A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 181
A lə́ pɑ́ cwə o bɔ, pɑkhʉ̌ pyə́ sɔ' bəŋ é həŋtə e gɑ: wɑ̌ bɑ mo gwyə nthʉm Nəfo kɛbə̀ŋ?
2
Yeso lə ké muywə mú, jap e cəcɑ́ pú
3
biŋ gɔm gɑ: Gɑ̌ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ́ po pɑ́ tə́ kwyəpnyə biŋ shʉ' pa' pǒmkəcɔk po a, bɑ gɛ̌, po tə́ gɔ sɔ' kó nə́ Nəfo kɛ́bə̀ŋ pɑ.
4
Mo yə e gɔ sɔ' zhi mo ŋkho' pa' mú yəŋ gɑ a, bɑ̀ mo gwyə nthʉm Nəfo kɛbəŋ.
5
Mo yə e lɑ muywə mú pa' yəŋ gɑ nə tso tsɑ̌ a, bɑ e dɑ pa' pɑ́ kwa' myə̀.
6
Da' gɑ́ mo yə́ e fa'tə bǎ tá' mo nə pǒmkəcɔk po pɔ gɑ pyə wap biŋ a, bɑ dzə̀ bi mo bɔ gɑ pu cə̀ŋ mɑ gwɔ' nthuŋ e ma' e nthʉ́m tsʉ̀m shyə́ lɑpʉə.
7
Ghəghʉɔ bi dzʉ̌ yə a fa'tə pɔmnəŋ po'o a, əŋ, a buŋ gɑ fa'tə pɑ wə́, da' gɑ́ ghəghʉɔ bɑ bi mo yə fa'tə shyə m nə́ e a.
8
A pɑ gɑ pú u kə́ kwə ó lə́ gɔ fa'tə o, o ya' gwa' tə́ gʉə sʉəsʉə; nə pa' dzə gɑ o ko nə́ vɔk m kam kwə kə́ m kam pu lə́, shyə́ pa' bi a pɑ́ pu ma' o nthʉm mɔk mamà pu a bú mǔ məbʉə kə́ pu a mkwə mǔ məbʉə lə́.
9
Biŋ bɑ́ bi a bɛtsə o pɑ̀ gɔ fa'tə o nə vʉ nə mhɔ, o té e gwa' e tə́ gʉə sʉəsʉə; dzə gɑ o kó nə vɔk kəpitsə shyə pa' bi a pɑ́ pu ma' o nthʉ̀m mɔk mama pu a mnyə mǔ məbʉə a.
10
Pó pɔm nə wak sɔm mú nə pǒmkəcɔk po pɔ̌ gɑ, nə pa' gɑ siŋ wɔ gɑ a bɑ́ kɛbəŋ m aŋgəle pap pɑ nthiŋnyə tə́ pwa dzə̌ Tá ǎ.
11
Nə pa' Mu mò lə́ sɔ' nə vɔk ywə yə a lə́ pi a.
12
Pǒ jɔ̌ yɔ́ gɑ́ kɑ̀? A po'o bi a pɑ mo ghə jʉ̀jʉ̀ tsyə́ ŋkhə́, mu' ta' piŋ nthəm nə pú bi, bɑ́ e tə́ gɔ tak pyə shwɔpvʉ̌' mgham vʉ̌' dəm kuŋ, ghɔ cəŋ yə é bi a pa a?
13
Gɑ̌ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ́ e cwə tə jɔ́ e bɑ e gɔ ŋwɛnyə nə e tə́ cyə nə pyə shwɔpvʉ̌' mgham vʉ̌'.
14
A dəŋdəŋ po'o tə́ Tá yɔ kɛbəŋ shəŋ gɑ́ sɔmmo nə pǒ pɔ gɑ kɑ́ pi.
15
A pɑ́ gɑ́ fɑ o hɔ́nwə̀, o ghɔ jɔ e, po e pɑ́ pɑ́ pɑ́pʉə, o cɔktə e. E yu' bɑ o tsʉ́ fɑ o.
16
E pɑ́ tə yu' bù, o piŋ dɑ ta' mo kɑ pɔ pʉə lə́ po'o gɑ mghɔm pɔ pʉə kɑ pɔ tá lə nyap nwə bɔ.
17
Bi a e kəŋnyə, nə yu' bi pu a, o siŋ cu'tə pɔ Kristo, bi a e piŋ ŋkhəŋnyə nə yu' bi cu'tə, o yɔ e cwəlɔ m pa' tə́ pɑ yə Yudea kə́ pa' ŋkwi shwɔp a lə.
18
Nə pa' gɑ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ́: Guŋ ywə awɛ yə pǒ kwɑ dəmcǎ' a pu gɔ sɔ' kwɑ kɛbəŋ, a guŋ ywə awɛ yə po ŋkhyɛ' dəmcǎ' a pu sɔ' kyɛ' kɛbəŋ.
19
Gɑ piŋ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ pɔ pɑpʉə cəcɑ́ po dəm cá' pɑ ŋkwishwə dó pɑ́ kə́lə́, bɑ Tá a yə e kɛbəŋ a gɔ hɑ́ bi pù.
20
Nə pa' tsʉ' yə́ pɔ pʉə kɑ pɔ tá lə cu'tə́ nə́ nə́ tsǒ tsɑ á bɑ́ gɑ bɑ́ cəcɑ́ pú.
21
Pɛtrɔ lə fʉ'tə nɑ e gɔ bəŋ Yeso gɔm bi e gɑ: Cyəpɔ, cwə yə́ fɑ a hɔnwə bəm a, bɑ gɑ̌ gɔ nə cwyɛ' e mcʉm sʉ'ʉ? Mcʉm sɔmbʉə lə́?
22
Yeso ghɔm bi e gɑ: Ŋ tə gɔ ghɔm bu gɑ́ tə́ ŋkhəm da' mcʉm sɔmbʉə pɑ́ o gɔ nə cwyɛ'e mcʉm mgham sɔmbʉə jyə sɔmbʉə.
23
Nə pa' Nəfo kɛbəŋ shwə pa' nwə mu' fo yə e lə pɑ́ ŋkhʉə ju bi mco' pyə́ a.
24
Pú lə́ to' dɑ mu' co' e sɔ' bɑ pu e ghə tsə talɑŋto sha' ghǎm.
25
Pa' a lə́ bɑ e ka ghə́ ywə nə nthuŋ a, fo lə́ ghɔm gɑ́ pu fiŋ e, ba jwi e pu a po pyə́, ba guŋ tsə tsyə awɛ nə nthuŋ jú e.
26
Gɛfa' bɔ lə̀ nǔŋ mkwə fo gɔm gɑ: Na' byap a, gɑ gɔ tuŋ.
27
Mtso myə́ lə kú tap e, e lɑ jú e nə shwyɛ' e, nthak e nəŋ e ghɔ.
28
Gɛfa' bɔ lə nə təm dzʉ́, pu mu' só e yu'tə, e pɑwə ŋkhʉə e tsə bɛ ŋkhə. E tɔm e nə nthuŋ e, nwɔ' nthuŋ e pɑ nə zhwə e, bɑ́ gɔm gɑ: Tuŋ ywə yə pǔ ya a.
29
Só e lə́ núŋ mkwə e, biŋ shwyɛ'nyə e gɔm gɑ: Na' byap a gɑ̌ gɔ tuŋ.
30
Da' gɑ́ e kə́ŋnyə̀, biŋ gə pú nyəŋ e cɛ́ tə nə byap gɑ́ e tuŋ jú e.
31
Mso pyə́ lə nə yɔ ywə yə a shyə́ a, nwə pɔk wap té' o; wap ghɔ siŋ tà yap nwə yə a nthəm a.
32
Tá yap lə ké gɛfa' e bɔ gɔm bi e gɑ: Gɛfa' cwəpùŋ, o lə́ cwyɛ'nyə a, ŋ də jú o nə shwyɛ' o awɛ.
33
O la tə bɑ́ pɑ́ o cɔmmtso sò o pa' ŋ də cɔ́mmtso mu a pɑ a?
34
Tap e lə yɛluŋ nə e, hɑ e bi fəfə, tə nə byap gɑ́ e túŋ guŋ ywə awɛ yə pu lə bɑwə ŋkwi bi a.
35
A dəŋdəŋ po' tə́ Tá a kɛbəŋ gɔ sɔ' ghə nə po, bi a pɑ́ gɑ́ bǎ ya mo lə nə po ka lɑ mhɔ fɑ e nə shwyɛ' e tə nthʉ́m tʉ́m e a.MATIO 18:1
MATIO 18:2
MATIO 18:3
MATIO 18:4
MATIO 18:5
MATIO 18:6
MATIO 18:7
MATIO 18:8
MATIO 18:9
MATIO 18:10
MATIO 18:11
MATIO 18:12
MATIO 18:13
MATIO 18:14
MATIO 18:15
MATIO 18:16
MATIO 18:17
MATIO 18:18
MATIO 18:19
MATIO 18:20
MATIO 18:21
MATIO 18:22
MATIO 18:23
MATIO 18:24
MATIO 18:25
MATIO 18:26
MATIO 18:27
MATIO 18:28
MATIO 18:29
MATIO 18:30
MATIO 18:31
MATIO 18:32
MATIO 18:33
MATIO 18:34
MATIO 18:35


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28