A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 211
Wap lə ghɔ tə bɑ gwɔk nə Yerusalɛm, bɑ wap kəm bəŋ Bɛtfage kúŋ mthə Olivə, Yeso təm pɑkhʉ̌ pɑ́pʉ̌ə
2
gɔm bi pú gɑ: Po ghɔ nə la' tsyə a dzə po a; po gɔ wuŋ yɔ jwi jakasi pú mú e bɑ pu cəŋ e; po kyɛ' é dɑ wap nə sɔ' hɑ bəm.
3
Bi a mo ghɔmnwə bi po, po pa' gɑ: nwə é nə́ Cyəpɔ, é tak wap nəŋ po wuŋ dɑ e nə́ sɔ'.
4
A lə təm po'o tə ywə yə gɔm ghɔm Si lə ghɔm a pəmtə gɑ:
5
Po ghɔm bi go Sion gɑ: Yɔ fǒ o yəŋ bɑwə sɔ' m bu, dɑ byanyə sɔ̌', bɑ e kwɔ' nə jwi jakasi ba m nə́ mu jakasi.
6
Pɑkhʉ̌ Yeso lə ghɔ pa' e lə́ ghɔm bi pu a.
7
Dɑ jwi jakasi pu mú jakasi sɔ̌'; biŋ jap mdzə map dəm pú, Yeso cwə dəm o.
8
Pɔmnəŋ kwa' vəŋ e lə siŋ mdzə map məjyə; pyə shɑ́ pɔ pɑ́ ŋkho' mcɛ̌ thə ma'tə́ məjyə.
9
Vəŋ pɔ pyə wap lə bɑ dzə e gǐŋ, ba pyə wap lə bɑ jʉ̀m e a lə bɑwə shwe gɑ: Hozana bi Mu David! Byanyə pɑ bi mo yə e wə sɔ' nə tsǒ Cyəpɔ a. Hozana pɑ tə́ thə̀ kɛbə̀ŋ.
10
Yeso lə cwə tə ŋkho Yerusalɛm, guŋ tisuŋ awɛ cʉ'nyə; pu pɑ́ həŋtə gɑ: A bɑ́ wɑ?
11
Lɑ vəŋ pɔ pɑ ba' gɑ: A bɑ́ gɔm ghɔm Si Yeso, yə Nazarɛt m Galilea.
12
Yeso lə ko Dyə Si jə́ŋ guŋ pɔ pyə wáp lə bɑwə fiŋ kɑ jo ywə Dyə Si a lə; npfyə tsə́ tsyə a lə bɑ dəm mkwɔ' pɑ kwyəpnyə ŋkhap a, ba dəm kwɔ' mtɔ pɑ fiŋ mzhwə kúkú a.
13
Biŋ gɔm bi pu gɑ: A bɑ̀ pu və gɑ: Pu gɔ sɔ' pɑ ke Dyə a gɑ dyə mcwyɛ'nyə; da' gɑ po nə gə dyə msamshwə!
14
Mfʉ́ pu a mkho'tə lə ghɔ bəŋ e Dyə Si e piŋ bɑ jɛ́ wap.
15
Mkamsi gwyəgwyə pu a pɑ zhyə́ mco' lə̀ nə́ yɔ msya myə Yeso lə lu m nə ghə a, ba pǒ mkəcɔk po pyə wap lə bɑwə jwyanyə gɑ: Hozana bi Mú David, nwə pɔk wap,
16
wap ghɔm bi e gɑ: O yu' ywə yə wap wə gɔm a lə? Tə́ Yeso ghɔm bi pú gɑ: əŋ, po la m ŋkhe tsʉ' ŋwa'nyə yə a bɑ pu və gɑ. A cyə m nə́ shwə pomkəcɔk pó pu a po bwǎ o ghə pú ghu'tə o a?
17
Yeso lə tak wap tsʉ'u nthəm tisuŋ gɔ Betanya, di wə.
18
E lə́ pɑ́ bɑnyə m tisuŋ mɑfɔk dzʉ̌, jiku'u yɛ́ é.
19
E yɔ mu' ta'thə nthɔmthə́ bəŋ məjyə̀, gɔ bəŋ o, da' gɑ́ e lə ko jɔ sɔmywə nə́ tə́ ně da' mhwə myə́. Gɔm bi e gɑ: O tə̀ dà' tə biŋ jam nthɔm pɑ. Ta'thə́ bɔ lə wuŋ jəm pɑ cwəocwəo.
20
Pɑkhʉ̌ pyə lə nə yɔ po'o nwə cyə wap, wap ghɔm gɑ: A gə m gɑ́ kɑ tə́ thə nthɔmthə wuŋ jəm pɑ cwəocwəo?
21
Yeso pa' bi pu gɑ: Kwa' nyənyɔ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ́, a pɑ gɑ po ghə piŋnthʉm tə la' po zhʉ'nyə, bɑ po tə́ gɔ ghə da' ywə yə gɑ dú m nə ghə nə thə́ nthɔmthə́ a pɑ́, bɑ po ghɔm pɑ bi kuŋgǒ yəŋ gɑ̀ gɑ́, lù tsa' a gɔ bvʉ́ shyə lɑpʉə, bɑ a gɔ pəmtə pɑ́ po'o.
22
Guŋ ywə awɛ yə po ló nthʉm mcwyɛ'nyə pu piŋnthʉm a bɑ pu gɔ hɑ bi po.
23
Yeso lə ko Dyə Si, mkamsi gwyəgwyə pu a mghətso nthʉm gùŋ sɔ' bəŋ é cwə yə e lə bɑwə ji'tə pɔmnəŋ ywə a, gɔ́m bi e gɑ: O dɑ ya tʉɔ gə ywə bǎ? Wɑ hɑ tʉɔ bɔ bu?
24
Yeso pa' bi pu gɑ: Ba myə̀ yɑ̌ gɑ̌ gɔ həŋtə wɔ nwə, pɑ́ da' ta' ywə; po la' ba' bəm, bɑ ba myə̀ gɑ̌ gɔ siŋ wɔ yɑ̌ gʉ' yə gɑ̌ nə gə ywə bɔ a.
25
Nə nu' mo shyə Yohane lə fɑ m hɑ? A lə fɑ m kɛbəŋ kɑ́ m bi pɔmnəŋ? Wap lə́ sɛ̌ wap wap gɑ: Pɑ ghɔm gɑ kɛbəŋ bɑ e gɔ həŋtə wɔk pɑ gɑ́: Tə nwə ka bɑ po lé tə́ piŋ e.
26
Bi a pɑ nəŋ gɔm gɑ bi pɔmnəŋ, bɑ pɔmnəŋ tə́ gɔ nəŋ wɔk pɑ pɑ nə pa' guŋ yap awɛ bɑwə jɔ Yohane pa' gɔm ghɔm Si a.
27
Wap lə pa' bi Yeso gɑ́: pyə ka zhyə. Yeso ghɔm bi pú gɑ: Ba myə̀ yɑ̌ ŋ tə́ gɔ siŋ wɔ gʉ' yə gɑ̌ nə gə ywə bɔ a pɑ.
28
Po sɛ́ m gɑ́ kɑ? Mu' mbɛ lə́ ghə̀ pó pyə́ pɑ́pʉə. E lə́ ghɔ bəŋ dəŋdzə gɔm bi e gɑ: Ghɔ pé mthə mlu' m̀ tyɛ' ɔ fa' a.
29
E lə ghɔm bi e gɑ ŋ tə́ gɔ ghɔ pɑ́, da' gɑ́ a piŋ nə cwə mu ywə e pʉɔ tʉm tsyə́, gɔ̌.
30
Bɛ bɔ lə́ ghɔ bəŋ batə mu e yɑpʉə, gɔm bi e pá' e lá' gɔm bi yə mu'mú a. Yə bɔ ghɔm bi e gɑ: Gɑ̀ gɔ ghɔ m Ta, da' gɑ́ la' e ghɔ̌.
31
Yǎ mo nə pu po'o bɑ́ e ghə pa' tá yap shəŋ a? Wap lə̀ pa' bi Yeso gɑ: Dəŋdzə. Yeso piŋ gɔm bi pu gɑ: Gɑ̌ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ mghɛ kwishwɔp pu a pɑ kathə pɑjwǐ gɔ sɔ' tamdzə po nthʉm Nəfo Si.
32
Nə pa' Yohane le sɔ' bi po nə məjyə dəŋdəŋ po lə̀ lɑ e. Da' pɑ kwishwɔp pu pɑ kathə pɑjwǐ nə lɑ e. Po yɔ ba tə po'o la' po pʉɔtʉm tsɔ biŋ e.
33
Po kwi' ju' mu' ghɔm tə tutə̀. Mu' mo lə ghə pé e. Dzə mthə mlu' nthʉm o. Ŋkwɑ ŋkhɛpé nə́ nə dzam shu'; ntəŋ tsʉ' nə nu' mlù', biŋ ŋkwɑ tsʉ'nə cwə nə dé pě, tə́ jo' pé bɔ bi pɑ tsʉ' mthə́ mlu' cwəlɔ, gɔ tə́m.
34
Cwə nthɔm mthə lə kǔ', gɛ pě təm mghɛ fa' pyə gɑ wap ghɔ ŋkwi myə́ nthɔm mthə bi pɑ tsʉ' mthə mlu'.
35
Da' gɑ́ mtsʉ' mthə mlu' lə́ ghəm mghɛ fa' bɔ: Shwɔ́ mu'; jwə́ yə mu'; dɑ mwɔ' nthamtə́ yə mu'.
36
Gɛ pě lə́ kwi' nthəm shɑ́ mghɛ fa' kwa' vəŋ e nə pyə shɑ́ dzə̀; wap lə ko gə nə pu pɑ pa' pyə dzə̀ a.
37
Gɛ pě lə nə́ miŋ nthəm mù e, bɑ sɛ gɑ: Wap gɔ ghə mku' mu a.
38
Da' gɑ pɑ́ tsʉ' mthə mlu' lə́ nə́ yɔ mu e gɔm cəcɑ̌ pu gɑ: Yɔ dzʉ̌dyə̌ yə̌. Pɑ zhwə̀ é, mcʉ̌' cʉ' tsɔk pɑ!
39
Wap lə ghəm e cwəlɔ, dɑ e nthəm pe jwə é.
40
Yeso lə həŋtə gɑ: Cwə yə gɛ pě gɔ sɔ' sɔ' a, e gɔ ghə lǎ m pɑ tsʉ' mthə mlu' bɔ?
41
Mkamsi gwyə́gwyə́ pu a mghətso pa' bi e gɑ: E gɔ sɔ' lɑ ghəghʉɔ zhwə mghɛ ghəghʉɔ bɔ, yo' pé bi shɑ pɑ tsʉ' mthə mlù' pyə wap gɔ sɔ' pɑ hɑ myə́ nthɔm mthə cwə nthɔm mthə a.
42
Yeso lə kwi' gɔm bi pu gɑ: Po la m ŋkhe pa' a bɑ nthʉm ŋwa'nyə bɑ pu və gɑ: Gwɔ' yə pɑ pə́m pa' lə wa' a, nə lè ji gwɔ' phə́ pa' a; a bɑ fa' Cyəpɔ: Msya nwə nə́ mnyə mɔk pɑ̀.
43
A po' tə̀ gɑ siŋ wɔ gɑ́ pu gɔ sɔ' kwi Nəfo Si bi po hɑ́ bi pɔ pyə wap gɔ yam nthɔm a.
44
Mo yə e gɔ sɔ' vʉ̀ nə gwɔ' bɔ a gɔ sɔ' po'tə; a mo yə gwɔ' bɔ vʉ̀ nə e a, a tsa'tə e.
45
Mkamsi gwyəgwyə pu a pɑ Farisai lə́ nə̀ yu' mghɔm tə̀ tutə̀ bɔ, jyə gɑ́ Yeso lə gɔm po'o nə pú.
46
Wap lə̀ pɑ shəŋ nə ghəm e, da' gɑ bɑwə bwɔk pɔmnəŋ nə pa' pɔmnəŋ lə bɑwə dɑ Yeso pa' gɔm ghɔm Si a.MATIO 21:1
MATIO 21:2
MATIO 21:3
MATIO 21:4
MATIO 21:5
MATIO 21:6
MATIO 21:7
MATIO 21:8
MATIO 21:9
MATIO 21:10
MATIO 21:11
MATIO 21:12
MATIO 21:13
MATIO 21:14
MATIO 21:15
MATIO 21:16
MATIO 21:17
MATIO 21:18
MATIO 21:19
MATIO 21:20
MATIO 21:21
MATIO 21:22
MATIO 21:23
MATIO 21:24
MATIO 21:25
MATIO 21:26
MATIO 21:27
MATIO 21:28
MATIO 21:29
MATIO 21:30
MATIO 21:31
MATIO 21:32
MATIO 21:33
MATIO 21:34
MATIO 21:35
MATIO 21:36
MATIO 21:37
MATIO 21:38
MATIO 21:39
MATIO 21:40
MATIO 21:41
MATIO 21:42
MATIO 21:43
MATIO 21:44
MATIO 21:45
MATIO 21:46


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28