A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 21
Pú dzə́ Yeso Bɛtəlehɛm m Yudea, nə cwə fo Herode. Shɑ́ mghɛ zhyə́ sɛ fɑ ghəŋ nthəm nam ŋwak Yerusalɛm
2
dzɑ́tə́ gɑ: Fo pɑ Yudea yə pu bɑwə tə́ dzə́ e a hɑ? Nə pa' pyə yɔ sɛ tsyə́ ghəŋ nthəm nam tə́ sɔ' m nə ghamtə e.
3
Fo Herode lə nə yu' mcuŋ bɔ, a va' e, ba guŋ Yerusalɛm awɛ.
4
E lə cu'tə guŋ mkamsi gwyəgwyə awɛ pu a guŋ pɑ zhyɛ mco' awɛ nthʉm guŋ, həŋtə́ wap tsʉ' yə pu lə gɔ la' tsə́ Mesia nə a.
5
Wap ghɔm bi e gɑ: M Bɛtəlehɛm m Yudea, nə pa' ywə yə gɔ̀m ghɔ̀m Si lə və a bɑ gɑ:
6
Wə Bɛtəlehɛm, cǎ' pɑ Yudea, o tə bɑ jʉɔjʉ̀m nə mtisuŋ pɑ Yudea pɑ; nə pa' Fo yə e gɔ sɔ' pɑ cya pɑ Israɛl pɔ pɑ̌ a gɔ sɔ' təm bu.
7
A lə pɑ po'o, fo Herode ghə pu ké mghɛ zhyə sɛ m càm e həŋtə wap kwa' cwə yə sɛ bɔ kɑ təm a,
8
tə biŋ nə təm wap Bɛtəlehɛm gɔm bi pu gɑ́: Po ghɔ shəŋtə həŋtə́ mcuŋ nə mu bɔ̌; cwə yə pɔ yɔ e a po ghə ŋ jyə, po'o gɑ ba myə̀ ghɔ gamtə e yɑ̌.
9
Wap lə yu' ghɔm fo cwəlɔ, ntham məjyə; sɛ tsyə wap kɑ yɔ̌ ghəŋ nthəm nam a ghiŋ bɑ dzə pu tə gɔ nthiŋnyə dəm tsʉ' yə mu bɔ lə bɑ nə a.
10
Wap lə nə yɔ sɛ cwəlɔ kwa' mɑ ŋwɛnyə ko nə pu.
11
Wap lə kodyə, jɔ mú pu Maria map e; ŋkham mkwi'tə map dzə é, gamtə e, biŋ ntha' mpʉə map cwəlɔ, hɑ tʉ́ɔ gɔl, ba phə tʉɔdəŋ pú a mwɑ̌ tʉɔdəŋ bi e.
12
Si lə cyə́ m nthʉm jʉm biŋ gɔm bi pu gɑ́ wap kɑ piŋ bɑnyə bəŋ Herode, wap lə cyə m nə mu' məjyə dyɛ' bɑnyə gǔŋ pú.
13
Mghɛ zhyə sɛ lə cwə́ tə gɔ̌, aŋgəle Cyəpɔ sɔ' bi Yosɛp m nthʉ̌m jʉ̀m gɔm bi e gɑ: Lusi dɑ mú pu map e ŋkhʉ gɔ Egipto, shwə wə tə ŋkhəm cwə yə gɑ ghɔm a, nə pa' Herode wə gɔ cə́ŋ mú nə zhwə e.
14
Yosɛp lə lusi pɑ mtsʉ' dɑ mú pu map e gɔ Egipto.
15
E lə cwə́ wə́ tə ŋkhəm cwə yə Herode lə pfʉ a, po'o gɑ ywə yə Cyəpɔ lə ghɔm shyə m nə gɔm ghɔm Si a, a pəmtə gɑ: Gɑ̌ ke mú a, nthé é Egipto.
16
Herode lə nə yɔ gɑ́ mghɛ zhyə sɛ fʉtə e, nwə pɔk e, e təm gɑ pu ghɔ Bɛtəlehɛm, ba m nthʉm guŋ e awɛ, jwətə guŋ pɔ awɛ tə ŋkhəm nə gu' pʉ́ə, dəŋ pa' mghɛ zhyə sɛ lə siŋ e a.
17
A pɑ po'o ywə yə Yeremia gɔm ghɔm Si lə ghɔm a, a pəmtə gɑ:
18
Pu yu' gi mo Rama, e pɑwə dɔ̌ biŋ bɑwə shwe; Lachɛl nə dɔ po pyə, la' e pɑwə biŋ gɑ mo zhwyətə e, nə pa' po pyə tə yɑwə pɑ́.
19
Herode lə cwə tə pfʉ́, aŋgəle Cyəpɔ sɔ' bi Yosɛp nthʉ́m jʉ̀m Egipto
20
gɔm bi e gɑ: Lusi dɑ mú pú map e bɑnyə Israɛl; pɔ pyə wáp lə bɑ́wə shəŋ nə zhwə mu a pfʉ́tə.
21
Yosɛp lə lusi cwəlɔ dɑ mu pu map e, bɑnyə Israɛl,
22
da' gɑ́ e lə nə yu' gɑ Arkelao nə wə́ sa' guŋ pɑ Yudea nə yə tsʉ' tap e Herode, bwɔk nə ghɔ wə́; Si lə ghɔmnwə bi e m nthʉm jʉm, e lɑ m Galilea
23
gɔ shwə nə mu' tisuŋ pu ke gɑ Nazarɛt po'o gɑ ywə yə mghɔm ghɔm Si lə la' gɔm a pəmtə gɑ: Pu gɔ sɔ' ké é gɑ yə Nazarɛt.MATIO 2:1
MATIO 2:2
MATIO 2:3
MATIO 2:4
MATIO 2:5
MATIO 2:6
MATIO 2:7
MATIO 2:8
MATIO 2:9
MATIO 2:10
MATIO 2:11
MATIO 2:12
MATIO 2:13
MATIO 2:14
MATIO 2:15
MATIO 2:16
MATIO 2:17
MATIO 2:18
MATIO 2:19
MATIO 2:20
MATIO 2:21
MATIO 2:22
MATIO 2:23


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28