A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 191
Cwə yə́ Yeso lə́ miŋ nə ghɔmmnwə a, dú Galilea gɔ Yudea nə yə mu' jʉɔ Yurdɛŋ
2
pɔmnəŋ jɔmyɔ̌m lə́ bɑ jʉ̀m e, e piŋ bɑ́ jɛ́ wap tsʉ'ʉ.
3
Pɑ Farisai ghɔ bəŋ e dəŋtə e gɔm gɑ: A bɑ pu piŋ gɑ bi a pɑ mbɛ zhəŋ jwi e bǎ nə kə́ a?
4
Yeso pa' gɑ: Po ká ké gɑ nə́ nə́ to' Nyap dzʉ́ lə̀ ghə wap Mbɛ pu mjwǐ,
5
biŋ gɔm gɑ: A shyə̀ m po'o mbɛ pɑ́ gɔ sɔ' təm nə tap e ba nə map e, piŋ kwɑ́ m nə jwi e, wap pɑ́pʉə piŋ bɑ́ pɑ́ ta' bapnɑ́ yɑmu'.
6
A bɑ́ po'o wap lə́ piŋ bɑ́ pɑpʉə pɑ, wap bɑ pɑ ta' bapnɑ yɑmu'. A po'o tə́ ywə yə Si tamtə a mo kɑ́ haptə.
7
Pɑ Farisai piŋ gɔm bi Yeso gɑ: Nwə kɑ́ bɑ Mosɛ lě bvə gɑ pu pɑ́ hɑ ŋwa'nyə nə jəŋ mjwǐ cwə nə zhəŋ mjwǐ?
8
Yeso ghɔm bi pu gɑ: A lə shyə m nə pa' a bɑ́ tʉm tsɔ sɔk gɑ́ kùŋ a, tə̀ Mosɛ piŋ gɑ po pɑ́ jəŋ pɑ jwǐ pɔ. Da' gɑ́ nə́ nə́ to' a lá tə́ bɑ̀ po'o pɑ.
9
Gɑ ghɔm bi po gɑ: Mo zhəŋ jwi e tə a bɑ́ pɑ́ da' nə nwə nə ka thə a biŋ ŋkho mu' mjwǐ bɑ e ghə ghap.
10
Pɑkhʉ pyə ghɔm bi e gɑ: A pɑ́ gɑ́ vɔk mbɛ bəŋ mjwǐ nthʉm lɔmdyə bɑ m pa' a, bɑ a ka kwitə nə lɔmdyə̌.
11
E ghɔm bi pu gɑ: Guŋ pɔ awɛ tə́ ju' ghɔm tsɔ pɑ̀ tə né da' pɔ pyə a hɑ gɑ́ wap yù' a.
12
Nə pa' shɑ́ msʉ̌ pɔ si bɑ mmʉ́ə pap nə́ dzə wap. Shɑ̀ mkwì piŋ bɑ yap bɑ pɔmnəŋ nə dɑ wap gə mkwi; shɑ́ piŋ bɑ́ bɑ pɑ́ wap nə dɑ nɑ tsap gə mkwi dù nə́ Nəfo kɛbəŋ. Jú'yǔ' yú'.
13
A lə́ pɑ́ po'o pɔmnəŋ lɑ pǒmkəcɔk pó nə sɔ' bi Yeso gɑ́ e nyəŋ byanyə nə pú, biŋ shwyɛ'nyə Si. Pɑkhʉ̌ Yeso pɑ jəŋ wap.
14
Yeso ghɔm gɑ: Po tak pomkəcɔk pó pɑ́ nəŋ, ka po kɔ gɑ́ wap kɑ sɔ' bəm, nə pa' Nəfo kɛbəŋ bɑ bi pɔ pyə wap pɑ́ pa' wap a.
15
Yeso lə yap bǔ nə pú cwəlɔ dú tsʉ'u gɔ̌.
16
A lə pǐŋ bɑ, mu' mbɛ sɔ' bəŋ Yeso gɔm bi e gɑ: Ta, gɑ̌ gɔ ghə gɑ́ kɑ pɑpuŋ tə́ ghə vɔk mama?
17
Yeso ghɔm bi e gɑ: Nwəkɑ́ o həŋtə a nwə̀ nə̀ ywə pɑpuŋ? Da' ta' mo nə́ bɑ́ mo pɑpuŋ. O pɑ́ shəŋ nə pɑ́ nthʉm vɔk, o pɑ ŋkhyəp mco'
18
E həŋtə́ Yeso gɑ: Má mco'? Yeso pa' gɑ: Kɑ zhwə mò. Kɑ ghə́ ghàp. Kɑ zhʉ̀. Kɑ kwinthɛ cwanwə̀.
19
Ghə mku' tɔ̌ pu mɔ̌. Nə́ nɑ miŋ. O kúŋ mo yə e bəŋ o a pa' o ŋkhuŋ thə́ nɑ o a.
20
Mú səm bɔ ghɔm bi e gɑ: Gɑ́ zhyə̀ guŋ e bǎ awɛ. A wə biŋ jak a kɑ?
21
Yeso ghɔm bi e gɑ: O pɑ́ shəŋ nə pɑ́ dɔlɔ̌ o ghɔ fiŋ guŋ tsə́ tsyə o ghə awɛ, hɑ bi mpə̌ŋ, tə sɔ' gə fʉ́' thə kɛbəŋ. Biŋ sɔ' jap jʉ̌m m̀.
22
Mu səm bɔ lə yu' ghɔm tsɔ, sə é fi' e ghɔ, nə pa' a lə́ bɑ e ghə tsə tɑ́' a.
23
Yeso piŋ gɔm bi pɑkhʉ pyə gɑ: kwa' nyənyɔ gɑ siŋ wɔ gɑ̌ a gɔ sɔ' tʉɔ bi gɛ ywə́ nə ko nə Nəfo kɛbəŋ.
24
Gɑ piŋ kwi' siŋ wɔ gɑ, a yɛ̀ bi kamelo nə cyə nə fǎ dàp syap shyə pa' bi a pɑ gɛ ywə ko nə̀ Nəfo Si a.
25
Pɑkhʉ pyə́ lə nə yu' ghɔm tsɔ̌, a cyə wap, wap pɑ́ gɔm gɑ: Tə́ a po'o wɑ́ ghɔ sɔ' vɔk?
26
Yeso lə le wap dəŋdəŋ gɔm gɑ: Ywə yə a shyə̀ pɔmnəŋ a tə́ shyə Si pɑ́.
27
Pɛtrɔ lə́ lɑ ghɔm gɔm gɑ: Pyə le ŋthak guŋ tsə awɛ jap jʉm o. Tə́ a gɔ sɔ' pɑ́ nə́ pyə pɑ́ m gɑ́ kɑ?
28
Yeso ghɔm bi e gɑ: Kwa'nyənyɔ gɑ ghɔm bi po gɑ: Cwə yə pu gɔ sɔ' ghə guŋ ywə awɛ msə a, cwə yə Mu mo gɔ sɔ' cwə́ dəm kwɔ' wu'tə̀ é a, wɔ pyə po lə yap jʉ̌m m̀ a, po cwə nə mkwɔ' shwɔppʉə mgham, bɑ́ sa' mtuŋ dyə Israɛl shwɔppʉə mgham.
29
Biŋ bɑ bi a bǎ wɑlə́ pɑ́ bɑ e lé nthak la' tsyə, mfɑ pyə́ pyə pɑ bɛ ba pyə pɑ jwǐ, tap e, map e, pó pyə, kɑ be myə́ po' nə tso tsɑ̌ bɑ e gɔ sɔ' kwi tsə bɔ tə a yɔm piŋ kwi ba vɔk mama.
30
Bo'gwyə pɑ dzə̀ gɔ sɔ' cʉ' pɑ jʉ̀m, a pɑ jʉ̀m cʉ' pɑ dzə̀.MATIO 19:1
MATIO 19:2
MATIO 19:3
MATIO 19:4
MATIO 19:5
MATIO 19:6
MATIO 19:7
MATIO 19:8
MATIO 19:9
MATIO 19:10
MATIO 19:11
MATIO 19:12
MATIO 19:13
MATIO 19:14
MATIO 19:15
MATIO 19:16
MATIO 19:17
MATIO 19:18
MATIO 19:19
MATIO 19:20
MATIO 19:21
MATIO 19:22
MATIO 19:23
MATIO 19:24
MATIO 19:25
MATIO 19:26
MATIO 19:27
MATIO 19:28
MATIO 19:29
MATIO 19:30


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28