A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 231
A lə pɑ̌ po'o Yeso ghɔmnwə bi lǎ' ba m bi pɑkhʉ̌ pyə gɑ:
2
Pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai bɑ wap cwə nə kwɔ' Mosɛ:
3
Po ghə̌ biŋ jyə̌ ywə yə wap gɔm bi po a, da' gɑ ka po fo' mghənyə mnwə map, nə pa' wap gɔm tə́ la' wap ghə́ a.
4
Wap ŋkwɑ bò' ywə dzɑtsɑ jap bò' pɔ, da' gɑ bɑ ŋkhəŋnyə kwa' wáp nə lɑ nthə pu yap ŋaknyə bò' ywə bɔ.
5
Guŋ mfa' map awɛ bɑ́ wap pɑ gə pɑ́ gɑ́ pu yɔ wap. Wap gwim pak ŋwa'nyə nthʉm twɔ' bɑ pu və mkam ghɔm Si nə nə́ pu ba mɑ sʉəsʉə mcwǐŋ dzə.
6
Wap ŋkhuŋ nə cwə dzə̀ tsʉ' la'nwə, ba nə mdəŋdzə mkwɔ' dyə sinagogə.
7
Ŋkhuŋ gɑ́ pu ca'tə wap dəm sim, ba m gɑ pu ke wap gɑ Rabi.
8
Sɔ' m nə po, ka po cə́ŋ gɑ́ pu ké wɔ gɑ́ Rabi; nə pa' a bɑ po ghə da' tá' tá gɛ la'tə, po piŋ bɑ́ pɑ́ mfɑ̌ mfɑ́.
9
Ka po ke sɔmmo dəmcǎ' gɑ tá yɔ; nə pa' a bɑ po ghə da' ta' tá, Tá kɛbəŋ.
10
Ka po cəŋ gɑ́ pu ke wɔ gɑ́ mtadyə nə pa' a ba po ghə da' ta' tadyə, Kristo.
11
Mɑ mo gwyə cəcɑ̌ po pɑ gɛfa' yɔ.
12
Mo yə e ŋa' nɑ e a pu gɔ sɔ' fi' e, mo yə e fi' nɑ e hɑ si a pu sɔ' ŋa' e hɑ thə́.
13
Ghəghʉɔ yɔ, pɑ zhyə mco' pu a pɑ Farisai mtsɛ bǔ, wɔ pyə po shɑ məjyə̀ nə ŋkho nə̀ Nəfo kɛbəŋ bi pɔmnəŋ a! Kwa' wɔ tə̀ bɑwə ŋkho nə̀ pɑ́, po lə nəŋ nthak pɔ pyə wap bɑwə shəŋ nə ko nə̀ a nə́ŋ.
14
Ghəghʉɔ yɔ, pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛ bǔ, wɔ pyə̀ po dɑ tsə mpfɔk pɑ jwǐ, biŋ gə msʉəsʉə mcwyɛ'nyə nə fʉtə pɔmnəŋ. Pu gɔ sɔ' nyəŋ kwa' mɑ shɛ thə po.
15
Ghəghʉɔ yɔ, pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛ bú, wɔ pyə pǒ ŋkha nə guŋ mshyə lɑpʉə pu a guŋ dzʉ̌ awɛ tə́ gə ta' mo jʉ̀m po a, mo nəŋ shwə tə́ jap jʉ̀m po, po lɑ e gə pɑ́ mo mɔk tə pi, e pɔk shyə wɔ mcʉm bʉ̌ə!
16
Ghəghʉɔ yɔ, mfʉ̀ la'tə jyə. Po gɔm gɑ: Mo lɑ tsʉ' dɔlɔ̌ Dyə Si ŋkhɔ mkɔ bɑ a tə nwə pɑ, da' gɑ́ dɑ gɔl tsʉ' dɔlɔ̌ Dyə Si ŋkhɔ mkɔ e tɔ́m.
17
Po bɑ́ mfʉmnyə pɔ biŋ bɑ́ mfʉ! A ghɔ nə gɔl pu tsʉ' dɔlɔ̌ Dyə Si bɑ yá cyə̀ yá? Tsʉ' dɔlɔ̌ yə a dɔ́nyə̀ gɔl a kɑ gɔl?
18
Pǒ ŋkwi' gɔm gɑ́ mo lɑ tsʉ' nuŋpwɔ' ŋkhɔ́ mkɔ bɑ a tə nwə a, tə́ dɑ tsə pwɔ' tsyə a dəm tsʉ' nuŋpwɔ' a ŋkhɔ́ mkɔ e tɔ́m.
19
Mfʉ̀! A gɔ nə tsə pwɔ' pu tsʉ' nuŋpwɔ' yə a dɔnyə tsə pwɔ' a bɑ yá cyə̀ yá?
20
Nə pa' mo yə e dɑ tsʉ' nuŋpwɔ' ŋkhɔ́ mkɔ a dɑ ba ywə yə a dəm o a nə ŋkhɔ́ mkɔ.
21
Mo yə e dɑ tsʉ' dɔlɔ̌ Dyə Si ŋkhɔ́ mkɔ dɑ ba mo yə e shwə nə̀ a ŋkhɔ́ mkɔ.
22
Mo yə e dɑ kɛbəŋ ŋkhɔ́ mkɔ a dɑ pa' a leŋfo Si ba mo yə e dəm lɛŋfo bɔ a ŋkhɔ́ mkɔ.
23
Ghəghʉɔ yɔ pɑ́ zhyə mco' pu a pɑ́ Farisai mtsɛbú. Po gap ba mcɛ́ jap nə gə jyə̀ gham hɑ tá' jyə̀ Dyə Si da' gɑ bɑ gwak kwa' ywə gwyə yə a bɑ́ nə mco' a nwə dəŋdəŋ, cɔ̌mmtso, nyənyɔ yəŋ bɑ́ ywə yə po kɑ bɑ gɔ ghə tə̀ ghə yə bɔ a.
24
Mfʉ̀ pɑ cya, po nthya mshwəlu', da' gɑ bɑ mi mkamelo.
25
Ghəghʉɔ yɔ pɑ́ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛbú. Po sɔk jʉm mthǔ' pu a pak kɛ dzʉ̀ a lɔ́ da' gɑ nthʉm e pɑ bɑ a lo tsə cwuŋ pu a nwə tə́ dhə.
26
Mfʉ pɑ Farisai! Po ləŋdzə sɔk nthʉm nthu' tə́ jʉm dzʉ̌ lɔ́.
27
Ghəghʉɔ yɔ pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛbú, po hwə́ mthəsì ba pu lɑ bʉ̀m fəfə shi': A bɑ́ m jʉm dzʉ̌ hwə ywə pɑpuŋ da' gɑ bɑ m nthʉm o bɑ mkwe mpfə pɔ pu a bɔkbɔk tsə́ lo nə́.
28
A po'o pɔmnəŋ pɑ jɔ wɔ də̀m po hwə pɔ dəŋdəŋ, da' gɑ bɑ m nthʉm o bɑ po lo mnwə tsɛbǔ pu a mnwə cwəpùŋ.
29
Ghəghʉɔ yɔ pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛbú, wɔ pyə po bəm mghʉ̌m mghɔm ghɔ̀m Si, bɑ ŋkwiŋ mthəsì pɔ dəŋdəŋ,
30
biŋ bɑ gɔm gɑ: Pyə lə́ pe' bvɔk m nə cwə mta pɔk, bɑ pyə le tə́ tamtə nə pu, pyə a pu pfyə mcyə mghɔm ghɔ̀m Si.
31
A bɑ po'o po pɑ nə nyəŋ shɛ pɑ thə po gɑ́: Pó bɑ po pɔ pyə wap lə́ zhwə mghɔm ghɔ̀m Si a.
32
Po donyə pɑ ywə yə mta pɔ lə fo' a.
33
Mnɔk, mnɔk mtiŋ, po gɔ sɔ' vɔk go' mɔk tə pi m gɑ kɑ̀?
34
A po' tə́ gɑ̌ wə nthəm mghɔm ghɔ̀m Si bi pó, ba mzhyə fʉ́, pu a pɑ zhyə mco'. Po gɔ zhwətə wap, kam wap thə bɛnyəpɛnyə, cwɔ wap mdyə sinagogə po, piŋ cʉm jʉ̀m pú nə mtisuŋ,
35
po'o gɑ mcyə̀ guŋ pɔ dəŋdəŋ myə pu lə pfyətə dəmcǎ' a ko nə po, tə fɑ nə mcyə Abɛ mo dəŋdəŋ gɔ ŋkhəm nə mcyə Sakaria mù Barakia yə po kɑ zhwə e cə́cɑ̌ tsʉ́' dɔlɔ̌ Dyə Si pu tsʉ' nuŋpwɔ' a.
36
Gɑ siŋ wɔ kwa'nyənyɔ gɑ́ guŋ e awɛ gɔ ko nə pɔ nə̀ yəŋ wɔ̌ dzʉ̌.
37
Yerusalɛm, Yerusalɛm, wə yə o jwə mghɔm ghɔm Si, biŋ dɑ mwɔ' mthamtə́ pɔ pyə pu nthəm wap bu a, gɑ̌ cəŋ nə cu'tə pó pǔ pa' mɑgɔp shu'tə pó pyə bap e a mcʉm sʉ'ʉ, o lə piŋ?
38
Pa' ǎ pɑ́ po'o a, pu gɔ sɔ' tak la' tsǔ bu pa' ghakgo a,
39
nə pa' gɑ siŋ wɔ gɑ́ tə́ fɑ cwəlɔ po tə́ gɔ piŋ yɔ a pɑ́ tə̀ kəm cwə yə po ghɔm gɑ: Bianyə bi mo yə e wə sɔ' a shyə́ m nə́ tso Cyəpɔ.MATIO 23:1
MATIO 23:2
MATIO 23:3
MATIO 23:4
MATIO 23:5
MATIO 23:6
MATIO 23:7
MATIO 23:8
MATIO 23:9
MATIO 23:10
MATIO 23:11
MATIO 23:12
MATIO 23:13
MATIO 23:14
MATIO 23:15
MATIO 23:16
MATIO 23:17
MATIO 23:18
MATIO 23:19
MATIO 23:20
MATIO 23:21
MATIO 23:22
MATIO 23:23
MATIO 23:24
MATIO 23:25
MATIO 23:26
MATIO 23:27
MATIO 23:28
MATIO 23:29
MATIO 23:30
MATIO 23:31
MATIO 23:32
MATIO 23:33
MATIO 23:34
MATIO 23:35
MATIO 23:36
MATIO 23:37
MATIO 23:38
MATIO 23:39


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28