A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 201
Nəfo kɛbəŋ shwə pa' mu' mo gɛ lǎ' yə e lə́ təm mɑfɔkdzʉ̌ bɑ dɑ mghɛ fa' pé mthə mlu' e a.
2
Pú a mghɛ fa' lə́ yap gɑ e gɔ hɑ bɛ ŋkhap bi pú nə tyɛ'dzʉ́ cwəlɔ̌, e cya wap pé mthə mlu' e.
3
A lə piŋ nə cyə mnam tá e təm jɔ shɑ pɔ bɑ wap tiŋnyə tsʉ'u tɑ pɑwə gə ywə,
4
e ghɔm bi pu gɑ: Ba wɔ yɔ ghɔ pe mthə mlu' m̀, gə hɑ ywə yə a ku'nyə a bi pò.
5
Wap lə ghɔ̌. E lə piŋ nthəm nə batə́ mnam nthɔk, ba mnam vʉ̌', kwi' gə pɑ po'o.
6
A lə pɑ nə gwɛ a jyə mnam shwamu' mgham e kwi' nthəm, biŋ jɔ́ shɑ pɔ̀ bɑ wap tiŋnyə tsʉ'u, gɔm bi pu gɑ: Nwə kɑ bɑ po ywɔk tsɔ'ɔ tə ghə sɔmywə?
7
Wap pa' bi e gɑ, sɔmmo bɑ e ka lɑ wɔk fa'. E ghɔm bi pu gɑ: Ba wɔ yɔ ghɔ pé m̀.
8
A lə kəm bwadzʉ̌, gɛ pě ghɔm bi ŋkho nthɛ é gɑ: Ké mghɛ fa', hɑ ŋkhap fa' bǎ ya mo lə bi é, ntho' nə pɔ pyə wap sɔ' jʉm a, miŋ nə pyə wap la' dəŋdzə sɔ' a.
9
Pɔ pyə wap lə sɔ' nə batə mnam shwamu' mgham a, lə sɔ̌', bǎ ya mo lə nə́ pu kwi ta' bɛ ŋkhap.
10
Pɔ pyə wap lə́ tsə́ pé a lə́ nə sɔ' bɑwə ŋkwɛ gɑ́ pu gɔ kwi' yáp dəŋ ŋkhap; da' gɑ bǎ ya mo lə́ nə pu lə kwi pɑ ta' bɛ ŋkhap.
11
Wap lə́ nə kwǐ bɑ ŋkhuku nthuŋ pú nə gɛ la' a
12
bɑ gɔm gɑ: Pɔ pyə wap sɔ' m jʉm a bɑ wap fa' da' nə ta' nam, o piŋ gə nə pu pɑ́ pá' wɔk pyə́ pyə ywɔk fa', mɑ nam tyə́ wɔk a.
13
Da' gɑ gɛ la' a ghɔm bi mu' mo nə́ pu gɑ: So a, ŋ kha hɔ sɔmywə bu, pu ké tə́ ka'nyə nə bɛ ŋkhap a?
14
Pé ywə yə a yu a gɔ. Gɑ̌ gɔ hɑ pɑ dəŋ yə gɑ hɑ bu a bi yə́ŋ mò.
15
Pù ka piŋ gɑ́ gə nə ywə yə a yɑ̌ a pa' gɑ kuŋ a? Kɑ bɛtsə o bɔk pa' gɑ mo pɑpuŋ a?
16
A po'o tə́ pɑ jʉ̀m gɔ sɔ' cʉ' pɑ dzə, a pɑ dzə piŋ shʉ' pɑ jʉ̀m.
17
Yeso lə́ nə́ pʉɔ ghɔ Yerusalɛm ŋkhe pɑkhʉ̌ pyə nə gɔ tsʉ' tsiŋ, biŋ giŋ mə́jyə̀ gɔm bi pú gɑ:
18
Pó yɔ, pɑ si po' bʉɔ m Yerusalɛm, pu hɑ Mú mo bi mkamsi gwyəgwyə pu a pɑ zhyə́ mcò'; wap ya'shɛ e gɑ pu gɔ zhwə e,
19
piŋ hɑ e bi pɑ tə pɑ pɑ Yudea gɑ́ wap yəmtə é, biŋ dɑ mshɔ̀m shwɔ́ é, ŋkham é thə́ bɛnyəpɛnyə; a piŋ bɑ nə batə́ tyɛ'dzʉ́ yɑtá e yam nə vʉ̌.
20
A lə pɑ́ po'o, ma pǒ Zebede sɔ' bəŋ Yeso pu a pó pyə, ŋkham mkwi'tə myə́ dzə é nə lo mu' ywə bi e.
21
Yeso həŋtə é gɑ: O shəŋ gɑ́ kɑ̀? E ghɔm bi e gɑ́, yap gɑ́ nthʉm Nəfo tsǔ po pɑ pɔ gɑ pɑpʉ́ə mu' cwə nə́ ghə̌ŋ pú u yə tʉɔ, yə mu' cwə nə ghə̌ŋ pú u yə kwyap.
22
Yeso pa' gɑ: Po ka zhyə ywə yə pó wə dó a. Bi a pɑ́ po nwə́ nthú' yə gɑ gɔ nwə́ a? Wap ghɔm gɑ bi a pɑ́ pyə nwə́.
23
E ghɔm bi pú gɑ: Po gɔ la' nwə nthu' a, da' gɑ́ sɔ' m nə nə́ cwə nə ghə́ŋ pu a yə tʉɔ ba yə kwyap, tə́ myə̀ nə hɑ bi mo pɑ̀: Pù gɔ la' hɑ bi pɔ pyə Tá a lə nyaptə bi pú a.
24
Pyə pɔ gham lə nə yu' po'o jɛ́luŋ nə mfɑ̌ pɔ pɑ́pʉ́ə.
25
Da' gɑ́ Yeso ké wap gɔm bi pu gɑ: Pó zhyə gɑ́ pɑ sa' mguŋ dɑ tʉɔ̀ yap nə nthɔm mguŋ, pɔ gwyəgwyə pɑ́ hya guŋ.
26
A tə́ bɑ pɑ́ po'o cəcɑ̌ po pɑ́, mo pɑ́ gɔ pɑ mo gwyə cəcɑ̌ po e pɑ́ gɛfa' yɔ.
27
Biŋ bɑ bi a mo pɑ shəŋ nə pɑ́ dzə̀ cəcɑ́ po e pɑ ŋkwɔ yɔ.
28
A po'o tə́ Mu mo la tə́ sɔ' gɑ pu fa' bi e pɑ, e lə́ sɔ' m nə fa', piŋ hɑ vɔk é nə kwyəpnyə pɔ jɔmyɔ̌m.
29
Yeso lə́ nə́ təm Yeriko vəŋ pɔ yap jʉ̀m e.
30
Shɑ́ mghɛ fʉ̀ pɑ́pʉ́ə pyə a lə́ bɑ wap cwə kəŋ məjyə̀ a lə́ nə yu' gɑ́ Yeso nə wə shyə̀, shwe gɑ: Cyəpɔ Mu David cɔmmtsò mɔk!
31
Pɔmnəŋ lə́ pɑ shɑnyə wap gɑ wap lɛtə, wap piŋ shwe tɑ thə gɑ: Cyəpɔ Mu David cɔmmtso mɔk
32
Yeso lə́ tiŋnyə̀, ŋkhe wap gɔm bi pu gɑ: Po shəŋ gɑ gə gɑ kɑ́ bi pǒ?
33
Wap ghɔm bi e gɑ: Cyəpɔ, gɑ mnyə mɔk ghyɛ'.
34
Mtso map lə kǔ Yeso, e co' pǔ nə mnyə map. Wap wuŋ jɔ tsʉ' biŋ jap jʉ̀m e.MATIO 20:1
MATIO 20:2
MATIO 20:3
MATIO 20:4
MATIO 20:5
MATIO 20:6
MATIO 20:7
MATIO 20:8
MATIO 20:9
MATIO 20:10
MATIO 20:11
MATIO 20:12
MATIO 20:13
MATIO 20:14
MATIO 20:15
MATIO 20:16
MATIO 20:17
MATIO 20:18
MATIO 20:19
MATIO 20:20
MATIO 20:21
MATIO 20:22
MATIO 20:23
MATIO 20:24
MATIO 20:25
MATIO 20:26
MATIO 20:27
MATIO 20:28
MATIO 20:29
MATIO 20:30
MATIO 20:31
MATIO 20:32
MATIO 20:33
MATIO 20:34


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28