A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 241
Yeso lə təm Dyə Si cwəlɔ bɑ́ gɔ̌. Pɑkhʉ̌ pyə lə sɔ̌' bəŋ e bɑ da'tə e nthi pa' pu nə bəm Dyə Si a.
2
Yeso lɑ ghɔm gɔm bi pu gɑ: Po ka yɔ guŋ e bǎ awɛ a? Kwa' nyənyɔ gɑ siŋ wɔ gɑ́ sɔm gwɔ' tə gɔ sɔ' cwə dəm mu' tsɔ'ɔ pɑ. Pu gɔ sɔ' sa'tə guŋ e awɛ.
3
Cwə yə e lə́ cwə́si kuŋ mthə bɛ a, pɑkhʉ̌ pyə sɔ' bəŋ é m càm gɔm bi e gɑ: Siŋ wɔk cwə yə a gɔ sɔ' pɑ́ po' a, ba mtiŋ myə a gɔ sɔ' la'tə yù cwə a, ba cwə yə dzʉ̌ gɔ mi a.
4
Yeso pa' bi pu gɑ: Po pɔmtə gɑ́ ka sɔmmo kɑ̀ ghə po hɔ́jyə̀
5
Nə pa' pɔ̀ tə jɔm gɔ sɔ' lɑ tso tsɑ̌ nə sɔ' pɑ̀ ghɔm gɑ: Myə̀ nə́ bɑ Kristo. Wap gɔ sɔ' ghə pɔ jɔmyɔm hɔ́jyə̀.
6
Po gɔ sɔ' yu' shù, pú piŋ bɑ gɔmnwə nə shù. Po kɑ pwɔk. A puŋ gɑ tsə bɔ təm awɛ, da' gɑ a lə wuŋ bɑ́ nə́ miŋ.
7
Nə pa' mu' guŋ gɔ sɔ' pɑ lo' yə mu' guŋ. Mu' Nəfo pɑ do' tsyə mu' nəfo; kəya' gɔ sɔ' təm bapbǎp, ba cǎ' cʉ'nyə bapbǎp.
8
Guŋ e bɔ awɛ gɔ sɔ' pɑ́ pɑ nə to' go' nə dzə.
9
Pu gɔ sɔ' nyeŋ wɔ nə gǒ', pɑ zhwətə wɔ, guŋ pɑ́ tə pɑ pɑ Yudea pɑ bɔ wɔ nə tso tsɑ̌.
10
A gɔ sɔ' pɑ po'o pɔ jɔmyɔm pfʉtə́, wap pɑ hɑ nɑ tsǎp wap wap cəcɑ̌ pú pa' mghɛ bo a, piŋ pɑ pɔnyə cəcɑ̌ pú.
11
Mfʉtə mghɔm ghɔm Si gɔ sɔ' təm pɑ́ ghə pɔ jɔmyɔm pi.
12
Mnwə cwəpuŋ jɔmyɔ̌m gɔ sɔ' ghə ŋkhuŋnyə pɑ mimmim cəcɑ̌ pɔmnəŋ;
13
da' gɑ́ mo yə e kaktʉɔ tə ŋkhəm nə miŋ a gɔ sɔ' vɔk.
14
Pu gɔ sɔ' siŋ Cùŋ pɑpuŋ yəŋ nə Nəfo nthʉm guŋ dzʉ̌ awɛ. A pɑ mkwinthɛ bi pɑ tə pɑ́ pɑ Yudea. Tɑ dzʉ̌ mi.
15
Cwə yə́ po gɔ sɔ' yɔ Bɔkbɔk zhwiŋ tsʉ' yə gɔm ghɔm Si Dania lə ghɔm a bɑ ě cwə́ nə tsʉ' dɔlɔ̌ — ŋkhékě cəŋtə ju'! —
16
A pɑ́ cwə o bɔ pɔ pyə wap Yudea a, ŋkhʉ gɔ m dəm mkuŋ gó;
17
mo yə e gɔ sɔ' pɑ́ m zhəŋ dyə thə́ a, kɑ fi' gɑ e gɔ m dyə lɑ ywə́.
18
Mo yə e gɔ sɔ' pɑ m pě a kɑ pɑnyə jʉ̀m nə lɑ dzə́ e.
19
Ghəghʉɔ pɑ jwǐ tsʉm pu a mʉəmvə̀ nə tyɛ'dzʉ́ bɔ!
20
Po cwyɛ'nyə gɑ po kɑ sɔ' bɑ gɔ ŋkhʉ cwə ŋʉ́m kɑ tyɛ' Sabat lə.
21
Kwa' tiŋ ghəghʉɔ yə a gɔ sɔ' pɑ tyɛ' o a, a la m bɑwə tə́ fɑ pa' pu ghə dzʉ̌ a tə́ gɔ ŋkhəm tyɛ' ɔ, a lə nəŋ gɔ la'tə pɑwə pɑ́.
22
Mtyɛ'dzʉ bɔ ka pɑ gɔ sɔ' cwanyə cwanyə a bɑ sɔmmo tə́ gɔ sɔ' vɔk pɑ́; da' gɑ a cyə m nə mci pɔ̀, mtyɛ'dzʉ bɔ ghɔ sɔ' cwanyə cwanyə.
23
A pɑ́ po'o, bi a pɑ́ mo ghɔm bi po gɑ: Kristo mtsɔ'ɔ kɑ m gɑ e mtsi'i lɑ, ka po piŋ.
24
Nə pa' Kristo nə fʉtə pu a mfʉtə́ mghɔm ghɔm Si gɔ sɔ' təm pɑ ghə mtiŋ pu a msya tə́ shɑ pɔ hɔ məjyə tə́ bɑ mci pɔ̀.
25
Tə́ gɑ̌ ləŋdzə gə́ gɑ́ po zhyə́.
26
Pú la' gɔm bi po gɑ: E yəŋ gɑ m ghǎk gó, ka po ghɔ tsʉ'ʉ. Kɑ m gɑ: E yəŋ tsʉ' tsìŋ, ka po piŋ.
27
Nə pa' dəŋdəŋ pa' pəpa' bə̀ŋ nthəm ghəŋ nthəm nam ŋwɛ ŋkhəm bi nam a, a gɔ sɔ' pɑ nə Mú mo pɑ́ po'o nə cwə yə e gɔ sɔ' a.
28
Tsʉ' yə pfə ywə nə a, mghə́m mpfə tsə́ shu'tə tsʉ'.
29
Ghəghʉɔ tyɛ'dzʉ́ bɔ gɔ sɔ' nə cyə̀, a nam sonyə, mɑŋwə́ pi, msɛ fɑ kɛbəŋ bvʉ́tə́, guŋ mtʉɔ kɛbəŋ cʉ'nyə.
30
A pɑ́ po'o mtiŋ Mu mo təm kɛbəŋ, a guŋ gwya monəŋ dəmca' tsɔp kəkɔp yap jɔ pa' Mu mo fɑ kɛbəŋ dəm mlwa a bɑ gʉ̌' lo nə e a, bɑ e ghu'.
31
E gɔ sɔ' təm pɑ aŋgəle pyə́ pu a mthɛ gwyə́gwyə́, wap cu'tə pɔ pyə pu ci wap nə dzʉ́ msak pfʉ̀ə a.
32
Po yu' fo' nə thə nthɔmthə, bú myə́ shwə tə́ ntwɔp tə́ gə mhwə, po zhyə gɑ́ shwɔ'dzʉ̌ wə sɔ̌'.
33
Dəŋdəŋ po'o, ba wɔ la' tə́ jɔ mtiŋ bɔ po zhyə gɑ́ Mù mo ghɔptə bəŋ po, gɑ e jyədyə̌ po.
34
Kwa' nyənyɔ gɑ siŋ wɔ gɑ́ pɔ nə wɔ̌dzʉ̀ yəŋ tə̀ gɔ sɔ' cyə tə́ mnwə bɔ sɔ' pɑ́.
35
Kɛbəŋ pu cǎ' gɔ sɔ' mi, tə́ mghɔm mə̌ tə gɔ la' mi pɑ.
36
Da' gɑ́ sɔ' m nə tyɛ'dzʉ́ bɔ, ba nə cwə dzʉ̌ bɔ, bɑ sɔmmo ka zhyə́, kɑ pɑ aŋgəle kɛbəŋ, kɑ Mú lɑ́, sɔmmo, tə́ ně da' Tá yʉ̀ dò e.
37
Dəŋdəŋ pa' a lə pɑ nə cwə Noe a, nwə Mu mo gɔ sɔ' pɑ́ pɑ po'o.
38
Nə pa' dəŋdəŋ pa' a lə pɑ nə cwə dzʉ̌ yə dɔmnyə bəŋ mwé lə jɑ tə wɛ dù a, pu pɑ́ dzʉ́, biŋ nwə́, bɑ ŋkho m jwǐ biŋ bɑ hɑ m jwǐ lɔmdyə tə́ ŋkhəm nə tyɛ'dzʉ yə Noe lə kǒ kənu' a,
39
pɔmnəŋ lə pɑwə shɔ́m sɔmywə, tə́ dɔmnyə bəŋ mwé lù ŋkwa wap nə gɔtə awɛ: tyɛ' nə sɔ' Mù mo gɔ sɔ' pɑ̀ po'o.
40
A gɔ sɔ' pɑ cwə o bɔ pɑbɛ pɑpʉə pɑ́ pé pu lɑ tá' mo nthak ta' mo
41
pɑjwǐ pɑpʉə gɔ sɔ' pɑ ləŋ msɛ, pu lɑ ta' nthak ta'.
42
Po pɑ̀ di tə́ ti nə pa' po ka zhyə tyɛ'dzʉ́ yə Cyəpɔ gɔ sɔ' sɔ' nə a.
43
Po zhyə gɑ́ gɛ lǎ' lá' pé' e bɑ jyə cwə yə shwǔŋ gɔ sɔ' nə̀ a, ba e di tə ti, e lə tak dyə e shwuŋ tù pɑ.
44
A po'o tə̀ ba wɔ yɔ pɑ́ byap nə pa' Mu mo gɔ sɔ' pɑ nə cwə yə po kɑ zhyə a.
45
Wɑ́ bɑ gɛfa' nyənyɔ, jyənwə yə tap e jap e dzə́ la' é nə pɔ gɑ e pɑ́ ŋkhim wap nə́ cwə yə e jap á?
46
Buŋtsé gɛfa' bɔ yə tap e gɔ nə sɔ' e pɑwə fá' fa' bɔ a.
47
Gɑ̌ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ tap e gɔ lɑ e nə ghə tadyə nə guŋ tsə tsyə awɛ.
48
Da' gɑ́ gɛfa' cwəpuŋ bɔ ghɔm nthʉm tʉm e gɑ: Ta á gɔ nə sɔ' cwə
49
biŋ ntho' pɑ nə cwɔ msǒ fa' pyə, bɑ dzʉ́ biŋ nwə pu a mnwə̌ mlu',
50
bɑ tá gɛfa' bɔ gɔ sɔ' nə tyɛ'dzʉ yə e tə́ wə byap e a pɑ, nə cwə yə é ka zhyə a;
51
a zhəŋ e, yap e nə tsʉ' mtsɛbú, tsʉ' yə lɔ̀ pu a nə pfɑ msùŋ bɑ́ nə a.MATIO 24:1
MATIO 24:2
MATIO 24:3
MATIO 24:4
MATIO 24:5
MATIO 24:6
MATIO 24:7
MATIO 24:8
MATIO 24:9
MATIO 24:10
MATIO 24:11
MATIO 24:12
MATIO 24:13
MATIO 24:14
MATIO 24:15
MATIO 24:16
MATIO 24:17
MATIO 24:18
MATIO 24:19
MATIO 24:20
MATIO 24:21
MATIO 24:22
MATIO 24:23
MATIO 24:24
MATIO 24:25
MATIO 24:26
MATIO 24:27
MATIO 24:28
MATIO 24:29
MATIO 24:30
MATIO 24:31
MATIO 24:32
MATIO 24:33
MATIO 24:34
MATIO 24:35
MATIO 24:36
MATIO 24:37
MATIO 24:38
MATIO 24:39
MATIO 24:40
MATIO 24:41
MATIO 24:42
MATIO 24:43
MATIO 24:44
MATIO 24:45
MATIO 24:46
MATIO 24:47
MATIO 24:48
MATIO 24:49
MATIO 24:50
MATIO 24:51


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28