A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 251
Nəfo kɛbəŋ gɔ sɔ' pɑ́ pa' pó gò ghǎm pyə wap lə lɑ mlambù map gɔ́ nə pyap ta jwigʉɔ a.
2
Pɔ pɑtɔ nə pu lə bɑ mkəkʉɔ, pyə pɑtɔ pɑ mzhyənwə.
3
Mkəkʉɔ mgò lə lɑ̌ mlambu map gɔ tə́ lɑ mwɑ́;
4
mgò mzhyənwə nə lɑ mlambu map, dɑ ba mwɑ̌ nthʉm mthu'.
5
Ta jwi gʉɔ lə cwə́ nə sɔ̀', guŋ mgò awɛ ti.
6
A lə pɑ̀ tiŋ mtsʉ', pú yu' cwé gɑ: Tá jwigʉɔ yə̌ŋ, po sɔ' dɑ e.
7
Guŋ mgo bɔ awɛ lə yǎm, nyaptə mlambu map.
8
Mkəkʉɔ gò lə́ ghɔm bi mzhyənwə gò gɑ: Pó hɑ mɔk mwɑ́ nə mwɑ́ mɔ, nə pa' mlambu mɔk wə́ bi pi a.
9
Mzhyənwə ghɔm gɑ: Gɛ̌, nə pa' bɑ a tə́ gɔ ku' nə́ pɑ̀ pɑ̀! Pó ghɔ m ywə mtɛ̌mtɔ jo mɔ.
10
Wap lə̀ nə ghɔ m nə yo mwɑ̌, ta jwi gʉɔ sɔ'; wap pu a pɔ pyə wap lə bɑ́ si byap a ko dyə la'nwə, jo' jyədyə̌.
11
Pyə shɑ mgo lɑ cwə sɔ' yap gɔ́m gɑ: Cyəpɔ, Cyəpɔ, cwɔ' jyədyə̌.
12
Da' gɑ̀ e ghɔm bi pu gɑ: Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ ŋ kha wɔ zhyə.
13
Po pɑ́ di tə́ tì nə pa' po ka zhyə tyɛ'dzʉ kɑ cwə̀ lə.
14
Nəfo Si biŋ bɑ́ pa' mu' mo yə e lə pɑ̌ gɔ m tə̌m, ŋkhe mghɛ fa' pyə, hɑ tsə tsyə bi pú a.
15
E lə́ hɑ mtalɑŋto mənthɔ bi mu', hɑ məbʉə bi mu', hɑ da' yɑmu' bi yə mu' mo, bǎ yə wɑlə́ dəŋ yə ǎ ku' nə e a; biŋ guŋ gɔ.
16
Mo yə e lə̀ kwi mtalɑŋto mənthɔ a lə̀ ghɔ nthɛ dzʉ́ shɑ́ mənthɔ.
17
Ba mo yə e lə kwi məbʉ́ə a tsʉ shɑ məbʉ́ə.
18
Da' gɑ mo yə e lə kwi pɑ da' ta' talɑŋto a, ghɔ nthəŋ ghʉ́m, dʉm ŋkhap tap e nə́.
19
Tá mghɛ fa' bɔ lə cwə tə a ku', e pɑnyə pu a pú pɑ sɛ tsə tsyə.
20
Mò yə e lə́ kwi mtalɑŋto mənthɔ a, lə sɔ' bəŋ e pu a shɑ́ mənthɔ gɔm gɑ: Ta o lə́ hɑ mtalɑŋto bəm mənthɔ; yɔ shɑ mənthɔ myə ŋ dɑ́ ko dzʉ a mɔ̌.
21
Tap é ghɔm bi e gɑ: A puŋ m gɛfa' pɑpúŋ biŋ bɑ nyənyɔ. O kě bɑ nyənyɔ nə muywə ywə́, gɑ̌ gɔ sɔ' yap o nə́ ywə gwyə́. Sɔ̌' po tɔ̌ ɔ ŋwɛnyə.
22
Mo yə é lə́ kwi mtalɑŋto məbʉə a lə̀ sɔ' nə yə cʉm gɔm gɑ: Ta, o lə́ hɑ mtalɑŋto məbʉə bəm; yɔ shɑ məbʉə myə ŋ dɑ́ kǒ dzʉ a mɔ̌.
23
Tap e ghɔm bi e gɑ: A puŋ m gɛfa' pɑpùŋ biŋ bɑ nyənyɔ. O ké bɑ nyənyɔ nə muywə ywə, gɑ̌ gɔ sɔ' yap o nə ywə gwyə. Sɔ̌' po Tɔ ɔ ŋwɛnyə.
24
Mo yə e lə kwi ta' talɑŋto a lə sɔ̌' nə yə cʉ́m gɔm gɑ: Ta, ŋ də zhyə gɑ́ o bɑ mbɛ bɑ e tʉɔ: O shwa ywə tsʉ' yə o la m dzə ywə nə a, bɑ ŋwa ywə tsʉ' yə o ka tə sɛtə ywə nə a;
25
ŋ kě bwɔk, dɑ talɑŋto o nə gɔ dwɔ' nthʉm ca': Yɔ ywə yə a yǔ a yəŋ.
26
Da' gɑ́ tap e ghɔm bi e gɑ: Gɛfa' cwəpuŋ, dǔŋ! O lə̀ zhyə̌ gɑ́ gɑ̌ shwa ywə tsʉ' yə da m dzə ywə nə a, biŋ bɑ ŋwa ywə nə tsʉ' yə da m sɛtə sɔmywə nə a.
27
O lə́ bɑ gɔ yap ŋkhap a ywə gɛ baŋk; a di biŋ jʉ̀m nthé ŋkhap a pu a mcwɔp myə́.
28
Po kwi talɑŋto yə a bi e a, hɑ bi mo yə e gə mtalɑŋto gham a.
29
Nə pa' mo yə e ghə ywə a pu gɔ sɔ' hɑ ywə bi e, e ghə a yɔm; da' gɑ mo yə e ka ghə ywə a pu kwi ba yə e ghə a.
30
Sɔ' m nə gɛfa' tə kwitə sɔmywə yəŋ gɑ, po ma' e nthʉm jʉ́m dzʉ́: tsʉ' nə lɔ̀ pu a nə pfɑ msuŋ.
31
Cwə yə Mú mo gɔ sɔ' sɔ' nthʉm ghu'tə e, pu a pɑ aŋgəle jʉm e, cwə nə leŋ ghu'tə e.
32
Guŋ mguŋ awɛ gɔ sɔ' cu'tə dzə e, e tya wap pa' byap dzə nthya jʉ̀jʉ̀ nə dzə́ nthʉɔ a.
33
E gɔ sɔ' yap jʉ̀jʉ̀ nə ghə̌ŋ pú tʉɔ, yap dzə nthʉɔ nə ghə̌ŋ pú kwyap.
34
A pɑ po'o Fo ghɔm bi pɑ ghəŋ pú tʉɔ gɑ: Po sɔ̌', wɔ pyə Tá ǎ bɑ e le nyəŋ byanyə nə po a, ŋkwi Nəfo yə pu lə la' nyaptə bi po tə fɑ cwə nə ghə dzʉ̌ a.
35
Nə pa' jiku'u lə yɛ́ a, po hɑ ywə pfɑ́; ji shyə lə yɛ́ a, po hɑ nwə́; dɑ́ pɑ́ gʉɔ po nyəŋ a dyə.
36
Bɑ kəcyəŋ e po kwa dzə̀ nə m̀, bɑ gǒ, po sɔ' dé a, bɑ dyəcɛ̌ po sɔ' bəŋ m̀.
37
A gɔ sɔ' pɑ́ po'o, pɔ nyənyɔ pa' bi e gɑ: Cyəpɔ, pyə lə́ bɑ́ hɑ́ sǒ jɔ o bɑ jìkǔ' yɛ́ o pyə kim o, bɑ ghak o ŋkhə pyə hɑ shyə bu?
38
Pyə lə́ bɑ́ hɑ́ sǒ jɔ o o pɑ gʉ̀ɔ pyə nyəŋ o dyə? Kəcyəŋ e, pyə kwa dzə nə o?
39
Pyə lə bɑ̀ hɑ sǒ jɔ o o pɑ gó kɑ dyəcɛ̌ lə, pyə sɔ' bəŋ o?
40
Fo gɔ sɔ' pa' bi pu gɑ: Kwa' nyənyɔ gɑ siŋ wɔ gɑ́ bǎ cwəkəlɑ yə po lə̀ gə bi mukəcɔk mú nə pǒ pɔ̀ pyə wap bɑ mfɑ pɑ̌ a, po lə́ gə pɑ́ bəm.
41
E gɔ sɔ' piŋ ghɔm bi pɑ ghəŋ kwyap gɑ: Mghɛ do, po fɑ bəŋ m̀ gɔ nthʉm mɔk tə pi, yə pu lə nyaptə bi Sata pu a pɑ aŋgəle pyə a.
42
Nə pa' jiku'u lə́ yɛ́ a, po lə hɑ ywə npfɑ; ji shyə lə́ yɛ́ a, po lə hɑ nwə́
43
Ŋ dɑ́ pɑ́ gʉɔ po lə nyəŋ a dyə; bɑ kəcyəŋ e po lə kwa dzə nə m̀ gǒ biŋ bɑ dyəcɛ̌ po lə lé a.
44
A pɑ́ po'o wap pa' bi e gɑ: Cyəpɔ, pyə lə́ bɑ́ hɑ́ sǒ jɔ o bɑ jiku'u kɑ ji shyə lə, kɑ gʉɔ lə, kɑ kəcyəŋ e lə, kɑ m nə gho lə kɑ m dyəcɛ̌ lə pyə lə kwitə o?
45
E pa' bi pu gɑ: Kwa' nyənyɔ gɑ siŋ wɔ gɑ bǎ cwəkəlɑ yə po lě tə ghə bi mu' nə pǒ mkəcɔk po pɔ a, bɑ po lə̀ shyətə ghə pa' pɑ̀ bəm.
46
Pɔ bɔ gɔ sɔ' ghɔ nthʉm go' tə mì, a pɔ nyənyɔ ghɔ nthʉm vɔk tə mi.MATIO 25:1
MATIO 25:2
MATIO 25:3
MATIO 25:4
MATIO 25:5
MATIO 25:6
MATIO 25:7
MATIO 25:8
MATIO 25:9
MATIO 25:10
MATIO 25:11
MATIO 25:12
MATIO 25:13
MATIO 25:14
MATIO 25:15
MATIO 25:16
MATIO 25:17
MATIO 25:18
MATIO 25:19
MATIO 25:20
MATIO 25:21
MATIO 25:22
MATIO 25:23
MATIO 25:24
MATIO 25:25
MATIO 25:26
MATIO 25:27
MATIO 25:28
MATIO 25:29
MATIO 25:30
MATIO 25:31
MATIO 25:32
MATIO 25:33
MATIO 25:34
MATIO 25:35
MATIO 25:36
MATIO 25:37
MATIO 25:38
MATIO 25:39
MATIO 25:40
MATIO 25:41
MATIO 25:42
MATIO 25:43
MATIO 25:44
MATIO 25:45
MATIO 25:46


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28