261
Yeso lə́ nə́ miŋ nə ghɔm guŋ mghɔm nthɔk bɔ awɛ, gɔm bi pɑkhʉ̌ pyə gɑ:
2
Pǒ zhyə gɑ Paska gɔ pɑ nə batə tyɛ' pʉə: Pù hɑ Mú mǒ pu kam é thə̀ bɛnyəpɛnyə.
3
A lə̀ pɑ́ po'o, mkamsi gwyəgwyə, ba mghətso cəcɑ̌ pɔmnəŋ, cu'tə tətɔ ŋkhamsi gwyə yə pu lə́ ŋkhe é gɑ́ Kaifa a.
4
Wap lə tɛ́ bɑ ŋkwi shwə̀ nə lɑ fʉ̌ gəm Yeso jwə́ e.
5
Da' gɑ wap lə́ bɑwə gɔm gɑ: Ka pɑ ghəm e nthʉm la'nwə, po'o gɑ a kɑ paknyə pɔmnəŋ.
6
Cwə yə́ Yeso lə̀ pɑ́ Betanya dyə Simon gɛ ka'pap,
7
mu' mjwǐ sɔ' bəŋ e, bɑ e wim duŋ mwɑ damnyəlamnyə, myə tʉɔdəŋ, pfyə thə Yeso, cwə yə wap lə́ bɑ tɑpe a.
8
Pɑkhʉ̌ Yeso lə́ nə yɔ po'o, sə́ yap fi', wap ghɔm gɑ, yəŋ pí gɔ kwitə kʉ?
9
Pu kɑ́ bɑ gɔ fiŋ mwɑ́ bɔ mtʉɔdə̀ŋ, hɑ ŋkhap bi mpə̌ŋ.
10
Yeso lə́ zhyə̌, gɔm bi pu gɑ: nwə kɑ́ po paknyə yəŋ mjwǐ? A kwa' fa' pɑpuŋ tə e fa' nə m̀.
11
A ghɔ nə mpə̌ŋ, po a pú nə gɔ pɑ́ pɑ́ guŋ mcwə awɛ, tə́ sɔ' m nə m̀, tə́ pɑ nə gɔ pɑ́ pɑ́ guŋ mcwə awɛ pɑ́.
12
E nə nyəŋ mwɑ damnyəlamnyə mɔ gɑ nə m̀, nə́ nyaptə nə təŋ a.
13
Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ guŋ mtsʉ' awɛ myə pu gɔ la' siŋ Cuŋ pɑpuŋ yəŋ gɑ́ nə́ nthʉm guŋ dzʉ awɛ a, pu pɑ gɔm ba ywə yə e lə ghə a nə ŋkhamtə e.
14
A lə pɑ̀ po'o, mu' mo nə pɔ shwɔppʉə mgham yə tso tsyə bɑ Yuda Iskariɔt a ghɔ ywə mkamsi gwyə,
15
gɔm bi pu gɑ: Po gɔ hɑ́ kɑ́ bəm a, biŋ hɑ e bi pǒ? Wap lə pǐŋ ŋkhap bɛ mgham ntha bi e.
16
Tə̀ fɑ po'o Yuda pɑ shəŋ sɔ̀ pɑpuŋ nə hɑ Yeso bi pú.
17
A lə̀ pɑ́ nə dəŋdzə tyɛ'dzʉ msɛ tə kwɔ' msɛ̌, pɑkhʉ̌ Yeso sɔ' gɔm bi e gɑ: O wə́ shəŋ gɑ́ pyə nyaptə ywətsʉ Paska bu m hɑ̀?
18
E ghɔm bi pu gɑ: Po ghɔ tisuŋ, gɔm bi mu' mo gɑ́: Ta ghɔm gɑ: Cwə wə bɑ a ghɔptə, pyə a pɑkhʉ̌ pɑ̌ gɔ ghə Paska ywə o
19
Pɑkhʉ̌ Yeso lə ghə pa' e lə́ ghɔm bi pu a, nyaptə Paska.
20
A lə pɑ bwadzʉ̌, Yeso pu a pɔ shwɔppʉə mgham pɑ tɑpe
21
pu a pu lə pɑ̀ dzʉ̀ywə, e ghɔm gɑ: Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ mu' mo nə po gɔ hɑ a bi pu.
22
Nwə lə pɔk wap té'o, bǎ ya mo lə́ nə pu pɑ gɔm bi e gɑ: A bɑ a à Cyəpɔ?
23
E pa' bi pu gɑ pu yɔk pyə mo yə e gɔ hɑ a bɑ a pəmtə́ ŋkho kɛ́.
24
Mú mo gɔ ghɔ pa' pu lə́ və nə́ e a; da' gɑ ghəghʉɔ bi mo yə pu shyə m nə́ e tə́ hɑ Mú mo a! Dzə lə́ bɑ bi mo bɔ gɑ pu kɑ tsə́ e.
25
Yuda yə e lə́ bɑwə hɑ e a lə ghɔm gɔm gɑ: Bi a pɑ a pɑ ǎ Rabi? Yeso pa' bi e gɑ: Ǒ ghɔm!
26
Wap lə pɑ dzʉ̀ ywə, Yeso pe msɛ̌, nyəŋ byanyə nə, bo', biŋ hɑ bi pɑkhʉ̌ pyə gɔm gɑ: Po kɑ̀ pfɑ́, yəŋ gɑ bɑ́ bapnɑ a.
27
Biŋ ŋkwa nthú' mlu' go'tə Si nə hɑ bi pu gɔm gɑ: Po nwə́ guŋ yɔ awɛ.
28
Nə pa' moŋ gɑ bɑ mcyə́ mə̌, mcyə kɔ̀ myə pu pfyə nə thə́ pɔ jɔmyɔ̌m, nə nə́ lɑ mhɔ pɔ shwyɛ' wap a.
29
Gɑ siŋ wɔ gɑ: Ŋ tə gɔ piŋ kwi' nwə́ mlu' nthɔm thə̀ mɔ gɑ́ pɑ̀, tə́ kəm tyɛ'dzʉ́ yə pɑ̀ gɔ la' kwi' nwə́ myə sə́, nthʉm Nəfò Tà ǎ a.
30
Wap lə zhwɔp shyə, nthəm gɔ kuŋ mthə́ bɛ.
31
A pɑ po'o, Yeso ghɔm bi pu gɑ: Kwa' mtsʉ' ɔ gɑ, po gɔ cyə m nə m̀ vʉtəsi awɛ, nə pa' a bɑ pu lé bvə gɑ: Gɑ̌ gɔ sɔ' cwɔ byap dzə́, mjʉ̀jʉ̀ sɛtə́ kà.
32
Da' gɑ̀ gɑ̌ gɔ cwə tə yam nə vʉ̌, po kwyatə a Galilea.
33
Pɛtrɔ lɑ ghɔm gɔm gɑ: Guŋ pɔ awɛ cyə m nə o bvʉtə́ bɑ ŋ tə gɔ vʉ̀ pɑ́.
34
Yeso ghɔm bi e gɑ: Kwa nyənyɔ gɑ̌ siŋ o gɑ́ ko' gɔ nə tuŋ m tsʉ' ɔ bɑ ǒ kəŋnyə a mcʉm ntha.
35
Pɛtrɔ ghɔm bi e gɑ: A pɑ pɑ́ gɑ́ pǔ gɔ pəmtə pfʉ́ bɑ ŋ tə gɔ kəŋnyə o pɑ̀. Ba guŋ pɑkhʉ̌ awɛ lə ghɔm pɑ́ po'o.
36
Yeso pu a pɑkhʉ̌ pyə lə ghɔ tə́ ŋkhəm nə́ mu' tsʉ' yə pú ŋkhe gɑ́ Gətsemane a, e ghɔm bi pú gɑ: Po cwə tsɔ'ɔ tə́ a gɔ tsi' i shwyɛ'nyə Si.
37
E lə́ lɑ̌ Pɛtrɔ pu a pǒ Zebede pɑpʉə. Biŋ ntho' nə zhwiŋ, lam tsyə́ pɑ sɔ́.
38
A lə pɑ po'o e ghɔm bi pu gɑ: Lam tsɑ̌ wə jwiŋ m zhwiŋ vʉ̌. Pó cwə tsɔ'ɔ pɑ̀ pəmtə disɛ́.
39
E lə piŋ na' gɔ dzə, bvʉ́ pfɔppfɔp shwyɛ'nyə Si gɑ: Ta ǎ, a ghɔ̀ bɑ̀ gɑ bi a pɑ yəŋ gɑ̀ nthǔ' cyə̀ gʉə sʉəsʉə nə m̀! Da' gɑ́ tə m pa' gɑ̌ kuŋ a pɑ́, pa' o kuŋ a!
40
E lə sɔ' bəŋ pɑkhʉ̌ pyə́, wap pɑwə di; e ghɔm bi Pɛtrɔ gɑ: A pɑ̀ po'o tə́ po lə ghə tʉɔ gɑ̀ pɑ nə disɛ nə ta' nam!
41
Po tisɛ, bɑ́ shwyɛ'nyə Si gɑ̀ po kɑ̀ vʉ̀ nə mləŋtə. Zhwenyə wə bɑ a ló kaktʉɔ, da' gɑ bɑ bap nɑ́ pwa.
42
E lə piŋ ŋkwi' dù bəŋ pú batə m cʉm bʉ́ə gɔ shwyɛ'nyə́ Si gɔm gɑ: Ta ǎ a pɑ gɑ bi a pɑ yəŋ gɑ nthu' lə cyə tə́ gɑ nwə́, ywə yə o shəŋ a, a pəmtə̀.
43
E lə piŋ bɑnyə, jɔ wap, wap pɑwə di nə pa' mnyə map lə bɑ ǎ tsɑ̀ nə lwɔk a.
44
E lə tak wap nəŋ, biŋ ŋkwi' gɔ nə batə mcʉm ntha' shwyɛ'nyə Si, gɔm pɑ́ mghɔm myə e ji gɔm a.
45
E lə piŋ sɔ' bəŋ pɑkhʉ̌ gɔm bi pu gɑ: Po ti nə gɔ dzə biŋ hwitə́! Yɔ̀, cwə yə pu gɔ hɑ Mù mo nə̀ bǔ pɔ cwəpuŋ a ku'.
46
Po lusi! Pɑ ghɔ, yɔ́, mo yə e hɑ́ a wə sɔ'.
47
E lə́ pɑ́ gɔm po'o, Yuda mu' mo nə pɔ shwɔppʉə mgham ŋwak pu a vəŋ pɔ bɑ wap wim mnyədwɔp pu a mwya; bɑ mkamsi gwyəgwyə pu a mghətsó nthʉm guŋ nə́ nthəm wap.
48
Mo yə é lə bɑwə gɔ hɑ Yeso a lə bɑ pu a pu yap mtiŋ, e ghɔm bi pu gɑ: Mo yə gɑ gɔ nuŋ mgho' myə́ a, a gɔ pɑ yʉ Yeso, po ghəm é.
49
E lə wuŋ gɔ bəŋ Yeso gɔm gɑ: Gɑ ca'tə m Ta. E lə piŋ nuŋ mgho' myə́.
50
Yeso ghɔm bi e gɑ: Só a, ghə ywə yə o tsɔ' nə a. Wap lə̀ sɔ' cwəlɔ, jap bù nə Yeso gəm e.
51
Mu' mo yə pu a Yeso lə bɑ́ a, lə̀ cwɔ' nyə́ e, nə̀ nɔk gɛfa' ŋkhamsi gwyə, nthe təŋ e.
52
A pɑ po'o Yeso ghɔm bi e gɑ: Nyəŋ nyə o nə tsʉ' e, nə pa' pɑ̀ cwɔ' nyə́ gɔ la' pfʉ́ pɑ́ nyə.
53
Ǒ kwɛ gɑ́ ŋ khá ku' nə ké Tá ǎ e wuŋ hɑ shwə̀ shù aŋgəle shwɔppʉə mgham bəm a.
54
Bi a pɑ̀ po'o bɑ ywə yə pu lə və gɑ́ a gɔ pɑ̀ po'o a gɔ pəmtə m gɑ́ kɑ̀?
55
Yeso lə́ ghɔm bi pɔmnəŋ pɑ cwə o bɔ gɑ: Pa' cwə yə pu gɔ ghəm samshwə a, po lɑ mnyə pu a mwya nə sɔ' m nə ghəm a! Ŋ dɑ̀ bɑ guŋ mtyɛ'dzʉ́ awɛ bɑ̀ gɑ cwə Dyə Si bɑ ji'tə pɔmnəŋ ywə, po lə ghəm a.
56
Da' gɑ́ guŋ ywə awɛ bɑ́ po'o tə́ ywə yə mghɔm ghɔm Si lə və a a pəmtə. A lə pɑ̀ po'o pɑkhʉ̌ pyə wa' e, ŋkhʉ̌.
57
Pɔ pyə wap lə ghəm Yeso a lə lɑ e gɔ ywə Kaifa, ŋkhamsi gwyə yə pɑ zhyə́ mco' pu a mghətso lə bɑ wap cu'tə ywə e a.
58
Sɔ' m nə Pɛtrɔ, e lə bɑ ě yap jʉm, tə bɑwə giŋ tə gʉə sʉəsʉə; e lə ghɔ tə́ ŋkhəm ywə ŋkhamsi gwyə; ŋkho ywə e, shwə pu a mghɛ fa', bɑ gɔ yɔ yə pa' a lə gɔ nə miŋ a.
59
Mkamsi gwyə́gwyə́ pu a Sanedrɛŋ lə bɑwə shəŋ kwinthɛ cwanwə yə wap gɔ ghɔm tə pu cyə m nə ja' gɑ pu gɔ zhwə e a.
60
Ba tə pa' mkwinthɛ cwanwə lə sɔ' tə jɔm a, wap la tə yɔ sɔmywə pɑ́. A lə nə miŋ, shɑ pɔ̀ pɑpʉə sɔ'
61
gɔm gɑ̀: Bɛ yəŋ kɑ́ ghɔm gɑ̀: Gɑ̌ ku' nə sa'tə tsʉ' Si, biŋ ŋkwɑ nə mtyɛ'dzʉ́ mənthá.
62
Ŋkhamsi gwyə lə lǔsi gɔm bi Yeso gɑ: O ka ghə sɔmywə yə o gɔ pa' nə a? Pɔ pɔ gɑ̀ butə o gɑ́ kɑ?
63
Da' gɑ Yeso lɛ́tə̀ lɛ̌tə́. Ŋkhamsi gwyə ghɔm bi e gɑ: Gɑ̌ ghɔm bu nə tso Si nthʉɔtʉɔ gɑ o siŋ wɔk bi a o bɑ Kristo Mù Si a.
64
Yeso pa' bi e gɑ: Ǒ ghɔm. Da' gɑ́ tə fɑ cwəlɔ po gɔ pɑ yɔ Mu mo bɑ e cwə nə ghəŋ tʉɔ Si nthʉɔtʉɔ e fi' dəm mlwa kɛbəŋ.
65
A lə pɑ po'o, ŋkhamsi gwyə khi dzə e gɔm gɑ: E cap Si, pɑ biŋ shəŋ ya nthi mkwǐnthɛ! Po yu' mcap.
66
Pǒ yɔ́ yɔ gɑ́ kɑ? Wap pa' bi e gɑ: E ku'nyə nə vʉ̌.
67
A lə̀ pɑ̀ po'o wap thə́tə mtǐ nə sə́ e, shap e, shɑ pɔ cwɔ mfe təŋ e,
68
bɑ gɔm bi e gɑ: Gɔm ghɔm Si siŋ wɔk mò yə e shwɔ o a m Kristo.
69
A lə̀ nə̀ pɑ po'o Pɛtrɔ pɑ́ shwədyə̌ bɑ e cwə́si. Mu' mú mjwǐ gɛfa' lə̀ sɔ' bəŋ e gɔm gɑ: Ba wə yǔ kɑ́ bɑ po Yeso yə Galilea.
70
Da' gɑ e kəŋnyə dzə guŋ pɔ awɛ gɔm gɑ: Ŋ kha zhyə ywə yə o shəŋ nə ghɔm a.
71
Pɛtrɔ lə lǔ tsʉ'u bɑ gɔ m shwə pù, mu' mu mjwǐ gɛfa' yɔ e gɔm bi pɔ pyə wap lə́ bɑ tsʉ'u a gɑ: Mo yəŋ gɑ pu Yeso nə kɑ̀ bɑ̀.
72
Pɛtrɔ kɔ mkɔ nə ŋkhəŋnyə gɔm gɑ: ŋ kha zhyə bɛ bǎ!
73
A lə̀ na' shwə muywə, pɔ pyə́ wap lə bɑ tsʉ'u a sɔ' bəŋ Pɛtrɔ gɔm gɑ: A kwa' nyənyɔ gɑ o bɑ̀ mo yap! Ba gi o pɑwə nthɛ mnɛ mǔ.
74
Pɛtrɔ lə to' nə kɔ mkɔ bɑ̀ gɔm gɑ: ŋ kha zhyə bɛ bǎ! A lə̀ pɑ po'o ko' wuŋ nthúŋ.
75
Pɛtrɔ piŋ ŋkhamtə ghɔm tsyə Yeso la' gɔm bi e gɑ: Ko' gɔ nə tùŋ bɑ o kəŋnyə a mcʉm ntha. E lə̀ təm biŋ dɑ mtso dɔ̌.MATIO 26:1
MATIO 26:2
MATIO 26:3
MATIO 26:4
MATIO 26:5
MATIO 26:6
MATIO 26:7
MATIO 26:8
MATIO 26:9
MATIO 26:10
MATIO 26:11
MATIO 26:12
MATIO 26:13
MATIO 26:14
MATIO 26:15
MATIO 26:16
MATIO 26:17
MATIO 26:18
MATIO 26:19
MATIO 26:20
MATIO 26:21
MATIO 26:22
MATIO 26:23
MATIO 26:24
MATIO 26:25
MATIO 26:26
MATIO 26:27
MATIO 26:28
MATIO 26:29
MATIO 26:30
MATIO 26:31
MATIO 26:32
MATIO 26:33
MATIO 26:34
MATIO 26:35
MATIO 26:36
MATIO 26:37
MATIO 26:38
MATIO 26:39
MATIO 26:40
MATIO 26:41
MATIO 26:42
MATIO 26:43
MATIO 26:44
MATIO 26:45
MATIO 26:46
MATIO 26:47
MATIO 26:48
MATIO 26:49
MATIO 26:50
MATIO 26:51
MATIO 26:52
MATIO 26:53
MATIO 26:54
MATIO 26:55
MATIO 26:56
MATIO 26:57
MATIO 26:58
MATIO 26:59
MATIO 26:60
MATIO 26:61
MATIO 26:62
MATIO 26:63
MATIO 26:64
MATIO 26:65
MATIO 26:66
MATIO 26:67
MATIO 26:68
MATIO 26:69
MATIO 26:70
MATIO 26:71
MATIO 26:72
MATIO 26:73
MATIO 26:74
MATIO 26:75


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28