A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 221
Yeso lə piŋ ntho' nə́ lɑ ghɔm tə́ tútə̀ gɔmnwə bi pú gɑ:
2
Nəfo kɛbəŋ bɑ pa' mu' fo lə da'nwə mu e yə mbɛ a.
3
E lə̀ təm mghɛ fa' pyə gɑ wap ghɔ ŋkhe pɔ pyə e lə́ gho wap la'nwə bɔ a. Da' gɑ́ wap ko wap lə kuŋ nə sɔ'.
4
E lə̀ piŋ nthəm shɑ mghɛ fa' gɑ wap ghɔm bi po pyə e lə́ gho wap a gɑ: Gɑ nyap tsə́ la'nwə, gɑ̌ wà mpɔp m na' ba mcɑ̌ nɔm, guŋ tsə awɛ pəmtə̀, po sɔ' nə la'nwə.
5
Da' gɑ wap lə̀ nə sɛ sɔmywə; mu' mo lɑ m pě é, yə mu' mo lɑ m sim
6
pyə shɑ pɔ ghəm mghɛ fa', dɑ wap jɔgo', jwətə wap.
7
Fo lə̀ yɛluŋ, nthəm msəŋwì pyə wap zhwə̀ pɑ zhwə pɔ bɔ̌, biŋ ntho tisuŋ yap.
8
Biŋ gɔm bi mghɛ fa' pyə́ gɑ: Tsə ghap ghʉɔ pəmtə, da' gɑ pɔ pyə dɑ ghó wap a lə́ bɑ wap ka ku'nyə.
9
Po ghɔ mthə́ jyə̀, ŋkhe guŋ pɔ awɛ pyə po yɔ wap a nə̀ nə ghap ghʉɔ.
10
Mghɛ fa' bɔ lə ghɔ mməjyə̀, shu'tə guŋ pɔ awɛ pyə wap yɔ wap a, pɔ cwəpuŋ ba pɔ pɑpuŋ tə̀ dyə ghap ghʉɔ lo pɔmnəŋ.
11
Fo lə ko dyə cwəlɔ nə yɔ pɔ pyə wap sɔ' nə la'nwə; jɔ mu' mbɛ bɑ e ka kwadzə la'nwə nə é.
12
Fo bɔ ghɔm bi e gɑ: So a, o shyə m gɑ kɑ tə́ ŋkho dyə ɔ tə́ dzə la'nwə nə o? Bɛ bɔ lə́ ŋa' shwə é.
13
Fo ghɔm bi mghɛ fa' pyə gɑ: Po kwɑ bú myə́ pu a mkwə myə́, ma' e pé nthʉm jʉ́m, tsʉ' nə lɔ̀, biŋ mpfɑ msuŋ.
14
Nə pa' a nyənyɔ gɑ́ á bɑ pú ke pɔ jɔmyɔm da' gɑ pɔ pyə pu ci wap a lə yɔm.
15
A lə́ pɑ po'o, pɑ Farisai cu'tə sɛ pa' wap gɔ ghə tə Yeso ghɔmnwə wap nə gəm e nə yo' a.
16
Wap lə́ təm pɑkhʉ pap pu a pɑ Herode gɑ́ wap ghɔ gɔm bi e gɑ: Ta, pyə zhyə́ gɑ o bɑ nyənyɔ, bɑ da'tə məjyə Si dəŋdəŋ tə́ pwɔk sɔmywə, nə pa' dəŋ mo tə́ hɛ́ o pɑ́.
17
O yɔ yǔ gɑ́ kɑ̀? A bɑ pù piŋ kɑ ŋkhəŋnyə nə ma' shwɔp bi Kasa?
18
Yeso lə̀ yɔ fʉ́ yap gɔm gɑ: Pɑ tsɛbǔ, nwə kɑ́ po ləŋtə a?
19
Po la'tə a ŋkhap yə pu nə ma' shwɔp a. Wap lə́ la'tə bɛ ŋkhap.
20
E ghɔm bi pu gɑ: Thə mò ba ywə bvəvə yə a nə́ a bɑ́ tsyə wɑ?
21
Wap pa' gɑ: Tsyə Kasa: Yeso ghɔm bi pu gɑ: A pɑ́ pa' a po pa' ywə yə a yə́ Kasa a bi Kasa, ba' yə a yə Si a bi Si.
22
Wap lə yu' tsɔ ghɔm, a cyə́ wap té', wap piŋ nthak Yeso cwəlɔ, gɔ̌.
23
A lə́ pɑ́ tyɛ'dzʉ bɔ̌, pɑ Sadukai sɔ' bəŋ Yeso; pɑ Sadukai gɔm gɑ́ nə yam nə vʉ̌ tə̀ bɑwə pɑ́. Wap lə sɔ' bəŋ Yeso həŋtə e gɑ:
24
Ta, Mosɛ gɔm gɑ: Mo pfʉ tə́ tsə mu, fɑ e sɔk pfɔk e, po' o gɑ e ghə yə gwya fɑ e bɔ.
25
A po'o bɑ shɑ mfɑ lə́ pɑ̌ wə pyə pɔ sɔmbʉə. Shyədzə yap lə́ lɔmdyə̌, pfʉ tə́ tsə̀, nthak jwi e bi fɑ e;
26
A pɑ́ pɑ́ po'o nə mo batə yɑpʉə ba batə yɑtá, tə́ gɔ ŋkhəm nə batə sɔmbʉə.
27
Wap lə pfʉ awɛ, ba mjwǐ piŋ pfʉ yə́.
28
A bɑ̀ po'o, a ghɔ sɔ' pɑ cwə yə pu yam nə vʉ̌ a, e pɑ jwi ya mo nə pù? Pa' wap nəŋ dɔm e guŋ yap awɛ a?
29
E pa' bi pu gɑ: Po fʉmnyə, nə pa' po ka zhyə́ ŋwa'nyə Si ba gʉ' Si.
30
Nə pa' cwə nə yam nə vʉ̌ pu lə ghə mjwǐ kɑ dhə lə. Pu bɑ́ pɑ́ pa' pɑ aŋgəle thə kɛbəŋ a.
31
Biŋ sɔ' m nə́ nə́ yam nə vʉ̌, bɑ po ka ké ghɔm tsyə Si gɔm bi po a gɑ:
32
Gɑ bɑ Si Abraham, Si Isak, ba Si Yakop a? E tə bɑ Si mpfə́ pɔ́ pɑ̀, e bɑ Si pɔmtʉɔ.
33
Pɔmnəŋ lə́ nə̀ yu' po' o ywə yə Yeso lə bɑwə ji'tə wap a cəŋtə ŋkhonyə wap.
34
Pɑ Farisai lə́ nə́ yu' gɑ́ Yeso cɑ shwə pɑ Sadukai, shu'tə.
35
Mu' mo nə́ pú, bɑ́ jyə́ mco' ləŋtə Yeso həŋtə e gɑ:
36
Ta, dəŋdzə mco' nə mco' bɑ ma mco'?
37
Yeso ghɔm bi e gɑ: O gɔ pɑ́ kuŋ Cyəpɔ Si o nə guŋ tʉm tsǔ awɛ, nə guŋ lam tsǔ a awɛ, ba nə guŋ zhwenyə o awɛ.
38
Mɔ̌ bɑ mco' gwyə, bɑ dəŋdzə.
39
Shɑ́ batə mɑ́bʉ́ə bɑ a kwi' gə dəŋ pɑ́ gɑ: O gɔ pɑ́ kuŋ mo yə e bəŋ o a pá' thə nɑ o.
40
Guŋ mco' awɛ pu guŋ ywə awɛ yə mghɔm ghɔm Si lə́ ghɔm a miŋ pɑ nə mco' mɔ mɑ́bʉ́ə.
41
Pa' pɑ Farisai lə bɑ wap cu'tə a, Yeso lə həŋtə wap gɑ:
42
Pó gɔm gɑ kɑ nə Mesia? E bɑ mu wɑ? Wap pa' bi e gɑ mu David.
43
Yeso piŋ gɔm bi pu gɑ: Tə́ nwə kɑ a cyə m nə Zhwenyə, David ké e gɑ́ Cyəpɔ nə cwə yə e gɔm gɑ:
44
Cyəpɔ ghɔm bi Cyəpɔ a gɑ: cwə́ nə ghəŋ tʉɔ a tə́ nyəŋ mghɛ bo pǔ to mkwə o?
45
A pɑ gɑ David ŋkhe Yeso gɑ Cyəpɔ e bɑ e biŋ bɑ́ mú é m gɑ́ kɑ̀?
46
Sɔmmo la tə ku' nə pa' shwə ghɔm bi e, tə́ fɑ tyɛ' o bɔ sɔmmo lə kwi' həŋtə e nwə.MATIO 22:1
MATIO 22:2
MATIO 22:3
MATIO 22:4
MATIO 22:5
MATIO 22:6
MATIO 22:7
MATIO 22:8
MATIO 22:9
MATIO 22:10
MATIO 22:11
MATIO 22:12
MATIO 22:13
MATIO 22:14
MATIO 22:15
MATIO 22:16
MATIO 22:17
MATIO 22:18
MATIO 22:19
MATIO 22:20
MATIO 22:21
MATIO 22:22
MATIO 22:23
MATIO 22:24
MATIO 22:25
MATIO 22:26
MATIO 22:27
MATIO 22:28
MATIO 22:29
MATIO 22:30
MATIO 22:31
MATIO 22:32
MATIO 22:33
MATIO 22:34
MATIO 22:35
MATIO 22:36
MATIO 22:37
MATIO 22:38
MATIO 22:39
MATIO 22:40
MATIO 22:41
MATIO 22:42
MATIO 22:43
MATIO 22:44
MATIO 22:45
MATIO 22:46


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28